Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Konkurs za dodjelu Nagrade u oblasti nauke u Bosni i Hercegovini za uspjehe na međunarodnom planu za 2023. godinu

02.11.2023

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Na osnovu člana 4. Pravilnika o nagradama u oblasti nauke u Bosni i Hercegovini za uspjehe na međunarodnom planu („Službeni glasnik BiH“, broj 75/23) Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, objavljuje

 

K o n k u r s

za dodjelu Nagrade u oblasti nauke u Bosni i Hercegovini za uspjehe na međunarodnom planu za 2023. godinu

 

I Predmet konkursa

Predmet konkursa je dodjela Nagrade u oblasti nauke u Bosni i Hercegovini za uspjehe na međunarodnom planu za 2023. godinu (u daljem tekstu: Nagrada za nauku).

II Sredstva

 

Visina novčane Nagrade za nauku iznosi deset prosječnih plata u Bosni i Hercegovini iz prethodne godine.

Nagrada za nauku dodjeljuje se u obliku plakete i novčane nagrade.

Nagrada za nauku dodjeljuje se jednom godišnje.

Nagrada za nauku se može kandidatu dodijeliti samo jednom.

 

III Prijedlog za dodjelu Nagrade za nauku

 

Pravo da podnesu prijedlog za Nagradu za nauku imaju: akademije nauka i umjetnosti, univerziteti, naučno-istraživački instituti, pojedinci, posredstvom ministarstava nadležnih za nauku i Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Jedan predlagač može dostaviti prijedlog samo jednog kandidata.

Prijedlog za dodjelu Nagrade za nauku dostavlja se sa pisanim obrazloženjem ministarstvima nadležnim za nauku i Vladi Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, koji iste prosljeđuju Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine.

IV Potrebna dokumentacija

Uz pisano obrazloženje dostavljaju se sljedeći dokumenti:

a)       popunjen, potpisan i ovjeren aplikacioni obrazac (Prilog)

b)   biografija kandidata,

     c)    uvjerenje o državljanstvu kandidata,

d)    podatke o djelatnosti kandidata i ostvarenjima i dostignućima u nauci i istraživanju na   

        međunarodnom planu.

Uz prijedlog, predlagač dostavlja originale ili ovjerene kopije dokumenata iz kojih se vide postignuti

 

Prijedlog se neće uzeti u razmatranje ako:

a)      dokumentacija nije potpuna,

b)      prijedlog nema obrazloženja,

c)      predlagač dostavi prijedlog za više kandidata.

V Kriteriji za vrednovanje pristiglih prijedloga

Nagrada za nauku dodjeljuje se naučnom radniku, državljaninu Bosne i Hercegovine, za izuzetno uspješan rad u oblasti nauke i ostvareni rezultat/e na međunarodnom planu, pri čemu se vrednuje izuzetno naučno ostvarenje te doprinos razvoju i popularizaciji nauke i promovisanju Bosne i Hercegovine

 

Prilikom razmatranja pristiglih prijedloga, a u skladu sa Uputstvom o metodološkom okviru i principima za izradu pravilnika o minimalnim uslovima za izbor u naučna zvanja („Službeni glasnik BiH“, broj 47/12), vrednovat će se:

 

a)          monografije, monografske studije, tematski zbornici, leksikografske i kartografske  

publikacije međunarodnog značaja,

 

b)    radovi objavljeni u naučnim časopisima međunarodnog značaja,

 

c)    zbornici međunarodnih naučnih skupova,

 

d)    patenti, autorske izložbe, rukovođenje projektima, mentorstvo (na međunarodnom  

       nivou).     

 

VI Postupak dodjele Nagrade za nauku

 

Ministarstvo objavljuje konkurs za dodjelu Nagrade za nauku.

Vijeće za nauku Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vijeće) utvrđuje konačan prijedlog za dodjelu Nagrade za nauku.

Rješenje o dodjeli Nagrade za nauku donosi ministrica civilnih poslova na osnovu konačnog prijedloga Vijeća. 

VII  Rokovi

 

Javni konkurs ostaje otvoren 30 dana od dana posljednje objave.

 

Nakon isteka roka prijedlozi se neće razmatrati.

 

 

VIII Način dostavljanja:

 

Ministarstva nadležna za nauku u Bosni i Hercegovini i Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine  navedenu dokumentaciju dostavljaju u zatvorenoj koverti, na način kako je to gore navedeno,  ISKLJUČIVO PUTEM POŠTE Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine, sa naznakom:

 

Javni konkurs 

za dodjelu Nagrade u oblasti nauke u Bosni i Hercegovini za uspjehe na međunarodnom planu za 2023. godinu

                                                      Ministarstvo civilnih poslova,

      Trg BiH 1, 71 000 Sarajevo

 

 

Prilog - Aplikacioni obrazac