Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Javni konkurs za raspored sredstava iz tekućeg granta “Sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti prevencije HIV-a, tuberkuloze i zavisnosti u Bosni i Hercegovini” za 2023. godinu

23.08.2023

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Na osnovu člana 9. stav (1) Odluke o kriterijima za raspored sredstava iz tekućeg granta “Sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti prevencije HIV-a, tuberkuloze i zavisnosti u Bosni i Hercegovini“ za 2023. godinu (“Službeni glasnik BiH” broj 57/23), Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, objavljuje

 

                                                                                     

  JAVNI KONKURS

 za raspored sredstava iz tekućeg granta “Sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti prevencije HIV-a, tuberkuloze i zavisnosti u Bosni i Hercegovini” za 2023. godinu

 

I Predmet Javnog konkursa

Odlukom o kriterijima za raspored sredstava iz tekućeg granta “Sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti prevencije HIV-a, tuberkuloze i zavisnosti u Bosni i Hercegovini” za 2023. godinu (u daljnjem tekstu: Odluka) (Prilog 7) utvrđeni su kriteriji za raspored sredstava iz tekućeg granta "Sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti prevencije HIV-a, tuberkuloze i zavisnosti u Bosni i Hercegovini" za 2023. godinu, koja je objavljena na web stranici Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

 

II Sredstva

Sredstva za tekući grant "Sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti prevencije HIV-a, tuberkuloze i zavisnosti u Bosni i Hercegovini" za 2023. godinuu iznosu od 50.000,00 KM predviđena su u budžetu Ministarstva za 2023. godinu na poziciji „Tekući transferi i grantovi“.


Sredstva se raspoređuju za sufinansiranje projekata iz oblasti prevencije HIV infekcije, tuberkuloze i zavisnosti putem javnog konkursa u skladu sa kriterijima definisanim Odlukom.

 

Minimalni iznos sredstava koji se može rasporediti jednom pravnom subjektu iz ovog granta  iznosi 5.000,00 KM, a maksimalni iznos koji se može rasporediti jednom pravnom subjektu iz ovog granta iznosi 20.000,00 KM.

 

 

 

 

III Pravo na podnošenje projekta

Pravo na podnošenje projekata, na osnovu objavljenog Javnog konkursa za raspored sredstava iz tekućeg granta “Sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti prevencije HIV-a, tuberkuloze i zavisnosti u Bosni i Hercegovini” za 2023. godinu (u daljnjem tekstu: Konkurs), imaju sljedeći pravni subjekti u Bosni i Hercegovini:

a)  udruženja registrovana u Bosni i Hercegovini čija je jedna od djelatnosti provedba preventivnih i promotivnih aktivnosti u oblasti HIV-a, tuberkuloze i zavisnosti i drugih preventivno promotivnih aktivnosti u oblasti zdravstva.

  b)  pravna lica registrovana u Bosni i Hercegovini čija je jedna od djelatnosti provođenje aktivnosti na zdravstvenom prosvjećivanju stanovništva.

Subjekti koji imaju pravo da apliciraju mogu dobiti podršku samo za jedan projekat u okviru ovog granta.

Subjekti koji imaju pravo da apliciraju moraju biti registrovani najmanje 12 mjeseci do dana raspisivanja Konkursa.

 

 

IV Izuzeće

Ako podnosilac projekta do dana raspisivanja Konkursa za 2023. godinu nije izvršio sve svoje obaveze iz ranije zaključenih ugovora sa Ministarstvom za 2018., 2020. i 2022. godinu, njegov zahtjev za raspored sredstava na osnovu  Konkursa za 2023. godinu neće se razmatrati.


Izuzeće se odnosi i na ovlaštenu osobu koja je zaključila ugovor sa Ministarstvom, te se neće razmatrati zahtjev drugog pravnog subjekta koji aplicira za sredstva na osnovu objavljenog Konkursa, ukoliko je ta osoba ovlašteno lice.


Na raspored sredstava nemaju pravo subjekti čiji projekti svojim sadržajem na bilo koji način vrijeđaju vjerske, kulturne ili etničke osjećaje pripadnika bilo kojeg naroda u Bosni i Hercegovini.


Na raspored sredstava nemaju pravo izvršna i zakonodavna tijela vlasti u Bosni i Hercegovini.

 

 

V Namjena sredstava

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine svojom odlukom raspoređuje sredstva za sufinansiranje projekata u oblasti prevencije, kontrole i liječenja HIV-a, tuberkuloze i zavisnosti i projekata koji daju podršku institucijama u Bosni i Hercegovini u ispunjavanju međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine, a kroz podršku za sljedeće aktivnosti:

a) podršku u provedbi aktivnosti udruženja u Bosni i Hercegovini čija je jedna od djelatnosti provedba preventivnih i promotivnih aktivnosti u oblasti HIV-a, tuberkuloze i zavisnosti i drugih preventivno promotivnih aktivnosti u oblasti zdravstva,

b) podršku aktivnostima savjetovanja injekcijskih korisnika droga koji se nalaze na izdržavanju kazne zatvora u kazneno-popravnim zavodima u Bosni i Hercegovini i njihove pripreme za izlazak na slobodu,

c) terenske aktivnosti na otkrivanju novih slučajeva kod kojih postoji sumnja na HIV ili tuberkulozu, aktivnosti informisanja, edukacije i komunikacije s ciljem podizanja svijesti opće populacije o HIV-u, tuberkulozi i zavisnosti, s posebnim fokusom na rizične grupe kao što su romska populacija, interno raseljene osobe, osobe s ograničenim pristupom zdravstvenim uslugama, specifične grupe mladih, starijih ili siromašnih, i unapređenja prevencije i kontrole HIV-a, tuberkuloze i zavisnosti.

Troškovi reprezentacije koji se odnose na ishranu i piće, ne mogu biti veći od 5% od ukupno odobrenog iznosa sredstava za podržani projekt; dok troškovi taksi usluga i mobilnih telefona nisu prihvatljivi. Troškovi goriva su prihvatljivi isključivo ako su direktno vezani uz implementaciju projektnih aktivnosti. 

Iz sredstava definiranih u članu 3. stav (1) Odluke ne mogu se isplaćivati plaće, niti plaćati porezi i doprinosi na osnovu redovnih ličnih primanja.

 

Sredstva se raspoređuju namjenski korisniku sredstava za konkretan projekt u skladu sa Odlukom, te nije moguće vršiti naknadnu promjenu korisnika sredstava, niti promjenu samog projekta.

 

Sredstvima namijenjenim za tekući grant "Sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti prevencije HIV-a, tuberkuloze i zavisnosti u Bosni i Hercegovini" sufinansiraju se projekti koji su započeti u 2023. godini i čiji period realizacije ne može biti duži od 12 mjeseci od dana potpisivanja ugovora.

 

Sredstvima iz tekućeg granta "Sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti prevencije HIV-a, tuberkuloze i zavisnosti u Bosni i Hercegovini" nije dozvoljena refundacija troškova nastalih prije objave Konkursa i isti nisu prihvatljivi.

 

 

VI Kriteriji za evaluaciju i način bodovanja

Pri razmatranju podnesenog projekta evaluacija se vrši prema slijedećim kriterijima:

a) kvalitet projekta i njegov doprinos implementaciji aktivnosti borbe protiv HIV-a, tuberkuloze i zavisnosti i doprinos projekta u pružanju podrške institucijama u Bosni i Hercegovini u ispunjavanju međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine,

b) finansijski i operativni kapaciteti aplikanta, uključujući procjenu realiziranih projekata/programa u protekle tri godine, do sada ostvarena saradnja s međunarodnim partnerima, članstvo u međunarodnim i evropskim mrežama i asocijacijama,

c) održivost projekta i projektnih rezultata u periodu nakon završetka projekta,

d) izvodljivost projekta, projektnih aktivnosti, jasna povezanost cilja projekta s projektnim aktivnostima, broj korisnika koji su obuhvaćeni projektom,

e) troškovna efektivnost aktivnosti, odnosno usaglašenost predviđenih troškova s ukupnim budžetom projekta i jasna vidljivost traženih sredstava za svaku od planiranih aktivnosti u okviru projekta. 

 

Vrednovanje projekata vrši se prema kriterijima i bodovima navedenim u Evaluacijskom obrascu (Prilog 4) koji je sastavni dio Odluke, a koji obuhvataju: 

a) tematske kriterije; 

b) finansijske i operativne kapacitete aplikanta; 

c) relevantnost projekta; 

d) efektivnost i izvodljivost aktivnosti;

e) održivost aktivnosti i ciljeva;

f) budžet i troškovna efektivnost aktivnosti. 

Ocjenu dostavljenih prijava Komisija za razmatranje podnesenih projekata i sačinjavanje prijedloga odluke o rasporedu sredstava iz granta „Sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti prevencije HIV-a, tuberkuloze i zavisnosti u Bosni i Hercegovini“ za 2023. godinu vrši sistemom bodovanja, koji se unosi u tabelu za ocjenjivanje, a prema Evaluacijskom obrascu (u daljnjem tekstu: Komisija).


Svaku aplikaciju boduju svi članovi Komisije prema Evaluacijskom obrascu. Najmanji i najveći broj bodova se odbacuje. Preostali bodovi se sabiraju i dijele sa pet i daju rezultat - ukupan broj bodova. Na osnovu ukupnog broja bodova formira se rang lista. U skladu sa rang listom i prihvatljivim troškovima u okviru Plana utroška sredstava podnosioca projekta, Komisija predlaže iznos sredstava za raspored, vodeći računa da se za raspoređena sredstva mogu realizirati aktivnosti, postići određeni rezultati i ostvariti postavljeni cilj.

 

VII Potrebna dokumentacija i način dostavljanja

Podnosilac projekta za raspored sredstava iz tekućeg granta "Sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti prevencije HIV-a, tuberkuloze i zavisnosti u Bosni i Hercegovini" za 2023. godinu, obavezno prilaže sljedeću dokumentaciju: 

Obavezna dokumentacija

a) Aplikacioni obrazac koji je sastavni dio Odluke (Prilog 1), elektronski popunjen, potpisan i ovjeren pečatom podnosioca projekta (original),

b) Plan utroška sredstava, na obrascu koji je dio Odluke (Prilog 2), elektronski popunjen, potpisan i ovjeren službenim pečatom podnosioca projekta (original),

c) aktuelni izvod iz registra nadležnog organa u kojem je registriran podnosilac projekta, ne stariji od 30 dana (original ili kopija ovjerena od strane nadležnog tijela),

d) statut - samo za institute, udruženja, fondacije i ostale pravne subjekte čija je jedna od djelatnosti u oblasti prevencije HIV a, tuberkuloze i zavisnosti. U slučaju da je bilo izmjena i dopuna statuta, iste se dostavljaju uz osnovni statut (kopija ovjerena pečatom podnosioca projekta),
e) uvjerenje o poreznoj  registraciji podnosioca projekta (identifikacioni broj), (kopija ovjerena od strane nadležnog tijela),

f) rješenje o razvrstavanju podnosioca projekta prema djelatnosti izdato od nadležnog zavoda za statistiku (kopija ovjerena od nadležnog tijela),

g) zvaničan dokument banke iz kojeg je vidljiv transakcijski račun podnosioca projekta i da isti nije blokiran (budžetski korisnici treba da dostave uredno potpisanu i službenim pečatom ovjerenu instrukciju za plaćanje koja podrazumijeva transakcijski račun banke, broj budžetske organizacije, vrstu prihoda i broj općine) (original ili kopija ovjerena od nadležnog tijela). Dokument ne smije biti stariji od 30 dana,

h) subjekti koji su budžetski korisnici i posluju preko računa entiteta, kantona ili općine dužni su dostaviti potpisanu i pečatom ovjerenu Izjavu tog tijela, a kojom se potvrđuje da nema smetnji da novac odobren za projekt bude na raspolaganju korisniku sredstava (original),

i) godišnji obračun o poslovanju podnosioca projekta za 2022. godinu iz kojeg je vidljivo da je isti predat i ovjeren od strane Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge (APIF-a), odnosno Finansijsko informatičke agencije (FIA) (kopija),

j) izjava podnosioca projekta, prema obrascu koji je dio Odluke (Prilog 3), potpisana od ovlaštene osobe i ovjerena službenim pečatom podnosioca projekta (original).

 

Dodatna dokumentacija

 

Podnosilac projekta, uz obaveznu dokumentaciju,ukoliko obezbijedi, dostavlja preporuku nadležne  institucije  (općina, grad, kanton, entitet) o značaju projekta i njegovom doprinosu u prevenciji HIV-a, tuberkuloze i zavisnosti u Bosni i Hercegovini.

 

Obavezna dokumentacija od tačke a) do tačke j) se dostavlja istim redoslijedom kako je navedeno i mora biti uvezana u cjelinu (kao knjiga ili spiralni uvez), tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati pojedinačni listovi. Sve stranice moraju biti numerisane, uključujući i priloge.

 

Dokumentacija koja ne bude uvezana na način kako je definisano smatrat će se neurednom i neće se razmatrati.

Dokumentacija od tačke a) do tačke j) dostavlja se Ministarstvu u zatvorenoj koverti, ISKLJUČIVO PUTEM POŠTE, i sa naznakom:

 

"Javni konkurs za raspored sredstava iz tekućeg granta "Sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti prevencije HIV-a, tuberkuloze i zavisnosti u Bosni i Hercegovini" za 2023. godinu“,

Ministarstvo civilnih poslova BiH,

Trg BiH 1,

71000 Sarajevo. 

 

Konkurs je otvoren 21 dan od dana posljednje objave.

Dopuna dokumentacije koja stigne u roku u kome je objavljen Konkurs će se prihvatiti, a koja stigne nakon zatvaranja Konkursa neće se prihvatiti. 

 

VIII Ostale napomene 

Odluka o rasporedu sredstava

Odluku o rasporedu sredstava donosi Vijeće ministara Bosne i Hercegovine.

Odluka o rasporedu sredstava se objavljuje u "Službenom glasniku BiH" i na internet stranici Ministarstva.

 

Obavijest

Podnosilac projekta, koji je učestvovao na Konkursu, a čija prijava nije stigla blagovremeno, koja je neuredna ili nepotpuna, odnosno, čiji projekt nije zadovoljio kriterij ostvarenog dovoljnog broja bodova za sufinansiranje projekta, o navedenom se obaviještava putem objave na službenoj internet stranici Ministarstva.

Podnosilac projekta, koji učestvuje na Konkursu i kome su raspoređena sredstva iz granta

Sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti prevencije HIV-a, tuberkuloze i zavisnosti u Bosni i Hercegovini" za 2023. godinu, smatra se obaviještenim objavljivanjem Odluke o rasporedu sredstava u “Službenom glasniku BiH” i na službenoj internet stranici Ministarstva.

 

 

Ugovor o korištenju raspoređenih sredstava

Ministarstvo sa podnosiocem projekta kome su odobrena sredstva (u daljnjem tekstu: korisnik sredstava) zaključuje ugovor kojim se definišu međusobna prava i obaveze.

Prije zaključivanja ugovora korisnik sredstava se obavještava elektronskim putem o Odluci o rasporedu sredstava i visini odobrenih sredstava, te se od istog traži da u roku od sedam dana dostavi:

a) Revidiran Plan utroška sredstava koji je usklađen sa odobrenim sredstvimai periodom realizacije projekta. Revidirani Plan utroška sredstava postaje dio ugovora i mora biti potpisan od ovlaštene osobe i ovjeren pečatom.


b) Prilikom sačinjavanja revidiranog Plana utroška sredstava dozvoljeno je mijenjanje iznosa po aktivnostima, ali ne i mijenjanje aktivnosti.

 

Ako korisnik sredstava ne prihvati uslove propisane ugovorom, gubi pravo na korištenje sredstava i dužan je pisanim putem obavijestiti Ministarstvo da odustaje od potpisivanja ugovora u roku od sedam dana.

 

Korisnik sredstava dužan je da uključi rodni aspekt prilikom implementacije projekta, kao i prilikom izvještavanja o namjenskom utrošku sredstava, u skladu sa članom 10. stav (8) Zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2023. godinu (“Službeni glasnik BiH”, broj 22/23).

 

 

Primjena procedure definisane Zakonom o javnim nabavkama

U slučaju kada je korisnik sredstava ugovorni organ u smislu člana 4. i 5. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14, 59/22), za nabavku opreme, roba ili usluga, iz sredstava odobrenog projekta, korisnik sredstava primjenjuje procedure definirane Zakonom o javnim nabavkama.

 

Ako korisnik sredstava granta nema status ugovornog organa (udruženja, fondacije i slično), s obzirom na to da se radi o trošenju javnih sredstava, korisnik sredstava je obavezan transparentno trošiti raspoređena sredstva i priložiti Izjavu o transparentnom trošenju sredstava.

 

Izvještaj o implementaciji projekta

Korisnik sredstava dužan je Ministarstvu dostaviti Izvještaj o implementaciji projekta i opravdati namjenski utrošak raspoređenih sredstava. Izvještaj o implementaciji projekta se sastoji iz Obrasca za narativni izvještaj (Prilog 5) i Obrasca za izvještaj o utrošku sredstava (Prilog 6).  

Korisnik sredstava dužan je Izvještaj o implementaciji projekta dostaviti najkasnije u roku od 30 dana od dana završetka projekta, prema Obrascu za narativni izvještaj i Obrascu za izvještaj o utrošku sredstava.

Izvještaj o implementaciji projekta, uz Obrazac za izvještaj o utrošku sredstava, obavezno sadrži priložene kopije originalnih fiskalnih i ostalih propisanih računovodstvenih isprava za sve troškove nastale po odobrenom projektu u skladu sa važećim zakonskim propisima koji reguliraju ovu oblast, a koji moraju pratiti odobreni revidirani Plan utroška sredstava.

Izvještaj o implementaciji projekta uz Obrazac za narativni izvještaj sadrži fotografije, izvještaje medija, zapisnike i druge dokumente koji dokazuju učinak projekta.

 

Korisnici sredstava kojima su raspoređena sredstva u iznosu 20.000,00 KM i više dužni su dostaviti i Izvještaj nezavisne revizije prema odredbama iz člana 17. Odluke. Izvještaj nezavisne revizije dostavlja se uz Izvještaj o implementaciji projekta.

 

Ako korisnik sredstava ne dostavi izvještaj u skladu sa odredbama Odluke, Ministarstvo će zatražiti povrat cjelokupnog iznosa doznačenih sredstava na Jedinstveni račun trezora Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana kada Ministarstvo pisanim putem to od njega zatraži. Ako korisnik ne izvrši povrat sredstava, Ministarstvo će pokrenuti postupak pred nadležnim organom protiv aplikanta koji nije opravdao doznačena sredstva i zabraniti apliciranje istom na konkurse koje raspisuje Ministarstvo.

 

Korisnik sredstava je dužan da vodi odvojenu i preciznu finansijsku dokumentaciju, tako da se sva plaćanja i troškovi načinjeni prema odobrenom projektu lahko mogu identificirati.

Korisnik sredstava je dužan da čuva originalne računovodstvene knjige i originalnu finansijsku dokumentaciju, te da u slučaju potrebe, računovodstvene knjige i drugu finansijsku dokumentaciju učini dostupnom za razmatranje i kontrolu od Ministarstva ili bilo kojeg drugog lica koje ovlasti Vijeće ministara Bosne i Hercegovine ili bilo kog drugog zakonom ovlaštenog organa.

Korisnik sredstava može izvršiti realokaciju u iznosu do 15 % unutar odobrenih aktivnosti bez posebne saglasnosti Ministarstva, što posebno navodi u izvještaju s obrazloženjem.

Ako Komisija za kontrolu izvještaja o utrošku sredstava kod korisnika sredstava u izvještavanju utvrdi greške tehničke prirode, korisnik sredstava se obavještava pisanim ili  elektronskim putem, o potrebi otklanjanja utvrđenih nedostataka u roku od 15 dana od prijema obavještenja. Ako korisnik sredstava u zadanom roku ne otkloni nedostatke, Ministarstvo će uputiti zahtjev korisniku sredstava da izvrši povrat cjelokupnog iznosa neopravdanih sredstava, u roku od 30 dana od dana kada Ministarstvo pisanim putem to od njega zatraži. Ako se sredstva ne uplate u navedenom roku, Ministarstvo će pokrenuti postupak pred nadležnim organom protiv aplikanta koji nije opravdao doznačena sredstva i zabraniti apliciranje istom na konkurse koje raspisuje Ministarstvo.

 

Ako se ustanovi nenamjensko trošenje doznačenih sredstava, korisnik sredstava je dužan izvršiti povrat cjelokupnog iznosa doznačenih sredstava za koji je utvrđen nenamjenski utrošak na Jedinstveni račun trezora Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana kada Ministarstvo pisanim putem to od njega zatraži. Ako korisnik sredstava ne izvrši povrat sredstava u navedenom roku, Ministarstvo će pokrenuti postupak pred nadležnim organom i zabraniti apliciranje istom na konkurse koje raspisuje Ministarstvo na period od tri godine.

Ako je nalaz nezavisne revizije negativan, odnosno, ako je utvrđeno nenamjensko trošenje doznačenih sredstava ili nalaz nezavisne revizije nije sačinjen na način definisan u članu 17. Odluke, prema korisniku sredstava preduzimaju se radnje u skladu sa stavom (8) ovog člana.

Ako korisnik nije utrošio cjelokupna doznačena sredstva za realiziranje odobrenog projekta, dužan je da izvrši povrat neutrošenih sredstava uplatom istih na Jedinstveni račun trezora Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana završetka projekta uz obrazloženje. Ako se sredstva ne uplate u navedenom roku Ministarstvo će pokrenuti postupak pred nadležnim organom protiv aplikanta koji nije opravdao doznačena sredstva i zabraniti apliciranje istom na konkurse koje raspisuje Ministarstvo na period od tri godine.

Svi prilozi navedeni u Javnom konkursu mogu se preuzeti na web stranici Ministarstva:

Aplikacioni obrazac (Prilog 1)

Plan utroška sredstava (Prilog 2)

Izjava (Prilog 3)

Evaluacijski obrazac (Prilog 4)

Obrazac za narativni izvještaj (Prilog 5)

Obrazac za izvještaj o utrošku sredstava (Prilog 6)

Odluka o kriterijima za raspored sredstava iz tekućeg granta “Sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti prevencije HIV-a, tuberkuloze i zavisnosti u Bosni i Hercegovini" za 2023. godinu (Prilog 7)

Uputstvo za popunjavanje prijave na javni konkurs