Grb BiH

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Vijesti

 

СВЕ ВИЈЕСТИ


СЕКТОРИ

КАТЕГОРИЈЕ

Јавни конкурс за распоред средстава из текућег гранта „Суфинансирање пројеката културе у Босни и Херцеговини“ за 2023. годину

23.08.2023

Пошаљи документе на е-маил

Е-маил пошиљаоца (*):
Е-маил примаоца (*):
Коментар:

На основу члана 9. став (1) Одлуке о критеријима за распоред средстава из текућег гранта „Суфинансирање пројеката културе у Босни и Херцеговини“ за 2023. годину, („Службени гласник БиХ“, број 57/23), Министарство цивилних послова Босне и Херцеговине, објављује

 

 

                                                                                            ЈАВНИ КОНКУРС
                                                                        за распоред средстава из текућег гранта

                                     „Суфинансирање пројеката културе у Босни и Херцеговини за 2023. годину

 

 

I Предмет јавног конкурса

Одлуком о критеријумима за распоред средстава из текућег гранта „Суфинансирање пројеката културе у Босни и Херцеговини“ за 2023. годину (у даљем тексту: Одлука о критеријумима) утврђују се критеријуми и друга питања везана за распоред средстава из текућег гранта „Суфинансирање пројеката културе у Босни и Херцеговини“ за 2023. годину.

 

 

II Средства

Средства за текући грант „Суфинансирање пројеката културе у Босни и Херцеговини“ у износу од 3.097.000,00 КМ предвиђена су у буџету Министарства цивилних послова Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Министарство) за 2023. годину на позицији „Текући трансфери и грантови“.


Средства се распоређују за суфинансирање пројеката из области културе јавним конкурсом у складу са критеријумима дефинисаним Одлуком о критеријумима.

 

Минимални износ средстава који се може распоредити из овог гранта износи 5.000,00 КМ, а максимални до 200.000,00 КМ.

 


IIIПраво на подношење пројеката

Право на подношење пројеката имају сљедећи правни субјекти у Босни и Херцеговини:


а) музеји, библиотеке, кинотеке, галерије, позоришта, културни центри, домови културе, архиви, оркестри, филхармоније, заводи за заштиту културне баштине, академије наука и умјетности, ликовне и музичке академије, академије сценских умјетности, аматерска позоришта, хорови, фестивали културе;


б) институти, удружења, фондације, факултети и други правни субјекти чија је једна од дјелатности у области културе;


ц) вјерске заједнице: за пројекте који се односе на заштиту и конзервацију културне и историјске баштине у Босни и Херцеговини.

           

Субјекти могу бити подржани само за један пројекат у оквиру овог гранта.


Субјекти морају бити регистровани најмање 12 мјесеци до дана расписивања јавног конкурса.

 

 

IV Изузеће

Ако подносилац пројекта до дана расписивања јавног конкурса за 2023. годину није извршио све своје обавезе из раније закључених уговора с Министарством за 2018., 2020. и 2022.годину, његов захтјев за распоред средстава на основу јавног конкурса за 2023. годину неће бити разматран.


Изузеће се односи и на овлашћено лице које је закључило уговор са Министарством, те се неће разматрати захтјев другог правног субјекта који аплицира за средства на основу објављеног јавног конкурса, ако је то лице овлашћено лице.


На распоред средстава немају право субјекти чији пројекти својим садржајем на било који начин вријеђају вјерске, културне или етничке осјећаје припадника било којег народа у Босни и Херцеговини.


На распоред средстава немају право извршни и законодавни органи власти у Босни и Херцеговини.

 

 

V Намјена средстава

Савјет министара Босне и Херцеговине својом Одлуком распоређује средства за суфинансирање пројеката који доприносе развоју културе у Босни и Херцеговини и имплементацији приоритета Стратегије културне политике у Босни и Херцеговини, и то кроз подршку:


а) пројектима који доприносе равномјерном развоју културе у Босни и Херцеговини,

 

б) редовном раду и програмским активностима, те инфраструктурним радовима у области културе,


ц) манифестацијама у области културе,


д) вјерским заједницама за пројекте који се односе на заштиту и конзервацију културне и историјске баштине у Босни и Херцеговини.

 

Трошкови репрезентације који се односе на храну и пиће не могу бити већи од 5% од укупно одобреног износа средстава за подржани пројекат, док трошкови такси услуга и мобилних телефона нису прихватљиви. Трошкови горива су прихватљиви искључиво ако су директно везани уз имплементацију пројектних активности.

 

Из средстава за текући грант „Суфинансирање пројеката културе у Босни и Херцеговини“не могу се исплаћивати плате, нити плаћати порези и доприноси на основу редовних личних примања.


Средства се распоређују намјенски кориснику средстава за конкретан пројекат у складу саОдлуком о критеријумима, те није могуће вршити накнадну промјену корисника средстава, нити промјену самог пројекта.

 

Средствима намијењеним за текући грант „Суфинансирање пројеката културе у Босни и Херцеговини“ суфинансирају се пројекти који су започети у 2023. години и чији период реализације не може бити дужи од 12 мјесеци од дана потписивања уговора.

 

Средствима из текућег гранта „Суфинансирање пројеката културе у Босни и Херцеговини“ није дозвољена рефундација трошкова насталих прије објаве јавног конкурса и исти неће бити прихваћени.

 

 

VI Критеријуми за евалуацију

При разматрању поднесеног пројекта евалуација се обавља према сљедећим критеријумима:


а) квалитет пројекта и његов допринос развоју културе у Босни и Херцеговини, у складу са приоритетима Стратегије културне политике у Босни и Херцеговини (http://www.mcp.gov.ba/Content/Read/nauka-i-kultura-dokumenti?lang=sr),и то кроз:


1) јачање капацитета културних установа;


2) повећање учествовања у културним активностима;

 

3) повећање приступа култури;


4) промовисање културних вриједности и активности;


5) јачање сектора културних индустрија;


6) јачање капацитета у области културног туризма;


7) очување културне и историјске баштине у Босни и Херцеговини и изградња потребне инфраструктуре;

 

8) промоцију културних садржаја за младе;

 

9) равномјеран развој културе у Босни и Херцеговини у складу са чланом 7. Одлуке о критеријумима.


б) финансијски и оперативни капацитети подносиоца пројекта;


ц) одрживост пројекта и пројектних резултата у периоду након завршетка пројекта;


д) изводљивост пројекта и пројектних активности, јасна повезаност циља пројекта с пројектним активностима, број корисника који су обухваћени пројектом (дјеца, млади, одрасли, рањиве групе, мањине), афирмисање и ангажман младих умјетника и стваралаца;


е) трошковна ефективност активности, односно, усклађеност предвиђених трошкова с укупним утрошком средстава пројекта и јасна видљивост тражених средстава за сваку од планираних активности у оквиру пројекта.


Вредновање пројекта обавља се према критеријумима и бодовима наведеним у Евалуационом обрасцу (Прилог 4) који је диоОдлуке о критеријумима, а који обухватају:


а) тематске критеријуме;

б) релевантност пројекта;

ц) финансијске и оперативне капацитете подносиоца пројекта;

д) одрживост активности и циљева;

е) препоруке.

 

 

VII Потребна документација и начин достављања

Подносилац пројекта за распоред средстава из текућег гранта „Суфинансирање пројеката културе у Босни и Херцеговини“ за 2023.годину обавезно прилаже сљедећу документацију:


а) апликациони образац, који је дио Одлуке о критеријумима (Прилог 1), електронски попуњен, потписан и овјерен печатом подносиоца пројекта (оригинал);

 

б) план утрошка средстава, на обрасцу који је дио Одлуке о критеријумима (Прилог 2), електронски попуњен, потписан и овјерен службеним печатом подносиоца пројекта (оригинал);


ц) актуелни извод из регистра надлежног органа у којем је регистрован подносилац пројекта, не старији од 30 дана (оригинал или копијаовјерена од надлежниог органа);


д) статут - само за институте, удружења, фондације и остале правне субјекте чија је једна од дјелатности у области културе. Ако је било измјена и допуна статута, доставити их уз основни статут (копија овјерена печатом подносиоца пројекта);

 

е) увјерење о порезној регистрацији подносиоца пројекта (идентификациони број) (копијаовјерена од надлежног органа);

 

ф) рјешење о разврставању подносиоца пројекта према дјелатности, које је издао надлежни завод за статистику (копија овјерена од надлежног органа);


г) званичан документ банке из којег је видљив трансакциони рачун подносиоца пројекта, који није блокиран (буџетски корисници треба да доставе уредно потписану и службеним печатом овјерену инструкцију за плаћање која подразумијева трансакциони рачун банке, број буџетске организације, врсту прихода и број општине) (оригинал или копија коју овјерава надлежни орган). Документ не смије бити старији од 30 дана;

 

х) субјекти који су буџетски корисници и послују преко рачуна ентитета, кантона или општине, дужни су доставити потписану и печатом овјерену Изјаву тог органа, а којом се потврђује да нема сметњи да новцем одобреним за пројекат, располаже корисник средстава (оригинал);


и) годишњи обрачун о пословању подносиоца пројекта за 2022. годину, из којег је видљиво да га је предала и овјерила Агенција за посредничке, информатичке и финансијске услуге (АПИФ), односно, Финансијско - информатичка агенција (ФИА) (копија);


ј) изјава подносиоца пројекта, у складу с обрасцем који је диоОдлуке о критеријумима (Прилог 3), потписана од овлашћеног лица и овјерена службеним печатом подносиоца пројекта (оригинал);

 

к) подносилац пројекта, чији пројекат укључује радове на заштити и конзервацији споменика културе, дужан је приложити доказ да је ријеч о националном споменику културе или доказ да се споменик налази на Привременој листи националних споменика Босне и Херцеговине.

 

Подносилац пројекта, ако обезбиједи, доставља препоруку надлежне институције (општина, град, кантон, ентитет) о значају пројекта и његовом доприносу равномјерном развоју културе у Босни и Херцеговини уз горе наведену документацију.

 

Документацију од тачке а) до тачке к) доставити истим редослиједом како је наведено, увезану у цјелину (као књига или спирални увез), тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замјењивати појединачни листови. Све странице морају бити нумерисане, укључујући и прилоге.


Документација која не буде достављена на начин како је дефинисано сматраће се неуредном и неће бити разматрана.


Документацију од тачке а) до тачке к) доставити Министарству у затвореној коверти, ИСКЉУЧИВО ПОШТОМ и са назнаком:

 

Јавни конкурс за распоред средстава из текућег гранта Суфинансирање пројеката културе у Босни и Херцеговини за 2023. годину

 

Министарство цивилних послова Босне и Херцеговине

Трг БиХ 1

71 000 Сарајево

 

 

Јавни конкурс је отворен 21 дан од дана посљедње објаве.

 

Допуна документације која стигне у року у коме је објављен јавни конкурс биће прихваћена, а која стигне након затварања јавног конкурса неће бити прихваћена.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве не узимају се у разматрање.

 

Напомена: Позивају се подносиоци пројекта да приједлог пројекта добовољно доставе и путем дигиталне платформe еGrant на интернет страници Министарства цивилних послова Босне и Херцеговине (www.mcp.gov.ba). Дигитална еGrant платформа је у тестној фази за 2023. годину, а од 2024. године се планира да иста буде обавезан начин достављања апликација.

 

VIII Остале напомене

 

Одлука о распореду средстава

 

Одлуку о распореду средстава за пројекте из текућег гранта „Суфинансирање пројеката културе у Босни и Херцеговини“ за 2023. годину доноси Савјет министара Босне и Херцеговине.

 

Одлука о распореду средстава се објављује у „Службеном гласнику БиХ“ и на интернет страници Министарства.

 

Обавјештења

 

Подносилац пројекта који је учествовао на јавном конкурсу, а чија пријава није стигла благовремено, која је неуредна или непотпуна, односно, чији пројекат није задовољио критеријум оствареног довољног броја бодова за суфинансирање пројекта, о наведеном се обавјештава објавом на службеној интернет страници Министарства.

 

Подносилац пројекта, који учествује на јавном конкурсу и коме су распоређена средства из гранта „Суфинансирање пројеката културе у Босни и Херцеговини“ за 2023. годину, сматра се обавијештеним објављивањем Одлуке о распореду средстава у Службеном гласнику БиХ“ и на службеној интернет страници Министарства.

 

 

Уговор о кориштењу распоређених средстава

Министарство са подносиоцем пројекта коме су одобрена средства (у даљем тексту: корисник средстава) закључује уговор којим се дефинишу међусобна права и обавезе.

 

Прије закључивања уговора корисник средстава се обавјештава електронски о Одлуци о распоредусредстава и висини одобрених средстава, те се тражи да у року од седам дана достави:

а) ревидиран План утрошка средстава који је усклађен са одобреним средствимаи периодом реализације пројекта. Ревидирани План утрошка средстава постаје дио уговора и мора бити потписан од овлашћеног лица и овјерен печатом.


б) приликом сачињавања ревидираног Плана утрошка средстава дозвољено је мијењање износа по активностима, али не и мијењање активности.

 

Ако корисник средстава не прихвати услове прописане уговором из овог члана, губи право на коришћење средстава и дужан је службено обавијестити Министарство да одустаје од потписивања уговора у року од седам дана.

 

Корисник средстава дужан је да укључи родни аспект приликом имплементације пројекта, као и приликом извјештавања о намјенском утрошку средстава, у складу са чланом 10. став (8) Закона о Буџету институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2023. годину („Службени гласник БиХ“, број 22/23).

 

 

Примјена процедуре дефинисане Законом о јавним набавкама

 

У случају када је корисник средстава уговорни орган у смислу чл. 4. и 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, бр. 39/14 и 59/22), за набавку опреме, роба или услуга, из средстава одобреног пројекта, корисник средстава примјењује процедуре дефинисане Законом о јавним набавкама.

 

Ако корисник средстава гранта нема статус уговорног органа (удружења, фондације и сл.), с обзиром на то да се ради о трошењу јавних средстава, корисник средстава је обавезан транспарентно трошити распоређена средства и приложити Изјаву о транспарентном трошењу средстава.

 

 

Извјештај о имплементацији пројекта

Корисник средстава дужан је Министарству доставити Извјештај о имплементацији пројекта и оправдати намјенски утрошак распоређених средстава. Извјештај о имплементацији пројекта се састоји из Обрасца за наративни извјештај (Прилог 5) и Обрасца за извјештај о утрошку средстава (Прилог 6) који су дио Одлуке о критеријумима, и налазе се у прилогу Јавног конкурса.  


Корисник средстава дужан је Извјештај о имплементацији пројекта доставити најкасније у року од 30 дана од дана завршетка пројекта, према наведеним обрасцима (Прилог 5 и Прилог 6).


Извјештај о имплементацији пројекта, уз Образац за извјештај о утрошку средстава, обавезно садржи приложене копије оригиналних фискалних и осталих прописаних рачуноводствених исправа за све трошкове настале по одобреном пројекту у складу са важећим законским прописима који регулишу ову област, а који морају пратити одобрени ревидирани План утрошка средстава.

 

Извјештај о имплементацији пројекта уз Образац за наративни извјештај садржи фотографије, извјештаје медија, записнике и друге документе који доказују учинак пројекта.


Корисник средстава је дужан да води одвојену и прецизну финансијску документацију, тако да се сва плаћања и трошкови начињени према одобреном пројекту лако могу идентификовати.

Корисник средстава је дужан да чува оригиналне рачуноводствене књиге и оригиналну финансијску документацију, те да у случају потребе, рачуноводствене књиге и другу финансијску документацију уступити за разматрање и контролу Министарству или лицу које овласти Савјет министара Босне и Херцеговине или другом законски овлашћеном органу.

 

Корисник средстава може извршити реалокацију у износу до 15 % унутар одобрених активности без посебне сагласности Министарства, што посебно наводи у извјештају с образложењем.

 

Ако корисник средстава не достави извјештај на начин како је то прописано Одлуком критеријумима, Министарство ће затражити поврат цјелокупног износа дозначених средстава на Јединствени рачун трезора Босне и Херцеговине у року од 30 дана од дана када Министарство службено то од њега затражи. Ако корисник не изврши поврат средстава, Министарство ће покренути поступак пред надлежним органом против апликанта који није оправдао дозначена средства и забранити му аплицирање на конкурсе које расписује Министарство на период од три године.


Ако се код корисника средстава у извјештавању утврди грешка техничке природе, корисник средстава се обавјештава, службено или електронски, о потреби отклањања утврђених недостатака у року од 15 дана од пријема обавјештења. Ако корисник средстава у заданом року не отклони недостатке, Министарство ће упутити захтјев кориснику средстава да изврши поврат цјелокупног износа неоправданих средстава, у року од 30 дана од дана када Министарство службено то од њега затражи. Ако се средства не уплате у наведеном року, Министарство ће покренути поступак пред надлежним органом против апликанта који није оправдао дозначена средства и забранити му аплицирање на конкурсе које расписује Министарство на период од три године.

 

Ако се установи ненамјенско трошење дозначених средстава, корисник средстава је дужан да изврши поврат цјелокупног износа дозначених средстава за који је утврђен ненамјенски утрошак на Јединствени рачун трезора Босне и Херцеговине у року од 30 дана од дана када Министарство службено то од њега затражи. Ако корисник средстава не изврши поврат средстава у наведеном року, Министарство ће покренути поступак пред надлежним органом и забранити му аплицирање на конкурсе које расписује Министарство на период од три године.

 

Ако је налаз независне ревизије негативан, односно, ако је утврђено ненамјенско трошење дозначених средстава или налаз независне ревизије није сачињен на начин дефинисан у члану 17. Одлуке о критеријумима, према кориснику средстава предузимају се радње у складу са чланом 18. став (9) Одлуке о критеријумима.


Ако корисник није утрошио цјелокупна дозначена средства за реализовање одобреног пројекта, дужан је да изврши поврат неутрошених средстава уплатом истих на Јединствени рачун трезора Босне и Херцеговине у року од 30 дана од дана завршетка пројекта уз образложење. Ако се средства не уплате у наведеном року Министарство ће покренути поступак пред надлежним органом против апликанта који није оправдао дозначена средства и забранити аплицирање на конкурсе које расписује Министарство на период од три године.

 

Независна ревизија

 

Корисници средстава којима су распоређена средства у износу 20.000,00 КМ и више дужни су доставити и Извјештај независне ревизије према одредбама из члана 17. Одлуке о критеријумима. Извјештај независне ревизије доставља се уз Извјештај о имплементацији пројекта.

 

 

Сви прилози наведени у Jавном конкурсу могу се преузети испод:

 

-          Апликациони образац (Прилог 1)

 

-          План утрошка средстава (Прилог 2)

 

-          Изјава (Прилог 3)

 

-          Евалуациони образац (Прилог 4)

 

-          Образац за наративни извјештај (Прилог 5)

 

-          Образац за извјештај о утрошку средстава (Прилог 6)

 

-          Упутство за попуњавање пријаве на јавни конкурс (Прилог 7)

 

-          Одлука о критеријумима за додјелу средстава из текућег гранта „Суфинансирање пројеката културе у Босни и Херцеговини“ за 2023. годину