Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Javni konkurs za raspored sredstava iz tekućeg granta „Međunarodna kulturna saradnja“ za 2023. godinu

23.08.2023

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Na osnovu člana 9. stava (1) Odluke o kriterijima za raspored sredstava iz tekućeg granta „Međunarodna kulturna saradnja“ za 2023. godinu, („Službeni glasnik BiH“, broj 57/23), Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, objavljuje

 

                                                                                             JAVNI KONKURS

                                                                         za raspored sredstava iz tekućeg granta

                                                               „Međunarodna kulturna saradnja“ za 2023. godinu

 

I Predmet javnog konkursa

Odlukom o kriterijima za raspored sredstava iz tekućeg granta "Međunarodna kulturna saradnja" za 2023. godinu (u daljem tekstu: Odluka o kriterijima) utvrđuju se kriteriji i druga pitanja vezana za raspored sredstava iz tekućeg granta "Međunarodna kulturna saradnja" za 2023. godinu.

 

 

II Sredstva

Sredstva za tekući grant „Međunarodna kulturna saradnja“ u iznosu od 390.000,00 KM predviđena su u budžetu Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) za 2023. godinu na poziciji „Tekući transferi i grantovi“.


Sredstva se raspoređuju za sufinansiranje projekata iz oblasti kulture javnim konkursom u skladu sa kriterijima definiranim Odlukom o kriterijima.

 

Minimalni iznos sredstava koji se može rasporediti iz ovog granta iznosi 5.000,00 KM, a maksimalni do 30.000,00 KM.

 


III Pravo na podnošenje projekata

Pravo na podnošenje projekata imaju sljedeći pravni subjekti u Bosni i Hercegovini:


a) muzeji, biblioteke, kinoteke, galerije, pozorišta, kulturni centri, domovi kulture, arhivi, orkestri, filharmonije, zavodi za zaštitu kulturne baštine, akademije nauke i umjetnosti, likovne i muzičke akademije, akademije scenskih umjetnosti, filmski centri;

 

b) instituti, udruženja, fondacije, fakulteti i drugi pravni subjekti čija je jedna od djelatnosti u oblasti kulture;

 

c) izdavačke kuće isključivo za projekte odobrene u okviru programa Evropske unije Kreativna Evropa.


Subjekti mogu biti podržani samo za jedan projekat u okviru ovog granta.


Subjekti moraju biti registrirani najmanje 12 mjeseci do dana raspisivanja konkursa.

IV Izuzeće

 

Ako podnosilac projekta do dana raspisivanja javnog konkursa za 2023. godinu nije izvršio sve svoje obaveze iz ranije zaključenih ugovora sa Ministarstvom za 2018., 2020. i 2022., njegov zahtjev za raspored sredstava na osnovu javnog konkursa za 2023. godinu neće biti razmatran.


Izuzeće se odnosi i na ovlaštenu osobu koja je zaključila ugovor sa Ministarstvom, te se neće razmatrati zahtjev drugog pravnog subjekta koji aplicira za sredstva na osnovu objavljenog javnog konkursa, ako je to lice ovlašteno lice.


Na raspored sredstava nemaju pravo subjekti čiji projekti svojim sadržajem na bilo koji način vrijeđaju vjerske, kulturne ili etničke osjećaje pripadnika bilo kojeg naroda u Bosni i Hercegovini.


Na raspored sredstava nemaju pravo izvršni i zakonodavni organi vlasti u Bosni i Hercegovini.

V Namjena sredstava

 

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine svojom odlukom raspoređuje sredstva za sufinansiranje projekata koji doprinose promociji i afirmaciji kulturnog stvaralaštva Bosne i Hercegovine na međunarodnom planu, u skladu sa strateškim dokumentima u oblasti kulture u Bosni i Hercegovini i međunarodnim obavezama, te u skladu s ciljem razvoja kulture u Bosni i Hercegovini, i to kroz:

a) podršku kulturnim manifestacijama međunarodnog karaktera u Bosni i Hercegovini u kojima pored učesnika iz Bosne i Hercegovine učestvuju i predstavnici iz najmanje jedne zemlje i koji doprinose razvoju kulture u Bosni i Hercegovini;

 

b) podršku projektima predstavljanja kulture van granica Bosne i Hercegovine, odnosno, podršku učestvovanju umjetnika i promotora kulture naroda Bosne i Hercegovine na međunarodnim kulturnim manifestacijama;

 

c) podršku projektima koji se organiziraju i implementiraju s partnerima iz drugih država u skladu s potpisanim bilateralnim sporazumima u oblasti kulture, te projektima koji se organiziraju i implementiraju u okviru međunarodnih organa i inicijativa u kojima Bosna i Hercegovina učestvuje;

 

d) podršku projektima koji su odobreni u okviru programa Evropske unije Kreativna Evropa.

 

Troškovi reprezentacije koji se odnose na hranu i piće ne mogu biti veći od 5% od ukupno odobrenog iznosa sredstava za podržani projekt, dok troškovi taksi usluga i mobilnih telefona nisu prihvatljivi. Troškovi goriva su prihvatljivi isključivo, ako su direktno vezani uz implementaciju projektnih aktivnosti.

 

Iz sredstava za tekući grant „Međunarodna kulturna saradnja“ ne mogu se isplaćivati plaće, ni plaćati porezi i doprinosi na osnovu redovnih ličnih primanja.


Sredstva se raspoređuju namjenski korisniku sredstava za konkretan projekat u skladu s Odlukom o kriterijima, te nije moguće vršiti naknadnu promjenu korisnika sredstava, ni promjenu samog projekta.

 

Sredstvima namijenjenim za tekući grant „Međunarodna kulturna saradnja“ sufinansiraju se projekti koji su započeti u 2023. godini i čiji period realizacije ne može biti duži od 12 mjeseci od dana potpisivanja ugovora.

 

Sredstvima iz tekućeg granta „Međunarodna kulturna saradnja“ nije dozvoljena refundacija troškova nastalih prije objave javnog konkursa i neće biti prihvaćeni.

 


VI Kriteriji za evaluaciju

Pri razmatranju podnesenog projekta evaluacija se vrši prema sljedećim kriterijima:


a) kvalitet projekta i njegov doprinos razvoju kulture u Bosni i Hercegovini u skladu s prioritetima Strategije kulturne politike u Bosni i Hercegovini (http://www.mcp.gov.ba/attachments/bs_Migrirani_dokumenti/Sektori/Nauka_i_kultura/Nauka_i_kultura-dokumenti/strategija_kulturne_politike_u_bih.pdf), i to kroz:


1) promociju kulture naroda Bosne i Hercegovine na međunarodnom planu;

 

2) učestvovanja Bosne i Hercegovine u međunarodnim kulturnim programima i inicijativama;

 

3) implementaciju međunarodnih sporazuma i programa saradnje potpisanih u oblasti kulture;

 

4) afirmaciju umjetnika i unapređenje mobilnosti umjetnika;

 

5) doprinos razvoju kulture u Bosni i Hercegovini u skladu sa članom 7. Odluke o kriterijima;

 

6) učestvovanje u programima Evropske unije i programima regionalne saradnje.


b) finansijski i operativni kapaciteti podnosioca projekta;


c) održivost projekta i projektnih rezultata u periodu nakon završetka projekta;


d) izvodljivost projekta i projektnih aktivnosti, jasna povezanost cilja projekta s projektnim aktivnostima, broj korisnika koji su obuhvaćeni projektom (djeca, mladi, odrasli, ranjive grupe, manjine), afirmiranje i angažman mladih umjetnika i stvaralaca;


e) troškovna efektivnost aktivnosti, odnosno, usklađenost predviđenih troškova sa ukupnim utroškom sredstava projekta i jasna vidljivost traženih sredstava za svaku od planiranih aktivnosti u okviru projekta.

 

Vrednovanje projekta obavlja se prema kriterijima i bodovima navedenim u Evaluacionom obrascu (Prilog 4) koji je sastavni dio Odluke o kriterijima, a koji obuhvataju:


a) tematske kriterije,

b) relevantnost projekta,

c) finansijske i operativne kapacitete podnosioca projekta,

d) održivost aktivnosti i ciljeva,

e) preporuke.

 

 

VII Potrebna dokumentacija i način dostavljanja

Podnosilac projekta za raspored sredstava iz tekućeg granta "Međunarodna kulturna saradnja" za 2023. godinu obavezno prilaže sljedeću dokumentaciju:

 

a) aplikacioni obrazac, koji je dio Odluke o kriterijima (Prilog 1), elektronički popunjen, potpisan i ovjeren pečatom podnosioca projekta (original);

 

b) plan utroška sredstava, na obrascu koji je dio Odluke o kriterijima (Prilog 2), elektronski popunjen, potpisan i ovjeren službenim pečatom podnosioca projekta (original);


c) aktuelni izvod iz registra nadležnog organa u kojem je registriran podnosilac projekta, ne stariji od 30 dana (original ili kopija ovjerena od nadležnog organa);


d) statut - samo za institute, udruženja, fondacije i ostale pravne subjekte čija je jedna od djelatnosti u oblasti kulture. Ako je bilo izmjena i dopuna statuta, dostaviti ih uz osnovni statut (kopija ovjerena pečatom podnosioca projekta);


e) uvjerenje o poreznoj registraciji podnosioca projekta (identifikacijski broj) (kopija ovjerena od nadležnog organa);


f) rješenje o razvrstavanju podnosioca projekta prema djelatnosti, koje je izdao nadležni zavod za statistiku (kopija ovjerena od nadležnog organa);

 

g) zvaničan dokument banke iz kojeg je vidljiv transakcioni račun podnosioca projekta, koji nije blokiran (budžetski korisnici trebalo bi da dostave uredno potpisanu i službenim pečatom ovjerenu instrukciju za plaćanje koja podrazumijeva transakcioni račun banke, broj budžetske organizacije, vrstu prihoda i broj općine) (original ili kopija koju ovjerava nadležni organ). Dokument ne smije biti stariji od 30 dana;

 

h) subjekti koji su budžetski korisnici i posluju preko računa entiteta, kantona ili općine, dužni su dostaviti potpisanu i pečatom ovjerenu Izjavu tog organa, a kojom se potvrđuje da nema smetnji da novcem odobrenim za projekat, raspolaže korisnik sredstava (original);

i) godišnji obračun o poslovanju podnosioca projekta za 2022. godinu, iz kojeg je vidljivo da ga je predala i ovjerila Agencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge (APIF), odnosno, Finansijsko - informatička agencija (FIA) (kopija);


j) izjava podnosioca projekta, u skladu s obrascem koji je dio Odluke o kriterijima (Prilog 3), potpisana od ovlaštene osobe i ovjerena službenim pečatom podnosioca projekta (original);

 

Podnosilac projekta, ako osigura, dostavlja preporuku nadležne institucije (općina, grad, kanton, entitet) o značaju projekta i njegovom doprinosu razvoju kulture u Bosni i Hercegovini i međunarodnoj kulturnoj saradnji uz gore navedenu dokumentaciju.

 

Dokumentaciju od tačke a) do tačke j) dostaviti istim redoslijedom kako je navedeno, uvezanu u cjelinu (kao knjiga ili spiralni uvez), tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati pojedinačni listovi. Sve stranice moraju biti numerirane, uključujući i priloge.


Dokumentacija koja ne bude dostavljena na način kako je definirano smatrat će se neurednom i neće biti razmatrana.

 

Dokumentaciju od tačke a) do tačke j) dostaviti Ministarstvu u zatvorenoj koverti, ISKLJUČIVO POŠTOM i sa naznakom:

 

„Javni konkurs za raspored sredstava iz tekućeg granta „Međunarodna kulturna saradnja“ za 2023. godinu“

 

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine

 

Trg BiH 1

 

71 000 Sarajevo

 

 

Javni konkurs je otvoren 21 dan od dana posljednje objave.

 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.


Dopuna dokumentacije koja stigne u roku u kome je objavljen konkurs bit će prihvaćena, a koja stigne nakon zatvaranja javnog konkursa neće biti prihvaćena.

 

NAPOMENA: Pozivaju se podnosioci projekta da prijedlog projekta dostave dobrovoljno i putem digitalne platforme eGrant, objavljene na web stranici Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine. Digitalna platforma eGrant je u testnoj fazi za 2023. godinu, a od 2024. godine se planira da ista bude obavezan način dostavljanja aplikacija (link: www.mcp.gov.ba).

 

 

VIII Ostale napomene

Odluka o rasporedu sredstava

Odluku o rasporedu sredstava za projekte iz tekućeg granta „Međunarodna kulturna saradnja“ za 2023. godinu donosi Vijeće ministara Bosne i Hercegovine.

 

Odluka o rasporedu sredstava se objavljuje u "Službenom glasniku BiH" i na internetskoj stranici Ministarstva.

 

 

 

Obavijesti

Podnosilac projekta koji je učestvovao na konkursu, a čija prijava nije stigla blagovremeno, koja je neuredna ili nepotpuna, odnosno, čiji projekat nije zadovoljio kriterij ostvarenog dovoljnog broja bodova za sufinansiranje projekta, o navedenom se obavještava objavom na internetskoj stranici Ministarstva.

 

Podnosilac projekta, koji učestvuje na konkursu i kome su raspoređena sredstva iz granta “Međunarodna kulturna saradnja“ za 2023. godinu, smatra se obaviještenim objavljivanjem Odluke o rasporedu sredstava u "Službenom glasniku BiH" i na internetskoj stranici Ministarstva.

 

 

Ugovor o korištenju raspoređenih sredstava

Ministarstvo sa podnosiocem projekta kome su odobrena sredstva (u daljnjem tekstu: korisnik sredstava) zaključuje ugovor kojim se definiraju međusobna prava i obaveze.

Prije zaključivanja ugovora korisnik sredstava se obavještava elektronički o Odluci o rasporedu sredstava i visini odobrenih sredstava, te se traži da u roku od sedam dana dostavi:

a) revidiran Plan utroška sredstava koji je usklađen sa odobrenim sredstvimai periodom realizacije projekta. Revidirani Plan utroška sredstava postaje dio ugovora i mora biti potpisan od ovlaštene osobe i ovjeren pečatom,


b) pri sačinjavanju revidiranog Plana utroška sredstava dozvoljeno je mijenjanje iznosa po aktivnostima, ali ne i mijenjanje aktivnosti.

 

Ako korisnik sredstava ne prihvati uvjete propisane ugovorom iz ovog člana, gubi pravo na korištenje sredstava i dužan je službeno obavijestiti Ministarstvo da odustaje od potpisivanja ugovora u roku od sedam dana.

 

Korisnik sredstava dužan je da uključi rodni aspekt prilikom implementacije projekta, kao i prilikom izvještavanja o namjenskom utrošku sredstava, u skladu s članom 10. stav (8) Zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2023. godinu (“Službeni glasnik BiH”, broj 22/23).

 

 

Primjena procedure definirane Zakonom o javnim nabavkama

 

U slučaju kada je korisnik sredstava ugovorni organ u smislu čl. 4. i 5. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", br. 39/14 i 59/22), za nabavku opreme, roba ili usluga, iz sredstava odobrenog projekta, korisnik sredstava primjenjuje procedure definirane Zakonom o javnim nabavkama.

 

Ako korisnik sredstava granta nema status ugovornog organa (udruženja, fondacije i sl.), s obzirom na to da se radi o trošenju javnih sredstava, korisnik sredstava je obavezan transparentno trošiti raspoređena sredstva i priložiti Izjavu o transparentnom trošenju sredstava.

 

 

Izvještaj o implementaciji projekta

 

Korisnik sredstava dužan je Ministarstvu dostaviti Izvještaj o implementaciji projekta i opravdati namjenski utrošak raspoređenih sredstava. Izvještaj o implementaciji projekta se sastoji iz Obrasca za narativni izvještaj (Prilog 5) i Obrasca za izvještaj o utrošku sredstava (Prilog 6) koji su sastavni dio Odluke o kriterijima.


Korisnik sredstava dužan je Izvještaj o implementaciji projekta dostaviti najkasnije u roku od 30 dana od dana završetka projekta, prema navedenim obrascima (Prilog 5 i Prilog 6).


Izvještaj o implementaciji projekta, uz Obrazac za izvještaj o utrošku sredstava, obavezno sadrži priložene kopije originalnih fiskalnih i ostalih propisanih računovodstvenih isprava za sve troškove nastale po odobrenom projektu u skladu sa važećim zakonskim propisima koji reguliraju ovu oblast, a koji moraju pratiti odobreni revidirani Plan utroška sredstava.

 

Izvještaj o implementaciji projekta uz Obrazac za narativni izvještaj sadrži fotografije, izvještaje medija, zapisnike i druge dokumente, koji dokazuju učinak projekta.

 

Korisnik sredstava je dužan da vodi odvojenu i preciznu finansijsku dokumentaciju, tako da se sva plaćanja i troškovi načinjeni prema odobrenom projektu lahko mogu identificirati.

Korisnik sredstava je dužan da čuva originalne računovodstvene knjige i originalnu finansijsku dokumentaciju, te da u slučaju potrebe, računovodstvene knjige i drugu finansijsku dokumentaciju ustupi za razmatranje i kontrolu Ministarstvu ili licu koje ovlasti Vijeće ministara Bosne i Hercegovine ili drugom zakonski ovlaštenom organu.


Korisnik sredstava može izvršiti realokaciju u iznosu do 15 % unutar odobrenih aktivnosti bez posebne saglasnosti Ministarstva, što posebno navodi u izvještaju s obrazloženjem.

 

Ako korisnik sredstava ne dostavi izvještaj na način kako je to propisano Odlukom o kriterijima, Ministarstvo će zatražiti povrat cjelokupnog iznosa doznačenih sredstava na Jedinstveni račun trezora Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana kada Ministarstvo službeno to od njega zatraži. Ako korisnik ne izvrši povrat sredstava, Ministarstvo će pokrenuti postupak pred nadležnim organom protiv aplikanta koji nije opravdao doznačena sredstva i zabraniti mu apliciranje na konkurse koje raspisuje Ministarstvo na period od tri godine.

 

Ako Komisija za kontrolu izvještaja o utrošku sredstava kod korisnika sredstava u izvještavanju utvrdi greške tehničke prirode, korisnik sredstava se obavještava, službeno ili elektronički, o potrebi otklanjanja utvrđenih nedostataka u roku od 15 dana od prijema obavijesti. Ako korisnik sredstava u zadatom roku ne otkloni nedostatke, Ministarstvo će uputiti zahtjev korisniku sredstava da izvrši povrat cjelokupnog iznosa neopravdanih sredstava, u roku od 30 dana od dana kada Ministarstvo službeno to od njega zatraži. Ako se sredstva ne uplate u navedenom roku, Ministarstvo će pokrenuti postupak pred nadležnim organom protiv aplikanta koji nije opravdao doznačena sredstva i zabraniti mu apliciranje na javne konkurse koje raspisuje Ministarstvo na period od tri godine.

 

Ako se ustanovi nenamjensko trošenje doznačenih sredstava, korisnik sredstava je dužan izvršiti povrat cjelokupnog iznosa doznačenih sredstava za koji je utvrđen nenamjenski utrošak na Jedinstveni račun trezora Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana kada Ministarstvo službeno to od njega zatraži. Ako korisnik sredstava ne izvrši povrat sredstava u navedenom roku, Ministarstvo će pokrenuti postupak pred nadležnim organom i zabraniti mu apliciranje istom na javne konkurse koje raspisuje Ministarstvo na period od tri godine.

 

Ako korisnik nije utrošio cjelokupna doznačena sredstva za realiziranje odobrenog projekta, dužan je izvršiti povrat neutrošenih sredstava uplatom istih na Jedinstveni račun trezora Bosne i Hercegovine, u roku od 30 dana od dana završetka projekta uz obrazloženje. Ako se sredstva ne uplate u navedenom roku Ministarstvo će pokrenuti postupak pred nadležnim organom protiv aplikanta koji nije opravdao doznačena sredstva i zabraniti mu apliciranje na javne konkurse koje raspisuje Ministarstvo na period od tri godine.

 

 

Nezavisna revizija

 

Korisnici sredstava kojima su raspoređena sredstva u iznosu 20.000,00 KM i više dužni su dostaviti i Izvještaj nezavisne revizije prema odredbama iz člana 17. Odluke o kriterijima. Izvještaj nezavisne revizije dostavlja se uz Izvještaj o implementaciji projekta.

 

 

Svi prilozi navedeni u Javnom konkursu mogu se preuzeti ispod:

 

-          Aplikacioni obrazac (Prilog 1)

 

-          Plan utroška sredstava (Prilog 2)

 

-          Izjava (Prilog 3)

 

-          Evaluacioni obrazac (Prilog 4)

 

-          Obrazac za narativni izvještaj (Prilog 5)

 

-          Obrazac za izvještaj o utrošku sredstava (Prilog 6)

 

-          Uputstvo za popunjavanje prijave na javni konkurs (Prilog 7)

 

-          Odluka o kriterijima za raspored sredstava iz tekućeg granta „Međunarodna kulturna saradnja“ za 2023. godinu