O sektoru


Sektoru za državljanstvo i putne isprave vrše  se poslovi: 

- pripremanje i izvršavanje međunarodnih multilateralnih i bilateralnih ugovora (međunarodne konvencije u području državljanstva i putnih isprava, ugovori o dvojnom državljanstvu, i dr.),

- poslovi koji se odnose na pripremanje i izvršavanje zakona i podzakonskih akata u području državljanstva i putnih isprava,

- vođenje postupka revizije odluka o naturalizaciji stranih državljana naturaliziranih između 6.4.1992. godine i 1.1.2006. godine i priprema odgovarajućih rješenja i zaključaka, te pripremanje odgovora na tužbe, zahtjeva za preispitivanje sudske odluke i odgovora na navode apelacija.

- upravni i drugi stručni poslovi koji se odnose na prijem u državljanstvo Bosne i Hercegovine, odricanje od državljanstva Bosne i Hercegovine, oduzimanje državljanstva Bosne i Hercegovine, kontrolu zakonitosti postupka naknadnog  upisa u matične knjige rođenih, određivanje i poništavanje JMB za strance i dr.

  • vođenje evidencija o stjecanju i prestanku državljanstva Bosne i Hercegovine sukladno  Zakonu o državljanstvu Bosne i Hercegovine
  • izdavanje službenih putnih isprava i službenih viza
  • izdavanje brodarskih i pomorskih knjižica Bosne i Hercegovine
  • vršenje nadzora nad primjenom propisa iz nadležnosti Sektora
  • suradnja sa nadležnim tijelima entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine koji vrše poslove od značaja za područje državljanstva i putnih isprava.
Prikaži više

Aktualnosti iz sektora

Predstavnici Ministartva civilnih poslova prisustvovali međunarodnoj konferenciji „Secure ID“

Pročitaj  

Aktivnosti Sektora za državljanstvo i putne isprave

Više  

Kontinuiran rad Sektora za državljanstva i putne isprave

Više  

Uspostavljen nesmetan rad Sektora za državljanstva i putne isprave

Više