Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Spremnost za nove varijante SARS-COV-2 koje izazivaju zabrinutost i povećan prenos u zemljama

10.03.2021

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Pozadina

SARS-CoV-2, virus koji uzrokuje COVID-19, globalno je imao veliki uticaj na ljudsko zdravlje zarazivši milione ljudi; izazivajući teške bolesti i s tim povezane dugoročne posljedice po zdravlje; što rezultira smrću i povišenom stopom smrtnosti, posebno među starijom i ranjivom populacijom.

Dok virusi cirkulišu, oni prirodno mutiraju. Ove mutacije i varijacije često ne uzrokuju promjene u prenošenju ili predstavljanju bolesti ili prezentaciji. Međutim, prirodni razvoj virusa takođe može dovesti do promjena u ključnim karakteristikama virusa i bolesti koju on uzrokuje. Ključ za sprečavanje daljih genetskih promjena u SARS-CoV-2 je smanjenje cirkulacije virusa između ljudi – ovo bi trebalo i dalje biti najveći prioritet, posebno u Evropi gdje je prenos i dalje raširen.

Stalnim prenosom, nove varijante će se nastaviti pojavljivati i širiti. SZO rutinski procjenjuje da li varijante SARS-CoV-2 dovode do bilo kakvih promjena značajnih za uticaj COVID-19 na javno zdravlje.

SZO je prijavljeno nekoliko varijanti koje izazivaju zabrinutost za javno zdravlje („varijante koje izazivaju zabrinutost“ ili VOCs), najnovije iz Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske (SARS-CoV-2 VOC 202012/01 ili B.1.1.7); Južne Afrike (501Y.V2 ili B.1.351); i Brazila (P1).

Procjena SZO

  • Početna procjena SZO sugeriše da i VOC 202012/01 i VOC 501Y.V2 pokazuju povećanu prenosivost. Ako to dovodi do veće incidencije slučaja, dovest će do povećanja broja hospitalizacija i smrtnih slučajeva zbog COVID-19.

• Starosna raspodjela slučajeva za VOC 202012/01 je ista kao i za druge cirkulirajuće sojeve u Ujedinjenom Kraljevstvu. Trenutno nema dokaza koji ukazuju na to da je ova nova VOC infektivnija kod djece ili mladih.

• Za sada nema dokaza koji signaliziraju bilo kakvu promjenu u načinu prenosa bilo koje VOCs.

• Iako se klinička prezentacija VOC-a čini sličnom, postoje neki dokazi iz Ujedinjenog Kraljevstva da VOC 202012/01 može biti povezana sa statistički značajnim i klinički važnim povećanim rizikom od smrti u poređenju sa virusima koji nisu VOC. Za potvrđivanje ovih nalaza potrebna su daljnja istraživanja.

•VOC 202012/01 se već proširila na mnoge evropske zemlje; cirkuliše u nekoliko zemalja i nastaviće da se širi. Vjerovatno je da će se ova VOC ili druge koje imaju evolutivne prednosti vremenom širiti i zamjenjivati druge cirkulirajuće varijante. Za kontrolu prenosa ovih VOC-a može biti potrebno intenzivnije sprovođenje trenutnih javnozdravstvenih mjera.

 

• Do danas su sva privremena uputstva SZO za COVID-19 i dalje važeća i relevantna za sve varijante SARS-CoV-2. Smjernice SZO će se i dalje ažurirati na osnovu sistematske procjene novih dokaza, prema potrebi.

Izvještavanje država članica SZO o VOC-ima

Od svih država članica se traži da dostave podatke dobijene u okviru nedeljnog nadzora nad COVID-19, uključujući i VOCs, na platformu za izvještavanje TeSSy. Države članice mogu izvještavati o slučaju ili dostavljati agregirane podatke. Dodatne informacije o zahtjevima za izvještavanje se mogu dobiti slanjem zahtjeva na euinfluenza@who.int.

Savjeti i mjere pripravnosti SZO

Savjeti SZO zemljama su podijeljeni na Informativnoj internetskoj stranici o događajima za državne IHR kontakt tačke (IHR EIS) i javno su dostupni putem objavljivanja SZO na Disease Outbreak News. Bez obzira na cirkulirajuću varijantu, zemlje širom evropskog regiona SZO moraju hitno da smanje prenos COVID-19. Zemlje treba da nastave da primjenjuju ključne akcije  pripremljenosti, spremnosti i odgovora (critical preparedness, readiness and response actions) da bi odgovorile na COVID-19.

U kontekstu novih VOCs sa povećanom prenosivošću, ako se ne uvedu dodatne mjere kontrole, države članice će se morati pripremiti za smanjenje u izvršavanju trenutno primijenjenih mjera kontrole.

 

 

Stub Plana strateške pripravnosti i odgovora na COVID-19

 

Dodatne akcije za ublažavanje pojačanog prenosa SARS-CoV-2 i pojave VOCs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koordinacija, planiranje i monitoring na nivou države

Do danas identifikovani VOCs ne mijenjaju mjere potrebne za kontrolu COVID-19, ali povećavaju potrebu za efikasnijim javnozdravstvenim i socijalnim mjerama. Javnozdravstvene i socijalne mjere – PHSM (Public health and social measures) treba hitno pojačati i prilagoditi kako bi se smanjio prenos SARS-CoV-2.

 

Nacionalni mehanizmi koordinacije za COVID-19 bi trebalo da definišu strategije za ublažavanje povećanog uticaja na javno zdravlje izazvanog cirkulacijom novih VOCs, uključujući:

• ključne akcije i odgovornosti za smanjenje prenosa kako bi se spriječila pojava VOCs sa njihovom mogućom povećanom prenosivošću ili drugim karakteristikama;

• ključne akcije za smanjenje uticaja novih VOCs ukoliko se pojave i prošire; i

• informisanje o strategiji i pružanje kratkih uputa za vladine sektore i partnere.

Komunikacija o rizicima i angažman u zajednici

Kako se varijante pojavljuju i šire po evropskom regionu SZO, javnost i zdravstveni radnici moraju biti angažovani u zaštiti sopstvenog zdravlja nastavljanjem i povećanjem individualnih mjera. Države članice se podstiču da razviju komunikacijski plan uzimajući u obzir sljedeće. SZO za Evropu će ih podržati kro razvoj poruka i proizvoda.

Svrha: Uključivanje ključne ciljane publike kako bi se njihova percepcija rizika uskladila s ažuriranim procjenama rizika u cilju poboljšanja zaštite zdravlja i ojačala potreba za individualnim mjerama.

Cilj: Proaktivno komunicirati putem različitih alata i kanala na temelju ciljane publike. To uključuje: razmjenu ciljanih poruka putem društvenih medija, medija i internetskih platformi, kao i uključivanje publike.

Publika 

  • Javnost

         oSve grupe, posebno grupe sa nižom percepcijom rizika    i / ili većom socijalnom ili bihejvioralnom vjerovatnoćom doprinošenja prenošenju.

        o Grupe s većom ranjivošću i rizikom: stariji ljudi, ljudi s   pritajenim bolestima, ljudi suočeni sa socioekonomskom marginalizacijom.

  • Zdravstveni i socijalni radnici

         o Ljekari opšte prakse i/ili radnici primarne zdravstvene   zaštite

 o Zdravstveni radnici i socijalni radnici koji pružaju        njegu ljudima sa COVID-19.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadzor, brzi odgovor, istraga slučaja i traženje kontakata

  • Sedmično prikupljanje podataka o nadzoru trebalo bi da uključuje prikupljanje informacija o varijantama virusa.

• Bez obzira na varijantu, treba osigurati brzu identifikaciju i izolaciju slučajeva, praćenu ekspeditivnim pronalaženjem i stavljanjem bliskih kontakata u karantin, pogotovo kada se ukinu mjere javnozdravstvene sigurnosti.

  • Traženje kontakata ostaje ključna mjera javnog zdravlja za kontrolu širenja SARS-CoV-2 i trebalo bi da mu se da prioritet i kada je prenos u zajednici široko rasprostranjen. Ako broj slučajeva i kontakata premaši kapacitete za traženje kontakata, prioritet treba dati traženju kontakata u domaćinstvu; kontaktima u ustanovama za dugoročnu njegu i drugim zatvorenim objektima; kontaktima koji su zdravstveni radnici; i ranjivim kontaktima. Takođe se može posvetiti posebna pažnja mogućim događajima prekomjernog širenja infekcije, tj. retrospektivnom traganju za kontaktima.

• Najvažnije za kontrolu širenja bolesti je strogo pridržavanje nacionalnih zahtjeva za izolaciju i karantin.

Mjesta ulaska, međunarodna putovanja i prevoz

Uključiti VOCs u procjene rizika za domaća i međunarodna ograničenja putovanja.

• Potreba za mjerama, uključujući zabrane ulaska, ispitivanje i zahtjeve za karantin i traženje kontakata, trebalo bi da se sprovodi redovno, koristeći najnovija razmišljanja SZO o međunarodnim putovanjima (considering for international travel). Procjene rizika treba da razmotre rizik od uvoza novih VOCs preko putnika koji dolaze u državu.

• Poštovanje svih javnozdravstvenih i socijalnih mjera, uključujući i tokom putovanja, presudno je za kontrolu širenja bolesti.

• Na mjestima ulaska, dalje jačati komunikaciju o rizicima sa javnošću i osobljem pružanjem informacija o lokalnom prenosu i potrebnim individualnim mjerama.

Nacionalne laboratorije

 

•Treba definisati strategiju za identifikovanje varijanti među pozitivnim slučajevima koristeći reprezentativno uzorkovanje. • U zavisnosti od cirkulirajuće varijante, ovo se može zasnivati ili na povećanju broja sekvencirano (sequenced) pozitivnih uzoraka (sekvenciranje sljedeće generacije ili Sanger sekvenciranje ciljano na S gen), ili  na razvoju posebnih PCR testova (ili opsežnijoj primjeni postojećih PCR testova za koje je moguće da se identifikuju varijante), ili njihovoj kombinaciji.

Upravljanje slučajevima i kapaciteti za brzi razmještaj u bolnicama

• Potrebno je procijeniti i ojačati postojeće mogućnosti upravljanja slučajevima i planiranje kapaciteta za brzi razmještaj (za krevete, zalihe, ljudske resurse i obuke) uzimajući u obzir potencijalni porast broja slučajeva hospitalizovanih zbog povećanih obrazaca prenosa (sa naglaskom na poboljšanje bolničke infrastrukture sa mogućnostima terapije kiseonikom/održavanja života)

• Prikupljanje podataka o kliničkom toku bolesti treba pojačati, takođe putem Globalne platforme kliničkih podataka SZO (WHO Global COVID-19 Clinical Data Platform), kako bi se bolje okarakterisale kliničke slike.

• U slučaju potrebe, kriterijume za prijem u bolnicu treba preispitati zbog povećanog prenosa.

Prevencija i kontrola infekcije (IPC)

Postojeće strategije IPC-a potrebne za sprečavanje ili ograničenje prenosa COVID-19 u zdravstvenim ustanovama (uključujući ustanove za dugoročnu njegu i primarne zdravstvene zaštite) moraju se dalje ojačati. To su: 1. Skrining i trijaža za rano prepoznavanje, 2. Primjena standardnih mjera predostrožnosti za sve pacijente, 3. Primjena dodatnih mjera predostrožnosti zasnovanih na prenosu, 4. Sprovođenje administrativnih kontrola i 5. Sprovođenje ekoloških i strukturnih inženjerskih kontrola.

• Pridržavanje praksi IPC –a (higijena ruku, fizička distanca, nošenje maski, izbjegavanje prenatrpanih prostora, obezbjeđivanje odgovarajuće ventilacije, itd.) mora se ojačati kako bi se ograničio prenos u nezdravstvenim ustanovama (takođe kroz efikasnu komunikaciju o riziku i praksu angažovanja u zajednici)

Operativna podrška i logistika

Nisu potrebne dodatne akcije. Međutim, razmatranje povećanog prenosa treba uključiti u upravljanje lancem snabdjevanja.

Održavanje osnovnih zdravstvenih usluga i sistema (EHS)

Da li zbog VOCs ili drugih pokretača prenosa, povećani prenos će dalje uticati na pružanje osnovnih zdravstvenih usluga kako se opterećenje zdravstvenog sistema povećava. Koordinatori EHS u ministarstvima zdravlja treba da obrate dodatnu pažnju na posebne izazove koji se očekuju, procjenjujući rizike za EHS koje predstavljaju VOCs i preispitujući sveukupne strategije kontinuiteta EHS-a koje treba da uključuju sljedeće komponente:

  • osigurati uspostavu jednog ili više sistema za praćenje pružanja usluga;

• izraditi listu osnovnih zdravstvenih usluga koje će se održavati;

• utvrditi koje će osnovne usluge nastaviti na njihovoj postojećoj lokaciji, a koje treba preusmjeriti na alternativne objekte;

• promovisati njegu u kući za pacijente sa COVID-19 sa blagim ili umjerenim simptomima i koji mogu bezbjedno da se izoluju kod kuće;

  • primjeniti izdavanje lijekova za 3 ili 6 mjeseci za zdrave, stabilne pacijente;

• koristiti telemedicinske alate (video, telefonske pozive i SMS) za skrining, praćenje i popunjavanje recepata;

• Preraspodijeliti i dijeliti zadatke po potrebi: prerasporediti osoblje iz manje zauzetih službi da pomognu u osnovnim uslugama.

Primjena vakcine protiv COVID-19

  • Trenutno nema indikacija da će bilo koji od VOCs značajno uticati na efikasnost vakcine protiv COVID-19.

• Primjena vakcine treba da se nastavi bez obzira na nivo prenosa COVID-19 i cirkulirajućih varijanti.