Grb BiH

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

О ЈЕДИНИЦИ

31.01.2019

Пошаљи документе на е-маил

Е-маил пошиљаоца (*):
Е-маил примаоца (*):
Коментар:

Основне информације о интерној ревизији

Систем интерне ревизије је дио система јавне интерне финансијске контроле (ПИФЦ – Публиц Интернал Финанциал Цонтрол) који је развила Европска комисија и који има за циљ да земљама у процесу придруживања ЕУ, пружи помоћ у разумјевању и примјени добро развијених и ефективних система интерне контроле.

Обавеза Босне и Херцеговине на пољу интерне ревизије утврђена је чланом 90. Споразума о стабилизацији и придруживању између европских заједница и њихових држава чланица и Босне и Херцеговине, у дијелу под називом „Сарадња у подручју ревизије и финансијске контроле“ (''Службени гласник БиХ - Међународни уговори'', број 10/08).

Оквир ПИФЦ-а (енг. ПИФЦ – Публиц Интернал Финанциал Цонтрол) чине три стуба која би требало да осигурају довољно синергетских ефеката како би се осигурало разумно увјеравање да интерне контроле функционишу адекватно и ефективно, а то су:

 • функционално независна и децентрализована интерна ревизија (ИР) - као помоћ руководиоцу институције која врши прегледе ефективности интерних контрола,
 • финансијско управљање и контрола (ФУК) - уз јачање одговорности за остваривање циљева институције те економично, ефикасно и ефективно функционисање система финансијског управљања и контрола у институцији и
 • Централна хармонизацијска јединица (ЦХЈ), као засебна јединица, која развија и усмјерава процес ПИФЦ-а.

Систем интерне ревизије у институцијама БиХ, поред Закона о интерној ревизији институција Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 27/08 и 32/12) дефинише и Стратегија за провођење јавне интерне финансијске контроле у институцијама Босне и Херцеговине коју је Вијеће министара Босне и Херцеговине усвојило на својој 110. сједници одржаној 30.12.2009. године, која између осталог предвиђа развој децентрализиране интерне ревизије у институцијама Босне и Херцеговине.

Надлежности Јединице за интерну ревизију

У складу са Одлуком ЦХЈ МФиТ БиХ о критеријима за успоставу јединица интерне ревизије у институцијама БиХ (Службени гласник БиХ 49/12 и 69/17), те на темељу података из Закона о буџету институција БиХ и међународних обвеза БиХ, Јединица за интерну ревизију Министарства цивилних послова БиХ надлежна је обављање функције интерне ревизије за сљедеће институције - кориснике услуга интерне ревизије:

 1. Министарство цивилних послова Босне и Херцеговине
 2. Агенција за антидопинг контролу Босне и Херцеговине
 3. Агенција за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине
 4. Агенција за предшколско, основно и средње образовање Босне и Херцеговине
 5. Агенција за рад и запошљавање Босне и Херцеговине
 6. Агенција за развој високог образовања и осигурање квалитета Босне и Херцеговине
 7. Државна регулаторна агенција за радијацијску и нуклеарну сигурност
 8. Комисија за очување националних споменика
 9. Центар за информирање и признавање докумената из области високог образовања у Босни и Херцеговини
 10. Центар за уклањање мина у Босни и Херцеговини - БХМАЦ

Циљ интерне ревизије је пружање услуга које требају помоћи руководству у ефикасном извршавању њихових обавеза, провјеравајући је ли провођење управљачких и контролних механизама одговарајуће, економично и досљедно у односу на законске прописе, упутства за рад, интерне акте и уговоре и друге прописе, дајући препоруке и савјете у вези са активностима који су предмет ревидирања. Интерна ревизија помаже Кориснику услуга интерне ревизије у остваривању циљева примјеном систематичног и дисциплинираног приступа оцјени и побољшању ефикасности процеса управљања ризиком, контролама и процесима руковођења.

Функција интерне ревизије обављат ће се у складу са принципима независности и објективности, компетентности и дужне професионалне пажње, те принципима повјерљивости и интегритета, на начин прописан Законом о интерној ревизији институција БиХ и стандардима интерне ревизије.

Извршавање функције интерне ревизије ће бити у складу са методологијом интерне ревизије дефиниране Приручником о интерној ревизији који је издала Централна хармонизацијска јединица Министарства финансија и трезора Босне и Херцеговине.

Функција интерне ревизије обављат ће се уз пуно поштовање Етичког кодекса за интерне ревизоре у институцијама БиХ.

Процедуре и активности интерне ревизије

У основне задатке интерне ревизије спадају:

 • стратешко (трогодишње) и годишње планирање интерне ревизије;
 • тестирање, испитивање и оцјена података и информација;
 • извјештавање о резултатима и давање препорука с циљем побољшања пословања;
 • преглед праћења и извршавање препорука интерне ревизије од менаџмента;
 • израду и извршење буџета потребног за остваривање циљева функције интерне ревизије.

Руководилац институције има искључиво овлаштење да иницира посебне задатке, савјетодавне природе који се односе на интерну ревизију, а који нису обухваћени годишњим планом интерне ревизије, а у складу са Законом о интерној ревизији у институцијама БиХ и важећим Стандардима.

Циљеви и дјелокруг Јединице за интерну ревизију

Интерна ревизија је независно, објективно увјеравање и консултантска активност креирана с циљем да дода вриједност и унаприједи пословање организације. Она помаже организацији да оствари своје циљеве обезбјеђујући систематичан и дисциплинован приступ процјени и побољшању ефикасности управљања ризиком, контролама и процесима руковођења.

Јединица за интерну ревизију у Министарству цивилних послова Босне и Херцеговине у складу са чланом 4. Повеље интерне ревизије Министарства цивилних послова Босне и Херцеговине број: 01-50-2-1227/15 од 01.06.2015. године, не обавља послове у Министарству цивилних послова Босне и Херцеговине који нису везани за функцију интерне ревизије.

Професионалност интерних ревизора огледа се у објективности и непристрасности стручне процјене постојећег стања система интерних контрола примјеном ревизијских стандарда, те у квалитету и практичности препорука за побољшање процеса управљања ризицима, контрола и пословања у Министарству.