Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

JAVNI POZIV ZA KATEGORIZACIJU SPORTISTA NA NIVOU BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2023. GODINU

02.10.2023

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

BOSNA I HERCEGOVINA

MINISTARSTVO CIVILNIH POSLOVA

 

Na osnovu člana 7. stav (2) Pravilnika o kategorizaciji sportista na nivou Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 52/16),Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, objavljuje

                                                                                     JAVNI POZIV

                               ZA KATEGORIZACIJU SPORTISTA NA NIVOU BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2023. GODINU

I. Predmet Javnog poziva

Predmet Javnog poziva je kategorizacija sportista na nivou Bosne i Hercegovine, kao i ostvarivanje prava sportista na nivou Bosne i Hercegovine na osnovu izvršene kategorizacije za 2023. godinu.

 

II.  Osnov za kategorizaciju sportista

 

Osnov za kategorizaciju sportista je značajan sportski rezultat koji je sportista ostvario na zvaničnim međunarodnim takmičenjima u sportskim disciplinama koje su na zvaničnom programu Olimpijskih igara u organizaciji Međunarodnog olimpijskog komiteta (IOC), Paraolimpijskih igara u organizaciji Internacionalnog paraolimpijskog komiteta (IPC) i Specijalne olimpijade u organizaciji Međunarodne specijalne olimpijade, odnosno plasman za učešće na navedenim takmičenjima na način i pod uslovima propisanim tačkom III Javnog poziva.

 

III.  Kategorije

 

(1)   Sportisti koji su ostvarili značajne sportske rezultate razvrstavaju su u sljedeće kategorije:

   a) ZASLUŽNI SPORTISTI:

   1) osvojeno I-III mjesto na Olimpijskim igrama;

   2) osvojeno I-III mjesto na Svjetskom prvenstvu;

   3) osvojeno I-III mjesto na Evropskom prvenstvu;

   4) osvojeno I-III mjesto na Paraolimpijskim igrama.

   b) VRHUNSKI SPORTISTI MEĐUNARODNOG RAZREDA

   1) ispunjena "A" norma ili ostvaren plasman za učešće na Olimpijskim igrama;

   2) ispunjena norma ili ostvaren plasman za učešće na Paraolimpijskim igrama;

   3) ispunjena norma ili ostvaren plasman za učešće na Specijalnoj olimpijadi;

   4) ostvaren plasman na Svjetsko prvenstvo.

(2) Kategorizacija se vrši isključivo za sportski rezultat naveden pod tačkama a) i b) prethodnog

 

(3) Sportisti koji su značajne sportske rezultate ostvarili kao reprezentativci bivše Jugoslavije

   (SFRJ) imaju pravo na kategorizaciju ukoliko su državljani Bosne i Hercegovine sa stalnim

   prebivalištem na teritoriji Bosne i Hercegovine i ukoliko po osnovu sportskih rezultata ne

     primaju bilo kakve naknade u zemljama bivše Jugoslavije ili od strane bilo kojeg nivoa

   vlasti u Bosni i Hercegovini.

IV. Jednokratna novčana nagrada

Kategorisani sportisti ostvaruju pravo na novčanu naknadu pod uslovima utvrđenim posebnim rješenjem koje donosi Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, i to:

a)      Zaslužni sportisti nabrojani pod tačkom III a) Javnog poziva ostvaruju pravo na jednokratnu novčanu nagradu na godišnjem nivou nakon što ispune uslove za odlazak u penziju u skladu sa odredbama Zakona o penzijsko invalidskom osiguranju.

b)      Vrhunski sportisti međunarodnog razreda iz tačke III b) Javnog poziva ostvaruju pravo na jednokratnu novčanu nagradu, a koja se isplaćuje u prvoj narednoj godini nakon ostvarenog rezultata koji je bio osnov za kategorizaciju. Visina jednokratne novčane nagrade zavisi od postignutog rezultata na takmičenju na kojem je sportista učestvovao. Vrhunski sportisti mogu uživati navedena prava samo ukoliko se aktivno bave sportom u navedenom periodu.

V. Potrebna dokumentacija i način dostavljanja

 

(1)   Prilikom apliciranja na Javni poziv za kategorizaciju sportista na nivou Bosne i Herceogvine za 2023. godinu, potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

 

a)      Zahtjev za kategorizaciju (može ga podnijeti lice koje je ostvarilo značajan sportski rezultat ili matični sportski savez);

b)      Potpisanu biografiju podnosioca zahtjeva za kategorizaciju sportiste, sa kontakt podacima (adresa, broj telefona, email adresa);

c)      Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);

d)      Obavještenje ili potvrdu o prebivalištu (ne starije od 15 dana);

e)      Dokaze o ostvarenim sportskim rezultatima, sa potvrdom matičnog saveza;

f)       Potpisanu izjavu ovjerenu od općinskog organa za ovjeru, odnosno notara da podnosilac zahtjeva za kategorizaciju sportista ne prima naknadu za ostvarene sportske rezultate u zemljama bivše Jugoslavije, odnosno ne prima naknadu od strane bilo kojeg nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini;

g)      Ovjerenu kopiju ugovora ili potvrde o otvorenom transakcijskom računu kod banke;

h)      Zaslužni sportsiti su obavezni dostaviti dokaz (Rješenje) da su penzionisani u skladu sa Zakonom o penzijsko invalidskom osiguranju Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske.

 

Potrebno je da sva dokumentacija bude na jednom od jezika u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini.

 

Naprijed navedena dokumentacija pod tačkama od a) do h) dostavlja se isključivo putem pošte, u zapečaćenim kovertama, na adresu Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Trg Bosne i Hercegovine 1, 71000 Sarajevo, sa naznakom „za Javni poziv za kategorizaciju sportista na nivou Bosne i Hercegovine za 2023. godinu“.

 

Obavještenje o Javnom pozivu se objavljuje u dnevnim novinama: „Dnevni list“, „Nezavisne novine“ i „Dnevni avaz“, a tekst Javnog poziva se objavljuje na web stranici Ministarstva, i isti ostaje otvoren 15 kalendarskih dana od dana posljednje objave. Zahtjevi koji su neblagovremeni, nepotpuni i neuredni neće se uzeti u razmatranje.

VI. Ostale napomene

 

(1)   Svaki sportista, državljanin Bosne i Hercegovine, koji je ostvario neki od značajnih sportskih rezultata iz tačke III Javnog poziva i koji je uredno registrovan u pripadajući sportski savez u određenom sportu, ima pravo da bude kategorisan u neku od kategorija iz tačke III Javnog poziva.

(2)   Za imenovanje zaslužnog sportiste i sportiste međunarodnog razreda Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine formira Komisiju za imenovanje, koja se sastoji od pet članova.

(3)   Vrhunski sportista koji jednom bude kategorisan ne može biti ponovo razmatran za kategorizaciju, sve do prestanka prava po osnovu prve kategorizacije.

(4)   Kategorije iz člana 3. Pravilnika o kategorizaciji sportista na nivou Bosne i Hercegovine utvrđuje Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, a Odluku o visini jednokratne novčane nagrade za kategorisane sportiste donosi Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine.

(5)   Ukupna raspoloživa sredstva tekućeg granta “Grant za dodjelu novčanih nagrada za zaslužne i vrhunske sportiste međunarodnog razreda” za 2023. godinu utvrđena su Zakonom o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2023. godinu u iznosu od 100.000 KM.

(6)   Sportista kojem bude izrečena pravosnažna mjera zabrane takmičenja od strane evropske i svjetske sportske federacije ili pravosnažna kazna zbog kršenja antidoping pravila ne može steći nikakvo pravo po ovom Javnom pozivu, odnosno prestaje mu trajno pravo stečeno na osnovu ovog Javnog poziva.