Sektor za rad, zapošljavanje, socijalnu zaštitu i penzije

 

O sektoru


  1. Odsjek za rad i zapošljavanje
  2. Odsjek za socijalnu skrb i mirovine

 

Sektor za rad, zapošljavanje, socijalnu skrb i mirovine nadležan je za obavljanje poslova i izvršavanje zadaća koji su u nadležnosti Bosne i Hercegovine i koji se odnose na utvrđivanje osnovnih principa koordinacije aktivnosti u područjima rada, zapošljavanja, socijalne skrbi i mirovina koji se odnose na usklađivanje planova entitetskih tijela vlasti i definiranje  strategije na međunarodnom planu u područjima rada, zapošljavanja, socijalne skrbi i mirovina, a naročito priprema i koordinacija aktivnosti s nadležnim entitetskim tijelima i Brčko distriktom Bosne i Hercegovine: na izradi nacrta/prijedloga bilateralnih ugovora o socijalnom osiguranju i privremenom zapošljavanju; aktivnosti o pristupanju Bosne i Hercegovine konvencijama i prihvatu preporuka Međunarodne organizacije rada (MOR); koordinacija aktivnosti s nadležnim institucijama u Bosni i Hercegovini na pripremi i podnošenju izvješća o primjeni ratificiranih konvencija i prihvaćenih preporuka MOR, kao i podnošenje izvješća o neratifikovanim konvencijama i preporukama MOR koje nisu prihvaćene; sudjelovanje u pripremi tekstova konvencija i preporuka MOR, te sudjelovanje u implementaciji projekata; aktivnosti izrade izvješća o provođenju međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju i privremenom zapošljavanju us ciljem ispunjavanja međunarodnih obveza i druge poslove sukladno članku 15. Zakona o ministarstvima i drugim tijelima uprave Bosne i Hercegovine. 

Prikaži više

Aktualnosti iz sektora

Informacija o održavanju webinara u okviru projekta „Jačanje ljudskih resursa uposlenih u sustavu socijalne skrbi u Bosni i Hercegovini“

Pročitaj  

UNDP Bosna i Hercegovina – suradnja u vrijeme COVID - 19

Više  

Regionalni projekt Platforma za zapošljavanje i socijalna pitanja 2 (Employment and Social Affairs Platform – ESAP 2)

Više  

Zaustavljanje radikalnog trenda gubitka radnih mjesta u Federaciji Bosne i Hercegovine

Više