Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Javni poziv za prijavu kandidata za obavljanje poslova u okviru projekta „Jačanje kapaciteta za nadzor, otkrivanje i izvještavanje o COVID -19 i rutinskoj imunizaciji u Bosni i Hercegovini“

24.07.2023

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine objavljuje

  

                                                                             JAVNI POZIV

Za prijavu kandidata za obavljanje poslova u okviru projekta „Jačanje kapaciteta za nadzor, otkrivanje i izvještavanje o COVID -19 i rutinskoj imunizaciji u Bosni i Hercegovini“

 

            Uz potporu Svjetske zdravstvene organizacije, na temelju Sporazuma za izravnu financijsku suradnju (DFC) između Svjetske zdravstvene organizacije i Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine,Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine će angažirati tri eksperta i jednog suradnika iz područja zdravstva koji će pomagati Sektoru za zdravstvo u prikupljanju podataka i komunikaciji sa Federacijom Bosne i Hercegovine, Republikom Srpskom i Brčko Distriktom Bosne i Hercegovine.

 

 

            Opis poslova:

- Prikupljanje i obrada podataka o svim slučajevima vezanim uz virus COVID-19 i rutinsku imunizaciju te sastavljanje izvješća koja se šalju svim relevantnim primateljima;

- Koordinacija ovih zadataka s Federacijom BiH, Republikom Srpskom i Brčko Distriktom BiH;

- Izrada informacije o aktivnostima Sektora za zdravstvo Ministarstva civilnih poslova;

- Korištenje cjepiva u cijeloj BiH i izvještavanje prema zajedničkoj WHO WIISE bazi podataka;

- Administrativni i drugi poslovi vezani uz COVID-19 i rutinsku imunizaciju po potrebi.

 

            Uvjeti koje kandidat mora ispunjavati:

 

a)     Opći uvjeti:

1)     da ima navršenih 18 godina,

2)     da je državljanin Bosne i Hercegovine,

3)     da protiv njega nije pokrenut kazneni postupak za kazneno djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za kazneno djelo učinjeno s umišljajem, sukladno kaznenim zakonima u Bosni i Hercegovini,

4)     da se na njega ne odnosi članak IX. stavak 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

 

a)     Posebni uvjeti:

1)     da je kandidat iz zdravstvene struke (doktori medicine, diplomirani medicinski tehničari, medicinski tehničari, sanitarni tehničari ili druge zdravstvene struke i/ili inženjeri informatike) ili

2)     da je kandidat iz drugih zvanja koja mogu pomoći u radu Sektora za zdravstvo. 

 

            Uvjeti nagažmana:

            Sa izabranim kandidatima zaključit će se ugovor o djelu.

 

            Potrebni dokumenti:

a)     Kandidat za eksperta treba dostaviti sljedeću dokumentaciju:

-        životopis sa kratkim pismom motivacije sa iskustvom u radu na projektima,

-        uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine (ne starije od šest mjeseci),

-        ovjerenu presliku fakultetske diplome (nostrificiranu diplomu, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine), sa dodatkom diplomi ako je stečena po Bolonjskom procesu; samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi uopšte nije izdavala ni za jednog diplomca, kandidat je dužan da, uz ovjerenu presliku fakultetske diplome, dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi uopšte nije izdavan ni za jednog diplomca,

 

b)     Kandidat za suradnika treba dostaviti sljedeću dokumentaciju:

-        životopis sa kratkim pismom motivacije,

-        uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine (ne starije od šest mjeseci),

-        ovjerenu presliku diplome o srednjoj stručnoj spremi,

 

 

Napomena:    Original uvjerenja da se protiv njega ne vodi kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca) i ovjerenu izjavu da se na njega ne odnosi članak IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine (ovjerena od strane nadležnog tijela), izabrani kandidati dužni su dostaviti prije zaključivanja ugovora o djelu.

 

            Javni poziv se objavljivuje na web stranici Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine: www.mcp.gov.ba i ostaje otvoren do 31. 7. 2023. godine do 14 sati.

 

            Prijave, sa traženim dokumentima, se dostavljaju na email adresu: kabinet.ministra@mcp.gov.basa naznakom: "Javni poziv za obavljanje poslova u okviru projekta „Jačanje kapaciteta za nadzor, otkrivanje i izvještavanje o COVID -19 i rutinskoj imunizaciji u Bosni i Hercegovini“.

 

Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.