Grb BiH

BOSNIA AND HERZEGOVINA

Vijesti

 

ALL NEWS


SECTORS

CATEGORIES

(Not translated) Javni konkurs za dodjelu sredstava iz granta „Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020” za 2020. godinu

28/10/2020

Send documents on email

Email sender (*):
Email recipient (*):
Comment:

Na osnovu člana 9. stav (1) Odlukeo kriterijima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020” za 2020. godinu,(„Službeni glasnik BiH“ broj 68/20), Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine,objavljuje

 

                                                                 J A V N I   K O N K U R S

za dodjelu sredstava iz granta „Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020” za 2020. godinu

 

I Predmet javnog konkursa

 

Predmet Javnog konkursa je objava postupka i načina dodjele sredstava iz tekućeg granta „Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020” za 2020. godinu.

 

 

II Sredstva

 

Sredstva za tekući grant „Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020” za 2020. godinu u iznosu od 444.000,00 KM predviđena su u budžetu Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) za 2020. godinu na poziciji „Tekući transferi i grantovi“.

Sredstva se dodjeljuju putem javnog konkursa (u daljnjem tekstu: konkurs) i u skladu sa kriterijima definiranim Odlukom o kriterijima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Programiza pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020" za 2020. godinu (u daljem tekstu: Odluka o kriterijima) (Prilog 7).

 

Najmanji iznos sredstava koji se može dodijeliti iz ovog granta iznosi 5.000,00 KM, a maksimalni do 30.000,00 KM.

 

 

III Pravo na podnošenje projekata

 

Pravo na podnošenje projekatana osnovu ovog granta imaju registrovane naučnoistraživačke organizacije (visokoškolske ustanove, instituti, akademije nauka i umjetnosti, inovacijski centri, tehnološki parkovi), neprofitne organizacije, odnosno druge fizičke i pravne osobe koje su uključene u istraživački rad ili širenje i upotrebu naučnoistraživačkih rezultata kroz apliciranje i učešće u programima HORIZON 2020, COST i EUREKA.

 

Za učešće u akcijama u okviru programa COST mogu da apliciraju fizičke osobe, s tim da se sredstva dodjeljuju putem matične naučnoistraživačke institucije.Subjekti iz člana 4. stav (1) Odluke o kriterijima, mogu biti podržani sa po jednim projektom u okviru svakog od tri programa EU: HORIZON 2020, COST i EUREKA. Subjekti koji su dobili sredstva za projekte u okviru javnog konkursa za 2018. godinu i čiji su projekti u toku, osim programa EUREKA, ne mogu aplicirati na javni konkurs za 2020. godinu.

 

 

 

 

 

IV Izuzeće

 

Ako podnosilac zahtjeva nije izvršio svoje obaveze na osnovu zaključenog ugovora sa

Ministarstvom u periodu do 2020. godine, njegov zahtjev za dodjelu sredstava na osnovu

konkursa za 2020. godinu neće se razmatrati. 

 

Izuzeće se odnosi i na ovlaštenu osobu koja je zaključila ugovor iz člana 5. stav (1)

Odluke o kriterijima, te se neće razmatrati zahtjev drugog pravnog subjekta koji aplicira za sredstva na osnovu objavljenog konkursa ako se ta osoba javi kao ovlaštena osoba.

 

Subjekti koji su dobili sredstva za projekte u okviru konkursa za 2018. godinu i čiji su

projekti u toku, ne mogu aplicirati na konkurs za 2020. godinu.

 

Na dodjelu sredstava nemaju pravo subjekti čiji projekti svojim sadržajem na bilo koji način

vrijeđaju vjerske ili etničke osjećaje pripadnika bilo kog naroda u Bosni i Hercegovini. 

 

 

V Namjena sredstava

 

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine svojom Odlukom dodjeljuje sredstva za sufinansiranje projekata koji daju doprinos razvoju nauke i inovacija u Bosni i Hercegovini, te doprinose implementaciji strateških dokumenta i međunarodnih obaveza u području nauke u Bosni i Hercegovini, kroz:

a)      Podršku pripremi projekata za otvorene tekuće pozive u okviru programa HORIZON 2020 i realizaciju odobrenih projekata u okviru programa HORIZONT 2020;

b)      Podršku za učestvovanje u akcijama u okviru programa COST;

c)      Podršku za pripremu i realizaciju projekata u okviru programa EUREKA;

d)      Podršku projektima koji doprinose većem stepenu uspješnosti učešća Bosne i Hercegovine u programu HORIZONT 2020;

e)      Podršku radu EURAXESS centra.

Ako su u okviru planiranih aktivnosti u okviru projekta predviđeni troškovi hrane i pića isti ne mogu biti veći od 5% od odobrenog iznosa sredstava, dok su troškovi taksi usluga, goriva, te mobilnih telefona neprihvatljivi.

Fizička lica iz odobrenih sredstava, u skladu sa članom 6. stav (3) Odluke o kriterijima, ne mogu sebi isplaćivati plate niti plaćati poreze i doprinose po osnovu ličnih primanja.

Sredstva se dodjeljuju namjenski korisniku sredstava za konkretan projekat u skladu sa Odlukom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine te nije moguće vršiti naknadnu promjenu korisnika sredstava, niti promjenu samog projekta (npr. umjesto izabranog predložiti drugi projekt odnosno vršiti prenamjenu dodijeljenih sredstava).

Projekti sa kojima se aplicira, osim Programa EUREKA, ne mogu biti višegodišnji.

Za sufinansiranje projekata iz člana 6. stav (1) tač. a) i e) Odluke o kriterijima iznos sredstava koji se može odobriti je do 25.000,00 KM; za sufinansiranje projekata u okviru člana 6. stav (1) tačka c) Odluke o kriterijima iznos sredstava koji se može odobriti je do 30.000,00 KM; za sufinansiranje projekata u okviru člana 6. stav (1) tač. b) i d) Odluke o kriterijima iznos sredstava koji se može odobriti je do 10.000,00 KM.

 

 

 

 

 

VI Kriteriji za vrednovanje podnesenih projekata

 

Prilikom razmatranja podnesenih projekata vrednovat će se:

a) kvalitet projekta i njegov doprinos razvoju nauke u Bosni i Hercegovini, implementaciji strateških dokumenata i međunarodnih obaveza u području nauke u Bosni i Hercegovini, i to kroz:

1) dosadašnji rad na projektima u Okvirnim programima Evropske unije za istraživanje i tehnološki razvoj, te programima COST i EUREKA,

2) aktualnost teme istraživanja, doprinos konkurentnosti proizvoda i tehnologija,

3) učešće aplikanata u troškovima realizacije projekta,

4) podrška entitetskih i drugih institucija u ostvarivanju projekta,

5) mogućnost primjene rezultata na više korisnika,

6) broj partnerstava ostvarenih sa partnerima iz drugih zemalja u okviru projekta.

b) finansijskiioperativnikapacitetiaplikanta,uključujućiprocjenurealiziranihprojekata/programauprotekletrigodine, dosadaostvarenasaradnjasmeđunarodnimpartnerimaičlanstvoumeđunarodnimievropskimmrežamaiasocijacijama,

c) održivost projekta i projektnih rezultata u razdoblju nakon završetka projekta,

d) izvodljivost projekta, projektnih aktivnosti, jasnost povezanosti cilja projekta s projektnim aktivnostima, broj direktnih ili indirektnih korisnika koji su obuhvaćeni projektom,

e) troškovna efektivnost aktivnosti, odnosno usklađenost predviđenih troškova sa ukupnim budžetom projekta i jasna vidljivost traženih sredstava za svaku od planiranih aktivnosti u okviru projekta.

 

Vrednovanje projekata vršit će se prema kriterijima i bodovima navedenim u Evaluacijskom obrascu (Prilog 4) koji je sastavni dio Odluke o kriterijima a koji obuhvaćaju:

a) tematske kriterije,

b) finansijske i operativne kapacitete aplikanta,

c) relevantnost projekta,

d) efektivnost i izvodljivost aktivnosti,

e) održivost aktivnosti i ciljeva, te

f) budžet i troškovnu efektivnost aktivnosti.

 

VII Potrebna dokumentacija i način dostavljanja

 

Podnosilac projekta za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020“ za 2020. godinu, obavezno prilaže sljedeću dokumentaciju:

a)      aplikacijski obrazac, koji je sastavni dio Odluke o kriterijima (Prilog 1),elektronski popunjen, potpisan i ovjeren pečatom podnosioca projekta (original),

b)      finansijski plan projekta, koji je sastavni dio Odluke o kriterijima (Prilog 2), elektronski popunjen, potpisan i ovjeren pečatom podnosioca projekta (original),

c)      aktuelni izvod iz registra nadležnog organa u kojem je registrovan podnosilac projekta, ne stariji od tri mjeseca (original ili kopija ovjerena od nadležnog organa),

d)      statut, samo za institute, udruženja i fondacije, a u slučaju da je bilo izmjena i dopuna statuta iste se dostavljaju uz osnovni statut, (ovjeren pečatom podnosioca projekta)

e)      uvjerenje o poreskoj registraciji podnosioca projekta (identifikacijski broj), (kopija ovjerena od nadležnog organa),

f)       rješenje o razvrstavanju podnosioca projekta prema djelatnosti izdato od nadležnog zavoda za statistiku, (kopija ovjerena od nadležnog organa),

g)      zvaničan dokument banke o otvaranju transakcijskog računa podnosioca projekta (budžetski korisnici treba da dostave uredno potpisanu i službenim pečatom ovjerenu instrukciju za plaćanje koja podrazumijeva transakcijski račun banke, broj budžetske organizacije, vrstu prihoda i broj općine),(original ili preslika ovjerena od nadležnog organa),

h)      subjekti koji su budžetski korisnici i posluju preko računa entiteta, kantona ili općine dužni su dostaviti potpisanu i pečatom ovjerenu Izjavu tog organa, a kojom se potvrđuje da nema smetnji da novac odobren za projekt bude na raspolaganju korisniku sredstava, (original),

i)       godišnji obračun o poslovanju podnosioca projekta za 2019. godinu, iz koje je vidljivo da je isti predat i ovjeren od Agencije za posredničke, informatičke i financijske usluge (APIF-a), odnosno Financijsko informatičke agencije (FIA) (kopija),

j)       izjava podnosioca projekta, čija forma je sastavni dio Odluke o kriterijima (Prilog 3), potpisana od ovlaštene osobe i ovjerena pečatom podnosioca projekta, (original),

k)      ako podnosilac projekta ne može dostaviti neki od obaveznih dokumenata na način predviđen Odlukom o kriterijima, dužan je o tome sačiniti pisano obrazloženje koje mora biti potpisano i ovjereno službenim pečatom podnosioca projekta i dostaviti isto uz ostalu raspoloživu projektnu dokumentaciju. Ako se obrazloženje ocjeni opravdanim od Komisije takvi podnosioci projekta će se razmatrati, kao izuzetak, (original),

l)       CD ili USB na kojem je snimljena dokumentacija iz tačke a) i b).

 

Dokumentacija od tačke a) do tačke l) se dostavlja istim redoslijedom kako je navedeno  i

mora biti uvezana u cjelinu (kao knjiga, spiralni uvez, jamstvenik ili uvezano u fasciklu), tako da

se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati pojedinačni listovi.

 

Dokumentacija koja ne bude uvezana na način definiran prethodnim stavom neće biti uzeta u

razmatranje i smatrat će se neurednom.

 

Podnosilac čiji projekt je odobren i u fazi realizacije u okviru programa HORIZON 2020 uz

dokumentaciju od tačke a) do tačke l), obavezno dostavljaju i kopiju ugovora zaključenog

između nadležnog tijela EU i konzorcijima, u čiji sastav ulazi i podnosilac projekta.

 

Podnosilac čiji projekt je odobren i u fazi realizacije u okviru programa COST i EUREKA, a za

čiju podršku se traže sredstva, obavezno dostavlja dokaz o potvrdi učešća u realizaciji

odobrenog projekta.

 

Podnosilac projekta za dodjelu sredstava subjektima koji apliciraju na tekuće otvorene pozive

unutar programa HORIZON 2020, COST i EUREKA, a kojima se dodijele sredstva, dužni su

odmah po izvršenoj aplikaciji, Ministarstvu dostaviti dokaz o navedenom.

Dokumentacija od tačke a) do tačke l) dostavlja se u zatvorenoj koverti, isključivo putem pošte

Ministarstvu snaznakom: „Javni konkurs za dodjelu sredstava iz tekućeg granta: ''Programi za

pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020'' za 2020. godinu,

Ministarstvo civilnih poslova BiH, Trg BiH 1, 71 000 Sarajevo“.

 

Dopuna dokumentacije koja stigne u roku u kome je objavljen konkurs će se prihvatiiti, a koja

stigne nakon zatvaranja konkursa neće se prihvatiti.

Aplikacijski obrazac (Prilog 1), Obrazac za budžet (Prilog 2) i Izjava (prilog3) sastavni

su dio Odluke o kriterijima. Neblagovremene i nepotpune prijave se ne uzimaju u razmatranje.

 

Dokumentacija od tačke a) do tačke l) se dostavlja u zatvorenoj koverti,

ISKLJUČIVO PUTEM POŠTE Ministarstvu, sa naznakom:

 

„Javni konkurs za dodjelu sredstava iz tekućeg granta:

Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020“ za 2020. godinu,

Ministarstvo civilnih poslova,

Trg BiH 1,

71 000 Sarajevo“.

 

 

Konkurs je otvoren 21 dan od dana posljednje objave.

 

 

VIII Ostale napomene

 

Odluka o rasporedu sredstava

 

Odluku o rasporedu sredstava namijenjenih za tekući grant “Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020za 2020. godinu (u daljem tekstu: Odluka o rasporedu sredstava) donosi Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ministarstva. 

 

Nakon što Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donese Odluku o rasporedu sredstava i nakon njenog objavljivanja u „Službenom glasniku BiH“, Odluka o rasporedu sredstava se objavljuje na web stranici Ministarstva.

 

Obavijesti

 

Podnosioci, čije su prijave za dodjelu sredstava odbačene ili odbijene, obavještavaju se o razlozima odbacivanja ili odbijanja istih pisanim putem.

 

Podnosioci, kojima su dodijeljena sredstva, smatraju se obavještenim objavljivanjem Odluke o rasporedu sredstava u „Službenom glasniku BiH“ i na web stranici Ministarstva.

 

Ugovor o korišćenju dodijeljenih sredstava

 

Ministarstvo će sa korisnicima sredstava, nakon što Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donese Odluku o rasporedu sredstava, te ista bude objavljena u “Službenom glasniku BiH”, zaključiti ugovor kojim će biti definisana međusobna prava i obaveze ugovornih strana.

Prije zaključivanja ugovora korisnici sredstava se obavještavaju elektronskim ili usmenim putem o Odluci Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i visiniodobrenih sredstava, te se od istih traži da u roku od sedam dana dostave:

a)      Korigirani budžet usklađen sa odobrenim sredstvima. Korigirani budžet projekta postaje sastavni dio ugovora i isti mora biti potpisan od strane ovlaštenog lica i ovjeren pečatom.

b)      Prilikom sačinjavanja korigovanog budžeta dozvoljeno je mijenjanje iznosa po budžetskim linijama, ali ne i mijenjanje budžetskih linija.

 

Ako korisnik sredstava ne prihvati uslove propisane ugovorom gubi pravo na korištenje sredstava, te je u tom slučaju dužan pismeno obavijestiti Ministarstvo u roku od 7 dana.

 

Primjena procedure definirane Zakonom o javnim nabavkama

 

U slučaju kada je korisnik sredstava ugovorni organ u smislu čl. 4. i 5. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), za nabavku opreme, roba ili usluga, iz sredstva odobrenog projekta korisnik sredstava primjenjuje procedure definirane Zakonom o javnim nabavkama, odnosno doznačena sredstva će utrošiti u skladu s zakonskim propisima i pravdati relevantnim računovodstveno- finansijskim dokazima.

 

Ako korisnik sredstava granta nema status ugovornog organa (udruženja, fondacije i sl.), s obzirom da se radi o trošenju javnih sredstava, Korisnik sredstava je obavezan transparentno trošiti dodijeljena sredstva u skladu sa Instrukcijom Ministarstva o obavezi primjene Zakona o javnim nabavkama od strane krajnjih korisnika grant sredstava broj: 05-02-2-1258-1/17 od 25.12.2017. godine koja je objavljena na web stranici Ministarstva.

 

Izvještaj o utrošku sredstava 

Korisnici sredstava dužni su Ministarstvu dostaviti izvještaj o namjenskom utrošku sredstava prema Obrascu za narativni izvještaj (Prilog 5) i Obrascu za finansijski izvještaj (Prilog 6), koji su sastavni dio Odluke o kriterijima, najkasnije u roku od 30 dana od dana završetka projekta. 

Korisnici sredstava kojima budu dodijeljena sredstva u iznosu 20.000,00 KM i više dužni su dostaviti i Izvještaj nezavisne revizije prema odredbama iz člana 17. Odluke o kriterijima.

Korisnici sredstava troškove nezavisne revizije mogu planirati u okviru budžeta projekta sa kojim apliciraju na konkurs.

Korisnik sredstava koji podliježe obavezi dostavljanja nalaza nezavisne revizije isti dostavlja uz popunjene i vlastitim pečatom ovjerene obrasce za narativni i finansijski izvještaj. 

Finansijski izvještaj obavezno sadrži kopije originalnih fiskalnih i ostalih propisanih računovodstvenih isprava za sve troškove nastale po odobrenom projektu u skladu sa važećim zakonskim propisima koji reguliraju ovu oblast. Narativni izvještaj sadrži fotografije, izvještaje medija, zapisnike i slično. 


Ako korisnik sredstava ne dostavi izvještaj o utrošku sredstava u skladu sa odredbama Odluke o kriterijima, Ministarstvo će zatražiti povrat cjelokupnog iznosa doznačenih sredstava na Jedinstveni račun trezora Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana kada Ministarstvo pisanim putem to od njega zatraži, u suprotnom pokreće se postupak pred nadležnim organom protiv aplikanta koji nije opravdao doznačena sredstva i zabranjuje se apliciranje istom na natječaje koje raspisuje Ministarstvo u periodu od tri godine. 


Ako se ustanovi nenamjensko trošenje doznačenih sredstava korisnik sredstava je dužan izvršiti povrat cjelokupnog iznosa doznačenih sredstava za koji je utvrđen nenamjenski utrošak, na Jedinstveni račun trezora Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana kada Ministarstvo pisanim putem to od njega zatraži, u suprotnom pokreće se postupak pred nadležnim organom protiv aplikanta koji nije opravdao doznačena sredstva i zabranjuje se apliciranje istom na konkurse koje raspisuje Ministarstvo u periodu od tri godine. 

Ako korisnik nije utrošio cjelokupna doznačena sredstva za realizaciju odobrenog projekta, dužan je da izvrši povrat neutrošenih sredstava uplatom istih na Jedinstveni račun trezora Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana završetka projekta uz obrazloženje. Ako se sredstva ne uplate u navedenom roku pokreće se postupak pred nadležnim organom protiv aplikanta koji nije opravdao doznačena sredstva i zabranjuje se apliciranje istom na konkurse koje raspisuje Ministarstvo u periodu od tri godine. 
Svi prilozi navedeni u konkursu mogu se preuzeti na web stranici Ministarstva.

 

 

Aplikacioni obrazac (Prilog 1)

 

Obrazac za budžet (Prilog 2)

 

Izjava (Prilog 3)

 

Evaluacioni obrazac (Prilog 4)

 

Obrazac za narativni izvještaj (Prilog 5)

 

Obrazac za finansijski izvještaj (Prilog 6)

 

 

Odluka o kriterijima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020“za 2020. godinu (Prilog 7)