Grb BiH

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Vijesti

 

СВЕ ВИЈЕСТИ


СЕКТОРИ

КАТЕГОРИЈЕ

Јавни конкурс за додјелу средстава из гранта „Програми за припрему пројеката и потенцијалних кандидата за средства из фонда H2020” за 2020. годину

28.10.2020

Пошаљи документе на е-маил

Е-маил пошиљаоца (*):
Е-маил примаоца (*):
Коментар:

На основу члана 9. став (1) Одлуке о критеријумима за додјелу средстава из текућег гранта „Програми за припрему пројеката и потенцијалних кандидата за средства из фонда H2020” за 2020. годину,(„Службени гласник БиХ“ број 68/20),Министарство цивилних пословаБосне и Херцеговине,објављује

 

                                                         Ј А В Н И   К О Н К У Р С

за додјелу средстава из гранта Програми за припрему пројеката и потенцијалних кандидата за средства из фонда H2020” за 2020. годину

 

I Предмет јавног конкурса

 

Предмет Јавног конкурса је објава поступка и начина додјеле средстава из текућег гранта „Програми за припрему пројеката и потенцијалних кандидата за средства из фонда H2020” за 2020. годину.

 

 

II Средства

 

Средства за текући грант „Програми за припрему пројеката и потенцијалних кандидата за средства из фонда H2020” за 2020. годину у износу од 444.000,00 КМ предвиђена су у буџету Министарства цивилних послова Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Министарство) за 2020. годину на позицији „Текући трансфери и грантови“.

Средства се додјељују путем јавног конкурса (у даљем тексту: конкурс) и у складу са критеријумима дефинисаним Одлуком о критеријумима за додјелу средстава из текућег гранта „Програмиза припрему пројеката и потенцијалних кандидата за средства из фонда H2020" за 2020. годину (у даљем тексту: Одлука о критеријумима) (Прилог 7).

 

Најмањи износ средстава који се може додијелити из овог гранта износи 5.000,00 КМ, а максимални до 30.000,00 КМ.

 

 

III Право на подношење пројеката

 

Право на подношење пројекатана основу овог гранта имају регистриране научноистраживачкe организације (високошколске установе, институти, академије наука и умјетности, иновацијски центри, технолошки паркови), непрофитне организације, односно друга физичка и правна лица која су укљученa у истраживачки рад или ширење и употребу научноистраживачких резултата кроз аплицирање и учешће у програмима HORIZON 2020, COST и ЕUREKA.

 

За учешће у акцијама у оквиру програма COST могу да аплицирају физичка лица, с тим да се средства додјељују путем матичне научноистраживачкe институције.Субјекти из члана 4. став (1) Одлуке о критеријумима, могу бити подржани са по једним пројектом у оквиру сваког од три програма ЕУ: HORIZON 2020, COST и ЕUREKA. Субјекти који су добили средства за пројекте у оквиру јавног конкурса за 2018. годину и чији су пројекти у току, осим програма ЕUREKA, не могу аплицирати на јавни конкурс за 2020. годину.

 

 

 

IV Изузеће

 

Ако подносилац захтјева није извршио своје обавезе на основу закљученог уговора са

Министарством у периоду до 2020. године, његов захтјев за додјелу средстава на

основу конкурса за 2020. годину неће се разматрати. 

 

Изузеће се односи и на овлаштену особу која је закључила уговор из члана 5. став (1)

Одлуке о критеријумима, те се неће разматрати захтјев другог правног субјекта који аплицира за средства на основу објављеног конкурса ако се та особа јави као овлаштена особа.

 

Субјекти који су добили средства за пројекте у оквиру конкурса за 2018. годину и чији

су пројекти у току, не могу аплицирати на конкурс за 2020. годину.

 

На додјелу средстава немају право субјекти чији пројекти својим садржајем на било

који начин вријеђају вјерске или етничке осјећаје припадника било ког народа у Босни

и Херцеговини. 

 

 

V Намјена средстава

 

Савјет министара Босне и Херцеговине својом Одлуком додјељује средства за суфинансирање пројеката који дају допринос развоју науке и иновација у Босни и Херцеговини, те доприносе имплементацији стратешких документа и међународних обвеза у подручју науке у Босни и Херцеговини, кроз:

a)      Подршку припреми пројеката за отворене текуће позиве у оквиру програма HORIZON 2020 и реализацију одобрених пројеката у оквиру програма HORIZON 2020;

b)      Подршку за судјеловање у акцијама у оквиру програма COST;

c)      Подршку за припрему и реализацију пројеката у оквиру програма ЕUREKA;

d)      Подршку пројектима који доприносе већем степену успјешности учешћа Босне и Херцеговине у програму HORIZON 2020;

e)      Подршку раду EURAXESS центра.

Ако су у оквиру планираних активности у оквиру пројекта предвиђени трошкови хране и пића исти не могу бити већи од 5% од одобреног износа средстава, док су трошкови такси услуга, горива, те мобилних телефона неприхватљиви.

Физичка лица из одобрених средстава, у складу са чланом 6. став (3) Одлуке о критеријумима, не могу себи исплаћивати плате нити плаћати порезе и доприносе по основу личних примања.

Средства се додјељују намјенски кориснику средстава за конкретан пројекат у складу са Одлуком Савјета министара БиХ те није могуће вршити накнадну промјену корисника средстава, нити промјену самог пројекта (нпр. умјесто изабраног предложити други пројект односно вршити пренамјену додијељених средстава).

Пројекти са којима се аплицира, осим Програма ЕUREKA, не могу бити вишегодишњи.

За суфинансирање пројеката из члана 6. став (1) тач. а) и е) Одлуке о критеријумима износ средстава који се може одобрити је до 25.000,00 КМ; за суфинансирање пројеката у оквиру члана 6. став (1) тачка ц) Одлуке о критеријумима износ средстава који се може одобрити је до 30.000,00 КМ; за суфинансирање пројеката у оквиру члана 6. став (1) тач. б) и д) Одлуке о критеријумима износ средстава који се може одобрити је до 10.000,00 КМ.

 

 

VI Критеријуми за вредновање поднесених пројеката

 

Приликом разматрања поднесених пројеката вредноваће се:

a) квалитета пројекта и његов допринос развоју науке у Босни и Херцеговини, имплементацији стратешких докумената и међународних обвеза у подручју науке у Босни и Херцеговини, и то кроз:

1) досадашњи рад на пројектима у Оквирним програмима Европске уније за истраживање и технолошки развој, те програмима COST и ЕUREKA,

2) актуалност теме истраживања, допринос конкурентности производа и технологија,

3) учешће апликаната у трошковима реализације пројекта,

4) подршка ентитетских и других институција у остваривању пројекта,

5) могућност примјене резултата на више корисника,

6) број партнерстава остварених са партнерима из других земаља у оквиру пројекта.

b) финансијски и оперативни капацитети апликанта,укључујући процјену реализираних пројеката/програма у протекле три године, до сада остварена сарадња с међународним партнерима и чланствоу међународним и европским мрежама и асоцијацијама,

c) одрживост пројекта и пројектних резултата у периоду након завршетка пројекта,

d) изводљивост пројекта, пројектних активности, јасност повезаности циља пројекта с пројектним активностима, број директних или индиректних корисника који су обухваћени пројектом,

e) трошковна ефективност активности, односно усклађеност предвиђених трошкова са укупним буџетом пројекта и јасна видљивост тражених средстава за сваку од планираних активности у оквиру пројекта.

 

Вредновање пројеката вршиће се према критеријумима и бодовима наведеним у Евалуацијском обрасцу (Прилог 4) који је саставни дио Одлуке о критеријумима а који обухваћају:

a) тематске критеријуме,

b) финансијске и оперативне капацитете апликанта,

c) релевантност пројекта,

d) ефективност и изводљивост активности,

e) одрживост активности и циљева,те

f) буџет и трошковну ефективност активности.

 

VII Потребна документација и начин достављања

 

Подносилац пројекта за додјелу средстава из текућег гранта „Програми за припрему пројеката и потенцијалних кандидата за средства из фонда H2020“ за 2020. годину, обвезно прилаже сљедећу документацију:

a)      апликацијски образац, који је саставни дио Одлуке о критеријумима (Прилог 1),електронски попуњен, потписан и овјерен печатом подносиоца пројекта (оригинал),

b)      финанцијски план пројекта, који је саставни дио Одлуке о критеријумима (Прилог 2), електронски попуњен, потписан и овјерен печатом подносиоца пројекта (оригинал),

c)      актуални извод из регистра надлежног органа у којем је регистрован подносилац пројекта, не старији од три мјесеца (оригинал или копија овјерена од надлежног органа),

d)      статут, само за институте, удружења и фондације, а у случају да је било измјена и допуна статута исте се достављају уз основни статут, (овјерен печатом подносиоца пројекта)

e)      увјерење о пореској регистрацији подносиоца пројекта (идентификациони број), (копија овјерена од надлежног органа),

f)       рјешење о разврставању подносиоца пројекта према дјелатности издато од надлежног завода за статистику, (копија овјерена од надлежног органа),

g)      званичан документ банке о отварању трансакцијског рачуна подносиоца пројекта (буџетски корисници треба да доставе уредно потписану и службеним печатом овјерену инструкцију за плаћање која подразумијева трансакцијски рачун банке, број буџетске организације, врсту прихода и број опћине),(оригинал или преслика овјерена од надлежног органа),

h)      субјекти који су буџетски корисници и послују преко рачуна ентитета, кантона или опћине дужни су доставити потписану и печатом овјерену Изјаву тог органа, а којом се потврђује да нема сметњи да новац одобрен за пројект буде на располагању кориснику средстава, (оригинал),

i)       годишњи обрачун о пословању подносиоца пројекта за 2019. годину, из које је видљиво да је исти предат и овјерен од Агенције за посредничке, информатичке и финанцијске услуге (АПИФ-а), односно Финанцијско информатичке агенције (ФИА) (копија),

j)       изјава подносиоца пројекта, чија форма је саставни дио Одлуке о критеријумима (Прилог 3), потписана од овлаштене особе и овјерена печатом подносиоца пројекта, (оригинал),

k)      ако подносилац пројекта не може доставити неки од обaвезних докумената на начин предвиђен Одлуком о критеријумима, дужан је о томе сачинити писано образложење које мора бити потписано и овјерено службеним печатом подносиоца пројекта и доставити исто уз осталу расположиву пројектну документацију. Ако се образложење оцјени оправданим од Комисије такви подносиоци пројекта ће се разматрати, као изузетак, (оригинал),

l)       ЦД или УСБ на којем је снимљена документација из тачке а) и б).

 

     Документација од тачке а) до тачке л) се доставља истим редослиједом како је наведено  и мора бити увезана у цјелину (као књига, спирални увез, јемственик или увезано у фасциклу), тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замјењивати појединачни листови.

 

     Документација која не буде увезана на начин дефинисан претходним ставом неће бити узета у разматрање и сматраће се неуредном.

     Подносилац чији пројект је одобрен и у фази реализације у оквиру програма HORIZON2020 уз документацију од тaчке а) до тaчке л), обaвезно достављају и копију уговора закљученог измеђунадлежног тијела ЕУ и конзорцијима, у чији састав улази и подносилац пројекта.

 

     Подносилац чији пројект је одобрен и у фази реализације у оквиру програма COST и EUREKA, а за чију подршку се траже средства, обвезно доставља доказ о потврди учествовањa у реализацији одобреног пројекта.

 

     Подносилац пројекта за додјелу средстава субјектима који аплицирају на текуће отворене позиве унутар програма HORIZON 2020, COST и EUREKA, а којима се додијеле средства, дужни су одмах по извршеној апликацији, Министарству доставити доказ о наведеном.

     Документација од тачке а) до тачке л) доставља се у затвореној коверти, искључиво путем поште Министарству сназнаком: „Јавни конкурс за додјелу средстава из текућег гранта: ''Програми за припрему пројеката и потенцијалних кандидата за средства из фонда H2020'' за 2020. годину,Министарство цивилних послова БиХ, Трг БиХ 1, 71 000 Сарајево“.

 

     Допуна документације која стигне у року у коме је објављен конкурс биће прихваћена,a која стигне након затварања конкурсa неће се прихватити.

     Апликацијски образац (Прилог 1), Образац за буџет (Прилог 2) и Изјава (Прилог3) саставни су дио Одлуке о критеријима.Неблаговремене и непотпуне пријаве се не узимају у разматрање.

 

 

Документација од тачке а) до тачке л) се доставља у затвореној коверти,

ИСКЉУЧИВО ПУТЕМ ПОШТЕ Министарству, са назнаком:

 

„Јавни конкурс за додјелу средстава из текућег гранта:

Програми за припрему пројеката и потенцијалних кандидата за средства из фонда H2020“ за 2020. годину,

Министарство цивилних послова,

Трг БиХ 1,

71 000 Сарајево“.

 

 

Конкурс је отворен 21 дан од дана посљедње објаве.

 

  

 

VIII Остале напомене

 

Одлука о распореду средстава

 

Одлуку о распореду средстава намијењених за текући грант “Програми за припрему пројеката и потенцијалних кандидата за средства из фонда H2020за 2020. годину (удаљемтексту: Одлука о распореду средстава) доноси Савјет министара Босне и Херцеговине, на приједлог Министарства. 

 

Након што Савјет министара Босне и Херцеговине донесе Одлуку о распореду средстава и након њеног објављивања у „Службеном гласнику БиХ“, Одлука о распореду средстава се објављује на веб страници Министарства.

 

Обавјештења

 

Подносиоци, чије су пријаве за додјелу средстава одбачене или одбијене, обавјештавају се о разлозима одбацивања или одбијања истих писаним путем.

 

Подносиоци, којима су додијељена средства, сматрају се обавјештеним објављивањем Одлуке о распореду средстава у „Службеном гласникуБиХ“ и на веб страници Министарства.

 

Уговор о коришћењу додијељених средстава

 

Министарство ће са корисницима средстава, након што Савјет министара Босне и Херцеговине донесе Одлуку о распореду средстава, те иста буде објављена у “Службеном гласнику БиХ”, закључити уговор којим ће бити дефинисана међусобна права и обавезе уговорних страна.

Прије закључивања уговора корисници средстава се обавјештавају електронским или усменим путем о Одлуци Савјета министара Босне и Херцеговине и висиниодобрених средствима, те се од истих тражи да у року од седам дана доставе:

a)      Кориговани буџет усклађен са одобреним средствима. Кориговани буџет пројекта постаје саставни дио уговора и исти мора бити потписан од стране овлаштеног лица и овјерен печатом.

b)      Приликом сачињавања коригованог буџета дозвољено је мијењање износа по буџетским линијама, али не и мијењање буџетских линија.

 

Ако корисник средстава не прихвати услове прописане уговором губи право на кориштење средстава, те је у том случају дужан писмено обавијестити Министарство у року од 7 дана.

 

Примјена процедуре дефинисане Законом о јавним набавкама

 

У случају када је корисник средстава уговорни орган у смислу чл. 4. и 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), за набавку опреме, роба или услуга, из средства одобреног пројекта корисник средстава примјењује процедуре дефинисанеЗаконом о јавним набавкама, односно дозначена средства ће утрошити у складу с законским прописима и правдати релевантним рачуноводствено- финансијским доказима.

 

Ако корисник средстава гранта нема статус уговорног органа (удружења, фондације и сл.), с обзиром да се ради о трошењу јавних средстава, Корисник средстава је обавезан транспарентно трошити додијељена средства у складу са Инструкцијом Министарства о обавези примјене Закона о јавним набавкама од стране крајњих корисника грант средстава број: 05-02-2-1258-1/17 од 25.12.2017. године која је објављена на веб страници Министарства.

 

Извјештај о утрошку средстава 

Корисници средстава дужни су Министарству доставити извјештај о намјенском утрошку средстава према Обрасцу за наративни извјештај (Прилог 5) и Обрасцу за финансијски извјештај (Прилог 6), који су саставни дио Одлуке о критеријумима, најкасније у року од 30 дана од дана завршетка пројекта. 

Корисници средстава којима буду додјељена средства у износу 20.000,00 KM и више дужни су доставити и Извјештај независне ревизије према одредбама из члана 17. Одлуке о критеријима.

Корисници средстава трошкове независне ревизије могу планирати у оквиру буџета пројекта са којим аплицирају на конкурс.

 

Корисник средстава који подлијеже обавези достављања налаза независне ревизије исти доставља уз попуњене и властитим печатом овјерене обрасце за наративни и финансијски извјештај. 

Финансијски извјештај обавезно садржи копије оригиналних фискалних и осталих прописаних рачуноводствених исправа за све трошкове настале по одобреном пројекту у складу са важећим законским прописима који регулишу ову област. Наративни извјештај садржи фотографије, извјештаје медија, записнике и слично. 


Ако корисник средстава не достави извјештај о утрошку средстава у складу са одредбама Одлуке о критеријумима, Министарство ће затражити поврат цјелокупног износа дозначених средстава на Јединствени рачун трезора Босне и Херцеговине у року од 30 дана од дана када Министарство писаним путем то од њега затражи, у супротном покреће се поступак пред надлежним органом против апликанта који није оправдао дозначена средства и забрањује се аплицирање истом на натјечаје које расписује Министарство у периоду од три године. 


Ако се установи ненамјенско трошење дозначених средстава корисник средстава је дужан извршити поврат цјелокупног износа дозначених средстава за који је утврђен ненамјенски утрошак, на Јединствени рачун трезора Босне и Херцеговине у року од 30 дана од дана када Министарство писаним путем то од њега затражи, у супротном покреће се поступак пред надлежним органом против апликанта који није оправдао дозначена средства и забрањује се аплицирање истом на конкурсе које расписује Министарство у периоду од три године. 

Ако корисник није утрошио цјелокупна дозначена средства за реализацију одобреног пројекта, дужан је да изврши поврат неутрошених средстава уплатом истих на Јединствени рачун трезора Босне и Херцеговине у року од 30 дана од дана завршетка пројекта уз образложење. Ако се средства не уплате у наведеном року покреће се поступак пред надлежним органом против апликанта који није оправдао дозначена средства и забрањује се аплицирање истом на конкурсе које расписује Министарство у периоду од три године. 

Сви прилози наведени у конкурсу могу се преузети на веб страници Министарства:

 

Апликациони образац (Прилог 1)

 

Образац за буџет (Прилог 2)

 

Изјава (Прилог 3)

 

Евалуациони образац (Прилог 4)

 

Образац за наративнi извјештај (Прилог 5)

 

Образац за финансијски извјештај (Прилог 6)

 

 

Одлука о критеријумима за додјелу средстава из текућег гранта „Програми за припрему пројеката и потенцијалних кандидата за средства из фонда H2020“за 2020. годину (Прилог 7)