Postupak izdavanja brodarskih i pomorskih knjižica


 

Službeni glasnik BiH, broj 29/19

Na osnovu člana 61. stav (2) Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02 i 102/09) i člana 12a. stav (2) Zakona o putnim ispravama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 4/97, 1/99, 9/99, 27/00, 32/00, 19/01, 47/04, 53/07, 15/08, 33/08, 39/08 i 60/13), Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine donosi

PRAVILNIK


O BRODARSKOJ I POMORSKOJ KNJIŽICI

Član 1.
(Predmet)

Ovim pravilnikom utvrđuju se pojam, svrha i značaj brodarske odnosno pomorske knjižice, obaveza posjedovanja, rok važenja, uvjeti i nadležnost za izdavanje, obrazac, sadržaj obrasca, podaci koje sadrže, postupak izdavanja, zamjene, personalizacije, transporta, način i postupak uspostavljanja i vođenja elektronske evidencije o izdanim brodarskim i pomorskim knjižicama.

Član 2.
(Osnovni pojmovi)

(1) Brodarska knjižica je lični identifikacioni dokument, ima značaj javne isprave kojom se dokazuje identitet, svojstvo u kojem je njen imalac ukrcan kao član posade broda unutrašnje plovidbe (plovni objekt osposobljen i registriran za plovidbu na rijekama, kanalima, jezerima), trajanje brodarske službe, zdravstvena sposobnost i stručna osposobljenost za obavljanje određenih poslova na brodu unutrašnje plovidbe.

(2) Pomorska knjižica je lični identifikacioni dokument, ima značaj javne isprave kojom se dokazuje identitet, svojstvo u kojem je njen imalac ukrcan kao član posade pomorskog broda (plovni objekt osposobljen i registriran za plovidbu na moru), trajanje pomorske službe, zdravstvena sposobnost i stručna osposobljenost za obavljanje određenih poslova na pomorskom brodu.

(3) Brodarska odnosno pomorska knjižica (u daljem tekstu:"knjižice") izdaje se na propisanom obrascu u skladu sa odredbama ovog pravilnika.

(4) Imalac knjižice je lice na čije ime glasi odnosno na čije je ime izdana.

DIO DRUGI - OBAVEZA POSJEDOVANJA, ROK VAŽENJA, IZDAVANJA I NADLEŽNOST

Član 3.
(Obaveza posjedovanja)

(1) Brodarsku knjižicu obavezno je posjedovati lice i to:

a) državljanin Bosne i Hercegovine ukrcan kao član posade broda unutrašnje plovidbe;

b) stranac sa odobrenim stalnim boravkom u Bosni i Hercegovini ukrcan kao član posade broda unutrašnje plovidbe.

(2) Pomorsku knjižicu obavezno je posjedovati lice i to:

a) državljanin Bosne i Hercegovine ukrcan kao član posade pomorskog broda;

b) stranac sa odobrenim stalnim boravkom u Bosni i Hercegovini ukrcan kao član posade pomorskog broda.

Član 4.
(Rok važenja i izdavanja)

(1) Brodarska odnosno pomorska knjižica izdaje se s rokom važenja od deset godina.

(2) Rok za izdavanje brodarske odnosno pomorske knjižice je 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva za izdavanje odnosno zamjenu iste.

(3) Imalac knjižice dužan je prijaviti svaku promjenu koja utiče na zamjenu odnosno prestanak važenja knjižice u roku od 15 dana od dana nastanka odnosno saznanja za promjenu.

Član 5.
(Uvjeti za izdavanje)

(1) Brodarska knjižica izdaje se, radi ukrcavanja na brod unutrašnje plovidbe, licu pod uvjetom:

a) da je državljanin Bosne i Hercegovine ili stranac sa odobrenim stalnim boravkom u Bosni i Herecgovini;

b) da je navršilo 16 godina života;

c) da je osposobljeno za obavljanje određenog posla/poslova na brodu unutrašnje plovidbe;

d) da je zdravstveno sposobno za obavljanje određenog posla/poslova na brodu unutrašnje plovidbe.

(2) Pomorska knjižica izdaje se, radi ukrcavanja na pomorski brod, licu pod uslovom:

a) da je državljanin Bosne i Hercegovine ili stranac sa odobrenim stalnim boravkom u Bosni i Hercegovini;

b) da je navršilo 16 godina života;

c) da je osposobljeno za obavljanje određenog posla/poslova na pomorskom brodu;

d) da je zdravstveno sposobno za obavljanje određenog posla/poslova na pomorskom brodu;

e) da je pohađalo i položilo obavezan ispit na osnovu pravila o zvanjima i svjedočanstvima o osposobljenosti pomoraca na brodovima trgovačke mornarice vezanom za postupanje u slučaju opasnosti na pomorskom brodu.

Član 6.
(Nadležnost za izdavanje, zaprimanje i obradu zahtjeva)

(1) Provođenje postupka izdavanja, zamjene i poništavanja brodarske odnosno pomorske knjižice vrši Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ministarstvo).

(2) Zaprimanje i obradu zahtjeva za izdavanje i zamjenu knjižice vrši Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske, Federalno ministarstvo komunikacija i prometa i nadležni organ Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: nadležni organi za zaprimanje i obradu zahtjeva)

(3) Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje i zamjenu knjižice podnosilac zahtjeva izjašnjava se o načinu preuzimanja brodarske odnosno pomorske knjižice.

(4) Ministarstvo sarađuje sa nadležnim organima drugih država u pitanjima vezanim za autentičnost i validnost izdanih knjižica.

DIO TREĆI - OBLIK I SADRŽAJ OBRAZACA KNJIŽICE

Član 7.
(Oblik i sadržaj obrasca brodarske knjižice)

(1) Obrazac brodarske knjižice:

a) pravougaonog je oblika dimezija 125 x 88 mm;

b) korice su tamno plave boje;

c) sadrži dvije polikarbonatske stranice i 32 papirne stranice, sa perforiranim serijskim brojem i numeriranim arapskim brojevima hronološkim redom od broja 3 do broja 34.

(2) Obrazac brodarske knjižice izrađuje se od posebnih materijala u skladu sa specifikacijama ICAO 9303 standarda.

(3) Prednja strana korice obrasca brodarske knjižice sadrži, sljedećim redom:

a) tekst "BOSNA I HERCEGOVINA";

b) grb Bosne i Hercegovine;

c) tekst "BRODARSKA KNJIŽICA"

d) ICAO znak za elektronsku brodarsku knjižicu.

(4) Unutrašnja strana prednjih korica sadrži sljedećim redom:

a) tekst "BOSNA I HERCEGOVINA";

b) serijski broj.

(5) Prva unutrašnja strana obrasca brodarske knjižice sadrži, slijedećim redom:

a) tekst "BOSNA I HERCEGOVINA";

b) tekst "BRODARSKA KNJIŽICA."

(6) Druga unutrašnja strana obrasca brodarske knjižice sadrži, slijedećim redom:

a) tekst "BOSNA I HERCEGOVINA";

b) oznaku "SID" (identifikacioni dokument pomorca);

c) ICAO znak za elektronsku brodarsku knjižicu;

d) tekst kako slijedi:

1) vrsta BK;

2) (obilježje) "BIH"

3) serijski broj;

4) ime i prezime;

5) državljanstvo;

6) spol;

7) jmb;

8) datum rođenja;

9) mjesto rođenja;

10) datum izdavanja;

11) datum isteka;

12) izdana od;

13) potpis imalaca;

e) prostor za biometrijsku fotografiju;

f) prostor za mašinski čitljivu zonu (MRZ) u skladu sa specifikacijama ICAO 9303 standarda.

a) Treća unutrašnja strana obrasca brodarske knjižice sadrži:

b) tekst "potpis ovlaštene osobe"

c) prostor za pečat nadležnog organa za izdavanje.

(7) Sadržaj teksta i oblik tabela u koje se upisuje tekst na stranicama obrasca brodarske knjižice od rednog boja 4 do rednog broja 34 utvrđuje se tehničkom specifikacijom.

(8) Unutrašnja strana zadnje korice obrasca brodarske knjižice sadrži tekst slijedećim redom:

a) Ovaj dokument je isprava o identitetu brodara izdata u svrhu identifikacije njenog imalaca za putovanje do ili s određenog broda-plovila, kao i identifikacije na brodu-plovilu, te za evidenciju plovidbene službe njenog imalaca.

b) Ovaj dokument je samostalni dokument, a ne pasoš.

c) Ovaj dokument sadrži 34 (tridesetčetiri) stranice.

d) Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Trg Bosne i Hercegovine br. 1, 71000 Sarajevo, tel: 00387____, web stranica: www.mcp.gov.ba

(9) Tekst iz stava (3), (4), (5), (6), (7), (8) i (9) ovog člana ispisan je na bosanskom, hrvatskom i engleskom jeziku (latiničnim pismom) i na srpskom jeziku (ćiriličnim pismom).

Član 8.
(Oblik i sadržaj obrasca pomorske knjižice)

(1) Obrazac pomorske knjižice:

a) pravougaonog je oblika dimezija 125 x 88 mm;

b) korice su tamno plave boje;

c) sadrži 32 stranice, sa perforiranim serijskim brojem i numeriranim arapskim brojevima hronološkim redom.

(2) Obrazac pomorske knjižice izrađuje se od posebnih materijala u skladu sa specifikacijama ICAO 9303 standarda.

(3) Prednja strana korice obrasca pomorske knjižice sadrži, sljedećim redom:

a) tekst "BOSNA I HERCEGOVINA";

b) grb Bosne i Hercegovine;

c) tekst "POMORSKA KNJIŽICA"

d) ICAO znak za elektronsku pomorsku knjižicu.

(4) Unutrašnja strana prednjih korica sadrži sljedećim redom:

a) Tekst "BOSNA I HERCEGOVINA";

b) Serijski broj.

(5) Prva unutrašnja strana obrasca pomorske knjižice sadrži, sljedećim redom:

a) tekst "BOSNA I HERCEGOVINA";

b) tekst "POMORSKA KNJIŽICA"

(6) Druga unutrašnja strana obrasca pomorske knjižice sadrži, sljedećim redom:

a) tekst "BOSNA I HERCEGOVINA"

b) oznaku "SID" (identifikacioni dokument pomorca);

c) ICAO znak za elektronsku pomorsku knjižicu;

d) tekst kako slijedi:

1) vrsta PK;

2) (obilježje) BIH

3) serijski broj;

4) ime i prezime;

5) državljanstvo;

6) spol;

7) jmb;

8) datum rođenja;

9) mjesto rođenja;

10) datum izdavanja;

11) datum isteka;

12) izdana od;

13) potpis imalaca;

e) prostor za biometrijsku fotografiju;

f) prostor za mašinski čitljivu zonu (MRZ) u skladu sa specifikacijama ICAO 9303 standarda.

(7) Treća unutrašnja strana obrasca pomorske knjižice sadrži:

a) tekst " potpis ovlaštene osobe"

b) prostor za pečat nadležnog organa za izdavanje.

(8) Sadržaj teksta i oblik tabela u koje se upisuje tekst na stranicama obrasca pomorske knjižice od rednog broja 4 do rednog broja 34 utvrđuje se tehničkom specifikacijom.

(9) Unutrašnja strana zadnje korice obrasca pomorske knjižice sadrži tekst sljedećim redom:

a) Ovaj dokument je isprava o identitetu pomoraca u svrhu Konvencije o identifikacionim dokumentima pomoraca iz 2003. godine, Međunarodne organizacije rada.

b) Ovaj dokument je samostalni dokument, a ne pasoš.

c) Ovaj dokument sadrži 34 (tridesetčetiri) stranice.

d) Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Trg Bosne i Hercegovine br.1, 71000 Sarajevo, tel: 00387________,web stranica: www.mcp.gov.ba

(10) Tekst iz stava (3), (4), (5), (6), (7), (8) i (9) ovog člana ispisan je na bosanskom, hrvatskom i engleskom jeziku (latiničnim pismom) i na srpskom jeziku (ćiriličnim pismom).

Član 9.
(Tehnička specifikacija i nabavka obrazaca)

Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu:"Agencija") utvrđuje tehničku specifikaciju i vrši nabavku obrazaca iz člana 7. i 8. ovog pravilnika u skladu sa važećim pravnim popisima kojima je uređena oblast identifikacionih dokumenata i javnih nabavki.

DIO ČETVRTI - SADRŽAJ I VRSTA PODATAKA U KNJIŽICI

Član 10.
(Podaci koje sadrži brodarska knjižica)

(1) Brodarska knjižica sadrži lične podatke njenog imalaca, podatke o izdavanju i ostale podatke.

(2) Lični podaci imalaca brodarske knjižice su:

a) fotografija;

b) ime i prezime;

c) državljanstvo;

d) spol;

e) jmb;

f) datum rođenja;

g) mjesto rođenja;

h) potpis.;

(3) Podaci o izdavanju su:

a) serijski broj;

b) datum izdavanja;

c) datum isteka;

d) naziv i sjedšte organa koji je izdao brodarsku knjižicu.;

e) potpis osobe ovlaštene za izdavanje brodarske knjižice;

f) pečat nadležnog organa za izdavanje brodarske knjižice.

(4) Ostali podaci su:

a) prezime, ime, srodstvo, jmb/datum rođenja, spol, slika i podaci o ljekarskom pregledu člana uže porodice imalaca brodarske knjižice koji se ukrcava na brod unutrašnje plovidbe;

b) naziv osposobljenosti, naziv dokaza o osposobljenosti, naziv i sjedište organa koji je izdao dokaz o osposobljenosti, broj i datum izdavanja;

c) krvna grupa, RH faktor i podaci o preosjetljivosti na lijekove, serume i cjepiva;

d) naziv i sjedište organa koji je izdao uvjerenje o ljekarskom pregledu, broj i datum izdavanja i vrsta službe koju je sposoban obavljati imalac brodarske knjižice;

e) vize;

f) redni broj, vrijeme trajanja ranijeg ukrcavanja, svojstvo ukrcavanja, vrsta i snaga broda, ime i oznaka broda;

g) redni broj, mjesto i datum ukrcavanja, mjesto i datum iskrcavanja, vrsta i snaga broda, ime i oznaka broda;

h) naziv organa, broj i datum rješenja ili drugog akta kojim je oduzeto ovlaštenje i podaci o oduzimanju ovlaštenja;

i) napomene.

Član 11.
(Podaci koje sadrži pomorska knjižica)

(1) Pomorska knjižica sadrži lične podatke njenog imalaca, podatke o izdavanju i ostale podatke.

(2) Lični podaci imalaca pomorske knjižice su:

a) fotografija;

b) ime i prezime;

c) državljanstvo;

d) spol;

e) jmb;

f) datum rođenja;

g) mjesto rođenja;

h) potpis.

(3) Podaci o izdavanju su:

a) serijski broj;

b) datum izdavanja;

c) datum isteka;

d) naziv i sjedšte organa koji je izdao pomorsku knjižicu.

e) potpis osobe ovlaštene za izdavanje pomorske knjižice;

f) pečat nadležnog organa za izdavanje pomorske knjižice.

(4) Ostali podaci su:

a) krvna grupa, RH faktor i podaci o preosjetljivosti na lijekove, serume i cjepiva;

b) STCW oznaka djelatnosti, datum važenja, nivo djelatnosti, osposobljenost i datum važenja osposobljenosti, broj, mjesto i datum izdavanja uvjerenja, broj pomorske knjižice ime i prezime imalaca uvjerenja;

c) naziv i sjedište organa koji je izdao uvjerenje o ljekarskom pregledu, broj i datum izdavanja, vrsta službe koju je sposoban obavljati imalac pomorske knjižice;

d) mjesto i datum ukrcavanja, ime broda, naziv luke, vrsta broda, vrsta pogona u BT-kw,

e) svojstvo ukrcavanja, kategorija plovidbe, mjesto i datum iskrcavanja;

f) vize;

g) naziv organa, broj i datum rješenja ili drugog akta kojim je oduzeto ovlaštenje i podaci o oduzimanju ovlaštenja;

h) napomene.

DIO PETI - ZAHTJEV I SADRŽAJ ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE KNJIŽICE

Član 12.
(Zahtjev i sadržaj zahtjeva za izdavanje brodarske knjižice)

(1) Zahtjev za izdavanje brodarske knjižice podnosi se Ministarstvu putem mjesno nadležnog organu za zaprimanje i obradu zahtjeva.

(2) Zahtjev iz stava (1) ovog člana podnosi se na obrascu čiji su izgled i sadržaj dati u Prilogu broj 1. ovog pravilnika.

(3) Uz zahtjev iz stava (1) ovog člana lice koje podnosi zahtjev obavezno je priložiti dokaze kako sljedi:

a) dokaz o identitetu: ličnu kartu, pasoš, vozačku dozvolu ili drugi identifikacioni dokument koji ima značaj javne isprave na osnovu kog se može pouzdano utvrditi identitet i prebivalište odnosno boravište za raseljeno lice;

b) dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje određenog posla/poslova na brodu unutrašnje plovidbe izdan od strane zdravstvene ustanove u skladu sa propisima kojima je regulirana oblast zdravstvene zaštite;

c) dokaz o osposobljenosti za obavljanje određenog posla/poslova na brodu unutrašnje plovidbe (diploma, uvjerenje, certifikat, potvrda i sl.)

d) dokaz o uplaćenoj naknadi za izdavanje brodarske knjižice.

(4) Dokazi iz tačke a), b) i c) stava (3) ovog člana prilažu se u fotokopijama ovjerenim od strane nadležnog organa za ovjeravanje istih.

Član 13.
(Zahtjev i sadržaj zahtjeva za izdavanje pomorske knjižice)

(1) Zahtjev za izdavanje pomorske knjižice podnosi se Ministarstvu putem mjesno nadležnog organu za zaprimanje i obradu zahtjeva.

(2) Zahtjev iz stava (1) ovog člana podnosi se na propisanom obrascu čiji su izgled i sadržaj dati u Prilogu broj 2. ovog pravilnika.

(3) Uz zahtjev iz stava (1) ovog člana lice koje podnosi zahtjev obavezno je priložiti dokaze kako sljedi:

a) dokaz o identitetu: ličnu kartu, pasoš, vozačku dozvolu ili drugi identifikacioni dokument koji ima značaj javne isprave na osnovu kog se može pouzdano utvrditi identitet i prebivalište odnosno boravište za raseljeno lice;

b) dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za vršenje određenog posla/poslova na pomorskom brodu izdan od strane zdravstvene ustanove u skladu sa propisima kojima je regulirana oblast zdravstvene zaštite;

c) dokaz da je osposobljeno za obavljanje određenog posla/poslova na pomorskom brodu;

d) dokaz o položenom obaveznom ispitu na osnovu pravila o zvanjima i svjedočanstvima o osposobljenosti pomoraca na brodovima trgovačke mornarice vezanom za postupanje u slučaju opasnosti na pomorskom brodu;

e) dokaz o uplaćenoj naknadi za izdavanje pomorske knjižice.

(4) Dokazi iz tačke a), b), c) i d) stava (3) ovog člana prilažu se u fotokopijama ovjerenim od strane nadležnog organa za ovjeravanje istih.

Član 14.
(Zahtjev za zamjenu knjižice)

1) Zahtjev za zamjenu knjižice imalac knjižice podnosi u skladu sa članom 12. odnosno članom 13. ovog pravilnika.

2) Uz zahtjev iz stava (1) ovog člana imalac knjižice prilaže ovjerenu fotokopiju knjižice čiju zamjenu traži, osim u slučaju gubitka, krađe ili na drugi način nestanka iste.

DIO ŠESTI - POSTUPAK IZDAVANJA, ZAMJENE I PONIŠTAVANJA KNJIŽICE

Član 15.
(Postupak izdavanja knjižice)

(1) Postupak izdavanja knjižice pokreće i provodi Ministarstvo na osnovu obrađenog i dostavljenog elektronskog zahtjeva za izdavanje knjižice kao i spisa predmeta formiranog od strane nadležnog organa za zaprimanje i obradu zahtjeva.

(2) Ukoliko Ministarstvo utvrdi:

a) da su ispunjeni uvjeti za izdavanje knjižice propisani članom 5. ovog pravilnika odobrava izdavanje knjižice;

b) da nisu ispunjeni uvjeti za izdavanje knjižice propisani članom 5. ovog pravilnika, rješenjem odbija zahtjev kao neosnovan.

Član 16.
(Razlozi za zamjenu knjižice)

(1) Knjižica se zamjenjuje u slučajevima kako sljedi:

a) istekom roka važenja iz člana 4. stav (1) ovog pravilnika;

b) ako nastupi promjena podataka imalaca knjižice upisanih u knjižici;

c) ako je neki od podataka imalaca knjižice u knjižici netačan ili pogrešno upisan;

d) ako je knjižica oštećena u tolikoj mjeri da ne može služiti svojoj svrsi;

e) ako se izgled imalaca knjižice toliko izmijenio da više ne odgovara fotografiji u knjižici;

f) ako se rubrike predviđene za upis podataka popune podacima;

g) ako je knjižica izgubljena, ukradena ili je njen imalac na bilo koji način ostao bez nje.

(2) U slučaju iz stava (1) tačke g) ovog člana imalac knjižice obavezan je prijaviti Ministarstvu nestanak ili gubitak ako se nestanak ili gubitak knjižice desio na području Bosne i Hercegovine, a ako se nestanak ili gubitak knjižice desio van područja Bosne i Hercegovine najbližem diplomatskom ili konzularnom predstavništvu Bosne i Hercegovine u inostranstvu.

(3) Podaci o serijskim brojevima izgubljenih i ukradenih knjižica mogu se objaviti na web- stranici Agencije o čemu Agencija donosi uputstvo.

Član 17.
(Postupak zamjene)

(1) Zamjena knjižice vrši se poništavanjem prethodno izdane i izdavanjem nove knjižice.

(2) Postupak zamjene knjižice pokreće i provodi Ministarstvo na osnovu elektronskim putem zaprimljenog zahtjeva za zamjenu knjižice od strane nadležnoog organa za zaprimanje i obradu zahtjeva.

(3) Ukoliko Ministarstvo utvrdi:

a) da postoji neki od razloga za zamjenu iz člana 16. stav (1) ovog pravilnika i da su ispunjeni uvjeti za izdavanje knjižice propisani članom 5. ovog pravilnika, poništava prethodno izdanu knjižicu i odobrava izdavanje nove;

b) da ne postoji razlog za zamjenu knjižice iz člana 16. stav (1) ovog pravilnika odnosno da nisu ispunjeni uvjeti za izdavanje knjižice propisani članom 5. ovog pravilnika, rješenjem odbija zahtjev kao neosnovan.

Član 18.
(Poništavanje knjižice)

(1) Ministarstvo po službenoj dužnosti pokreće postupak poništavanja knjižice, u slučaju:

a) ako nastupi smrt imalaca knjižice;

b) u drugim slučajevima utvrđenim važećim pravnim propisima odnosno aktima nadležnih organa donesenim na osnovu istih.

(2) Nakon utvrđenog činjeničnog stanja Ministarstvo donosi rješenje o poništavanju knjižice i poništava istu.

Član 19.
(Pravo žalbe)

(1) Protiv rješenja iz člana 15. stav (2), člana 17. stav (3) i člana 18. stav (2) ovog pravilnika može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana njegovog dostavljanja.

(2) O žalbi iz stava (1) ovog člana odlučuje Žalbeno vijeće pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine.

DIO SEDMI - PERSONALIZACIJA, TRANSPORT I NAKNADNI UPIS PODATAKA

Član 20.
(Personalizacija, tehnička obrada i transport)

(1) Poslove personalizacije-ispisa podataka na obrasce knjižica i tehničku obradu personaliziranih obrazaca vrši Agencija.

(2) Personalizacija i tehnička obrada vrši se na osnovu odobrenog zahtjeva za izdavanje knjižice dostavljenog elektronskim putem od strane Ministarstva, putem jedinstvenog informacionog sistema za izdavanje knjižica.

(3) Personalizirane knjižice preuzima Ministarstvo radi uručenja.

Član 21.
(Naknadni upis podataka)

(1) Nakon izdavanja knjižice od strane Ministarstva vrši se naknadni upis-unos ostalih podataka iz člana 10. stav (4) i člana 11. stav (4) ovog pravilnika.

(2) Naknadi upis-unos iz stava (1) ovog člana vrši Ministarstvo i drugi nadležni organi za unos istih u skladu sa važećim pravnim propisima u Bosni i Hercegovini kojima je uređena oblast putnih isprava, unutrašnje odnosno pomorske plovidbe.

DIO OSMI - EVIDENCIJA O IZDANIM KNJIŽICAMA

Član 22.
(Jedinstveni informacioni sistem za izdavanje knjižica)

(1) Elektronska evidencija o brodarskim i pomorskim knjižicama vodi se putem jedinstvenog informacionog sistema na nivou Bosne i Hercegovine.

(2) Ministarstvo je nadležno da u saradnji s Agencijom provede sve aktivnosti izrade projektnog zadatka za uspostavljanje jedinstvenog informacionog sistema na nivou Bosne i Hercegovine.

(3) Agencija je nadležna da izvrši nabavku sistema, opreme i potrošnog materijala potrebnog za provođenje poslova iz stava (2) ovog člana.

Član 23.
(Elektronska evidencija o brodarskim i pomorskim knjižicama)

(1) Evidenciju o brodarskim i pomorskim knjižicama putem jedinstvenog informacionog sistema vodi Ministarstvo i nadležni organi za zaprimanje i obradu zahtjeva za izdavanje knjižica na način da vrše unos, provjeravanje i preuzimanje identifikacionih (ličnih) podataka podnosioca zahtjeva za izdavanje knjižice sadržanih u drugim službenim evidencija za čije je tehničko vođenje i održavanje nadležna Agencija.

(2) Agencija tehnički vodi i održava evidenciju o brodarskim i pomorskim knjižicama na nivou Bosne i Hercegovine u skladu sa važećim pravnim propisma Bosne i Hercegovine kojima je uređena oblast vođenja centralne evidencije podataka i zaštite ličnih podataka.

(3) Svrha vođenja evidencije o brodarskim i pomorskim knjižicama je:

a) kontrola i praćenje izdavanja knjižica;

b) dokazivanje važnosti knjižica;

c) dokazivanje identiteta lica koja posjeduju knjižicu;

d) očuvanje sigurnosti i integriteta knjižica.

(4) Evidencija o brodarskim i pomorskim knjižicama sadrži podatke kako sljedi:

a) biometrijsku fotografiju;

b) prezime;

c) ime;

d) spol;

e) jmb;

f) datum rođenja;

g) mjesto rođenja;

h) biometrijski potpis;

i) podatke o organu koji je izdao knjižicu;

j) podatke o vrsti knjižice;

k) serijski broj knjižice;

l) podatke o statusu knjižice;

m) podatke o objavi vezanoj za gubitak ili nestanak knjižice;

n) datum izdavanja knjižice;

o) datum prestanka važenja knjižice;

p) podatke o upisu odnosno preuzinaju podataka i licu koje je izvršilo upis odnosno preuzimanje podataka;

q) ostale podatke vezane uz izdavanje knjižice.

(5) Smatra se da je podnosilac potpisanog zahtjeva za izdavanje knjižice čiji se podaci provjeravaju i preuzimaju dao saglasnost za provjeravanje i preuzimanje istih u smislu odredbi važećih pravnih propisa kojima je uređena oblast zaštite ličnih podataka.

(6) Za tačnost podataka iz stava (4) ovog člana odgovorni su Ministarstvo i nadležni organi za zaprimanje i obradu zahtjeva.

Član 24.
(Pristup, prijenos i razmjena podataka)

(1) Agencija omogućava nesmetan pristup, prijenos i razmjenu podataka koji se vode u evidenciji o brodarskim i pomorskim knjižicama Ministarstvu i nadležnim organima za zaprimanje i obradu zahtjeva.

(2) Agencija omogućava nesmetan pristup, prijenos i razmjenu podataka zakonodavnim, izvršnim i sudskim organima vlasti Bosne i Hercegovine u skladu sa važećim pravnim propisima kojima je uređena oblast centralne evidencije i razmjene podataka i zaštite ličnih podataka.

(3) Ministarstvo dostavlja podatke iz evidencije o brodarskim i pomorskim knjižicama nadležnim organima drugih država koji to zatraže u skladu sa važećim pravnim propisima.

DIO DEVETI - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 25.
(Prestanak važenja propisa)

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o brodarskim i pomorskim knjižicama ("Službeni glasnik BiH", broj 13/17).

Član 26.
(Stupanje na snagu)

(1) Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

(2) Odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na postupak izdavanja brodarskih i pomorskih knjižica počet će se primjenjivati po sticanju tehničkih uslova, što će biti određeno posebnim aktom Ministarstva civilnih poslova

Broj 06-2-30-4-44/19
02. aprila 2019. godine


Ministar
Dr. sci. Adil Osmanović, s. r.

 

Postupak za izdavanje brodarske knjižice:

-          Uplatnica u iznosu od 50,00 KM

-          Broj žiro računa: 3380002210018390

-          Primalac: trezor institucija BiH

-          Svrha: izdavanje brodarske knjižice

-          Vrsta prihoda: 722944

-          Budžetska organizacija: 0701999

Viza na brodarsku knjižicu

-          Uplatnica u iznosu od 5,00

-          Broj žiro računa: 3380002210018390

-          Primalac: JRT-Trezor BiH

-          Svrha: Administrativna taksa za izdavanje brodarske knjižice

-          Vrsta prihoda: 722123

-          Budžetska organizacija: 0701999

Postupak za izdavanje pomorske knjižice

-          Uplatnica u iznosu od 50,00 KM

-          Broj žiro računa: 3380002210018390

-          Primalac JRT-Trezor BiH

-          Svrha: Izdavanje pomorske knjižice

-          Vrsta prihoda: 722945

-          Budžetska organizacija: 0701999

Viza na pomorsku knjižicu

-          Uplatnica u iznosu od 5,00 KM

-          Broj žiro računa: 3380002210018390

-          Primalac: JRT-Trezor BiH

-          Svrha: Administrativna taksa za izdavanje pomorske knjižice

-          Vrsta prihoda: 722123

-          Budžetska organizacija: 0701999