Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Poziv za iskazivanja interesa za sredstva iz „Granta za realizaciju projekata bilateralne saradnje u oblasti nauke na osnovu međunarodnih sporazuma“ za 2023. godinu

14.12.2023

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Na osnovu člana 3. stav (2) Odluke o kriterijima za raspored sredstava iz tekućeg granta za realizaciju projekata bilateralne saradnje u oblasti nauke na osnovu međunarodnih sporazuma za 2023. godinu Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, ovim putem upućuje Poziv za iskazivanja interesa za sredstva iz „Granta za realizaciju projekata bilateralne saradnje u oblasti nauke na osnovu međunarodnih sporazuma“ za 2023. godinu

U skladu sa članom 4. Odluke pravo na podnošenje Zahtjeva za raspored sredstava po Pozivu za iskazivanja interesa za sredstva iz „Granta za realizaciju projekata bilateralne saradnje u oblasti nauke na osnovu međunarodnih sporazuma“ za 2023. godinu (u daljem tekstu: Zahtjev za raspored sredstava) imaju javni univerziteti u Bosni i Hercegovini.

 

Namjena sredstava iz ovog granta je sufinansiranje međunarodne naučnoistraživačke saradnje bosanskohercegovačkih javnih univerziteta i univerziteta iz zemalja sa kojima Bosna I Hercegovina ima zaključene bilateralne sporazume u oblasti nauke: Hrvatske, Slovenije, Austrije, Sjeverne Makedonije, Crne Gore, Srbije i Turske. To podrazumijeva troškove putovanja i boravaka istraživača iz Bosne i Hercegovine i navedenih zemalja sa kojima Bosna i Hercegovina ima zaključene bilateralne sporazume u oblasti nauke, te koji izvode zajedničke naučnoistraživačke projekte (u daljem tekstu: bilateralni projekti) u periodu 2024/2025. godine.

 

Cilj ovog granta je:

 

a)      jačanje naučnoistraživačke saradnje između Bosne i Hercegovine i zemalja sa kojima Bosna i Hercegovina ima zaključene bilateralne sporazume u oblasti nauke,

b)      povećanje mobilnosti domaćih istraživača i broja gostovanja vrhunskih istraživača iz zemalja sa kojima Bosna i Hercegovina ima zaključene bilateralne sporazume u oblasti nauke u Bosni i Hercegovini,

c)      povećanje broja prijava domaćih istraživača na pozive u okviru okvirnih programa Evropske unije u oblasti istraživanja i inovacija i na ostale međunarodne naučnoistraživačke javne pozive.

 

Pravo na podnošenje Zahtjeva za raspored sredstava po Pozivu za iskazivanja interesa za sredstva iz „Granta za realizaciju projekata bilateralne saradnje u oblasti nauke na osnovu međunarodnih sporazuma“ za 2023. godinu (u daljem tekstu: Zahtjev za raspored sredstava) imaju javni univerziteti u Bosni i Hercegovini.

 

Pri razmatranju podnesenog Zahtjeva za raspored sredstava vrednuje se:

 

(1) broj realizovanih bilateralnih projekata sa univerzitetima iz zemalja sa kojima Bosna i Hercegovina ima zaključene bilateralne sporazume u oblasti nauke;

(2) dosadašnji rad na projektima u Okvirnim programima Evropske unije za istraživanje i tehnološki razvoj, te programima COST i EUREKA;

(3) potencijal koji projekat ima da poboljša svoju primjenu kroz okvirne programe Evropske unije, tj. ostvarili su potencijalno umrežavanje sa poznatim međunarodnim istraživačkim infrastrukturama ili prepoznatljivim međunarodnim istraživačkim timovima.

 

Pri dostavljanju Zahtjeva za raspored sredstava, podnosilac obavezno prilaže sljedeću dokumentaciju:

 

a)      Potpisan i od strane podnosioca ovjeren Zahtjeva za raspored sredstava po Pozivu za iskazivanja interesa za sredstva iz „Granta za realizaciju projekata bilateralne saradnje u oblasti nauke na osnovu međunarodnih sporazuma“ za 2023. godinu;

b)      Podatke/dokaze o ispunjavanju kriterija iz člana 8. ove odluke, koji će sadržavati (u narativnoj formi): dokaz o učešću u međunarodnim programima; perspektiva dalje saradnje; plan razmjene istraživača i potrebna sredstva, odnosno plan budžeta za realizaciju projekta (potpisano i ovjereno od podnosioca projekta);

c)      Rješenje o registraciji  (original ili kopija ovjerena od  nadležnog organa);

d)      Uvjerenje o poreznoj registraciji podnosioca Zahtjeva (identifikacioni broj) (kopija ovjerena od nadležnog organa);

e)      Zvaničan dokument banke iz kojeg je vidljiv transakcioni račun podnosioca Zahtjeva i da isti nije blokiran (budžetski korisnici trebalo bi da dostave uredno potpisanu i službenim pečatom ovjerenu instrukciju za plaćanje koja podrazumijeva transakcioni račun banke, broj budžetske organizacije, vrstu prihoda i broj općine) (original ili kopija ovjerena od nadležnog organa), dokument ne smije biti stariji od 30 dana;

f)       Dokumentacija od a) do e) dostavlja se istim redoslijedom kako je navedeno i mora biti uvezana u cjelinu.

Dokumentacija koja nije uvezana na način definisan kako je opisano iznad ne razmatra se i smatra  se neurednom.

Dokumentacija se dostavlja se u zatvorenoj koverti, isključivo posredstvom pošte Ministarstvu, u roku od sedam dana od dana objave Poziva za iskazivanja interesa za sredstva iz „Granta za realizaciju projekata bilateralne saradnje u oblasti nauke na osnovu međunarodnih sporazuma“ za 2023. godinu sa naznakom:

 

„Zahtjev za iskazivanje interesa za sredstva iz „Granta za realizaciju projekata bilateralne saradnje u oblasti nauke na osnovu međunarodnih sporazuma“ za 2023. godinu, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Trg BiH 1, 71 000 Sarajevo“.

 

Rok za dostavljanje Zahtjeva za raspored sredstava je 7 dana od dana objave Poziva na web stranici Ministarstva.

 

Odluku o rasporedu sredstava namijenjenih za tekući „Grant za realizaciju projekata bilateralne saradnje u oblasti nauke na osnovu međunarodnih sporazuma“ za 2023. godinu (u daljem tekstu: Odluka o rasporedu sredstava) donosi Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ministarstva.

Nakon što Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donese Odluku o rasporedu sredstava i nakon njenog objavljivanja u „Službenom glasniku BiH”, odluka se objavljuje na internetskoj stranici Ministarstva.

 

Podnosioci, čiji  Zahtjevi nisu stigli blagovremeno, koji su neuredni ili nepotpuni, odnosno nisu ispunili kriterije, obavještavaju se o tome putem službene internetskoj stranice Ministarstva. Podnosioci, koji su učestvovali na Pozivu i kojima su raspoređena sredstva iz „Granta za realizaciju projekata bilateralne saradnje u oblasti nauke na osnovu međunarodnih sporazuma“ za 2023. godinu smatraju se obaviještenim objavljivanjem Odluke o rasporedu sredstava u „Službenom glasniku BiH” i na službenoj internetskoj stranici Ministarstva.

 

Sa subjektima kojima su odobrena sredstva na osnovu podnesenog Zahtjeva u skladu sa odlukom o rasporedu sredstava, Ministarstvo zaključuje ugovor, kojim se definišu obaveze obje strane.

 

Izvještaj o utrošku sredstava (u daljem tekstu: Izvještaj) korisnik sredstava podnosi Ministarstvu, na obrascu za izvještaj čiji primjerak korisnik dobija uz ugovor, a može se preuzeti na web stranici Ministarstva, najkasnije 30 dana nakon završetka projekta.

 

Izvještaj obavezno sadrži kopije originalnih fiskalnih i ostalih propisanih računovodstvenih isprava za sve troškove nastale po odobrenom projektu u skladu sa važećim zakonskim propisima koji regulišu ovu oblast.

 

Ako korisnik sredstava ne dostavi izvještaj u skladu sa st. (1) i (2) člana 15. Odluke o kriterijima, Ministarstvo traži  povrat cjelokupnog iznosa doznačenih sredstava na Jedinstveni račun trezora Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana kada Ministarstvo pisanim putem to od njega zatraži.

 

Ako korisnik sredstava ne izvrši povrat sredstava, Ministarstvo pokreće postupak pred nadležnim organom protiv korisnika sredstava koji nije opravdao doznačena sredstva i zabranjuje se apliciranje istom na javne pozive koje raspisuje Ministarstvo u periodu od tri godine.

 

Korisnik sredstava je dužan da vodi odvojenu i preciznu finansijsku dokumentaciju tako da se sva plaćanja i troškovi načinjeni prema odobrenom projektu lako mogu identifikovati. Korisnik sredstava je dužan da čuva originalne računovodstvene knjige i originalnu finansijsku dokumentaciju te da, u slučaju potrebe, računovodstvene knjige i drugu finansijsku dokumentaciju ustupi za razmatranje i kontrolu Ministarstvu ili bilo kojoj drugoj osobi koju ovlasti Vijeće ministara Bosne i Hercegovine ili bilo kom drugom zakonom ovlaštenom organu.

 

Korisnik sredstava može da izvrši realokaciju u iznosu do 15 % unutar odobrenih aktivnosti

bez  posebne saglasnosti Ministarstva, što posebno navodi u izvještaju sa obrazloženjem.

 

                                                                                              

PRILOZI:

 

-          Odluka o kriterijima za raspored sredstava iz tekućeg granta za realizaciju projekata bilateralne saradnje u oblasti nauke na osnovu međunarodnih sporazuma za 2023. godinu

-          Obrazac za Izvještaj o utrošku sredstava