Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Javni natječaj za dodjelu sredstava iz granta "Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020'' za 2020. godinu

28.10.2020

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Na temelju članka 9. stavak (1) Odluke o kriterijima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta "Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020" za 2020. godinu, („Službeni glasnik BiH“ broj 68/20), Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, objavljuje

 

                                                           J A V N I   N A T J E Č A J

za dodjelu sredstava iz granta "Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020'' za 2020. godinu

 

I. Predmet javnog natječaja

 

Predmet Javnog natječaja je objava postupka i načina dodjele sredstava iz tekućeg granta „Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020” za 2020. godinu.

 

II. Sredstva

 

Sredstva za tekući grant „Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020” za 2020. godinu u iznosu od 444.000,00 KM predviđena su u proračunu Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) za 2020. godinu na poziciji „Tekući transferi i grantovi“.

Sredstva se dodjeljuju putem javnog natječaja (u daljnjem tekstu: natječaj) i sukladno kriterijima definiranim Odlukom o kriterijima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Programiza pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020” za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: Odluka o kriterijima), Privitak 7.

 

Najmanji iznos sredstava koji se može dodijeliti iz ovog granta iznosi 5.000,00 KM, a maksimalni do 30.000,00 KM.

 

 

III. Pravo na podnošenje projekata

 

Pravo na podnošenje projekatana temelju ovog granta imaju registrirane znanstvenoistraživačke organizacije (visokoškolske ustanove, instituti, akademije znanosti i umjetnosti, inovacijski centri, tehnološki parkovi), neprofitne organizacije, odnosno druge fizičke i pravne osobe koje su uključene u istraživački rad ili širenje i uporabu znanstvenoistraživačkih rezultata kroz apliciranje i sudjelovanje u programima HORIZON 2020, COST i EUREKA.

 

Za sudjelovanje u akcijama u okviru programa COST mogu da apliciraju fizičke osobe, s tim da se sredstva doznačavaju putem matične znanstvenoistraživačke institucije. Subjekti iz članka 4. stavak (1) Odluke o kriterijima, mogu biti podržani s po jednim projektom u okviru svakog od tri programa EU: HORIZON 2020, COST i EUREKA.

Subjekti koji su dobili sredstva za projekte u okviru javnog natječaja za 2018. godinu i čiji su projekti u tijeku, osim programa EUREKA, ne mogu aplicirati na javni natječaj za 2020. godinu.

 

 

 

 

IV. Izuzeće

 

Ako podnositelj zahtjeva nije izvršio svoje obveze na temelju zaključenog ugovora s

Ministarstvom u razdoblju do 2020. godine, njegov zahtjev za dodjelu sredstava na temelju

natječaja za 2020. godinu neće se razmatrati. 

 

Izuzeće se odnosi i na ovlaštenu osobu koja je zaključila ugovor iz članka 5. stavka (1)

Odluke o kriterijima te se neće razmatrati zahtjev drugog pravnog subjekta koji aplicira za sredstva na temelju objavljenog natječaja ako se ta osoba javi kao ovlaštena osoba.

 

Subjekti koji su dobili sredstva za projekte u okviru natječaja za 2018. godinu i čiji su

projekti u tijeku, ne mogu aplicirati na natječaj za 2020. godinu.

 

Na dodjelu sredstava nemaju pravo subjekti čiji projekti svojim sadržajem na bilo koji način

vrijeđaju vjerske ili etničke osjećaje pripadnika bilo kojeg naroda u Bosni i Hercegovini. 

 

 

V. Namjena sredstava

 

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine svojom Odlukom dodjeljuje sredstva za sufinanciranje projekata koji daju doprinos razvoju znanosti i inovacija u Bosni i Hercegovini, te doprinose implementaciji strateških dokumenta i međunarodnih obveza u području znanosti u Bosni i Hercegovini, kroz:

a)      potporu pripremi projekata za otvorene tekuće pozive u okviru programa HORIZON 2020 i realizaciju odobrenih projekata u okviru programa HORIZONT 2020

b)      potporu za sudjelovanje u akcijama u okviru programa COST

c)      potporu za pripremu i realizaciju projekata u okviru programa EUREKA

d)      potporu projektima koji doprinose većem stupnju uspješnosti sudjelovanja Bosne i Hercegovine u programu HORIZONT 2020;

e)      potporu radu EURAXESS centra.

Ako su u okviru planiranih aktivnosti u okviru projekta predviđeni troškovi hrane i pića isti ne mogu biti veći od 5% od odobrenog iznosa sredstava, dok su troškovi taksi usluga, goriva te mobilnih telefona neprihvatljivi.

Fizičke osobe iz odobrenih sredstava, sukladno članku 6.stavak (3) Odluke o kriterijima, ne mogu sebi isplaćivati plaće niti plaćati poreze i doprinose po temelju osobnih primanja.

Sredstva se dodjeljuju namjenski korisniku sredstava za konkretan projekt sukladno Odluci Vijeća ministara Bosne i Hercegovine te nije moguće vršiti naknadnu promjenu korisnika sredstavaniti promjenu samog projekta (npr. umjesto izabranog predložiti drugi projekt odnosno vršiti prenamjenu dodijeljenih sredstava).

Projekti s kojima se aplicira, osim Programa EUREKA, ne mogu biti višegodišnji.

Za sufinanciranje projekata iz članka 6. stavka (1) točke a) i e) Odluke o kriterijima iznos sredstava koji se može odobriti je do 25.000,00 KM; za sufinanciranje projekata u okviru članka 6 stavka (1) točka c) Odluke o kriterijima iznos sredstava koji se može odobriti je do 30.000,00 KM; za sufinanciranje projekata u okviru članka 6 stavka (1) točke b) i d) Odluke o kriterijima iznos sredstava koji se može odobriti je do 10.000,00 KM.

 

 

 

 

 

VI. Kriteriji za vrednovanje podnesenih projekata

 

Prilikom razmatranja podnesenih projekata vrednovat će se:

a) Kvaliteta projekta i njegov doprinos razvoju znanosti u Bosni i Hercegovini, implementaciji strateških dokumenata i međunarodnih obveza u području znanosti u Bosni i Hercegovini, i to kroz:

1) dosadašnji rad na projektima u Okvirnim programima Europske unije za istraživanje i tehnološki razvojte programima COST i EUREKA,

2) aktualnost teme istraživanja, doprinos konkurentnosti proizvoda i tehnologija,

3) sudjelovanje aplikanata u troškovima realizacije projekta,

4) potpora entitetskih i drugih institucija u ostvarivanju projekta,

5) mogućnost primjene rezultata na više korisnika.

6) broj partnerstava ostvarenih s partnerima iz drugih zemalja u okviru projekta.

b) Financijskiioperativnikapacitetiaplikanta,uključujućiprocjenurealiziranihprojekata/programauprotekletrigodine, dosadaostvarenasuradnjasmeđunarodnimpartnerimaičlanstvoumeđunarodnimieuropskimmrežamaiasocijacijama.

c) Održivost projekta i projektnih rezultata u razdoblju nakon završetka projekta.

d) Izvodljivost projekta, projektnih aktivnosti, jasnost povezanosti cilja projekta s projektnim aktivnostima, broj izravnih ili neizravnih korisnika koji su obuhvaćeni projektom.

e) Troškovna efektivnost aktivnosti, odnosno usklađenost predviđenih troškova sukupnim proračunom projekta i jasna vidljivost traženih sredstava za svaku od planiranih aktivnosti u okviru projekta.

 

Vrednovanje projekata vršit će se prema kriterijima i bodovima navedenim u Evaluacijskom obrascu (Privitak 4) koji je sastavni dio Odluke o kriterijima a koji obuhvaćaju:

a) tematske kriterije,

b) financijske i operativne kapacitete aplikanta,

c) relevantnost projekta,

d) efektivnost i izvodljivost aktivnosti,

e) održivost aktivnosti i ciljeva, te

f) proračun i troškovnu efektivnost aktivnosti.

 

VII. Potrebna dokumentacija i način dostavljanja

 

Podnositelj projekta za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020“ za 2020. godinu, obvezno prilaže sljedeću dokumentaciju:

a)      aplikacijski obrazac, koji je sastavni dio Odluke o kriterijima (Privitak 1),elektronički popunjen, potpisan i ovjeren pečatom podnositelja projekta (original),

b)      financijski plan projekta, koji je sastavni dio Odluke o kriterijima (Privitak 2), elektronički popunjen, potpisan i ovjeren pečatom podnositelja projekta (original),

c)      aktualni izvod iz registra nadležnog tijela u kojem je registriran podnositelj projekta, ne stariji od tri mjeseca (original ili preslika ovjerena od nadležnog tijela),

d)      statut, samo za institute, udruge i fondacije, a u slučaju da je bilo izmjena i dopuna statuta iste se dostavljaju uz osnovni statut (ovjeren pečatom podnositelja projekta)

e)      uvjerenje o poreznoj registraciji podnositelja projekta (identifikacijski broj), (preslika ovjerena od nadležnog tijela),

f)       rješenje o razvrstavanju podnositelja projekta prema djelatnosti izdano od nadležnog zavoda za statistiku, (preslika ovjerena od nadležnog tijela),

g)      zvanični dokument banke o otvaranju transakcijskog računa podnositelja projekta (proračunski korisnici trebaju dostaviti uredno potpisanu i službenim pečatom ovjerenu instrukciju za plaćanje koja podrazumijeva transakcijski račun banke, broj proračunske organizacije, vrstu prihoda i broj općine), (original ili preslika ovjerena od nadležnog tijela),

h)      subjekti koji su proračunski korisnici i posluju preko računa entiteta, kantona ili općine dužni su dostaviti potpisanu i pečatom ovjerenu Izjavu tog tijela, a kojom se potvrđuje da nema smetnji da novac odobren za projekt bude na raspolaganju korisniku sredstava, (original),

i)       godišnji obračun o poslovanju podnositelja projekta za 2019. godinu, iz kojeg je vidljivo da je isti predat i ovjeren od Agencije za posredničke, informatičke i financijske usluge (APIF-a), odnosno Financijsko informatičke agencije (FIA) (preslika),

j)       izjava podnositelja projekta, čija forma je sastavni dio Odluke o kriterijima (Privitak 3), potpisana od ovlaštene osobe i ovjerena pečatom podnositelja projekta, (original),

k)      Ako podnositelj projekta ne može dostaviti neki od obveznih dokumenata na način predviđen Odlukom o kriterijima, dužan je o tome sačiniti pisano obrazloženje koje mora biti potpisano i ovjereno službenim pečatom podnositelja projekta i dostaviti isto uz ostalu raspoloživu projektnu dokumentaciju. Ako se obrazloženje ocjeni opravdanim od Povjerenstva takvi podnositelji projekta će se razmatrati kao izuzetak(original),

l)       CD ili USB na kojem je snimljena dokumentacija iz točke a) i b).

 

Dokumentacija od točke a) do točke l) se dostavlja istim redoslijedom kako je navedeno  i

mora biti uvezana u cjelinu (kao knjiga, spiralni uvez, jamstvenik ili uvezano u fasciklu), tako da

se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati pojedinačni listovi.

 

Dokumentacija koja ne bude uvezana na način definiran prethodnim stavom neće biti uzeta u

razmatranje i smatrat će se neurednom.

 

Podnositelj čiji projekt je odobren i u fazi realizacije u okviru programa HORIZON 2020 uz

dokumentaciju od točke a) do točke l), obvezno dostavljaju i kopiju ugovora zaključenog između

nadležnog tijela EU i konzorcijima, u čiji sastav ulazi i podnositelj projekta.

 

Podnositelj čiji projekt je odobren i u fazi realizacije u okviru programa COST i EUREKA, a za

čiju potporu se traže sredstva, obvezno dostavlja dokaz o potvrdi sudjelovanja u realizaciji

odobrenog projekta.

 

Podnositelj projekta za dodjelu sredstava subjektima koji apliciraju na tekuće otvorene pozive

unutar programa HORIZON 2020, COST i EUREKA, a kojima se dodijele sredstva, dužni su

odmah po izvršenoj aplikaciji, Ministarstvu dostaviti dokaz o navedenom.

Dokumentacija od točke a) do točke l) dostavlja se u zatvorenoj omotnici, isključivo putem pošte

Ministarstvu snaznakom: „Javni natječaj za dodjelu sredstava iz tekućeg granta: ''Programi za

pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020'' za 2020. godinu,

Ministarstvo civilnih poslova BiH, Trg BiH 1, 71 000 Sarajevo“.

 

Dopuna dokumentacije koja stigne u roku u kome je objavljen natječaj bit će prihvaćena, a koja

stigne nakon zatvaranja natječaja neće se prihvatiti.

Aplikacijski obrazac (Privitak 1), Obrazac za proračun (Privitak 2) i Izjava (Privitak 3) sastavni

su dio Odluke o kriterijima. Neblagovremene i nepotpune prijave se ne uzimaju u razmatranje.

 

Dokumentacija od točke a) do točke l) se dostavlja Ministarstvu u zatvorenoj omotnici,

ISLJUČIVO PUTEM POŠTE, s naznakom:

 

„Javni natječaj za dodjelu sredstava iz tekućeg granta:

''Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020''za 2020. godinu,

Ministarstvo civilnih poslova,

Trg BiH 1,

71 000 Sarajevo

 

 

Natječaj je otvoren 21 dan od dana objavljivanja.

 

VIII. Ostale napomene

 

Odluka o raspodjeli sredstava

 

Odluku o raspodjeli sredstava namijenjenih za tekući grant “Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: Odluka o raspodjelu sredstava) donosi Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ministarstva. 

 

Nakon što Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donese Odluku o raspodjeli sredstava i nakon njenog objavljivanja u „Službenom glasniku BiH“, Odluka o raspodjeli sredstava se objavljuje na web stranici Ministarstva.

 

Obavijesti

 

Podnositelji, čije su prijave za dodjelu sredstava odbačene ili odbijene, obavještavaju se o razlozima odbacivanja ili odbijanja istih pisanim putem.

 

Podnositelji, kojima su dodijeljena sredstva, smatraju se obavještenim objavljivanjem Odluke o raspodjeli sredstava u „Službenom glasniku BiH“ i na web stranici Ministarstva.

 

Ugovor o korišćenju dodijeljenih sredstava

 

Ministarstvo će s korisnicima sredstava, nakon što Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donese Odluku o rasporedu sredstava, te ista bude objavljena u “Službenom glasniku BiH”, zaključiti ugovor kojim će biti definirana međusobna prava i obveze ugovornih strana.

Prije zaključivanja ugovora korisnici sredstava se obavještavaju elektronskim ili usmenim putem o Odluci Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i visiniodobrenih sredstava te se od istih traži da u roku od sedam dana dostave:

a)      Korigirani proračun usklađen sodobrenim sredstvima. Korigirani proračun projekta postaje sastavni dio ugovora i isti mora biti potpisan od strane ovlaštene osobe i ovjeren pečatom.

b)      Prilikom sačinjavanja korigiranog proračuna dopušteno je mijenjanje iznosa po proračunskim linijama, ali ne i mijenjanje proračunskih linija.

 

Ukoliko korisnik sredstava ne prihvati uvjete propisane ugovorom gubi pravo na korištenje sredstava te je u tom slučaju dužan pismeno obavijestiti Ministarstvo u roku od 7 dana.

 

Primjena procedure definirane Zakonom o javnim nabavkama

 

U slučaju kada je korisnik sredstava ugovorni organ u smislu čl. 4. i 5. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), za nabavku opreme, roba ili usluga iz sredstva odobrenog projekta korisnik sredstava primjenjuje procedure definirane Zakonom o javnim nabavkama, odnosno doznačena sredstva će utrošiti u skladu s zakonskim propisima i pravdati relevantnim računovodstveno-finansijskim dokazima.

 

Ukoliko korisnik sredstava granta nema status ugovornog organa (udruženja, fondacije i sl.), s obzirom na to da se radi o trošenju javnih sredstava, Korisnik sredstava je obavezan transparentno trošiti dodijeljena sredstva u skladu sInstrukcijom Ministarstva o obavezi primjene Zakona o javnim nabavkama od strane krajnjih korisnika grant sredstava broj: 05-02-2-1258-1/17 od 25.12.2017. godine koja je objavljena na web stranici Ministarstva.

 

Izvješća o utrošku sredstava 

Korisnici sredstava dužni su Ministarstvu dostaviti izvješće o namjenskom utrošku sredstava prema Obrascu za narativno izvješće (Privitak 5) i Obrascu za financijsko izvješće (Privitak 6), koji su sastavni dio Odluke o kriterijama, najkasnije u roku od 30 dana od dana završetka projekta. 

Korisnici sredstava kojima budu dodijeljena sredstva u iznosu 20.000,00 KM i više dužni su dostaviti i Izvještaj nezavisne revizije prema odredbama iz članka 17. Odluke o kriterijima.

Korisnici sredstava troškove nezavisne revizije mogu planirati u okviru proračuna projekta s kojima apliciraju na natječaj. 

 

Korisnik sredstava koji podliježe obvezi dostavljanja nalaza nezavisne revizije isti dostavlja uz popunjene i vlastitim pečatom ovjerene obrasce za narativno i financijsko izvješće. 

Financijsko izvješće obvezno sadrži kopije originalnih fiskalnih i ostalih propisanih računovodstvenih isprava za sve troškove nastale po odobrenom projektu sukladno važećim zakonskim propisima koji reguliraju ovu oblast. Narativno izvješće sadrži fotografije, izvješća medija, zapisnike i slično. 


Ukoliko korisnik sredstava ne dostavi izvješće o utrošku sredstava sukladno odredbama Odluke o kriterijima,Ministarstvo će zatražiti povrat cjelokupnog iznosa doznačenih sredstava na Jedinstveni račun trezora Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana kada Ministarstvo pisanim putem to od njega zatraži, u suprotnom pokreće se postupak pred nadležnim organom protiv aplikanta koji nije opravdao doznačena sredstva i zabranjuje se apliciranje istom na natjeačaje koje raspisuje Ministarstvo u periodu od tri godine. 


Ukoliko se utvrdi nenamjensko trošenje doznačenih sredstava korisnik sredstava je dužan izvršiti povrat cjelokupnog iznosa doznačenih sredstava za koji je utvrđen nenamjenski utrošak, na Jedinstveni račun trezora Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana kada Ministarstvo pisanim putem to od njega zatraži, u suprotnom pokreće se postupak pred nadležnim organom protiv aplikanta koji nije opravdao doznačena sredstva i zabranjuje se apliciranje istom na natječaje koje raspisuje Ministarstvo u periodu od tri godine. 

Ukoliko korisnik nije utrošio cjelokupna doznačena sredstva za realizaciju odobrenog projekta, dužan je izvršiti povrat neutrošenih sredstava uplatom istih na Jedinstveni račun trezora Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana završetka projekta uz obrazloženje. Ukoliko se sredstva ne uplate u navedenom roku pokreće se postupak pred nadležnim organom protiv aplikanta koji nije opravdao doznačena sredstva i zabranjuje se apliciranje istom na natječaje koje raspisuje Ministarstvo u periodu od tri godine. 

 

Svi prilozi navedeni u natječaju mogu se preuzeti na web stranici Ministarstva:

 

Aplikacijski obrazac (Privitak 1)

 

Obrazac za proračun (Privitak 2)

 

Izjava (Privitak 3)

 

Evaluacijski obrazac (Privitak 4)

 

Obrazac za narativno izvješće (Privitak 5)

 

Obrazac za financijsko izvješće (Privitak 6)

 

 

Odluka o kriterijima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta "Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020" za 2020. godinu (Privitak 7)