Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

ODLUKA O DODJELI SREDSTAVA ZA PROJEKTE IZ TEKUĆEG GRANTA „MEĐUNARODNA KULTURNA SARADNJA“ ZA 2020. GODINU

30.12.2020

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

                                                                                                                                                 

Na osnovu člana 10. stav (1) Zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu („Službeni glasnik BiH“, broj46/20), člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i člana 13. Odluke o kriterijima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Međunarodna kulturna saradnja“ za 2020. godinu („Službeni glasnik BiH“, broj 68/20), na prijedlog Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 38 vanrednoj sjednici, održanoj 23.12.2020. godine, donijelo je

 

                                                                                      ODLUKU

 

            O DODJELI SREDSTAVA ZA PROJEKTE IZ TEKUĆEG GRANTA „MEĐUNARODNA KULTURNA SARADNJA“ ZA 2020. GODINU

 

 

Član 1.

(Predmet Odluke)

 

(1) Ovom odlukom dodjeljuju se sredstva za projekte iz tekućeg granta „Međunarodna kulturna saradnja“ za 2020. godinu sljedećim subjektima:

 

R.br.

Naziv i sjedište institucije

Naziv projekta

Prijedlog iznosa u KM

 1.  

Udruga Savjet organizatora festivala folklora i tradicijske umjetnosti u BiH Mostar FBiH

Tradicija naroda BiH u međunarodnoj sceni

5.000,00

 1.  

UG Dječji hor "Vrapčići" Banja Luka RS

Ujedinjeni muzikom

13.000,00

 

 1.  

Savez nacionalnih manjina RS Banja Luka RS

"Prekogranična kulturna suradnja Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske sa Hrvatskom, Srbijom, Slovačkom i Italijom"

5.000,00

 

 1.  

JU Centar za kulturu i obrazovanje Laktaši RS

16. Internacionalni festival amaterskog teatra i sedmodnevne teatarske radionice, Laktaši 2021

12.000,00

 1.  

Institut za regionalni razvoj  Mostar FBiH

Video promocija monografije Hercegovačko-neretvanske županije

10.000,00

 1.  

JU Narodno pozorište Tuzla FBiH

Tradicionalna međunarodna pozorišna revija "Tuzlanski pozorišni dani"

10.000,00

 1.  

JU Muzej Semberije Bijeljina RS

Vizualizacija nepoznatog Balkana-Prahistorijske grobne humke u sjeveroistočnoj Bosni

10.000,00

 

 1.  

JU Narodna biblioteka RS Zvornik RS

"Šta je nama Kočić danas"

7.000,00

 1.  

UG ICOM  - Nacionalni komitet Bosne i Hercegovine Sarajevo FBiH

"Muzeji za različitost: jednakost i uključivost"

6.000,00

 1.  

UG Hercegovački plodovi Mediterana Stolac FBiH

13.međunarodno Kulturno gospodarsko sajamska manifestacija "Hercegovački plodovi mediterana" Stolac 2021

7.000,00

 1.  

Bosansko narodno pozorište Zenica FBiH

"20. Međunarodni festival bosanskohercegovačke drame" Zenica 2021

10.000,00

 1.  

Izdavačka kuća Connectum d.o.o Sarajevo FBiH

Biblioteka "Brijeg"

5.000,00

 1.  

Centar kulturne aktivnost Charlama Sarajevo FBiH

Putovanje kroz prodavnicu praznine

10.000,00

 1.  

Javna naučna ustanova Institut za jezik Sarajevo FBiH

Maternji jezik u funkciji povezivanja i čuvanja identiteta u europskim integracijskim kontekstima

5.000,00

 1.  

Centar za obrazovanje i kulturu Akademija Čapljina FBiH

"Međunarodni seminar klasične glazbe ARDEA"

6.000,00

 1.  

Udruženje likovnih umjetnika u BiH Sarajevo FBiH

56. Internacionalna kolonija Počitelj FBiH

10.000,00

 1.  

 Sinopsis d.o.o Sarajevo FBiH

Izdavački program 2020 godina

10.000,00

 1.  

Akademija nauka i umjetnosti BiH Sarajevo FBiH

Edicija - međunarodna afirmacija književnosti u BiH IV ciklus

10.000,00

 1.  

JU Matična biblioteka Istočno Sarajevo RS

Knjige bez granica regionalna razmjena kulturni proizvoda i programa

10.000,00

 1.  

Udruženje Strip Autora i Obožavalaca Stripa RS "Deveta Dimenzija" Banja Luka RS

Strip album "Gluvo doba"

5.000,00

 1.  

JU narodno pozorište u Mostaru FBiH

17. međunarodni festival komedije"Mostarska liska"

6.000,00

 1.  

HKUD "Dretelj” Čapljina FBiH

Međunarodna manifestacija "Zvona Dretelj" i rekonstrukcija djela doma kulture

6.000,00

 1.  

Centar za kulturu Goražde, Goražde FBiH

21. internacionalni festival dječje pjesme Goražde 2020

7.000,00

 1.  

Udruženje osoba sa invaliditetom" Vizija" Sarajevo FBiH

Učešće na međunarodnim festivalima folklora

7.000,00

 1.  

DIS Pozorište mladih Banja Luka RS

10 godina aplauz festa

6.000,00

 1.  

Braniteljska udruga "Sektor Rujani" Livno BiH FBiH

Izgradnja spomen doma Doma Kulture

20.000,00

 1.  

Udruga ART Kiseljak FBiH

Online art

10.000,00

 1.  

JU Kulturni Centar  Cazin FBiH

Internacionalna kolonija skulptura Ostrožac 2021

10.000,00

 1.  

Centar za kulturu Orašje, Orašje FBiH

Kazališni mozaik

7.000,00

 1.  

Udruženje filmskih radnika "Vizantija" Istočno Sarajevo Pale RS

Međunarodno predstavljanje projekta filma"Djeca Kozare" na filmskim festivalima i kulturnim manifestacijama

10.000,00

 1.  

JU Kinoteka Pale  RS

Filmski kampus 2021

5.000,00

 1.  

Udruga gluhih i nagluhih SLUH HNS Mostar FBiH

Kulturni festival gluhih i nagluhih Mostar

8.000,00

 1.  

Udruženje osoba sa invaliditetom Kreativa Sarajevo FBiH

Međunarodna kolonija umjetničke keramike

8.000,00

 1.  

Udruženje za istraživanje kulturnog nasljeđa "Sefarda" Sarajevo FBiH

Upoznavanje sa kulturom i tradicijom Sarajevo FBiH

7.000,00

 1.  

Udruženje Forum teatar Istočno Sarajevo RS

21. međunarodni Festival Lut fest 2020.

12.000,00

 1.  

Umjetnička galerija BiH Sarajevo FBiH

CogniArt: umjetnost svima

10.000,00

 1.  

JU centar za kulturu obrazovanje i informisanje Bosanska Krupa FBiH

Likovna kolonija za mlade mostovi budućnosti

8.000,00

 1.  

UG Jahorina Fest Pale RS

Međunarodni festival dokumentarnog kratkog filma Jahorina film festival RS

6.000,00

 1.  

 

JU Dječije pozorište,  Banja Luka RS

Postprodukcija 19 međ festival pozorište

12.000,00

 1.  

KŠC Opća realna gimnazija Sarajevo FBiH

Interkulturalni vremeplov

10.000,00

 1.  

Hrvatska glazbena unija u žzh Široki Brijeg FBiH

HGU vs corona

6.000,00

 1.  

Kazališno filmska udruga Octavian Mostar FBiH

14. Mostar film festival

10.000,00

 1.  

Udruženje osoba sa invaliditetom "Polet" Sarajevo FBiH

Izložba bosanskohercegovačke narodne nošnje u Bratislavi

8.000,00

 1.  

Arhiv RS Banja Luka, RS

Srpski pisci iz BiH u jugoslovenskoj diplomatiji

7.000,00

 1.  

Udruženje arhivskih radnika RS Banja Luka RS

75. godina od pobjede nad fašizmom (1945-2020)

5.000,00

 1.  

KUD Blagaj iz Blagaja FBiH

Međunarodni festival folklora 37. susreta Blagaj 2020

8.000,00

 1.  

Kud mladih "Bosiljak" Derventa RS

Interfolk fest "Bosiljkovanje" Derventa 2020 u vrijeme pandemije virusa Covid19

5.000,00

 

(2) Ukupna raspoloživa sredstva za projekte u okviru „Međunarodna kulturna saradnja“ za 2020. godinu iznose 390.000,00 KM i dodjeljuju se iz budžeta Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ministarstvo) za 2020.godinu sa  poziciji „Tekući transferi i grantovi“.

 

 

Član 2.

(Izvještaj o utrošku sredstava)

 

(1) U skladu sa članom 10. stav (3) Zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020.godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 46/20),korisnici sredstava iz člana 1. stav (1) ove odluke dužni su Ministarstvu dostaviti izvještaje o namjenskom utrošku sredstava prema Obrascu za narativni izvještaj i Obrascu za finansijski izvještaj Odluke o kriterijima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta "Međunarodna kulturna saradnja" za 2020. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 68/20) (u daljem tekstu: "Odluka o kriterijima").

 

(2) Korisnici sredstava kojima su dodijeljena sredstva u iznosu 20.000,00 KM i više dužni su dostaviti i izvještaj nezavisne revizije prema odredbama iz člana 17. Odluke o kriterijima.

 

Član 3.

(Ugovor o korištenju dodijeljenih sredstava)

 

(1) Sa subjektima kojima su odobrena sredstva prema odluci iz člana 1. stav (1) ove odluke,  Ministarstvo zaključuje ugovoro korištenju dodijeljenih sredstava iz Tekućeg granta  „Međunarodna kulturna saradnja“ za 2020. godinu (u daljem tekstu: ugovor).

 

(2) Prije zaključivanja ugovora korisnici sredstava se obavještavaju (e-meilom i telefonski) o Odluci o dodjeli sredstava za projekte iz Tekućeg granta „Međunarodna kulturna saradnja“ za 2020. godinu, te se od istih traži da prije zaključivanja ugovora dostave:

 

a)      revidirani budžet u skladu s odobrenim sredstvima i u skladu s budžetom u okviru aplikacije dostavljene na javni konkurs. Revidirani budžet projekta postaje sastavni dio ugovora i isti mora biti potpisan od strane korisnika sredstava i ovjeren pečatom korisnika sredstava.Prilikom sačinjavanja revidiranog budžeta dozvoljeno je mijenjanje iznosa po budžetskim linijama, ali ne i mijenjanje budžetskih linija.

 

b)      obavijest o tačnom terminu početka i završetka projekta  i isti se unose u ugovor.

 

 

Član 4.

(Realizacija Odluke)

 

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine i Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine.

 

 

Član 5.

(Stupanje na snagu)

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na internet stranici Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine i “Službenom glasniku BiH”.