Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Javni konkurs za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Sufinansiranje projekata institucija kulture u Bosni i Hercegovini“ za 2020. godinu

28.10.2020

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Na osnovu člana 9. stav (1) Odluke o kriterijima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Sufinansiranje projekata institucija kulture u Bosni i Hercegovini“ za 2020. godinu („Službeni glasnik BiH“, broj 68/20), Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, objavljuje

 

 

 

                                                                      JAVNI KONKURS

           za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Sufinansiranje projekata institucija kulture u Bosni i Hercegovini“ za 2020. godinu

I Predmet javnog konkursa

 

Predmet Javnog konkursa je objava postupka i načina dodjele sredstava iz tekućeg granta „Sufinansiranje institucija kulture u Bosni i Hercegovini“ za 2020. godinu.

 

II Sredstva

 

Sredstva za tekući grant „Sufinansiranje projekata institucija kulture u Bosni i Hercegovini“, u iznosu od 3.097.000,00 KM predviđena su u budžetu Ministarstva za 2020. godinu na poziciji „Tekući transferi i grantovi“.

Sredstvasedodjeljujuzasufinansiranjeprojekataizoblastikultureputemjavnоgkonkursai u skladu s kriterijimadefiniranimOdlukom o kriterijima.

Najmanji iznos sredstava koji se može dodijeliti iz ovog granta iznosi 5.000,00 KM a maksimalni do 300.000,00 KM.

 

III Pravo na podnošenje projekata

 

Pravo na podnošenje projekata na osnovu objavljenog javnog konkursa iz člana 2. stava (2) Odluke o kriterijima imaju sljedeći pravni subjekti u Bosni i Hercegovini:

a)      muzeji, biblioteke, kinoteke, galerije, pozorišta, kulturni centri, domovi kulture, arhivi, orkestri, filharmonije, zavodi za zaštitu kulturne baštine, akademije nauka i umjetnosti, likovne i muzičke akademije, akademije scenskih umjetnosti, amaterski teatri, zborovi, festivali kulture, akademije znanosti;

b)      instituti, udruženja, fondacije i ostali pravni subjekti čija je jedna od djelatnosti u oblasti kulture;

c)      Vjerske zajednice za projekte koji se odnose na očuvanje kulture i povijesne

baštine u Bosni i Hercegovini i izgradnju potrebne infrastrukture.“

Subjekti koji imaju pravo da apliciraju, mogu biti podržani samo sa jednim projektom u okviru ovog granta.

 

 

 

 

 

IV Izuzeće

 

Ako podnosilac zahtjeva u periodu do 2020. godine, nije izvršio svoje obaveze na osnovu zaključenog ugovora sa Ministarstvom, njegov zahtjev za dodjelu sredstava na osnovu javnog konkursa za 2020. godinu neće se uzimati u razmatranje.

Izuzeće se odnosi i na ovlaštenu osobu koja je zaključilaugovora sa Ministarstvom, te se neće razmatrati zahtjev drugog pravnog subjekta koji aplicira za sredstva na osnovu objavljenog javnog konkursa ako se ta osoba javi kao ovlaštena osoba.

Subjekti koji su dobili sredstva za projekte u okviru javnog konkursa za 2018. godinu i čiji su projekti u toku, ne mogu aplicirati na javni konkurs za 2020. godinu.

Na dodjelu sredstava nemaju pravo subjekti čiji projekti svojim sadržajem na bilo koji način vrijeđaju vjerske ili etničke osjećaje pripadnika bilo kog naroda u Bosni i Hercegovini.

 

V Namjena sredstava

 

Sredstva iz člana 2. stav (1) Odluke o kriterijima, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine svojom odlukom dodjeljuje za sufinansiranje projekata koji daju doprinos razvoju kulture u Bosni i Hercegovini i implementaciji prioriteta Strategije kulturne politike u Bosni i Hercegovini, i to kroz podršku za sljedeće aktivnosti:

a)      podrška održavanju i razvoju ljudskih i tehničkih kapaciteta u oblasti kulture,

b)      podršku redovnom radu i programskim aktivnostima, te infrastrukturnim radovima u oblasti kulture,

c)      podrška radu institucijama kulture od posebnog značaja za BiH koji su navedeni status stekli u vrijeme važenja ranijih propisa iz oblasti kulture, a čiji status nije riješen posebnim zakonom BiH;

d)      podršku manifestacijama u oblasti kulture,

e)      podršku za realizaciju projekata odobrenih iz programa EU Kreativna Evropa,

f)       podršku vjerskim zajednicama za projekte koji se odnose na:

1)          očuvanje (zaštitu i konzervaciju) kulturne i historijske baštine u Bosni i

2)         organiziranje kulturnih manifestacija.

Troškovi reprezentacije koji se odnose na ishranu i piće, ne mogu biti veći od 5% od ukupno odobrenog iznosa sredstava za podržani projekat; dok troškovi taksi usluga, goriva, te mobilnih telefona nisu prihvatljivi.

Sredstva se dodjeljuju namjenski korisniku sredstava za konkretan projekat u skladu s Odlukom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine te nije moguće vršiti naknadnu promjenu korisnika sredstava, niti promjenu samog projekta (npr. umjesto izabranog predložiti drugi projekat odnosno vršiti prenamjenu dodijeljenih sredstava).

Korisnik sredstava čiji projekat uključuje radove na spomenicima kulture dužan je da prilikom izvođenja radova na predmetnom projektu obavezno uključi nadležni Zavod za kulturno nasljeđe, kao nadzor nad projektom.

Projekti sa kojima se aplicira moraju biti jednogodišnji.

 

 

VI Kriteriji za vrednovanje podnesenih projekata

 

(1)                  Pri razmatranju podnesenih projekata vrednuje se:

a)      kvalitet projekta i njegov doprinos razvoju kulture u Bosni i Hercegovini u skladu sa prioritetima Strategije kulturne politike u Bosni i Hercegovini, i to kroz:

1)    jačanje kapaciteta kulturnih ustanova,

2)    povećanje učestvovanja i pristupa kulturi,

3)    promoviranje kulturnih vrijednosti i aktivnosti kroz sistem obrazovanja i

       putem medija,

4)    jačanje sektora kulturnih industrija,

5)    jačanje kapaciteta u oblasti kulturnog turizma,

6)    očuvanje kulturne i historijske baštine u Bosni i Hercegovini i izgradnji potrebne infrastrukture,

b)      finansijski i operativni kapaciteti aplikanta,

c)     održivost projekta i projektnih rezultata u periodu nakon završetka projekta,

d)      izvodljivost projekta, projektnih aktivnosti, jasnost povezanosti cilja projekta  

s projektnim aktivnostima, broj građana koji su obuhvaćeni projektom (djeca, mladi, osobe s invaliditetom i sl.) i afirmiranje i angažman mladih umjetnika i stvaratelja,

e)      troškovna efektivnost aktivnosti, odnosno usklađenost predviđenih troškova sa ukupnim budžetom projekta i jasna vidljivost traženih sredstava za svaku od planiranih aktivnosti u okviru projekta.

(2)       Vrednovanje projekata vrši se prema kriterijima i bodovima navedenim u    

   Evaluacionom obrascu (Prilog 4) koji je sastavni dio Odluke o kriterijima,a koji    

   obuhvataju:

a) tematske kriterije,

b) finansijske i operativne kapacitete aplikanta,

c) relevantnost projekta,

d) efektivnost i izvodljivost aktivnosti,

e) održivost aktivnosti i ciljeva, te

f) budžet i troškovnu efektivnost aktivnosti.

 

VII Potrebna dokumentacija i način dostavljanja

 

Podnosilac projekta za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Sufinansiranje projekata institucija kulture u Bosni i Hercegovini“ za 2020. godinu, obavezno prilaže sljedeću dokumentaciju:

a)      aplikacioni obrazac, koji je sastavni dio odluke (Prilog 1), elektronski popunjen, potpisan i ovjeren pečatom podnosioca projekta ( original),

b)      finansijski plan projekta, na obrascu za budžet koji je sastavni dio odluke (Prilog 2), elektronski popunjen, potpisan i ovjeren službenim pečatom podnosioca projekta ( original),

c)      aktuelni izvod iz registra nadležnog organa u kojem je registriran podnositelj projekta, ne stariji od tri mjeseca ( original ili kopija ovjerena od strane nadležnog organa ),

d)      statut, samo za podnosioce projekta iz člana 4. stav (1) tačke b) Odluke ( tj. institute, udruženja, fondacije i ostali pravni subjekti čija je jedna od djelatnosti u oblasti kulture), a u slučaju da je bilo izmjena i dopuna statuta iste se dostavljaju uz osnovni statut ( kopija ovjerena pečatom podnosioca projekta),

e)      uvjerenje o poreskoj registraciji podnosioca projekta (identifikacioni broj) (kopija ovjerena od strane nadležnog organa ),

f)       riješenje o razvrstavanju podnosioca projekta prema djelatnosti izdato od strane nadležnog zavoda za statistiku (kopija ovjerena od strane nadležnog organa ),

g)      zvaničan dokument banke o otvaranju transakcionog računa podnosioca projekta (budžetski korisnici treba da dostave uredno potpisanu i službenim pečatom ovjerenu instrukciju za plaćanje koja podrazumijeva transakcioni račun banke, broj budžetske organizacije, vrstu prihoda i broj općine) (original ili kopija ovjerena od strane nadležnog organa),

h)      zvaničan dokument banke iz kojeg vidljivo da transakcionog računa podnosioca projekta nije blokiran, ne stariji od 30 dana (original),

i)       subjekti koji su budžetski korisnici i posluju preko računa entiteta, kantona ili općine dužni su dostaviti potpisanu i pečatom ovjerenu Izjavu tog organa, a kojom se potvrđuje da nema smetnji da novac odobren za projekat bude na raspolaganju korisniku sredstava (original),

j)       godišnji obračun o poslovanju podnosioca projekta za 2019. godinu, iz koje je vidljivo da je isti predat i ovjeren od strane Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge (APIF-a), odnosno Finansijsko informatičke agencije (FIA) (kopija),

k)      izjava podnosioca projekta, čija forma je sastavni dio ove odluke (Prilog 3), potpisana od strane ovlaštene osobe i ovjerena službenim pečatom podnosioca projekta (original).

 

Dokumentacija od tačke a) do tačke k) se dostavlja istim redosljedom kako je navedeno i mora biti uvezana u cjelinu (kao knjiga, jemstvenik, spiralni uvez ili uvezana u fasciklu), tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati pojedinačni listovi.

 

Dokumentacija koja ne bude uvezana na način kako je definisano neće biti uzeta u razmatranje i smatrat će se neurednom.

 

Dokumentacija od tačke a) do tačke k) dostavlja se u zatvorenoj koverti, istim redoslijedom kako je to gore navedeno, ISKLJUČIVO PUTEM POŠTE Ministarstvu, sa naznakom

 

Javni konkurs za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Sufinansiranje projekata institucija kulture u Bosni i Hercegovini“ za 2020. godinu

Ministarstvo civilnih poslova,

Trg BiH 1, 71 000 Sarajevo.

 

Javni konkurs je otvoren 21 dan od dana posljednje objave.

 

Dopuna dokumentacije koja stigne u roku u kome je objavljen javni konkurs će se prihvatiti, a koja stigne nakon zatvaranja javnog konkursa neće se prihvatiti.

 

Neblagovremene i nepotpune prijave ne uzimaju se u razmatranje.

 

 

VIII OSTALE NAPOMENE

 

Odluka o rasporedu sredstava

 

Odluka o rasporedu sredstava namijenjenih za tekući grant “Sufinansiranje projekata institucija kulture u Bosni i Hercegovini” za 2020. godinu (u daljem tekstu: Odluka o rasporedu sredstava) donosi Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ministarstva. 

Nakon što Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donese Odluku o rasporedu sredstava i nakon njenog objavljivanja u „Službenom glasniku BiH“, odluka se objavljuje na web stranici Ministarstva.

 

Obavještenja

 

Podnosioci, čije su prijave za dodjelu sredstava odbačene ili odbijene, obavještavaju se o razlozima odbacivanja ili odbijanja istih pisanim putem.

Podnosioci, kojima su dodijeljena sredstva, smatraju se obavještenim objavljivanjem Odluke o rasporedu sredstava u „Službenom glasniku BiH“ i na web stranici Ministarstva.

 

Ugovor o korišćenju dodijeljenih sredstava

 

Ministarstvo će sa korisnicima sredstava, nakon što Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donese Odluku o rasporedu sredstava, te ista bude objavljena u “Službenom glasniku BiH”, zaključiti ugovor kojim će biti definisana međusobna prava i obaveze ugovornih strana.

 

Prije zaključivanja ugovora korisnici sredstava se obavještavaju elektronski ili usmenim putem o Odluci Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i visini odobrenih sredstava, te se od istih traži da u roku od sedam dana dostave:

a)        Revidirani budžet usklađen sa odobrenim sredstvima. Revidirani budžet projekta postaje sastavni dio ugovora i isti mora biti potpisan od strane ovlaštenog lica i ovjeren pečatom.

b)        Prilikom sačinjavanja revidiranog budžeta dozvoljeno je mijenjanje iznosa po budžetskim linijama, ali ne i mijenjanje budžetskih linija.

 

Ako korisnik sredstava ne prihvati uvjete propisane ugovorom gubi pravo na korištenje sredstava, te je u tom slučaju dužan pismeno obavijestiti Ministarstvo u roku od 7 dana.

 

Primjena procedure definisane Zakonom o javnim nabavkama

 

U slučaju kada je korisnik sredstava ugovorni organ u smislu čl. 4. i 5. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), za nabavku opreme, roba ili usluga, iz sredstva odobrenog projekta korisnik sredstava primjenjuje procedure definirane Zakonom o javnim nabavkama, odnosno doznačena sredstva će utrošiti u skladu s zakonskim propisima i pravdati relevantnim računovodstveno- finansijskim dokazima.

 

Ako korisnik sredstava granta nema status ugovornog organa (udruženja, fondacije i sl.), s obzirom da se radi o trošenju javnih sredstava, Korisnik sredstava je obavezan transparentno trošiti dodijeljena sredstva u skladu sa Instrukcijom Ministarstva o obavezi primjene Zakona o javnim nabavkama od strane krajnjih korisnika grant sredstava broj: 05-02-2-1258-1/17 od 25.12.2017. godine koja je objavljena na web stranici Ministarstva.

Izvještaji o utrošku sredstava

 

Korisnici sredstava dužni su Ministarstvu dostaviti izvještaje o namjenskom utrošku sredstava prema Obrascu za narativni izvještaj (Prilog 5) i Obrascu za finansijski izvještaj (Prilog 6), koji su sastavni dio Odluke o kriterijima, najkasnije u roku od 30 dana od dana završetka projekta.

Korisnici sredstava kojima su dodijeljena sredstva u iznosu 20.000,00 KM i više dužni su dostaviti Izvještaj nezavisne revizije prema odredbama iz člana 17. Odluke o kriterijima.

Korisnici sredstava troškove nezavisne revizije mogu planirati u okviru budžeta projekta sa kojim apliciraju na javni konkurs.

Korisnik sredstava koji podliježe obavezi dostavljanja nalaza nezavisne revizije isti dostavlja uz popunjene i vlastitim pečatom ovjerene obrasce za narativni i finansijski izvještaj.

Finansijski izvještaj obavezno sadrži kopije originalnih fiskalnih i ostalih propisanih računovodstvenih isprava za sve troškove nastale po odobrenom projektu u skladu sa važećim zakonskim propisima koji reguliraju ovu oblast.Narativni izvještaj sadrži fotografije, izvještaje medija, zapisnike i slično.

Ako korisnik sredstava ne dostavi izvještaj o utrošku sredstava u skladu sa odredbama Odluke o kriterijima, Ministarstvo će zatražiti povrat cjelokupnog iznosa doznačenih sredstava na Jedinstveni račun trezora Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana kada Ministarstvo pisanim putem to od njega zatraži, u suprotnom pokreće postupak pred nadležnim organom protiv aplikanta koji nije opravdao doznačena sredstva i zabranjuje se apliciranje istom na konkurse koje raspisuje Ministarstvo u periodu od tri godine.

 

Ako se ustanovi nenamjensko trošenje doznačenih sredstava aplikant je dužan izvršiti povrat cjelokupnog iznosa doznačenih sredstava na Jedinstveni račun trezora Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana kada Ministarstvo pisanim putem to od njega zatraži, u suprotnom pokrenut će se postupak pred nadležnim organom protiv aplikanta koji nije opravdao doznačena sredstva i zabranjuje se apliciranje istom na konkurse koje raspisuje Ministarstvo u periodu od tri godine.

 

Ako korisnik nije utrošio cjelokupna doznačena sredstva za realizaciju odobrenog projekta, dužan je da izvrši povrat neutrošenih sredstava uplatom istih na Jedinstveni račun trezora Bosne i Hercegovineu roku od 30 dana od dana završetka projekta uz obrazloženje. Ako se sredstva ne uplate u navedenom roku pokreće se postupak pred nadležnim organom protiv korisnika sredstava koji nije opravdao doznačena sredstva i zabranjuje se apliciranje istom na konkurse koje raspisuje Ministarstvo u periodu od tri godine.

 

Svi prilozi navedeni u natječaju mogu se preuzeti na web stranici Ministarstva:

 

Aplikacioni obrazac (Prilog 1)

 

Obrazac za budžet (Prilog 2)

 

Izjava (Prilog 3)

 

Evaluacioni obrazac (Prilog 4)

 

Obrazac za narativni izvještaj (Prilog 5)

 

Obrazac za finansijski izvještaj (Prilog 6)

 

Odluka o kriterijima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Sufinansiranje projekata institucija kulture u Bosni i Hercegovini“ za 2020. godinu (Prilog 7)