Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Javni natječaj za raspored sredstava iz tekućeg granta „Sufinanciranje projekata kulture u Bosni i Hercegovini“ za 2023. godinu

23.08.2023

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Na temelju članka 9. stavak (1) Odluke o kriterijima za raspored sredstava iz tekućeg granta „Sufinanciranje projekata kulture u Bosni i Hercegovini“ za 2023. godinu, („Službeni glasnik BiH“, broj 57/23), Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, objavljuje

 

 

                                                                                           JAVNI NATJEČAJ

                                                                     za raspored sredstava iz tekućeg granta

                                            „Sufinanciranje projekata kulture u Bosni i Hercegovini“ za 2023. godinu

 

 

I Predmet javnog natječaja

 

Odlukom o kriterijima za raspored sredstava iz tekućeg granta „Sufinanciranje projekata kulture u Bosni i Hercegovini“ za 2023. godinu (u daljnjem tekstu: Odluka o kriterijima) utvrđuju se kriteriji i druga pitanja vezana uz raspored sredstava iz tekućeg granta „Sufinanciranje projekata kulture u Bosni i Hercegovini“ za 2023. godinu.

 

 

II Sredstva

 

Sredstva za tekući grant „Sufinanciranje projekata kulture u Bosni i Hercegovini“ u iznosu od 3.097.000,00 KM predviđena su u proračunu Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) za 2023. godinu na poziciji „Tekući transferi i grantovi“.

 

Sredstva se raspoređuju za sufinanciranje projekata iz područja kulture javnim natječajem sukladno kriterijima definiranim Odlukom o kriterijima.

 

Minimalni iznos sredstava koji se može rasporediti iz ovog granta iznosi 5.000,00 KM, a maksimalni do 200.000,00 KM.

 

 

III Pravo na podnošenje projekata

 

Pravo na podnošenje projekata imaju sljedeći pravni subjekti u Bosni i Hercegovini:

 

a) muzeji, knjižnice, kinoteke, galerije, kazališta, kulturni centri, domovi kulture, arhivi, orkestri, filharmonije, zavodi za zaštitu kulturne baštine, akademije znanosti i umjetnosti, likovne i glazbene akademije, akademije scenskih umjetnosti, amaterska kazališta, zborovi, festivali kulture;

 

b) instituti, udruge, fondacije, fakulteti i drugi pravni subjekti čija je jedna od djelatnosti u području kulture;

 

c) vjerske zajednice: za projekte koji se odnose na zaštitu i konzervaciju kulturne i povijesne baštine u Bosni i Hercegovini.

           

Subjekti mogu biti podržani samo za jedan projekt u okviru ovog granta.

 

Subjekti moraju biti registrirani najmanje 12 mjeseci do dana raspisivanja javnog natječaja.

 

 

IV Izuzeće

 

Ako podnositelj projekta do dana raspisivanja javnog natječaja za 2023. godinu nije izvršio sve svoje obveze iz ranije zaključenih ugovora s Ministarstvom za 2018., 2020. i 2022., njegov zahtjev za raspored sredstava na temelju natječaja za 2023. godinu neće biti razmatran.

 

Izuzeće se odnosi i na ovlaštenu osobu koja je zaključila ugovor sa Ministarstvom, te se neće razmatrati zahtjev drugog pravnog subjekta, koji aplicira za sredstva na temelju objavljenog javnog natječaja, ako je ta osoba ovlaštena osoba.

 

Na raspored sredstava nemaju pravo subjekti čiji projekti svojim sadržajem na bilo koji način vrijeđaju vjerske, kulturne ili etničke osjećaje pripadnika bilo kojega naroda u Bosni i Hercegovini.

 

Na raspored sredstava nemaju pravo izvršna i zakonodavna tijela vlasti u Bosni i Hercegovini.

 

 

V Namjena sredstava

 

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine svojom Odlukom raspoređuje sredstva za sufinanciranje projekata koji doprinose razvoju kulture u Bosni i Hercegovini i implementaciji prioriteta Strategije kulturne politike u Bosni i Hercegovini, i to kroz potporu:

 

a) projektima koji doprinose ravnomjernom razvoju kulture u Bosni i Hercegovini,

 

b) redovitom radu i programskim aktivnostima, te infrastrukturnim radovima u području kulture,

 

c) manifestacijama u području kulture,

 

d) vjerskim zajednicama za projekte koji se odnose na zaštitu i konzervaciju kulturne i povijesne baštine u Bosni i Hercegovini.

Troškovi reprezentacije koji se odnose na hranu i piće ne mogu biti veći od 5% od ukupno odobrenog iznosa sredstava za podržani projekt, dok troškovi taksi usluga i mobilnih telefona nisu prihvatljivi. Troškovi goriva su prihvatljivi isključivo ako su izravno vezani uz implementaciju projektnih aktivnosti.

 

Iz sredstava za tekući grant „Sufinanciranje projekata kulture u Bosni i Hercegovini“ ne mogu se isplaćivati plaće, ni plaćati porezi i doprinosi na osnovu redovitih osobnih primanja.

 

Sredstva se raspoređuju namjenski korisniku sredstava za konkretan projekt u skladu s Odlukom o kriterijima, te nije moguće vršiti naknadnu promjenu korisnika sredstava, ni promjenu samog projekta.

 

Sredstvima namijenjenim za tekući grant „Sufinanciranje projekata kulture u Bosni i Hercegovini“ sufinanciraju se projekti koji su započeti u 2023. godini i čije razdoblje realizacije ne može biti duže od 12 mjeseci od dana potpisivanja ugovora.

 

Sredstvima iz tekućeg granta „Sufinanciranje projekata kulture u Bosni i Hercegovini“ nije dozvoljena refundacija troškova nastalih prije objave javnog natječaja i neće biti prihvaćeni.

 

VI Kriteriji za evaluaciju

 

Pri razmatranju podnesenog projekta evaluacija se vrši prema sljedećim kriterijima:

 

a) kvaliteta projekta i njegov doprinos razvoju kulture u Bosni i Hercegovini, u skladu s prioritetima Strategije kulturne politike u Bosni i Hercegovini (http://www.mcp.gov.ba/Content/Read/nauka-i-kultura-dokumenti?lang=hr), i to kroz:

 

1) jačanje kapaciteta kulturnih ustanova,

 

2) povećanje sudjelovanja u kulturnim aktivnostima,

 

3) povećanje pristupa kulturi,

 

4) promoviranje kulturnih vrijednosti i aktivnosti,

 

5) jačanje sektora kulturnih industrija,

 

6) jačanje kapaciteta u oblasti kulturnog turizma,

 

7) očuvanje kulturne i povijesne baštine u Bosni i Hercegovini i izgradnja potrebne infrastrukture,

 

8) promidžbu kulturnih sadržaja za mlade,

 

9) ravnomjeran razvoj kulture u Bosni i Hercegovini u skladu s članom 7. Odluke o kriterijima.

 

b) financijski i operativni kapaciteti podnositelja projekta,

 

c) održivost projekta i projektnih rezultata u periodu nakon završetka projekta,

 

d) izvodljivost projekta i projektnih aktivnosti, jasna povezanost cilja projekta s projektnim aktivnostima, broj korisnika koji su obuhvaćeni projektom (djeca, mladi, odrasli, ranjive skupine, manjine), afirmiranje i angažman mladih umjetnika i stvaralaca,

 

e) troškovna efektivnost aktivnosti, odnosno, usklađenost predviđenih troškova s ukupnim utroškom sredstava projekta i jasna vidljivost traženih sredstava za svaku od planiranih aktivnosti u okviru projekta.

 

Vrednovanje projekta vrši se prema kriterijima i bodovima navedenim u Evaluacijskom obrascu (Privitak 4) koji je dio Odluke o kriterijima, a koji obuhvaćaju:

 

a) tematske kriterije,

b) relevantnost projekta,

c) financijske i operativne kapacitete podnositelja projekta,

d) održivost aktivnosti i ciljeva,

e) preporuke.

 

 

VII Potrebna dokumentacija i način dostavljanja

 

Podnositelj projekta za raspored sredstava iz tekućeg granta „Sufinanciranje projekata kulture u Bosni i Hercegovini“ za 2023. godinu obvezno prilaže sljedeću dokumentaciju:

 

a) aplikacijski obrazac, koji je dio Odluke o kriterijima (Privitak 1), elektronički popunjen, potpisan i ovjeren pečatom podnositelja projekta (original);

 

b) plan utroška sredstava, na obrascu koji je dio Odluke o kriterijima (Privitak 2), elektronički popunjen, potpisan i ovjeren službenim pečatom podnositelja projekta (original);

 

c) aktualni izvod iz registra nadležnog tijela u kojem je registriran podnositelj projekta, ne stariji od 30 dana (original ili preslika ovjerena od nadležnog tijela);

 

d) statut - samo za institute, udruge, fondacije i ostale pravne subjekte čija je jedna od djelatnosti u području kulture. Ako je bilo izmjena i dopuna statuta, dostaviti ih uz osnovni statut (preslika ovjerena pečatom podnositelja projekta);

 

e) uvjerenje o poreznoj registraciji podnositelja projekta (identifikacijski broj) (preslika ovjerena od nadležnog tijela);

 

f) rješenje o razvrstavanju podnositelja projekta prema djelatnosti izdano od nadležnog zavoda za statistiku (preslika ovjerena od nadležnog tijela);

 

g) zvaničan dokument banke iz kojeg je vidljiv transakcijski račun podnositelja projekta koji nije blokiran (proračunski korisnici trebada dostave uredno potpisanu i službenim pečatom ovjerenu instrukciju za plaćanje koja podrazumijeva transakcijski račun banke, broj proračunske organizacije, vrstu prihoda i broj općine) (original ili preslika ovjerena od nadležnog tijela). Dokument ne smije biti stariji od 30 dana;

 

h) subjekti koji su proračunski korisnici i posluju preko računa entiteta, županije ili općine, dužni su dostaviti potpisanu i pečatom ovjerenu Izjavu tog tijela, a kojom se potvrđuje da nema smetnji, da novcem odobrenim za projekt, raspolaže korisnik sredstava (original);

 

i) godišnji obračun o poslovanju podnositelja projekta za 2022. godinu, iz kojeg je vidljivo da ga je predala i ovjerila Agencija za posredničke, informatičke i financijske usluge (APIF), odnosno, Financijsko - informatička agencija (FIA) (kopija);

 

j) izjava podnositelja projekta, u skladu s obrascem koji je dio Odluke o kriterijima (Privitak 3) koju je potpisala ovlaštena osobe i ovjerena službenim pečatom podnositelja projekta (original),

 

k) podnositelj projekta, čiji projekt uključuje radove na zaštiti i konzervaciji spomenika kulture, dužan je priložiti dokaz da je riječ o nacionalnom spomeniku kulture ili dokaz da se spomenik nalazi na Privremenoj listi nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine.

 

Podnositelj projekta, ako osigura, dostavlja preporuku nadležne institucije (općina, grad, županija, entitet) o značaju projekta i njegovom doprinosu ravnomjernom razvoju kulture u Bosni i Hercegovini uz gore navedenu dokumentaciju.

Dokumentaciju od točke a) do točke k) dostaviti istim redoslijedom kako je navedeno, uvezanu u cjelinu (kao knjiga ili spiralni uvez), tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati pojedinačni listovi. Sve stranice moraju biti numerirane, uključujući i privitke.

 

Dokumentacija koja ne bude dostavljena na način kako je definirano smatrat će se neurednom i neće biti razmatrana.

 

Dokumentaciju od točke a) do točke k) dostaviti Ministarstvu u zatvorenoj kuverti, ISKLJUČIVO POŠTOM i s naznakom:

 

„Javni natječaj za raspored sredstava iz tekućeg granta „Sufinanciranje projekata kulture u Bosni i Hercegovini“ za 2023. godinu“

 

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine

Trg BiH 1

71 000 Sarajevo

 

 

Javni natječaj je otvoren 21 dan od dana posljednje objave.

 

Dopuna dokumentacije koja stigne u roku u kome je objavljen javni natječaj će biti prihvaćena, a koja stigne nakon zatvaranja natječaja neće biti prihvaćena.

 

Neblagovremene i nepotpune prijave ne uzimaju se u razmatranje.

 

 

Napomena: Pozivaju se podnositelji projekta da prijedlog projekta dobrovoljno dostave i putem digitalne platforme eGrant na internetskoj stranici Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine (link: www.mcp.gov.ba). Digitalna eGrant platforma je u testnoj fazi za 2023. godinu, a od 2024. godine se planira da ista bude obavezan način dostavljanja aplikacija.

 

VIII Ostale napomene

 

Odluka o rasporedu sredstava

 

Odluku o rasporedu sredstava za projekte iz tekućeg granta „Sufinanciranje projekata kulture u Bosni i Hercegovini“ za 2023. godinu donosi Vijeće ministara Bosne i Hercegovine.

 

Odluka o rasporedu sredstava se objavljuje u „Službenom glasniku BiH“ i na internetskoj stranici Ministarstva.

 

 

Obavijesti

 

Podnositelj projekta koji je sudjelovao na javnom natječaju, a čija prijava nije stigla blagovremeno, koja je neuredna ili nepotpuna, odnosno, čiji projekt nije zadovoljio kriterij ostvarenog dovoljnog broja bodova za sufinanciranje projekta, o navedenom se obavještava objavom na službenoj internetskoj stranici Ministarstva.

 

Podnositelj projekta, koji sudjeluje na javnom natječaju i kome su raspoređena sredstva iz granta „Sufinanciranje projekata kulture u Bosni i Hercegovini“ za 2023. godinu, smatra se obaviještenim objavljivanjem Odluke o rasporedu sredstava u „Službenom glasniku BiH“ i na službenoj internetskoj stranici Ministarstva.

 

 

Ugovor o korištenju raspoređenih sredstava

 

Ministarstvo s podnositeljem projekta kome su odobrena sredstva (u daljnjem tekstu: korisnik sredstava) zaključuje ugovor kojim se definiraju međusobna prava i obveze.

 

Prije zaključivanja ugovora korisnik sredstava se obavještava elektronički o Odluci o rasporedu sredstava i visini odobrenih sredstava, te se traži da u roku od sedam dana dostavi:

 

a) revidiran Plan utroška sredstava koji je usklađen s odobrenim sredstvima i razdobljem realizacije projekta. Revidirani Plan utroška sredstava postaje dio ugovora i mora biti potpisan od ovlaštene osobe i ovjeren pečatom;

 

b) pri sačinjavanju revidiranog Plana utroška sredstava dozvoljeno je mijenjanje iznosa po aktivnostima, ali ne i mijenjanje aktivnosti.

 

Ako korisnik sredstava ne prihvati uvjete propisane ugovorom iz ovog članka, gubi pravo na korištenje sredstava i dužan je službeno obavijestiti Ministarstvo da odustaje od potpisivanja ugovora u roku od sedam dana.

 

Korisnik sredstava dužan je da uključi rodni aspekt prilikom implementacije projekta, kao i prilikom izvještavanja o namjenskom utrošku sredstava, u skladu s člankom 10. stavak (8) Zakona o Proračunu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2023. godinu („Službeni glasnik BiH“, broj 22/23).

 

 

Primjena procedure definirane Zakonom o javnim nabavama

 

U slučaju kada je korisnik sredstava ugovorno tijelo u smislu čl. 4. i 5. Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, br. 39/14 i 59/22), za nabavu opreme, roba ili usluga, iz sredstava odobrenog projekta, korisnik sredstava primjenjuje procedure definirane Zakonom o javnim nabavama.

 

Ako korisnik sredstava granta nema status ugovornog tijela (udruge, fondacije i sl.), s obzirom na to da se radi o trošenju javnih sredstava, korisnik sredstava je obvezan transparentno trošiti dodijeljena sredstva i priložiti Izjavu o transparentnom trošenju sredstava.

 

 

Izvješće o implementaciji projekta

 

Korisnik sredstava dužan je Ministarstvu dostaviti Izvješće o implementaciji projekta i opravdati namjenski utrošak raspoređenih sredstava. Izvješće o implementaciji projekta se sastoji iz Obrasca za narativno izvješće (Privitak 5) i Obrasca za izvješće o utrošku sredstava (Privitak 6), koji su dio Odluke o kriterijima.

 

Korisnik sredstava dužan je Izvješće o implementaciji projekta dostaviti najkasnije u roku od 30 dana od dana završetka projekta, prema navedenim obrascima (Privitak 5 i Privitak 6).

 

Izvješće o implementaciji projekta, uz Obrazac za izvješće o utrošku sredstava, obvezno sadrži priložene preslike originalnih fiskalnih i ostalih propisanih računovodstvenih isprava za sve troškove nastale po odobrenom projektu u skladu s važećim zakonskim propisima koji reguliraju ovo područje, a koji moraju pratiti odobreni revidirani Plan utroška sredstava.

 

Izvješće o implementaciji projekta uz Obrazac za narativno izvješće sadrži fotografije, izvješća medija, zapisnike i druge dokumente koji dokazuju učinak projekta.

 

Korisnik sredstava je dužan voditi odvojenu i preciznu financijsku dokumentaciju, tako da se sva plaćanja i troškovi načinjeni prema odobrenom projektu lako mogu identificirati.

 

Korisnik sredstava je dužan čuvati originalne računovodstvene knjige i originalnu financijsku dokumentaciju, te da u slučaju potrebe, računovodstvene knjige i drugu financijsku dokumentaciju ustupi za razmatranje i kontrolu Ministarstvu ili osobi koju ovlasti Vijeće ministara Bosne i Hercegovine ili drugom zakonski ovlaštenom tijelu.

 

Korisnik sredstava može izvršiti realokaciju u iznosu do 15 % unutar odobrenih aktivnosti bez posebne suglasnosti Ministarstva, što posebno navodi u izvješću s obrazloženjem.

 

Ako korisnik sredstava ne dostavi izvješće na način kako je to propisano Odlukom o kriterijima, Ministarstvo će zatražiti povrat cjelokupnog iznosa doznačenih sredstava na Jedinstveni račun trezora Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana kada Ministarstvo službeno to od njega zatraži. Ako korisnik ne izvrši povrat sredstava, Ministarstvo će pokrenuti postupak pred nadležnim tijelom protiv aplikanta koji nije opravdao doznačena sredstva i zabraniti mu apliciranje na natječaje koje raspisuje Ministarstvo na period od tri godine.

 

Ako se kod korisnika sredstava u izvještavanju ustvrdi pogreška tehničke vrste, korisnik sredstava se obavještava pisano ili elektronički, o potrebi otklanjanja utvrđenih nedostataka u roku od 15 dana od prijema obavijesti. Ako korisnik sredstava u zadanom roku ne otkloni nedostatke, Ministarstvo će uputiti zahtjev korisniku sredstava da izvrši povrat cjelokupnog iznosa neopravdanih sredstava, u roku od 30 dana od dana kada Ministarstvo službeno to od njega zatraži. Ako se sredstva ne uplate u navedenom roku, Ministarstvo će pokrenuti postupak pred nadležnim tijelom protiv aplikanta koji nije opravdao doznačena sredstva i zabraniti mu apliciranje na natječaje koje raspisuje Ministarstvo na period od tri godine.

 

Ako se ustanovi nenamjensko trošenje doznačenih sredstava, korisnik sredstava je dužan izvršiti povrat cjelokupnog iznosa doznačenih sredstava za koji je utvrđen nenamjenski utrošak na Jedinstveni račun trezora Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana kada Ministarstvo službenim dopisom to od njega zatraži. Ako korisnik sredstava ne izvrši povrat sredstava u navedenom roku, Ministarstvo će pokrenuti postupak pred nadležnim tijelom i zabraniti mu apliciranje na natječaje koje raspisuje Ministarstvo na period od tri godine.

 

Ako je nalaz neovisne revizije negativan, odnosno, ako je ustvrđeno nenamjensko trošenje doznačenih sredstava ili nalaz neovisne revizije nije sačinjen na način definiran u članku 17. Odluke o kriterijima, prema korisniku sredstava poduzimaju se radnje u skladu sa člankom 18. stav (9) Odluke o kriterijima.

 

Ako korisnik nije utrošio cjelokupna doznačena sredstva za realiziranje odobrenog projekta, dužan je izvršiti povrat neutrošenih sredstava uplatom istih na Jedinstveni račun trezora Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana završetka projekta uz obrazloženje. Ako se sredstva ne uplate u navedenom roku Ministarstvo će pokrenuti postupak pred nadležnim tijelom protiv aplikanta koji nije opravdao doznačena sredstva i zabraniti mu apliciranje na natječaje koje raspisuje Ministarstvo na period od tri godine.

 

Nevisna revizija

 

Korisnici sredstava kojima su raspoređena sredstva u iznosu 20.000,00 KM i više dužni su dostaviti i Izvješće neovisne revizije prema odredbama iz članka 17. Odluke o kriterijima. Izvješće neovisne revizije dostavlja se uz Izvješće o implementaciji projekta.

 

 

Svi privici navedeni u Javnom natječaju mogu se preuzeti ispod:

 

 

-          Aplikacijski obrazac (Privitak 1)

 

-          Plan utroška sredstava (Privitak 2)

 

-          Izjava (Privitak 3)

 

-          Evaluacijski obrazac (Privitak 4)

 

-          Obrazac za narativni izvještaj (Privitak 5)

 

-          Obrazac za izvješće o utrošku sredstava (Privitak 6)

 

-          Uputstvo za popunjavanje prijave na javni natječaj (Privitak 7)

 

-          Odluka o kriterijima za raspored sredstava iz tekućeg granta „Sufinanciranje projekata kulture u Bosni i Hercegovini“ za 2023. godinu