Grb BiH

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Vijesti

 

СВЕ ВИЈЕСТИ


СЕКТОРИ

КАТЕГОРИЈЕ

Јавни конкурс за распоред средстава из текућег гранта „Програми за припрему пројеката и потенцијалних кандидата за средства из фонда ХОРИЗОН ЕBРОПА” за 2023. годину

23.08.2023

Пошаљи документе на е-маил

Е-маил пошиљаоца (*):
Е-маил примаоца (*):
Коментар:

На основу члана 9. став (1) Одлуке о критеријима за распоред средстава из текућег гранта „Програми за припрему пројеката и потенцијалних кандидата за средства из фонда ХОРИЗОН ЕУРОПА” за 2023. годину („Службени гласник БиХ“ број 57/23), Министарство цивилних послова Босне и Херцеговине, објављује

 

                                                                                                   ЈАВНИ КОНКУРС

 за распоред средстава из текућег гранта „Програми за припрему пројеката и потенцијалних кандидата за средства из фонда ХОРИЗОН ЕBРОПА” за 2023. годину

 

 

I Предмет Јавног конкурса

 

Одлуком о критеријумима за распоред средстава из текућег гранта „Програми за припрему пројеката и потенцијалних кандидата за средства из фонда ХОРИЗОН ЕУРОПА” за 2023. годину (у даљњем тексту: Одлука о критеријумима) утврђују се критерији за распоред средстава и друга питања везана за распоред средстава из текућег гранта “Програми за припрему пројеката и потенцијалних кандидата за средства из фонда ХОРИЗОНT ЕBРОПА” за 2023. годину.

 

II Средства

 

Средства за текући грант „Програми за припрему пројеката и потенцијалних кандидата за средства из фонда ХОРИЗОНT ЕBРОПА” у износу од 444.000,00 КМ предвиђена су у буџету Министарства цивилних послова Босне и Херцеговине (у даљњем тексту: Министарство) за 2023. годину, на позицији: “Текући трансфери и грантови”.

 

Средства се распоређују за суфинансирање пројеката у оквиру ЕУ програма: ХОРИЗОНТ ЕВРОПА, КОСТ и ЕУРЕКА путем јавног конкурса (у даљњем тексту: Конкурс) у складу са критеријима дефинисаним Одлукомо критеријумима.

 

Минимални износ средстава који се може додијелити из овог гранта износи 5.000,00 КМ, а максимални до 40.000,00 КМ.

 

III Право на подношење пројеката

 

Право на подношење пројеката, на основу објављеног Конкурса, имају: регистроване научноистраживачке организације (високошколске установе, институти, академије наука и умјетности, иновациони центри, технолошки паркови), непрофитне организације, односно друга физичка и правна лица које су укључене у истраживачки рад или ширење и употребу научнооистраживачких резултата кроз аплицирање и учешће у програмима ХОРИЗОНТ ЕВРОПА, КОСТ и ЕУРЕКА.

 

За учешће у акцијама у оквиру програма КОСТ могу да аплицирају физичка лица, с тим да неопходне документе овјере у матичној институцији.

 

Субјекти који имају право да аплицирају могу бити подржани за један пројект у оквиру сваког од три програма Европске уније: ХОРИЗОНТ ЕВРОПА, КОСТ и ЕУРЕКА.

 

Субјекти који имају право да аплицирају морају бити регистрирани најмање 12 мјесеци до дана расписивања конкурса.

 

IV Изузеће

 

Ако подносилац пројекта до дана расписивања Конкурса за 2023. годину није извршио све своје обавезе из раније закључених уговора са Министарством (за 2018., 2020. и 2022.годину), његов захтјев за распоред средстава на основу Конкурса за 2023. годину неће се разматрати у наредне 3 године.


Изузеће се односи и на овлашћено лице која је закључила уговор са Министарством, те се неће разматрати захтјев другог правног субјекта који аплицира за средства на основу објављеног Конкурса, уколико је то лице овлаштено лице.

 

На распоред средстава немају право субјекти чији пројекти својим садржајем на било који начин вријеђају вјерске, културне или етничке осјећаје припадника било којег народа у Босни и Херцеговини.

 

На распоред средстава немају право извршна и законодавна тијела власти у Босни и Херцеговини.

 

V Намјена средстава

 

Савјет министара Босне и Херцеговине својом Одлуком распоређује средства за суфинансирање пројеката, који доприносе развоју науке и иновација у Босни и Херцеговини, те доприносе имплементацији стратешких докумената и међународних обавеза у области науке у Босни и Херцеговини, кроз:

а) подршку припреми пројеката за отворене текуће позиве у оквиру програма ХОРИЗОНT ЕBРОПА и реализацију одобрених пројеката у оквиру програма ХОРИЗОНT ЕBРОПА;

б) подршку за учешће у акцијама у оквиру програма ЦОСТ;

ц) подршку за припрему и реализацију пројеката у оквиру програма ЕУРЕКА;

д) подршку пројектима који доприносе већем степену успјешности учешћа Босне и Херцеговине у програму ХОРИЗОНT ЕBРОПА;

е) подршку пројектима који имају за циљ организацију обука у циљу јачања капацитета, субјеката из члана 4. став (1) и став (2) Одлуке о критеријумима, за припрему пројеката за учешће у програмима ХОРИЗОНТ ЕВРОПА, КОСТ и ЕУРЕКА, водећи рачуна о подршци равномјерном развоју науке и иновација у Босни и Херцеговини.

 

Трошкови репрезентације који се односе на храну и пиће не могу бити већи од 5% од укупно одобреног износа средстава за подржани пројект; док трошкови такси услуга и мобилних телефона нису прихватљиви. Трошкови горива су прихватљиви искључиво ако су изравно везани уз имплементацију пројектних активности.

 

Из средстава дефинисаних у члану 3. став (1) Одлуке о критеријумима не могу се исплаћивати плаће, нити плаћати порези и доприноси на основу редовитих особних примања.

 

Средства се распоређују намјенски кориснику средстава за конкретан пројект у складу с Одлуком, те није могуће вршити накнадну промјену корисника средстава, нити промјену самог пројекта.

 

За суфинансирање пројеката из ставка (1) тачка а) члана 6. Одлуке о критеријумима износ средстава који се може одобрити је до 25.000,00 КМ; за суфинансирање пројеката из ставке (1) точка ц) износ средстава који се може одобрити је до 30.000,00 КМ; за суфинансирање пројеката у оквиру ставка (1) точка е) члана 6. Одлуке о критеријумима износ средстава који се може одобрити је до 40.000, 00 КМ; за суфинансирање пројеката у оквиру ставка (1) точ б) и д) износ средстава који се може одобрити је до 10.000,00 КМ.

 

Средствима намијењеним за текући грант „Програми за припрему пројеката и потенцијалних кандидата за средства из фонда ХОРИЗОНT ЕBРОПА”, суфинансирају се пројекти који су започети у 2023. години и чије раздобље реализације не може бити дуже од 12 мјесеци од дана потписивања уговора.

 

Средствима из текућег гранта „Програми за припрему пројеката и потенцијалних кандидата за средства из фонда ХОРИЗОНT ЕВРОПА” за 2023.годину није дозвољена рефундација трошкова насталих прије објаве Конкурса и исти нису прихватљиви.

 

VI Критеријуми за евалуацију

 

Приликом разматрања поднесеног пројекта вреднује се:

 

а) квалитет пројекта и његов допринос равномјерном развоју науке у Босни и Херцеговини, имплементацији стратешких докумената и међународних обавеза у области науке у Босни и Херцеговини, и то кроз:

 

1) актуелност теме истраживања, допринос конкурентности производа и технологија;

2) учешће апликаната у трошковима реализације пројекта;

3) могућност примјене резултата на више корисника;

4) број партнерстава остварених са партнерима из других земаља у оквиру пројекта.

 

б) финансијски и оперативни капацитети апликанта, укључујући процјену реализираних пројеката/програма у протекле три године, до сада остварена сурадња с међународним партнерима и чланство у међународним и европским мрежама и асоцијацијама;

 

ц) одрживост пројекта и пројектних резултата у раздобљу након завршетка пројекта;

 

д) изводљивост пројекта, пројектних активности, јасна повезаност циља пројекта с пројектним активностима, број директних и индиректних корисника који су обухваћени пројектом;

 

е) трошковна ефективност активности, односно усклађеност предвиђених трошкова са укупним утрошком средстава пројекта и јасна видљивост тражених средстава за сваку од планираних активности у оквиру пројекта.

 

Вредновање пројекта врши се према критеријумима и бодовима наведеним у Евалуационом обрасцу (Прилог 4) који је саставни дио Одлукео критеријумима, а који обухватају:

а) тематске критерије;

б) релевантност пројекта;

ц) финансијске и оперативне капацитете подносиоца пројекта;

д) одрживост активности и циљева;

е) препоруке.

 

 

VII Потребна документација и начин достављања

 

Подносилац пројекта за распоред средстава из текућег гранта „Програми за припрему пројеката и потенцијалних кандидата за средства из фонда ХОРИЗОНT ЕBРОПА" за 2023. годину, обавезно прилаже сљедећу документацију:

 

 

а) апликациони образац, који је дио Одлукео критеријумима (Прилог 1), електронски попуњен, потписан и овјерен печатом подносиоца пројекта (оригинал),

б) план утрошка средстава, на обрасцу за утрошак средстава, који је дио Одлукео критеријумима (Прилог 2), електронски попуњен, потписан и овјерен печатом подносиоца пројекта (оригинал);

ц) актуални извод из регистра надлежног тијела у којем је регистриран подносилац пројекта, не старији од 30 дана (оригинал или преслика овјерена од надлежног тијела);

д) статут, само за институте, удруге и фондације и остале правне субјекте чија је једна од дјелатности у области науке. У случају да је било измјена и допуна статута исте се достављају уз основни статут (преслика овјерена печатом подносиоца пројекта);

е) увјерење о порезној регистрацији подносиоца пројекта (идентификацијски број) (преслика овјерена од надлежног тијела);

ф) рјешење о разврставању подносиоца пројекта према дјелатности издато од надлежног завода за статистику (преслика овјерена од надлежног тијела);

г) званичан документ банке из којег је видљив трансакцијски рачун подносиоца пројекта и да исти није блокиран (буџетски корисници требало би да доставе уредно потписану и службеним печатом овјерену инструкцију за плаћање која подразумијева трансакцијски рачун банке, број буџетске организације, врсту прихода и број опћине) (оригинал или преслика овјерена од надлежног тијела). Документ не смије бити старији од 30 дана;

х) субјекти који су буџетски корисници и послују преко рачуна ентитета, жупанија или опћине дужни су доставити потписану и печатом овјерену Изјаву тог тијела, а којом се потврђује да нема сметњи да новац одобрен за пројект буде на располагању кориснику средстава (оригинал);

и) годишњи обрачун о пословању подносиоца пројекта за 2022. годину, из којег је видљиво да је исти предат и овјерен од Агенције за посредничке, информатичке и финансијске услуге (АПИФ-а), односно Финансијско информатичке агенције (ФИА) (преслика);

ј) изјава подносиоца пројекта, чија форма је дио Одлукео критеријумима (Прилог 3), потписана од овлаштене особе и овјерена службеним печатом подносиоца пројекта (оригинал).

 

(2) Подносилац пројекта,уз обавезну документацију, ако осигура, доставља као додатну документацију препоруку надлежне институције (опћина, град, жупанија, ентитет) о значају пројекта и његовом доприносу равномјерном развоју науке у Босни и Херцеговини и развоју међународне знанствене сурадње.

 

Документација од точке а) до точке ј) се доставља истим редослиједом како је наведено и мора бити увезана у цјелину (као књига или спирални увез), тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замјењивати појединачни листови. Све странице морају бити нумериране, укључујући и прилоге.

 

Документација која не буде увезана на начин како је дефинирано сматраће се неуредном и неће се разматрати.

 

Подносилац чији пројект је одобрен и у фази реализације у оквиру програма ХОРИЗОНT ЕBРОПА, уз документацију обавезно доставља и преслику уговора закљученог између надлежног тијела ЕУ и конзорција, у чији састав улази и подносилац пројекта.

 

Подносилац чији пројект је одобрен и у фази реализације у оквиру програма ЦОСТ и ЕУРЕКА, а за чију подршку се траже средства, обавезно доставља доказ о потврди судјеловања у реализацији одобреног пројекта.

 

Подносилац пројекта за распоред средстава субјектима који аплицира на текуће отворене позиве унутар програма ХОРИЗОНТ ЕВРОПА, КОСТ и ЕУРЕКА, а којима се додијеле средства, дужни су одмах по извршеној апликацији, Министарству доставити доказ о наведеном.

 

Документација од точке а) до точке ј) доставља се у затвореној куверти искључиво путем поште Министарству, с назнаком:

 

“Јавни конкурс за распоред средстава из текућег гранта Програми за припрему пројеката и потенцијалних кандидата за средства из фонда ХОРИЗОНT ЕBРОПАза 2023. годину

 

Министарство цивилних послова Босне иХерцеговине,

Трг БиХ 1,

71000 Сарајево.

 

Конкурс је отворен 21 дан од дана посљедње објаве.

 

Допуна документације која стигне у року у коме је објављен Конкурс ће се прихватити, а која стигне након затварања Конкурсанеће се прихватити.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

 

Напомена: Приједлог пројекта се доставља и путем дигиталне платформе еГрант на интернет страници Министарства цивилних послова Босне и Херцеговине која је у тестној фази за 2023. годину, а од 2024. године се планира да иста буде обавезан начин достављања апликација (линк: www.mcp.gov.ba).

 

VIII Остале напомене

 

Одлуку о распореду средстава доноси Савјет министара Босне и Херцеговине.

 

Одлука о распореду средстава се објављује у "Службеном гласнику БиХ" и на интернет страници Министарства.

 

Обавијести

 

Подносилац пројекта који је учествовао на Конкурсу а чија пријава није стигла благовремено, која је неуредна или непотпуна, односно чији пројекат није задовољио критериј оствареног довољног броја бодова за суфинансирање пројекта, о наведеном се обавјештава путем објаве на службеној интернет странице Министарства.

 

Подносилац пројекта, који судјелује на Конкурсуи коме су додијељене средства из гранта „Програми за припрему пројеката и потенцијалних кандидата за средства из фонда ХОРИЗОНT ЕBРОПА“ за 2023. годину сматра се обавјештеним објављивањем Одлуке о распореду средстава у „Службеном гласнику БиХ” и на службеној интернет страници Министарства.

 

Уговор о кориштењу додијељених средстава

 

Министарство са подносиоцем пројекта коме су одобрена средства (у даљњем тексту: корисник средстава) закључује уговор којим се дефинишу међусобна права и обавезе .

Прије закључивања уговора корисник средстава се обавјештава електронским путем о Одлуци о распореду средстава и висини одобрених средстава, те се од истог тражи да у року од седам дана достави:

 

а) Ревидиран план утрошка средстава који је усклађен са одобреним средствима и периодом реализације пројекта. Ревидирани план утрошка средстава постаје дио уговора и мора бити потписан од овлаштене особе и овјерен печатом;


б) Приликом сачињавања Ревидираног плана утрошка средстава дозвољено је мијењање износа по активностима, али не и мијењање активности.


Ако корисник средстава не прихвати услове прописане уговором, губи право на кориштење средстава и дужан је писаним путем обавијестити Министарство да одустаје од потписивања уговора у року од седам дана.

 

Корисник средстава дужан је да укључи родни аспект приликом имплементације пројекта, као и приликом извјештавања о намјенском утрошку средстава, у складу са чланом 10. став (8) Закона о буџету институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2023. годину („Службени гласник БиХ”, број 22/23) .

 

Примјена процедуре дефинисане Законом о јавним набавкама

 

У случају када је корисник средстава уговорни орган у смислу чл. 4. и 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), за набавку опреме, роба или услуга, из средстава одобреног пројекта, корисник средстава примјењује процедуре дефинисане Законом о јавним набавкама.

 

Ако корисник средстава гранта нема статус уговорног органа (удружења, фондације и сл.), с обзиром на то да се ради о трошењу јавних средстава, корисник средстава је обавезан транспарентно трошити додијељена средства и приложити Изјаву о транспарентном трошењу средстава.

 

Извјештај о имплементацији пројекта

Корисник средстава дужан је Министарству доставити Извјештај о имплементацији пројекта и оправдати намјенски утрошак распоређених средстава. Извјештај о имплементацији пројекта се састоји из Обрасца за наративни извјештај (Прилог 5) и Обрасца за извјештај о утрошку средстава (Прилог 6).  


Корисник средстава дужан је Извјештај о имплементацији пројекта доставити најкасније у року од 30 дана од дана завршетка пројекта према обрасцима.


Извјештај о имплементацији пројекта уз Образац за извјештај о утрошку средстава обавезно садржи приложене копије оригиналних фискалних и осталих прописаних рачуноводствених исправа за све трошкове настале по одобреном пројекту у складу са важећим законским прописима који регулишу ову област, а који морају пратити одобрени Ревидирани план утрошка средстава.

 

Извјештај о имплементацији пројекта уз Образац за наративни извјештај садржи фотографије, извјештаје медија, записнике и друге документе који доказују учинак пројекта.

 

Ако корисник средстава не достави извјештај у складу са ст. (1), (2), (3), (4) и (5) члана 16. Одлуке о критеријумима, Министарство ће затражити поврат цјелокупног износа дозначених средстава на Јединствени рачун трезора Босне и Херцеговине у року од 30 дана, од дана када Министарство писаним путем то од њега затражи. Ако корсиник средстава не изврши поврат средстава, Министарство ће покренути поступак пред надлежним тијелом против корисника средстава који није оправдао дозначена средства и забранити истом да се пријављује на конкурсе које Министарство објављује на период од 3 године.

 

Корисник средстава је дужан водити одвојену и прецизну финансијску документацију, тако да се сва плаћања и трошкови начињени према одобреном пројекту лако могу идентификовати.

 

Корисник средстава дужан је да чува оригиналне рачуноводствене књиге и оригиналну финансијску документацију, те да у случају потребе, рачуноводствене књиге и другу финансијску документацију уступи за разматрање и контролу Министарству или било којемдругомлицукоју овласти Савјет министара Босне и Херцеговине или другом законом овлаштеном тијелу.

 

Корисник средстава може извршити реалокацију у износу до 15 % унутар одобрених активности без посебне сагласности Министарства, што посебно наводи у извјештају с образложењем.

 

Ако Комисија за контролу извјештаја о утрошку средстава код корисника средстава у извјештавању утврди грешке техничке природе, корисник средстава се обавјештава писаним или електронским путем, о потреби отклањања утврђених недостатака у року од 15 дана од пријема обавјештења. Ако корисник средстава у заданом року не отклони недостатке, Министарство ће упутити захтјев кориснику средстава да изврши поврат цјелокупног износа неоправданих средстава, у року од 30 дана од дана када Министарство писаним путем то од њега затражи. Ако се средства не уплате у наведеном року, Министарство ће покренути поступак пред надлежним органом против апликанта који није оправдао дозначена средства и забрањује се аплицирање истом на конкурсе које расписује Министарство у период од 3 године.

 

Ако се установи ненамјенско трошење дозначених средстава корисник је дужан извршити поврат цјелокупног износа дозначених средстава за који је утврђен ненамјенски утрошак на Јединствени рачун трезора Босне и Херцеговине у року од 30 дана од дана када Министарство писаним путем то од њега затражи. Ако корисник не изврши поврат средстава у наведеном року, Министарство ће покренути поступак пред надлежним органом и забрањује се аплицирање истом на конкурсе које расписује Министарство у периоду од 3 године.

 

Ако је налаз независне ревизије негативан односно утврди ненамјенско трошење дозначених средстава, или није сачињен на начин дефинисан у члану 17. Одлуке о критеријумима, према кориснику средстава се предузимају радње у складу са чланом 18. ставом (8) Одлуке о критеријумима.

 

Ако корисник није утрошио цјелокупна дозначена средства за реализовање одобреног пројекта, дужан је да изврши поврат неутрошених средстава уплатом истих на Јединствени рачун трезора Босне и Херцеговине у року од 30 дана од дана завршетка пројекта уз образложење. Ако се средства не уплате у наведеном року Министарство ће покренути поступак пред надлежним органом против апликанта који није оправдао дозначена средства и забрањује се аплицирање истом на конкурсе које расписује Министарство.

 

Корисник средстава, у ситуацијама када по захтјеву Министарства изврши поврат средстава, дужан је о томе обавјестити Министарство и доставити доказ о извршеном поврату средстава Министарству.

 

Независна ревизија

 

Корисник средстава којем су додијељена средства у износу 20.000,00 КМ и више дужан је доставити и Извјештај независне ревизије према одредбама из члана 17. Одлукео критеријумима. Извјештај независне ревизије доставља се уз Извјештај о имплементацији пројекта.

 

 

 

 

Сви прилози наведени у Јавном конкурсу могу се преузети испод:

 

Апликациони образац (Прилог 1)

 

Упутство за попуњавање пријаве на јавни конкурс (Прилог 1а)

 

Образац за утрошак средстава (Прилог 2)

 

Изјава (Прилог 3)

 

Евалуациони образац (Прилог 4)

 

Образац за наративни извјештај (Прилог 5)

 

Образац за извјештај утрошка средстава (Прилог 6)

 

Одлука о критеријумима за распоред средстава из текућег гранта "Програми за припрему пројеката и потенцијалних кандидата за средства из фонда ХОРИЗОН ЕУРОПА" за 2023. годину (Прилог 7)