Grb BiH

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Vijesti

 

СВЕ ВИЈЕСТИ


СЕКТОРИ

КАТЕГОРИЈЕ

О програму ERASMUS+

22.09.2023

Пошаљи документе на е-маил

Е-маил пошиљаоца (*):
Е-маил примаоца (*):
Коментар:

Учешће Босне и Херцеговине у Ерасмус+ програму,

у оквиру новог циклуса за период 2021 – 2027. година

 

 

О Програму:

 

Ерасмус+ је програм Европске уније за образовање, обуку, младе и спорт, а обухвата период од 2021. до 2027. године. Образовање, обука, млади и спорт су најважнија подручја за лични и професионални развој грађана. Висококвалитетно, инклузивно образовање и обука, те неформално образовање и информално учење младима, али и учесницима свих доби, пружају квалификације и вјештине потребне за конструктивно учешће у демократском друштву, међукултурно разумијевање и успјешан прелазак на тржиште рада.

Европским грађанима треба више знања, вјештина и компетенција за живот у динамичном друштву које се све више окреће мобилности, мултикултурализму и дигитализацији. Боравак у другој земљи ради студирања, учења и рада требао би постати стандард, а свако би требао добити прилику да уз матерњи научи и два страна језика. Овај је програм битан елемент за остварење циљева европског простора образовања, Акционог плана за дигитално образовање за период 2021 – 2027., стратегије Европске уније за младе и плана рада Европске уније у области спорта у периоду 2021 – 2024. година.

 

Циљ Програма:

 

Општи циљ Програма је цјеложивотним учењем подржати образовни, професионални и лични развој људи у области образовања, обуке, младих и спорта у Европи и шире, што придоноси одрживом расту, квалитети радних мјеста, социјалној кохезији, потицању иновација, те јачању европског идентитета и активнога грађанства. Програму ће бити битан инструмент за изградњу европског простора образовања и подстицати ће провођење европске стратешке сарадње у области образовања и обуке, уз основне секторске програме. Осим тога, битан је и за унапређење сарадње у области политике за младе у складу са стратегијом Европске уније за младе за период 2019 – 2027. година и развој европске димензије у области спорта.

 

 

Програм има и сљедеће посебне циљеве:

 

-          промовисати мобилност у сврху учења за појединце и групе, те сарадњу, квалитету, укључивост и праведност, изврсност, креативност и иновативност у организацији и политика у области образовања и оспособљавања;

-          промовисати мобилност у сврху неформалног образовања и информалног учења, активно учешће младих, те сарадњу, квалитету, укључивост, креативност и иновативност на нивоу организација и политика у подручју младих;

-          промовисати мобилност у сврху учења за спортско особље, те сарадњу, квалитету, укључивост, креативност и иновативност на нивоу спортских организација и политика у области спорта.

Учешће Босне и Херцеговине у Програму

 

Учешће Босне и Херцеговине у програмима Европске уније регулисано је Оквирним споразумом између Европске заједнице и Босне и Херцеговине о општим начелима учешћа Босне и Херцеговине у програмима Заједнице, који је потписан на састанку ЕУ/Балканског форума 22. 11. 2004. године. Споразум је ратификован од Парламента Европске уније у мају 2005. године, а од Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине 2006. године, те ступио на снагу 08. 01. 2007. године.

 

Оквирним споразумом се наводе опћи услови за учешће Босне и Херцеговине у Програмима Заједнице, између осталих и за програме из области образовања: Цјеложивотно учење и Млади у акцији, за период 2007. – 2013. година.

 

Током 2013. године, Европска унија припремала је наставак, односно нови циклус програма ЕУ за период 2014. – 2020. година, у оквиру којег је Уредбом Европске уније– Европског парламента и Савјета од 11. децембра 2013. године, успостављен Ерасмус+, програм Уније за образовање, обуку, младе и спорт.

 

Вијеће министара Босне и Херцеговине је на својој 100. сједници, одржаној 10. 06. 2014. године, размотрило и усвојило Информацију о Споразуму између Европске уније и Босне и Херцеговине о учешћу Босне и Херцеговине у Ерасмус+ програму Уније за образовање, обуку, младе и спорт, на основу чега је 19. 06. 2014. године у Бриселу предметни Споразум о приступању Босне и Херцеговине наведеном Програму званично и потписан.

 

У циљу осигурања континуитета учешћа у програмима Европске уније, Босни и Херцеговини је истеком Споразума између Европске уније и Босне и Херцеговине о учешћу Босне и Херцеговине у Ерасмус+ програму Уније за образовање, обуку, младе и спорт за период 2014-2020. година, омогућено учешће у новом циклусу Ерасмус+ програма за период 2021 – 2027. година.

 

Осим што за учешће Босне и Херцеговине у новом циклусу Ерасмус+ програма није било потребно потписивати нови споразум, новитет је и то да је нови назив за „партнерске земље“ што је био статус Босне и Херцеговине у претходном периоду промијењен и да гласи „непридружене треће земље“. Треће земље које нису придружене програму груписане су према инструментима за спољно дјеловање Европске уније, као што је Инструмент претприступне помоћи (ИПА III), према којем је Босна и Херцеговина сврстана у регију Западни Балкан – Регија 1, заједно са Албанијом, Косовом[1] и Црном Гором. Према Водичу кроз програм Ерасмус+за нови циклус до 2027. године (који је објављен 24. 11. 2021. године), субјекти из осталих трећих земаља које нису придружене програму могу бити прихватљиви за активности у оквиру програма Ерасмус+ у оправданим случајевима и у интересу Уније.

 

Могућности учешћа Босне и Херцеговине у Програму:

 

Наставком учешћа у Ерасмус+ програму Босна и Херцеговина ће и даље користити фондове намијењене за Западни Балкан за учешће у активностима унутар међународне димензије Ерасмус+ програма.

 

Ерасмус+ укључује изражену међународну димензију (тј. сарадњу с трећим земљама које нису придружене програму) у активностима мобилности, сарадње и дијалога о политикама. Помаже европским организацијама да се носе с глобализацијом, климатским промјенама и дигиталном транзицијом, поготово повећањем међународне мобилности и сарадње с трећим земљама, и јача улогу Европске уније као глобалног актера. Провођењем Програма јачају се друштвене везе кроз мобилност, размјене и јачање капацитета, потицање социјалне отпорности, људског развоја, запошљивости, активног учешћа и осигуравање редовних канала за сарадњу међу грађанима, промовисањем вриједности, начела и интереса око заједничких приоритета. Активности програма нуде рјешења за питања квалитете, модернизације и запошљивости, и то повећањем релевантности и прилагодљивости образовања зеленом и одрживом социоекономском опоравку, расту и благостању у трећим земљама које нису придружене програму, а уједно придоносе људском и институционом развоју, дигиталној транзицији, расту и повећању броја радних мјеста, добром управљању, те миру и безбиједности. Ангажман младих у трећим земљама које нису придружене програму битан је елемент у процесу изградње отпорнијих друштава која се базирају на повјерењу и међукултурном разумијевању.

 

У наставку слиједи преглед отворених акција за међународну сарадњу у области Међународне димензије Ерасмус+ програма за период 2021 – 2027[2]:

 

-          Међународна кредитна мобилност (ICM) Пројекти мобилности студената и особља између држава чланица Европске уније или придружених трећих земаља и непридружених трећих земаља. Период студирања или приправништво у иностранству мора бити дио студентског студијског програма да би стекао диплому. Босна и Херцеговина има могућност учешћа као партнер.

 

-          Заједнички мастер студији Ерасмус Мундус (EMЈМ) – Висококвалитетни међународни интегрисани магистарски програми са стипендијама које финансира Европска унија за привлачење изузетних студената. Босна и Херцеговина има могућност учешћа као апликант/партнер.

 

-          Пројекти за припрему здружених дипломских мастер студија Ерасмус Мундус (EMDM) –Пројекти за осмишљавање и успостављање заједничких мастер програма. Босна и Херцеговина има могућност учешћа као апликант/партнер.

 

-          Пројекти изградње капацитета из области високог образовања (CBHE) –Подршка модернизацији и реформи високошколских институција и система у земљама широм свијета. Босна и Херцеговина може учествовати као апликант/партнер.

 

-          Јеан Моннет акције (ЈМА) –Изврсност у настави и истраживању у подручју студија Европске уније диљем свијета. Босна и Херцеговина има могућност учешћа као апликант/партнер.

 

-          Мобилност за младе, омладинске раднике –Пројекти који окупљају младе људе из различитих земаља ради размјене и учења изван свог формалног система образовања. Босна и Херцеговина има могућност учешћа као апликант/партнер.

 

-          Пројекти изградње капацитета у области спорта (CBS) –Пројекти подржавају спортске активности и политике као средство за промовисање вриједности, као и образовно средство за лични и друштвени развој појединаца и изградњу кохезивнијих заједница. Босна и Херцеговина може учествовати као апликант/партнер.

 

-          Пројекти изградње капацитета у области младих (CBY) –Подршка неформалном учењу и мобилности, те активности на подизању капацитета омладинских организација у партнерским земљама обухваћеним акцијом. Босна и Херцеговина може учествовати као апликант/партнер.

 

-          Пројекти изградње капацитета у стручном образовању (CBVET) –Пројекти подржавају релевантност, доступност и одзив институција и система стручног образовања и оспособљавања. Босна и Херцеговина може учествовати као партнер.

 

-          Виртуелне размјене у високом образовању и младима –Пројекти виртуелних размјена састоје се од активности повезивања људи путем интернета којима се промовише међукултурни дијалог и развој меких вјештина. Свим младима омогућују приступ висококвалитетном међународном и међукултурном (формалном и неформалном) образовању без физичке мобилности. Босна и Херцеговина може учествовати као партнер.

 

 

Иницијатива „European Univesities“

 

Иницијатива „European Univesities“ је кроз позив у оквиру програма Ерасмус+ за 2023. годину отворена за земље Западног Балкана, па тако и за Босну и Херцеговину.

 

Ријеч је о транснационалним савезима високошколских установа који развијају дугорочну структурну и стратешку сарадњу, усмјерену на одрживост, изврсност и европске вриједности, нудећи прилике за подршку различитим моделима сарадње за европске универзитете путем Ерасмус+ позива за доставу приједлога.

 

Наведеном Иницијативом се жели остварити амбициозна визија иновативног, глобално конкурентног и привлачног европског простора образовања и европског истраживачког простора, у потпуној синергији с европским простором високог образовања, тако што ће ојачати димензију изврсности високог образовања, истраживања и иновација те уједно промовисати родну равноправност, укључивост и једнакост, омогућавати неометану и широку транснационалну сарадњу високошколских институција у Европи и потицати преображавање високог образовања.

 

Европски универзитети су једна су од главних иницијатива Европске стратегије за универзитете, чија је амбиција до средине 2024. повезати више до 500 високошколских установа у 60 европских универзитета.

 

Савези укључују партнере из свих врста институција високог образовања и покривају широк географски опсег широм Европе. Кључни критерији за учешће су минимално 3 високошколске установе, из 3 државе чланице Европске уније или треће земље придружене програму Ерасмус+. Партнери за сарадњу требали би долазити из различитих дијелова Европе.

 

Основни принципи сарадње су:

-          Савези требају заједничку дугорочну стратегију за образовање са, гдје је то могуће, повезницама с истраживањем и иновацијама за потицање системског, структуралног и одрживог утицаја на све нивое својих институција.

 

Савези ће створити европске међууниверзитетске „кампусе“, гдје:

-          студенти, особље и истраживачи уживају могућност мобилности (физичка, виртуелна или мјешовита) за студирање, обуку, подучавање, истраживање, рад или дијељење услуга на партнерске институције за сарадњу;

-          ће се трансдисциплинарни и транснационални тимови студената, академика и вањских учесника суочити са приједлозима рјешења по питању великих проблема с којима се Европа суочава (као што су: заштита климе, дигитализација, здравље, демократија, миграција, безбједност);

-          студенти могу сами осмислити флексибилне наставне планове и програме који воде до дипломе признате на нивоу Европске уније;

-          се пружа практично и/или радно искуство за потицање предузетничког начина размишљања и развоја грађанског ангажмана;

-          студентска удружења одражавају друштвене, економске и културне разноликости становништва.

 

Након позива на подношење приједлога у оквиру програма Ерасмус+ за 2022. годину до сада учествују 44 Европска универзитета која повезују 340 високошколских установа у главним градовима и удаљеним регијама 31 земље, међу којима су уз све државе чланице Европске уније и Исланд, Норвешка, Србија и Турска. 

 

 

Структуре за подршку учешћа Босне и Херцеговине у Ерасмус+ програму:

 

Ерасмус+ уред Босне и Херцеговине (НЕО) пружа помоћ државним властима, образовним институцијама и организацијама, те свим другим релевантним учесницима у провођењу Ерасмус+ активности у областима високог образовања, стручног образовања и обуке (ВЕТ-а), младих и спорта.

 

Ерасмус+ уред Босне и Херцеговине је одговоран за:

-          Пружање информација о Ерасмус+ активностима које су отворене за учешће Босне и Херцеговине (укључујући област високог образовања, стручног образовања и обуке (VET-а), младих и спорта);

-          Савјетовање и помоћ потенцијалним кандидатима;

-          Координација локалног тима стручњака за реформу високог образовања (HERE);

-          Допринос студијама и догађајима;

-          Пружање подршке политичком дијалогу;

-          Одржавање контаката с локалним властима и Делегацијом Европске уније у Босни и Херцеговини;

-          Праћење развоја политика дјеловања у горе наведеним областима.

 

Веб страница за више информација: хттпс://ерасмусбих.цом.

 

 

 

 

Ерасмус+ Млади

ПРОНИ Центар за омладински развој и БРАВО – Bosnian Representative Association for Valuable Opportunities - Контакт тачке за програме мобилности

Улога Прони Центра за омладински развој као контакт тачке у Босни и Херцеговини је да промовише програме и прослиједи информације свим заинтересованим. Битно је истаћи да није у могућности да утиче на избор одобрених пројеката. Основна циљна група програма Ерасмус+ Млади су млади између 13 и 30 година, који су правно настањени у једној од програмских или у једној од партнерских земаља. Програм је отворен свим младим људима независно од њиховог нивоа едукације, социјалног или културног поријекла.

Веб страница за више информација: https://www.proni.ba

 

Као једна од двије контакт тачке за Ерасмус+ Млади, БРАВО игра кључну улогу у пружању могућности и подршке младима, с циљем да босанскохерцеговачкој омладини пружи све информације, смјернице и ресурсе по питању Ерасмус+ програма и програма Европског корпуса солидарности.

 

Веб страница за више информација: www.bravo-bih.com.

[1]Ова ознака не прејудицира ставове о статусу, те је у складу с Резолуцијом Вијећа сигурности УН 1244/99 и мишљењем Међународног суда правде (ИЦЈ) о Декларацији о независности Косова

[2] Извор Ерасмус+ уред за Босну и Херцеговину