Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

O programu ERASMUS+

22.09.2023

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Učešće Bosne i Hercegovine u Erasmus+ programu,

u okviru novog ciklusa za razdoblje 2021. – 2027.

 

 

O Programu:

 

Erasmus+ je program Europske unije za obrazovanje, obuku, mlade i sport, a obuhvaća razdoblje od 2021. do 2027. godine. Obrazovanje, obuka, mladi i sport su najvažnija područja za osobni i profesionalni razvoj građana. Visokokvalitetno, inkluzivno obrazovanje i obuka, te neformalno obrazovanje i informalno učenje mladima, ali i sudionicima svih dobi, pružaju kvalifikacije i vještine potrebne za konstruktivno sudjelovanje u demokratskom društvu, međukulturno razumijevanje i uspješan prelazak na tržište rada.

Europskim građanima treba više znanja, vještina i kompetencija za život u dinamičnom društvu koje se sve više okreće mobilnosti, multikulturalizmu i digitalizaciji. Boravak u drugoj zemlji radi studiranja, učenja i rada trebao bi postati standard, a svako bi trebao dobiti priliku da uz maternji nauči i dva strana jezika. Ovaj je program bitan element za ostvarenje ciljeva europskog prostora obrazovanja, Akcijskog plana za digitalno obrazovanje u razdoblju 2021. – 2027., strategije Europske unije za mlade i plana rada Europske unije u području sporta u razdoblju 2021. – 2024. godina.

 

Cilj Programa:

 

Opći cilj Programa je cjeloživotnim učenjem podržati obrazovni, profesionalni i osobni razvoj ljudi u području obrazovanja, obuke, mladih i sporta u Europi i šire, što pridonosi održivom rastu, kvaliteti radnih mjesta, socijalnoj koheziji, poticanju inovacija, te jačanju europskog identiteta i aktivnoga građanstva. Program će kao takav biti bitan instrument za izgradnju europskog prostora obrazovanja i podsticati će provođenje europske strateške suradnje u oblasti obrazovanja i obuke, uz osnovne sektorske programe. Osim toga, bitan je i za unapređenje suradnje u oblasti politike za mlade u skladu sa strategijom Europske unije za mlade za razdoblje 2019. – 2027. godina i razvoj europske dimenzije u području sporta.

 

 

Program ima i sljedeće posebne ciljeve:

 

-          promovirati mobilnost u svrhu učenja za pojedince i grupe, te suradnju, kvalitetu, uključivost i pravednost, izvrsnost, kreativnost i inovativnost u organizaciji i politika u oblasti obrazovanja i osposobljavanja;

-          promovirati mobilnost u svrhu neformalnog obrazovanja i informalnog učenja, aktivno učešće mladih, te suradnju, kvalitetu, uključivost, kreativnost i inovativnost u organizaciji i politika u području mladih;

-          promovirati mobilnost u svrhu učenja za sportsko osoblje, te suradnju, kvalitetu, uključivost, kreativnost i inovativnost na razini sportskih organizacija i politika u području sporta.

Učešće Bosne i Hercegovine u Programu

 

Učešće Bosne i Hercegovine u programima Europske unije regulirano je Okvirnim sporazumom između Europske zajednice i Bosne i Hercegovine o općim načelima učešća Bosne i Hercegovine u programima Zajednice, koji je potpisan na sastanku EU/Balkanskog foruma 22. 11. 2004. godine. Sporazum je ratificirao Parlament Europske unije u svibnju 2005. godine, a Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine 2006., te stupio na snagu 8. 1. 2007.

 

Okvirnim sporazumom se navode opći uvjeti za učešće Bosne i Hercegovine u Programima Zajednice, između ostalih i za programe iz oblasti obrazovanja: Cjeloživotno učenje i Mladi u akciji, za razdoblje 2007. – 2013. godina.

 

Tijekom 2013. godine, Europska unija pripremala je nastavak, odnosno novi ciklus programa EU za raszdoblje 2014. – 2020. godina, u okviru kojeg je Uredbom Europske unije – Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. godine, uspostavljen Erasmus+, program Unije za obrazovanje, obuku, mlade i sport.

 

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na svojoj 100. sjednici, održanoj 10. 6. 2014. godine, razmotrilo i usvojilo Informaciju o Sporazumu između Europske unije i Bosne i Hercegovine o učešću Bosne i Hercegovine u Erasmus+ programu Unije za obrazovanje, obuku, mlade i sport, na osnovu čega je 19. 6. 2014. u Briselu predmetni Sporazum o pristupanju Bosne i Hercegovine navedenom Programu zvanično i potpisan.

 

U cilju osiguranja kontinuiteta učešća u programima Europske unije, Bosni i Hercegovini je istekom Sporazuma između Europske unije i Bosne i Hercegovine o učešću Bosne i Hercegovine u Erasmus+ programu Unije za obrazovanje, obuku, mlade i sport za razdoblje 2014.-2020. omogućeno učešće u novom ciklusu Erasmus+ programa za razdoblje 2021. – 2027. godina.

 

Osim što za učešće Bosne i Hercegovine u novom ciklusu Erasmus+ programa nije bilo potrebno potpisivati novi sporazum, novitet je i to da je novi naziv za „partnerske zemlje“ što je bio status Bosne i Hercegovine u prethodnom razdobljeu promijenjen i da glasi „nepridružene treće zemlje“. Treće zemlje koje nisu pridružene programu grupirane su prema instrumentima za vanjsko djelovanje Europske unije, kao što je Instrument pretpristupne pomoći (IPA III), prema kojem je Bosna i Hercegovina svrstana u regiju Zapadni Balkan – Regija 1, zajedno sa Albanijom, Kosovom[1] i Crnom Gorom. Prema Vodiču proz program Erasmus+za novi ciklus do 2027. godine (koji je objavljen 24. 11. 2021.), subjekti iz ostalih trećih zemalja koje nisu pridružene programu mogu biti prihvatljivi za aktivnosti u okviru programa Erasmus+ u opravdanim slučajevima i u interesu Unije.

 

Mogućnosti učešća Bosne i Hercegovine u Programu:

 

Nastavkom učešća u Erasmus+ programu Bosna i Hercegovina će i dalje koristiti fondove namijenjene za Zapadni Balkan za učešće u aktivnostima unutar međunarodne dimenzije Erasmus+ programa.

 

Erasmus+ uključuje izraženu međunarodnu dimenziju (tj. suradnju s trećim zemljama koje nisu pridružene programu) u aktivnostima mobilnosti, suradnje i dijaloga o politikama. Pomaže europskim organizacijama da se nose s globalizacijom, klimatskim promjenama i digitalnom tranzicijom, pogotovo povećanjem međunarodne mobilnosti i suradnje s trećim zemljama, i jača ulogu Europske unije kao globalnog aktera. Provođenjem Programa jačaju se društvene veze kroz mobilnost, razmjene i jačanje kapaciteta, poticanje socijalne otpornosti, ljudskog razvoja, zapošljivosti, aktivnog učešća i osiguravanje redovnih kanala za suradnju među građanima, promoviranjem vrijednosti, načela i interesa oko zajedničkih prioriteta. Aktivnosti programa nude rješenja za pitanja kvalitete, modernizacije i zapošljivosti, i to povećanjem relevantnosti i prilagodljivosti obrazovanja zelenom i održivom socioekonomskom oporavku, rastu i blagostanju u trećim zemljama koje nisu pridružene programu, a ujedno pridonose ljudskom i institucijskom razvoju, digitalnoj tranziciji, rastu i povećanju broja radnih mjesta, dobrom upravljanju, te miru i sigurnosti. Angažman mladih u trećim zemljama koje nisu pridružene programu bitan je element u procesu izgradnje otpornijih društava koja se baziraju na uzajamnom povjerenju i međukulturnom razumijevanju.

 

U nastavku slijedi pregled otvorenih akcija za međunarodnu suradnju u području Međunarodne dimenzije Erasmus+ programa za razdoblje 2021 – 2027[2]:

 

-          Međunarodna kreditna mobilnost (ICM) Projekti mobilnosti studenata i osoblja između država članica Europske unije ili pridruženih trećih zemalja i nepridruženih trećih zemalja. Razdoblje studiranja ili pripravništvo u inozemstvu mora biti dio studentskog studijskog programa da bi stekao diplomu. Bosna i Hercegovina ima mogućnost učešća kao partner.

 

-          Zajednički master studiji Erasmus Mundus (EMJM) – Visokokvalitetni međunarodni integrirani magistarski programi sa stipendijama koje financira Europska unija za privlačenje izuzetnih studenata. Bosna i Hercegovina ima mogućnost učešća kao aplikant/partner.

 

-          Projekti za pripremu združenih diplomskih master studija Erasmus Mundus (EMDM) –Projekti za osmišljavanje i uspostavljanje zajedničkih master programa. Bosna i Hercegovina ima mogućnost učešća kao aplikant/partner.

 

-          Projekti izgradnje kapaciteta iz oblasti visokog obrazovanja (CBHE) –Potpora modernizaciji i reformi visokoškolskih institucija i sustava u zemljama širom svijeta. Bosna i Hercegovina ima mogućnost učešća kao aplikant/partner.

 

-          Jean Monnet akcije (JMA) –Izvrsnost u nastavi i istraživanju u području studija Europske unije diljem svijeta. Bosna i Hercegovina može sudjelovati kao aplikant/partner.

 

-          Mobilnost za mlade, omladinske radnike –Projekti koji okupljaju mlade ljude iz različitih zemalja radi razmjene i učenja izvan svog formalnog sustava obrazovanja. Bosna i Hercegovina ima mogućnost učešća kao aplikant/partner.

 

-          Projekti izgradnje kapaciteta u oblasti sporta (CBS) –Projekti podržavaju sportske aktivnosti i politike kao sredstvo za promoviranje vrijednosti, kao i obrazovno sredstvo za osobni i društveni razvoj pojedinaca i izgradnju kohezivnijih zajednica. Bosna i Hercegovina može sudjelovati kao aplikant/partner.

 

-          Projekti izgradnje kapaciteta u oblasti mladih (CBY) –Potpore neformalnom učenju i mobilnosti, te aktivnosti na podizanju kapaciteta omladinskih organizacija u partnerskim zemljama obuhvaćenim akcijom. Bosna i Hercegovina može sudjelovati kao aplikant/partner.

 

-          Projekti izgradnje kapaciteta u stručnom obrazovanju (CBVET) –Projekti podržavaju relevantnost, dostupnost i odziv institucija i sistema stručnog obrazovanja i osposobljavanja. Bosna i Hercegovina može sudjelovati kao partner.

 

-          Virtualne razmjene u visokom obrazovanju i mladima –Projekti virtuelnih razmjena sastoje se od aktivnosti povezivanja ljudi putem interneta kojima se promoviše međukulturni dijalog i razvoj mekih vještina. Svim mladima omogućuju pristup visokokvalitetnom međunarodnom i međukulturnom (formalnom i neformalnom) obrazovanju bez fizičke mobilnosti. Bosna i Hercegovina može sudjelovati kao partner.

 

 

Inicijativa „European Univesities“

 

Inicijativa „European Univesities“ je kroz poziv u okviru programa Erasmus+ za 2023. godinu otvorena za zemlje Zapadnog Balkana, pa tako i za Bosnu i Hercegovinu.

 

Riječ je o transnacionalnim savezima visokoškolskih ustanova koji razvijaju dugoročnu strukturnu i stratešku suradnju, usmjerenu na održivost, izvrsnost i europske vrijednosti, nudeći prilike za potporu različitim modelima suradnje za europska sveučilišta posredstvom Erasmus+ poziva za dostavu prijedloga.

 

Navedenom Inicijativom se želi ostvariti ambiciozna vizija inovativnog, globalno konkurentnog i privlačnog europskog prostora obrazovanja i europskog istraživačkog prostora, u potpunoj sinergiji s europskim prostorom visokog obrazovanja, tako što će ojačati dimenziju izvrsnosti visokog obrazovanja, istraživanja i inovacija te ujedno promovisati rodnu ravnopravnost, uključivost i jednakost, omogućavati neometanu i široku transnacionalnu suradnju visokoškolskih institucija u Europi i poticati preobražavanje visokog obrazovanja.

 

Europska sveučilišta su jedna su od glavnih inicijativa Europske strategije za sveučilišta, čija je ambicija do sredine 2024. povezati više do 500 visokoškolskih ustanova u 60 europskih sveučilišta.

 

Savezi uključuju partnere iz svih vrsta institucija visokog obrazovanja i pokrivaju širok geografski opseg širom Europe. Ključni kriteriji za učešće su minimalno 3 visokoškolske ustanove, iz 3 države članice Europske unije ili treće zemlje pridružene programu Erasmus+. Partneri za suradnju trebali bi dolaziti iz različitih dijelova Europe.

 

Osnovni principi suradnje su:

-          Savezi trebaju zajedničku dugoročnu strategiju za obrazovanje sa, gdje je to moguće, poveznicama s istraživanjem i inovacijama za poticanje sistemskog, strukturalnog i održivog utjecaja na sve razine svojih institucija.

 

Savezi će stvoriti europske međusveučilišne„kampuse“, gdje:

-          studenti, osoblje i istraživači uživaju mogućnost mobilnosti (fizička, virtualna ili mješovita) za studiranje, obuku, podučavanje, istraživanje, rad ili dijeljenje usluga na partnerske institucije za suradnju;

-          će se transdisciplinarni i transnacionalni timovi studenata, akademika i vanjskih učesnika suočiti sa prijedlozima rješenja po pitanju velikih problema s kojima se Europa suočava (kao što su: zaštita klime, digitalizacija, zdravlje, demokratija, migracija, sigurnost);

-          studenti mogu sami osmisliti fleksibilne nastavne planove i programe koji vode do diplome priznate na nivou Europske unije;

-          se pruža praktično i/ili radno iskustvo za poticanje poduzetničkog načina razmišljanja i razvoja građanskog angažmana;

-          studentske udruge odražavaju društvene, ekonomske i kulturne raznolikosti stanovništva.

 

Nakon poziva na podnošenje prijedloga u okviru programa Erasmus+ za 2022. godinu do sada sudjeluju 44 Europska sveučilišta koja povezuju 340 visokoškolskih ustanova u glavnim gradovima i udaljenim regijama 31 zemlje, među kojima su uz sve države članice Europske unije i Island, Norveška, Srbija i Turska. 

 

 

Strukture za potporu učešća Bosne i Hercegovine u Erasmus+ programu:

 

Erasmus+ ured Bosne i Hercegovine (NEO) pruža pomoć državnim vlastima, obrazovnim institucijama i organizacijama, te svim drugim relevantnim sudionicima u provođenju Erasmus+ aktivnosti u oblastima visokog obrazovanja, stručnog obrazovanja i obuke (VET-a), mladih i sporta.

 

Erasmus+ ured Bosne i Hercegovine je odgovoran za:

-          Pružanje informacija o Erasmus+ aktivnostima koje su otvorene za učešće Bosne i Hercegovine (uključujući oblast visokog obrazovanja, stručnog obrazovanja i obuke (VET-a), mladih i sporta);

-          Savjetovanje i pomoć potencijalnim kandidatima;

-          Koordinacija lokalnog tima stručnjaka za reformu visokog obrazovanja (HERE);

-          Doprinos studijama i događajima;

-          Pružanje potpore političkom dijalogu;

-          Održavanje kontakata s lokalnim vlastima i Delegacijom Europske unije u Bosni i Hercegovini;

-          Praćenje razvoja politika djelovanja u navedenim područjima.

 

Internetska za više informacija: https://erasmusbih.com.

 

Erasmus+ Mladi

PRONI Centar za omladinski razvoj i BRAVO – Bosnian Representative Association for Valuable Opportunities - Kontakt točke za programe mobilnosti

Uloga Proni Centra za omladinski razvoj kao kontakt točke u Bosni i Hercegovini je da promoviše programe i proslijedi informacije svim zainteresovanim. Bitno je istaći da nije u mogućnosti da utiče na izbor odobrenih projekata. Osnovna ciljna skupina programa Erasmus+ Mladi su mladi između 13 i 30 godina, koji su pravno nastanjeni u jednoj od programskih ili u jednoj od partnerskih zemalja. Program je otvoren svim mladim ljudima neovisno od njihove edukacije, socijalnog ili kulturnog podrijetla.

Za više informacija internetska stranica: https://www.proni.ba

 

Kao jedna od dvije kontakt točke za Erasmus+ Mladi, BRAVO igra ključnu ulogu u pružanju mogućnosti i potpore mladima, s ciljem da bosanskohercegovačkoj omladini pruži sve informacije, smjernice i resurse po pitanju Erasmus+ programa i programa Europskog korpusa solidarnosti.

 

Za više informacija internetska stranica: www.bravo-bih.com.

[1]Ova oznaka ne prejudicira stavove o statusu, te je u skladu s Rezolucijom Vijeća sigurnosti UN 1244/99 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde (ICJ) o Deklaraciji o nezavisnosti Kosova

[2] Izvor Erasmus+ ured za Bosnu i Hercegovinu