Sektor za pravne, kadrovske i opće poslove

 

Zapošljavanje u institucijama BiH Zapošljavanje u institucijama BiH

O sektoru


  1. Odsjek za pravne poslove
  2. Odsjek za kadrovske i opće poslove
  3. Pisarnica

U Sektoru za pravne, kadrovske i opće poslove obavljaju se poslovi:

- učešće u izradi zakona i podzakonskih akata iz nadležnosti Ministarstva;

- učešće u izradi međunarodnih sporazuma iz nadležnosti Ministarstva;

- učešće u izradi programa rada i izvještaja o radu Ministarstva;

- davanja stručnih mišljenja na materijale iz nadležnosti Ministarstva i izrada informacija iz nadležnosti Ministarstva;

- po potrebi učestvuje u izradi odgovora na poslanička pitanja iz nadležnosti Ministarstva;

- izrada općih akata Ministarstva;

- kadrovski i personalni poslovi;

- osigurava da svaki državni službenik i zaposlenik Ministarstva ima nesmetan pristup svom dosijeu;

- usklađuju potrebne aktivnosti sa Agencijom za državnu službu i Odborom državne službe za žalbe;

- uz prethodno odobrenje ministra dostavlja Agenciji potrebe za zapošljavanjem državnih službenika u Ministarstvu;

- prati i osigurava aktivnosti vezane za obuku službenika;

- vrše poslovi pisarnice, arhive, prepisa, kopiranja i umnožavanja materijala; daktilografski, kurirski i poslovi prevoza službenika Ministarstva i za potrebe Ministarstva; 

- kao i drugi poslovi koji su od općeg i zajedničkog interesa za Ministarstvo.   

Prikaži više

Aktuelnosti iz sektora

VAŽNO OBAVJEŠTENJE

Pročitaj