Sektor za zdravstvo

 

European Joint Action on Vaccination - JAV European Joint Action on Vaccination - JAV
InfAct InfAct
Jahhe Jahhe

O sektoru


Sektor za zdravstvo

  1. Odsjek za statističko analitičke poslove i izvještavanje
  2. Odsjek za evropske integracije i međunarodnu saradnju

Prema članu 15. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine(„Službeni glasnik BiH“ broj 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06 i 88/07, 35/09, 103/09, 87/12, 6/13 i 19/16) Ministarstvo civilnih poslova BiH je nadležno, u području zdravstva, za obavljanje poslova i izvršavanje zadataka koji su u nadležnosti Bosne i Hercegovine i koji se odnose na utvrđivanje osnovnih principa koordinacije aktivnosti, usklađivanja planova entitetskih tijela vlasti i definisanje strategije na međunarodnom planu.

U Odsjeku za statističko analitičke poslove i izvještavanje se obavljaju sljedeći poslovi:

-poslovi koji se odnose na ostvarivanje osnovnih principa koordinacije aktivnosti i razmjene podataka sa domaćim i međunarodnim institucijama nadležnim za oblast zdravstva;

-ažuriranje, verifikacija i obrada podataka za potrebe izvještavanja na nacionalnom i međunarodnom nivou u oblasti zdravstva;

-razmjene podataka u oblasti ovisnosti i drugih uticaja sredine na zdravlje ljudi sa domaćim i međunarodnim institucijama nadležnim za oblast ovisnosti i drugih uticaja sredine na zdravlje ljudi,

-izrada i praćenje provođenja zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti zdravstva,

-davanje inicijativa i prijedloga za unapređenje postojećih i donošenje novih propisa iz oblasti zdravstva;

-analiza i davanje inicijativa za unapređenje sistema finansiranja u zdravstvu;

-priprema i praćenje implementacije međunarodnih sporazuma i konvencija o socijalnom/zdravstvenom osiguranju;

-izrada i održavanje nomenklature i protokola za razmjenu podataka sa domaćim i međunarodnim institucijama u oblasti zdravstva;

-priprema stručnih analiza i prijedloga za unapređenje i uspješno funkcionisanje informacionog sistema u zdravstvenom sektoru;

-razvoj instrumenata i mehanizama za prikupljanje i obradu  podataka i sistema monitoringa i evaluacije zdravstvenih aktivnosti, politika i strategija u BiH;

-pružanje stručne podrške agencijama i stručnim tijelima u oblasti zdravstva na entitetskom i državnom nivou;

-provođenje stručnih istraživanja i davanje prijedloga za unapređenje kvaliteta rada zdravstvenog sektora.

 

     U Odsjeku za evropske integracije i međunarodnu saradnju se obavljaju sljedeći poslovi:

-  poslovi vezano za saradnju i komunikaciju sa međunarodnim organizacijama i tijelima u oblasti zdravstva, organima i tijelima Evropske unije, Ujedinjenih naroda i drugim međunarodnim organizacijama, a u skladu sa preuzetim obavezama Bosne i Hercegovine;

-  praćenje i iniciranje realizacije evropskih instrumenata i reformskih dokumenata iz oblasti zdravstva;

-  iniciranje, praćenje primjene i realizacija međunarpdnih sporazuma i strateških dokumenata i predlaganje aktivnosti u vezi s tim;

-  provođenje procedura za zaključivanje i izvršavanje međunarodnih ugovora u oblasti zdravstva, te praćenje implementacije istih;

-  učešće u pripremi, prihvatanju/pristupanju, praćenju i izvještavanju o primjeni međunarodnih konvencija i deklaracija;

-  praćenje propisa, analiza stepena usklađenosti relevantnog zakonodavstva u Bosni i Hercegovini sa propisima EU i učešće u pripremi zakona i drugih propisa u procesu usklađivanja sa pravnom stečevinom EU, te učešće u zajedničkim tijelima BiH i EU i priprema dokumente iz oblasti zdravstva za sastanke tih tijela;

-  koordinacija učešća predstavnika Bosne i Hercegovine na relevantnim evropskim i svjetskim skupovima i konferencijama;

-  praćenje programa finansijske pomoći Evropske unije i drugih međunarodnih organizacija i donatora, iniciranje apliciranja za njih;

-  planiranje i priprema projekata u oblasti zdravstva koji se finansiraju iz evropskih fonda i fondova drugih međunarodnih organizacija;

-  ažuriranje baze podataka o projektima iz oblasti zdravstva u Bosni i Hercegovini;

-  pružanje stručne pomoći savjetodavnim i drugim tijelima u oblasti zdravstva na nivou Bosne i Hercegovine;

-  koordinacija rada Regionalnog centra za saradnju i razvoj u mentalnom zdravlju u Jugoistočnoj Evropi (JIE), ostvarivanje stalne komunikacije sa mrežom nacionalnih koordinatora za mentalno zdravlje zemalja JIE, te razvoj i održavanje partnerskih odnosa sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom, Evropskom komisijom, Regionalnim vijećem za saradnju i ostalim donatorima koji rade u području mentalnog zdravlja.

 

 

Prikaži više

Aktuelnosti iz sektora

Bosna i Hercegovina uskoro u Programu EU iz oblasti zdravstva vrijednom 5,3 milijardi eura

Pročitaj  

Odobrena aplikacija Ministarstva civilnih poslova za učešće Bosne i Hercegovina u radu HelpNet mreže EU za hemikalije i biocide

Više  

Povodom Svjetskog dana zdravlja Ministarstvo civilnih poslova ističe važnost pristupa zdravstvenoj zaštiti

Više  

Pridruživanje Deklaraciji Zapadnog Balkana o zaštiti od duhanskog dima za čistiji zrak i zdraviju budućnost

Više