Lice koje se odriče od državljanstva Bosne i Hercegovine, daje izjavu o odricanju lično ili putem punomoćnika na pripremljenom obrascu kod Ministarstva civilnih poslova BiH u Sarajevu ili u diplomatsko konzularnim predstavništima BiH – ambasade i konzulati (u daljem tekstu DKP) u inozemstvu.

Uz izjavu o odricanju obavezno se prilaže:

 1. Dokaz o posjedovanju državljanstva druge države (uvjerenje o državljanstvu), ili dokaz da mu je zagarantirano sticanje državljanstva druge države (garancija);
 2. Prijava boravka ili prebivališta u inozemstvu ne starija od šest mjeseci;

Navedene dokumente potrebno je prevesti na jedan od jezika u službenoj upotrebi u BiH kod ovlaštenog sudskog prevoditelja u BiH ili u inozemstvu – ovjerene kod nadležnog organa, a eventualna punomoć, koja se daje u inozemstvu, mora biti ovjerena od strane DKP ili kod notara.

Za dokumente stranih država sa kojima Bosna i Hercegovina nema zaključen bilateralni sporazum o međusobnom priznavanju javnih isprava, potrebna je dodatna nadovjera od strane nadležnih organa (Apostille pečat), uključujući i notarsku punomoć, izjave i prevode javnih isprava.

Potrebno je prevesti i tekst nadovjere kao i tekst apostille pečata, osim apostille pečata kojim je ovjeren prijevod dokumenta.

Za državljane BiH koji se odriču BiH državljanstva radi sticanja državljanstva država sa kojima BiH nema zaključen navedeni bilateralni sporazum, niti su te države članice Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava od 05.10.1961. godine, potrebna je puna legalizacija stranih dokumenata (nadovjera nadležnih organa strane države  sa nadovjerom ministarstva vanjskih poslova države u kojoj je javna isprava izdata, a kojom se potvrđuje vjerodostojnost te isprave).

Pravnu važnost u Bosni i Hercegovini na osnovu važećih bilateralnih ugovora imaju javne isprave uključujući i ovjerene punomoći za koje nisu potrebne dodatne nadovjere (Apostille) izdate od nadležnih oragana u sljedećim državama: Hrvatskoj, Austriji, Belgiji, Bugarskoj, Češkoj, Slovačkoj, Francuskoj, Grčkoj, Italiji, Kipru, Libiji, Mađarskoj, Mongoliji, Poljskoj, Rumuniji, Ruskoj Federaciji, Srbiji, Crnoj Gori i Sloveniji.

 1. Izvod iz matične knjige rođenih u Bosni i Hercegovini – rodni list;
 2. Uvjerenje o državljanstvu BiH (ne starije od 6 mjeseci);
 3. Vjenčani list (za lica koja su u braku);

Rodni list i vjenčani list mora da sadrži posljednje podatke upisane u matičnu knjigu;

 1. Presudu o razvodu braka (za lica čiji je brak prestao razvodom);
 2. Ovjerenu kopiju pasoša BiH (strana sa fotografijom ovjerena od nadležnog DKP, od notara, ili od strane nadležnog organa u BiH) ili uvjerenje o neposjedovanju pasoša;
 3. Važeću ličnu kartu izdatu u BiH, ili uvjerenje o neposjedovanju lične karte;
 4. Uplatnicu od 200 KM za lica koja imaju, odnosno stiču državljanstvo država bivše SFRJ, a za lica koja imaju, odnosno stiču državljanstvo drugih država, uplatnicu od 800 KM administrativne takse po predmetu.

Način uplate pojašnjava se prilikom davanja izjave o odricanju od državljanstva BiH.

         Maloljetnom djetetu državljanstvo BiH odricanjem može prestati samo na zahtjev oba roditelja kojima je državljanstvo BiH prestalo odricanjem, ili na zahtjev jednog roditelja kojem je državljanstvo BiH prestalo odricanjem uz saglasnost drugog roditelja koji je državljanin BiH, ili na zahtjev jednog roditelja kojem je državljanstvo BiH prestalo odricanjem, ako je drugi roditelj mrtav, ili je izgubio roditeljsko pravo, ili je stranac ili apatrid. Ako je dijete starije od 14 godina neophodan je i njegov pristanak. Ove izjave daju se potpisivanjem na zapisnik u Ministarstvu civilnih poslova BiH ili DKP, ili se uz zahtjev za odricanje prilažu izjave ovjerene kod notara ili u DKP.

          Ako je drugi roditelj stranac, za njega se prilaže uvjerenje o državljanstvu druge države, a ako je drugi roditelj umro, za njega se prilaže izvod iz matične knjige umrlih. Ako je jednom roditelju oduzeto roditeljsko pravo prilaže se odluka nadležnog suda o oduzimanju roditeljskog prava. Nije dovoljno ako je presudom o razvodu braka dijete na brigu i staranje dato jednom roditelju.  

Posebne napomene:

 • Sva lica koja se odriču državljanstva BiH moraju imati određen jedinstveni matični broj. 
 • Kod lica koja su mijenjala prezime, zaključenjem braka ili na drugi način, ili mijenjala bilo koje druge relevantne podatke, te promjene moraju biti upisane u rodnom listu i u uvjerenju o državljanstvu BiH.
 • U predmetima odricanja putem DKP, na propratnom aktu, mora biti popis akata u predmetu odricanja. 

PAŽNJA !!!

Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o državljanstvu BiH državljanstvo BiH prestaje osobi kada nadležni organ utvrdi da su ispunjeni potrebni uvjeti i stranci uruči rješenje ili kada rješenje nadležni DKP uputi putem pošte. Cijeneći navedeno prilikom uručenja rješenja o prestanku državljanstva osobi koja posjeduje BiH putnu ispravu, a kojoj prestaje državljanstvo dužna je predati važeću putnu ispravu BiH nadležnom službeniku radi poništenja, odnosno dužna je dostaviti svoju putnu ispravu nadležnom DKP prije nego joj DKP uputi rješenje putem pošte.

Stranke koje se lično odriču državljanstva BiH u Ministarstvu civilnih poslova BiH u Sarajevu, a putna isprava BiH im je neophodna radi povratka u inozemstvo, mogu opunomoćiti drugu osobu da kasnije preuzme rješenje o odricanju i preda njihovu putnu ispravu.