Obrazac punomoći za postupak odricanja od državljanstva


 

                                                      P U N O M O Ć

 

 

 

Kojom ja _____________ ____________, sin/kći ___________, rođen/a____________. god u ______________ opunomoćujem _____________ ____________ iz _____________, ul. ____________________ br. __. rodjen/u __.__.____. godine sa ličnom kartom broj: ______________ izdataom od strane MUP-a ______________________, da može u moje ime kod nadležnih organa u Bosni i Hercegovini preduzimati sve neophodne pravne i druge radnje koje se odnose na postupak prestanka mog državljanstva BiH odricanjem radi sticanja državljanstva _____________________.

 

                                                                                                                        DAVALAC PUNOMOĆI

                                                                                                                    ________________________

U ______________, __.__.2018. godine