Dokumenti koje je potrebno dostaviti za vođenje postupka revizije državljanstva:

a)  Izvod iz matične knjige rođenih iz mjesta rođenja (ne stariji od šest mjeseci) - original ili ovjerena fotokopija;

b)  Uvjerenje o državljanstvu države čiji je lice državljanin po rođenju/porijeklu (ne starije od šest mjeseci) - original ili ovjerena fotokopija;

c)  Izvod iz matične knjige rođenih iz općine u kojoj je u Bosni i Hercegovini izvršen naknadni upis u Matičnu knjigu rođenih (ne stariji od šest mjeseci) - original ili ovjerena fotokopija;

d)  Uvjerenje o kretanju - prijavljenom prebivalištu/boravištu u Bosni i Hercegovini, izdato od nadležnog organa, ukoliko se lice nalazi u navedenim evidencijama (ne starije od šest mjeseci) - original ili ovjerena fotokopija;

e)  Važeća identifikaciona isprava Bosne i Hercegovine ili druge države čiji je lice državljanin - ovjerena fotokopija;

f)  Izvod/uvjerenje o podacima iz krivične evidencije koja se vodi kod nadležnog organa prema mjestu rođenja (ne stariji od tri mjeseca) - original ili ovjerena fotokopija;

g) Izvod/uvjerenje o podacima iz krivične evidencije koja se vodi kod nadležnog organa (Ministarstva unutrašnjih poslova) prema mjestu naknadnog upisa u matičnu knjigu rođenih u Bosni i Hercegovini (ne stariji od tri mjeseca) - original ili ovjerena fotokopija. Ukoliko nije izvršen naknadni upis lica u matičnu knjigu rođenih u Bosni i Hercegovini, lice je dužno dostaviti izjavu da nije osuđivano od suda u Bosni i Hercegovini za krivično djelo, ovjerenu od nadležnog organa, odnosno ako je osuđivano, dužno je dostaviti izjavu za koje krivično djelo je osuđeno i od kojeg suda u Bosni i Hercegovini, ovjerena od nadležnog organa;

h) Drugi dokaz kojim se dokazuje postojanje stvarne veze sa Bosnom i Hercegovinom (npr. dokaz o zaključenom braku sa državljankom ili državljaninom Bosne i Hercegovine, uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine za bračnog partnera i djecu, uvjerenje o kretanju odnosno o prijavljenom prebivalištu/boravištu u Bosni i Hercegovini za bračnog partnera i djecu, dokaz o zaposlenju u Bosni i Hercegovini, dokaz da djeca pohađaju školu u Bosni i Hercegovini, zemljišno - knjižni izvadak kao dokaz o vlasništvu na nekretnini u Bosni i Hercegovini, ugovor o kupoprodaji nekretnine u Bosni i Hercegovini, i slično).

Dokumenti izdati u inostranstvu moraju biti  nadovjereni za upotrebu u Bosni i Hercegovini, sa prevodom ovlaštenog sudskog tumača u Bosni i Hercegovini, ovjerenim od strane nadležnog suda u Bosni i Hercegovini.  

Navedeni dokazi dostavljaju se poštom  ili  lično na adresu: Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Sektor za državljanstvo i putne isprave, Odsjek za reviziju odluka o naturalizaciji stranih državljana naturaliziranih između 6.4.1992. godine i 1.1.2006. godine, Trg BiH 3, 71000  Sarajevo.