Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Javni konkurs za raspored sredstava iz tekućeg granta „Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda HORIZON EUROPA” za 2023. godinu

23.08.2023

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

 

Na osnovu člana 9. stav (1) Odluke o kriterijima za raspored sredstava iz tekućeg granta „Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda HORIZON EUROPA” za 2023. godinu („Službeni glasnik BiH“ broj 57/23), Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, objavljuje

 

                                                                                                       JAVNI KONKURS

         za raspored sredstava iz tekućeg granta „Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda HORIZON EUROPA” za 2023. godinu

 

 

I Predmet Javnog konkursa

 

 

Odlukom o kriterijima za raspored sredstava iz tekućeg granta „Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda HORIZON EUROPA” za 2023. godinu (u daljnjem tekstu: Odluka o kriterijima) utvrđuju se kriteriji za raspored sredstava i druga pitanja vezana za raspored sredstava iz tekućeg granta „Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda HORIZON EUROPA” za 2023. godinu.

 

II Sredstva

 

Sredstva za tekući grant „Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda HORIZON EUROPA” u iznosu od 444.000,00 KM predviđena su u budžetu Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) za 2023. godinu, na poziciji: „Tekući transferi i grantovi”.

 

Sredstva se raspoređuju za sufinansiranje projekata u okviru EU programa: HORIZON EUROPA, COST i EUREKA putem javnog konkursa (u daljnjem tekstu: Konkurs) u skladu sa kriterijima definiranim Odlukomo kriterijima.

 

Minimalni iznos sredstava koji se može dodijeliti iz ovog granta iznosi 5.000,00 KM, a maksimalni do 40.000,00 KM.

 

III Pravo na podnošenje projekata

 

Pravo na podnošenje projekata, na osnovu objavljenog Konkursa, imaju: registrirane naučnoistraživačke organizacije (visokoškolske ustanove, instituti, akademije nauka i umjetnosti, inovacioni centri, tehnološki parkovi), neprofitne organizacije, odnosno druga fizička i pravna lica koje su uključene u istraživački rad ili širenje i upotrebu naučnooistraživačkih rezultata kroz apliciranje i učešće u programima HORIZON EUROPA, COST i EUREKA.

 

Za učešće u akcijama u okviru programa COST mogu da apliciraju fizička lica, s tim da neophodne dokumente ovjere u matičnoj instituciji.

 

Subjekti koji imaju pravo da apliciraju mogu biti podržani za jedan projekt u okviru svakog od tri programa Evropske unije: HORIZON EUROPA, COST i EUREKA.

 

Subjekti koji imaju pravo da apliciraju moraju biti registrirani najmanje 12 mjeseci do dana raspisivanja konkursa.

 

IV Izuzeće

 

Ako podnosilac projekta do dana raspisivanja Konkursa za 2023. godinu nije izvršio sve svoje obaveze iz ranije zaključenih ugovora sa Ministarstvom za 2018., 2020. i 2022.godinu, njegov zahtjev za raspored sredstava na osnovu Konkursa za 2023. godinu neće se razmatrati u naredne 3 godine.


Izuzeće se odnosi i na ovlaštenu osobu koja je zaključila ugovor sa Ministarstvom, te se neće razmatrati zahtjev drugog pravnog subjekta koji aplicira za sredstva na osnovu objavljenog Konkursa, ukoliko je ta osoba ovlaštena osoba.

 

Na raspored sredstava nemaju pravo subjekti čiji projekti svojim sadržajem na bilo koji način vrijeđaju vjerske, kulturne ili etničke osjećaje pripadnika bilo kojeg naroda u Bosni i Hercegovini.

 

Na raspored sredstava nemaju pravo izvršna i zakonodavna tijela vlasti u Bosni i Hercegovini.

 

V Namjena sredstava

 

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine svojom Odlukom raspoređuje sredstva za sufinansiranje projekata, koji doprinose razvoju nauke i inovacija u Bosni i Hercegovini, te doprinose implementaciji strateških dokumenata i međunarodnih obaveza u području nauke u Bosni i Hercegovini, kroz:

a) podršku pripremi projekata za otvorene tekuće pozive u okviru programa HORIZON EUROPA i realizaciju odobrenih projekata u okviru programa HORIZON EUROPA

b) podršku za učešće u akcijama u okviru programa COST;

c) podršku za pripremu i realizaciju projekata u okviru programa EUREKA;

d) podršku projektima koji doprinose većem stepenu uspješnosti učešća Bosne i Hercegovine u programu HORIZON EUROPA;

e) podršku projektima koji imaju za cilj organizaciju obuka u cilju jačanja kapaciteta, subjekata iz člana 4. stav (1) i stav (2) Odluke o kriterijima, za pripremu projekata za učešće u programima HORIZON EUROPA, COST i EUREKA, vodeći računa o podršci razvoju nauke i inovacija u Bosni i Hercegovini.

 

Troškovi reprezentacije koji se odnose na hranu i piće ne mogu biti veći od 5% od ukupno odobrenog iznosa sredstava za podržani projekt; dok troškovi taksi usluga i mobilnih telefona nisu prihvatljivi. Troškovi goriva su prihvatljivi isključivo ako su izravno vezani uz implementaciju projektnih aktivnosti.

 

Iz sredstava definiranih u članu 3. stav (1) Odluke o kriterijima ne mogu se isplaćivati plaće, niti plaćati porezi i doprinosi na osnovu redovitih osobnih primanja.

 

Sredstva se raspoređuju namjenski korisniku sredstava za konkretan projekt u skladu s Odlukom o kriterijima, te nije moguće vršiti naknadnu promjenu korisnika sredstava, niti promjenu samog projekta.

 

Za sufinansiranje projekata iz stava (1) tačka a) člana 6. Odluke o kriterijima iznos sredstava koji se može odobriti je do 25.000,00 KM; za sufinansiranje projekata iz stava (1) tačka c) iznos sredstava koji se može odobriti je do 30.000,00 KM; za sufinansiranje projekata u okviru stava (1) tačka e) člana 6. Odluke o kriterijima iznos sredstava koji se može odobriti je do 40.000,00 KM; za sufinansiranje projekata u okviru stava (1) tačke b) i d) iznos sredstava koji se može odobriti je do 10.000,00 KM.

 

Sredstvima namijenjenim za tekući grant „Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda HORIZON EUROPA”, sufinansiraju se projekti koji su započeti u 2023. godini i čije razdoblje realizacije ne može biti duže od 12 mjeseci od dana potpisivanja ugovora.

 

Sredstvima iz tekućeg granta „Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda HORIZON EUROPA” za 2023.godinu nije dozvoljena refundacija troškova nastalih prije objave konkursa i isti nisu prihvatljivi.

 

VI Kriteriji za evaluaciju

 

Prilikom razmatranja podnesenog projekta vrednuje se:

 

a) kvalitet projekta i njegov doprinos razvoju nauke u Bosni i Hercegovini, implementaciji strateških dokumenata i međunarodnih obaveza u području nauke u Bosni i Hercegovini, i to kroz:

 

1) aktuelnost teme istraživanja, doprinos konkurentnosti proizvoda i tehnologija;

2) učešće aplikanata u troškovima realizacije projekta;

3) mogućnost primjene rezultata na više korisnika;

4) broj partnerstava ostvarenih sa partnerima iz drugih zemalja u okviru projekta.

 

b) finansijski i operativni kapaciteti aplikanta, uključujući procjenu realiziranih projekata/programa u protekle tri godine, do sada ostvarena saradnja s međunarodnim partnerima i članstvo u međunarodnim i europskim mrežama i asocijacijama;

 

c) održivost projekta i projektnih rezultata u razdoblju nakon završetka projekta;

 

d) izvodljivost projekta, projektnih aktivnosti, jasna povezanost cilja projekta s projektnim aktivnostima, broj direktnih i indirektnih korisnika koji su obuhvaćeni projektom;

 

e) troškovna efektivnost aktivnosti, odnosno usklađenost predviđenih troškova sa ukupnim utroškom sredstava projekta i jasna vidljivost traženih sredstava za svaku od planiranih aktivnosti u okviru projekta.

 

Vrednovanje projekta vrši se prema kriterijima i bodovima navedenim u Evaluacijskom obrascu (Prilog 4) koji je sastavni dio Odluke o kriterijima, a koji obuhvataju:

a) tematske kriterije;

b) relevantnost projekta;

c) finansijske i operativne kapacitete podnosioca projekta;

d) održivost aktivnosti i ciljeva;

e) preporuke.

 

 

VII Potrebna dokumentacija i način dostavljanja

 

Podnosilac projekta za raspored sredstava iz tekućeg granta „Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda HORIZON EUROPA” za 2023. godinu, obavezno prilaže sljedeću dokumentaciju:

 

a) aplikacijski obrazac, koji je dio Odlukeo kriterijima (Prilog 1), elektronski popunjen, potpisan i ovjeren pečatom podnosioca projekta (original);

b) plan utroška sredstava, na obrascu za utrošak sredstava, koji je dio Odluke o kriterijima(Prilog 2), elektronski popunjen, potpisan i ovjeren pečatom podnosioca projekta (original);

c) aktualni izvod iz registra nadležnog tijela u kojem je registriran Podnosilac projekta, ne stariji od 30 dana (original ili fotokopija ovjerena od nadležnog tijela);

d) statut, samo za institute, udruge i fondacije i ostale pravne subjekte čija je jedna od djelatnosti u području nauke. U slučaju da je bilo izmjena i dopuna statuta iste se dostavljaju uz osnovni statut (fotokopija ovjerena pečatom podnosioca projekta);

e) uvjerenje o poreznoj registraciji podnosioca projekta (identifikacijski broj) (fotokopija ovjerena od nadležnog tijela);

f) rješenje o razvrstavanju podnosioca projekta prema djelatnosti izdato od nadležnog zavoda za statistiku (fotokopija ovjerena od nadležnog tijela);

g) zvaničan dokument banke iz kojeg je vidljiv transakcijski račun podnosioca projekta i da isti nije blokiran (budžetski korisnici trebalo bi da dostave uredno potpisanu i službenim pečatom ovjerenu instrukciju za plaćanje koja podrazumijeva transakcijski račun banke, broj budžetske organizacije, vrstu prihoda i broj općine) (original ili fotokopija ovjerena od nadležnog tijela). Dokument ne smije biti stariji od 30 dana;

h) subjekti koji su budžetski korisnici i posluju preko računa entiteta, županija ili općine dužni su dostaviti potpisanu i pečatom ovjerenu Izjavu tog tijela, a kojom se potvrđuje da nema smetnji da novac odobren za projekt bude na raspolaganju korisniku sredstava (original);

i) godišnji obračun o poslovanju podnosioca projekta za 2022. godinu, iz kojeg je vidljivo da je isti predat i ovjeren od Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge (APIF-a), odnosno Finansijsko informatičke agencije (FIA) (fotokopija);

j) izjava podnosioca projekta, čija forma je dio Odluke o kriterijima (Prilog 3), potpisana od ovlaštene osobe i ovjerena službenim pečatom podnosioca projekta (original);

 

Podnosilac projekta,uz obaveznu dokumentaciju, ako osigura, dostavlja kao dodatnu dokumentaciju preporuku nadležne institucije (općina, grad, kanton, entitet) o značaju projekta i njegovom doprinosu razvoju nauke u Bosni i Hercegovini i razvoju međunarodne naučne suradnje.

 

Dokumentacija od tačke a) do tačke j) se dostavlja istim redoslijedom kako je navedeno i mora biti uvezana u cjelinu (kao knjiga ili spiralni uvez), tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati pojedinačni listovi. Sve stranice moraju biti numerirane, uključujući i priloge.

 

Dokumentacija koja ne bude uvezana na način kako je definirano smatraće se neurednom i neće se razmatrati.

 

Podnosilac čiji projekt je odobren i u fazi realizacije u okviru programa HORIZON EUROPA, uz dokumentaciju obavezno dostavlja i fotokopiju ugovora zaključenog između nadležnog tijela EU i konzorcija, u čiji sastav ulazi i Podnosilac projekta.

 

Podnosilac čiji projekt je odobren i u fazi realizacije u okviru programa COST i EUREKA, a za čiju podršku se traže sredstva, obavezno dostavlja dokaz o potvrdi učešća u realizaciji odobrenog projekta.

 

Podnosilac projekta za raspored sredstava subjektima koji aplicira na tekuće otvorene pozive unutar programa HORIZON EUROPA, COST i EUREKA, a kojima se dodijele sredstva, dužni su odmah po izvršenoj aplikaciji, Ministarstvu dostaviti dokaz o navedenom.

 

Dokumentacija od tačke a) do tačke j) dostavlja se u zatvorenoj koverti isključivo putem pošte Ministarstvu, s naznakom

 

Javni konkurs za raspored sredstava iz tekućeg granta “Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda HORIZON EUROPA” za 2023. godinu”

 

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine,

Trg BiH 1,

71000 Sarajevo.

 

Konkurs je otvoren 21 dan od dana posljednje objave.

 

Dopuna dokumentacije koja stigne u roku u kome je objavljen Konkurs će se prihvatiti, a koja stigne nakon zatvaranja Konkursa neće se prihvatiti.

 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

 

Napomena: Prijedlog projekta se dostavlja i putem digitalne platforme eGrant na internet stranici Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine koja je u testnoj fazi za 2023. godinu, a od 2024. godine se planira da ista bude obavezan način dostavljanja aplikacija (link: www.mcp.gov.ba).

 

VIII Ostale napomene

 

Odluku o rasporedu sredstava donosi Vijeće ministara Bosne i Hercegovine.

 

Odluka o rasporedu sredstava se objavljuje u „Službenom glasniku BiH“ i na internet stranici Ministarstva.

 

Obavijesti

 

Podnosilac projekta koji je učestvovao na Konkursu a čija prijava nije stigla blagovremeno, koja je neuredna ili nepotpuna, odnosno čiji projekat nije zadovoljio kriterij ostvarenog dovoljnog broja bodova za sufinansiranje projekta, o navedenom se obavještava putem objave na službenoj internet stranice Ministarstva.

 

Podnosilac projekta, koji sudjeluje na Konkursu i kome su dodijeljene sredstva iz granta „Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda HORIZON EUROPA“ za 2023. godinu smatra se obavještenim objavljivanjem Odluke o rasporedu sredstava u “Službenom glasniku BiH” i na službenoj internet stranici Ministarstva.

 

 

Ugovor o korištenju dodijeljenih sredstava

 

Ministarstvo sa podnosiocem projekta kome su odobrena sredstva (u daljnjem tekstu: korisnik sredstava) zaključuje ugovor kojim se definiraju međusobna prava i obaveze .

Prije zaključivanja ugovora korisnik sredstava se obavještava elektronskim putem o Odluci o rasporedu sredstava i visini odobrenih sredstava, te se od istog traži da u roku od sedam dana dostavi:

 

a) Revidiran plan utroška sredstava koji je usklađen sa odobrenim sredstvima i periodom realizacije projekta. Revidirani plan utroška sredstava postaje dio ugovora i mora biti potpisan od ovlaštene osobe i ovjeren pečatom;


b) Prilikom sačinjavanja Revidiranog plana utroška sredstava dozvoljeno je mijenjanje iznosa po aktivnostima, ali ne i mijenjanje aktivnosti.


Ako korisnik sredstava ne prihvati uvjete propisane ugovorom, gubi pravo na korištenje sredstava i dužan je pisanim putem obavijestiti Ministarstvo da odustaje od potpisivanja ugovora u roku od sedam dana.

 

Korisnik sredstava dužan je da uključi rodni aspekt prilikom implementacije projekta, kao i prilikom izvještavanja o namjenskom utrošku sredstava, u skladu sa članom 10. stav (8) Zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2023. godinu (“Službeni glasnik BiH”, broj 22/23) .

 

Primjena procedure definirane Zakonom o javnim nabavkama

 

U slučaju kada je korisnik sredstava ugovorni organ u smislu čl. 4. i 5. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14), za nabavku opreme, roba ili usluga, iz sredstava odobrenog projekta, korisnik sredstava primjenjuje procedure definirane Zakonom o javnim nabavkama.

 

Ako korisnik sredstava granta nema status ugovornog organa (udruženja, fondacije i sl.), s obzirom na to da se radi o trošenju javnih sredstava, korisnik sredstava je obavezan transparentno trošiti dodijeljena sredstva i priložiti Izjavu o transparentnom trošenju sredstava.

 

Izvještaj o implementaciji projekta

Korisnik sredstava dužan je Ministarstvu dostaviti Izvještaj o implementaciji projekta i opravdati namjenski utrošak raspoređenih sredstava. Izvještaj o implementaciji projekta se sastoji iz Obrasca za narativni izvještaj (Prilog 5) i Obrasca za izvještaj o utrošku sredstava (Prilog 6).  


Korisnik sredstava dužan je Izvještaj o implementaciji projekta dostaviti najkasnije u roku od 30 dana od dana završetka projekta prema obrascima.


Izvještaj o implementaciji projekta uz Obrazac za izvještaj o utrošku sredstava obavezno sadrži priložene kopije originalnih fiskalnih i ostalih propisanih računovodstvenih isprava za sve troškove nastale po odobrenom projektu u skladu sa važećim zakonskim propisima koji reguliraju ovu oblast, a koji moraju pratiti odobreni Revidirani plan utroška sredstava.

 

Izvještaj o implementaciji projekta uz Obrazac za narativno izvještaj sadrži fotografije, izvještaje medija, zapisnike i druge dokumente koji dokazuju učinak projekta.

 

Ako korisnik sredstava ne dostavi izvještaj u skladu sa st. (1), (2), (3), (4) i (5) člana 16. Odluke o kriterijima, Ministarstvo će zatražiti povrat cjelokupnog iznosa doznačenih sredstava na Jedinstveni račun trezora Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana, od dana kada Ministarstvo pisanim putem to od njega zatraži. Ako korsinik sredstava ne izvrši povrat sredstava, Ministarstvo će pokrenuti postupak pred nadležnim tijelom protiv korisnika sredstava koji nije opravdao doznačena sredstva i zabraniti istom da se prijavljuje na konkurse koje Ministarstvo objavljuje na period od 3 godine.

 

Korisnik sredstava je dužan voditi odvojenu i preciznu finansijsku dokumentaciju, tako da se sva plaćanja i troškovi načinjeni prema odobrenom projektu lako mogu identificirati.

 

Korisnik sredstava dužan je da čuva originalne računovodstvene knjige i originalnu finansijsku dokumentaciju, te da u slučaju potrebe, računovodstvene knjige i drugu finansijsku dokumentaciju ustupi za razmatranje i kontrolu Ministarstvu ili bilo kojoj drugoj osobi koju ovlasti Vijeće ministara Bosne i Hercegovine ili drugom zakonom ovlaštenom tijelu.

 

Korisnik sredstava može izvršiti realokaciju u iznosu do 15 % unutar odobrenih aktivnosti bez posebne suglasnosti Ministarstva, što posebno navodi u izvješću s obrazloženjem.

 

Ako Komisija za kontrolu izvještaja o utrošku sredstava kod korisnika sredstava u izvještavanju utvrdi greške tehničke prirode, korisnik sredstava se obavještava pisanim ili elektronskim putem, o potrebi otklanjanja utvrđenih nedostataka u roku od 15 dana od prijema obavještenja. Ako korisnik sredstava u zadanom roku ne otkloni nedostatke, Ministarstvo će uputiti zahtjev korisniku sredstava da izvrši povrat cjelokupnog iznosa neopravdanih sredstava, u roku od 30 dana od dana kada Ministarstvo pisanim putem to od njega zatraži. Ako se sredstva ne uplate u navedenom roku, Ministarstvo će pokrenuti postupak pred nadležnim organom protiv aplikanta koji nije opravdao doznačena sredstva i zabranjuje se apliciranje istom na konkurse koje raspisuje Ministarstvo u period od 3 godine.

 

Ako se ustanovi nenamjensko trošenje doznačenih sredstava korisnik je dužan izvršiti povrat cjelokupnog iznosa doznačenih sredstava za koji je utvrđen nenamjenski utrošak na Jedinstveni račun trezora Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana kada Ministarstvo pisanim putem to od njega zatraži. Ako korisnik ne izvrši povrat sredstava u navedenom roku, Ministarstvo će pokrenuti postupak pred nadležnim organom i zabranjuje se apliciranje istom na konkurse koje raspisuje Ministarstvo u periodu od 3 godine.

 

Ako je nalaz nezavisne revizije negativan odnosno utvrdi nenamjensko trošenje doznačenih sredstava, ili nije sačinjen na način definiran u članu 17. Odluke o kriterijima, prema korisniku sredstava se poduzimaju radnje u skladu sa članom 18. stavom (8) Odluke o kriterijima.

 

Ako korisnik nije utrošio cjelokupna doznačena sredstva za realiziranje odobrenog projekta, dužan je da izvrši povrat neutrošenih sredstava uplatom istih na Jedinstveni račun trezora Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana završetka projekta uz obrazloženje. Ako se sredstva ne uplate u navedenom roku Ministarstvo će pokrenuti postupak pred nadležnim organom protiv aplikanta koji nije opravdao doznačena sredstva i zabranjuje se apliciranje istom na konkurse koje raspisuje Ministarstvo.

 

Korisnik sredstava, u situacijama kada po zahtjevu Ministarstva izvrši povrat sredstava, dužan je o tome obavjestiti Ministarstvo i dostaviti dokaz o izvršenom povratu sredstava Ministarstvu.

 

Nezavisna revizija

 

Korisnik sredstava kojem su dodijeljena sredstva u iznosu 20.000,00 KM i više dužan je dostaviti i Izvještaj nezavisne revizije prema odredbama iz člana 17. Odluke o kriterijima. Izvještaj nezavisne revizije dostavlja se uz Izvještaj o implementaciji projekta.

 

 

Svi prilozi navedeni u Javnom konkursu mogu se preuzeti ispod:

 

Aplikacijski obrazac (Prilog 1)

 

Uputstvo za popunjavanje prijave na javni konkurs (Prilog 1a)

 

Obrazac za utrošak sredstava (Prilog 2)

 

Izjava (Prilog 3)

 

Evaluacijski obrazac (Prilog 4)

 

Obrazac za narativni izvještaj (Prilog 5)

 

Obrazac za izvještaj utroška sredstava (Prilog 6)

 

Odluka o kriterijima za raspored sredstava iz tekućeg granta „Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda HORIZON EUROPA” za 2023. godinu (Prilog 7)