Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

JAVNI POZIV ZA DODJELU SREDSTAVA NAMIJENJENIH ZA TEKUĆI GRANT “SUFINANSIRANJE SPORTSKIH MANIFESTACIJA” ZA 2023. GODINU

23.08.2023

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Na osnovu člana 9. Odluke o kriterijima za raspored sredstava namijenjenih za tekući grant “Sufinansiranje sportskih manifestacija” za 2023. godinu, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, objavljuje

                                                                                     JAVNI POZIV

ZA DODJELU SREDSTAVA NAMIJENJENIH ZA TEKUĆI GRANT “SUFINANSIRANJE SPORTSKIH MANIFESTACIJA” ZA 2023. GODINU

 

I Predmet Javnog poziva

 

Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava namijenjenih za tekući grant “Sufinansiranje sportskih manifestacija” za 2023. godinu.

 

II Subjekti koji imaju pravo podnošenja prijave za grant

 

(1) Pravo na podnošenje prijave za dodjelu sredstava namijenjenih za tekući grant "Sufinansiranje sportskih manifestacija" za 2023. godinu imaju:

a) Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine,
b) Paraolimpijski komitet Bosne i Hercegovine,
c) Specijalna olimpijada u Bosni i Hercegovini,
d) Sportski savezi registrirani u Bosni i Hercegovini,
e) Sportski savezi osoba s invaliditetom registrirani u Bosni i Hercegovini i
f) Sportski klubovi u Bosni i Hercegovini, koji organiziraju ili učestvuju na međunarodnim sportskim manifestacijama

(2) Sredstvima namijenjenim za tekući grant "Sufinansiranje sportskih manifestacija" za 2023. godinu sufinansiraju se i podržavaju projekti u oblasti sporta u skladu s kriterijima iz člana 4. Odluke o kriterijima za raspored sredstava namijenjenih za tekući grant „Sufinansiranje sportskih manifestacija“ za 2023. godinu („Službeni glasnik BiH“, broj: 57/23).

(3) Sportski subjekti iz stava (1) tač. a), b), c), d) i e) iz ovog poziva mogu aplicirati s jednim projektom u okviru ovog granta.

 

(4) Projekti, sa kojima apliciraju subjekti koji imaju pravo podnošenja prijave za grant, moraju se odnositi na budžetsku 2023. godinu.

 

(5) Sportski subjekti iz stava (1) tačka f) ovog poziva mogu aplicirati za jednu međunarodnu sportsku manifestaciju.

 

(6) Za organizaciju međunarodnih takmičenja u Bosni i Hercegovini potrebno je imati saglasnost Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ministarstvo), u skladu s članom 54. Zakona o sportu u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 27/08, 102/09 i 66/16).

 

 

III Kriteriji za vrednovanje podnesenih prijava korisnika sredstava

 

Sredstva namijenjena za tekući grant "Sufinansiranje sportskih manifestacija" za 2023. godinu, dodjeljuju se prema sljedećim kriterijima:


a) Mjera u kojoj projekat doprinosi razvoju vrhunskog sporta;
b) Značaj projekta;
c) Broj učesnika uključenih u projekat i rodna zastupljenost;
d) Ostvareni sportski rezultati u prethodnom periodu;

e) Broj članica koje podnositelj zahtjeva okuplja (Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine, Paraolimpijski komitet Bosne i Hercegovine, Specijalna olimpijada u Bosni i Hercegovini, Sportski savezi registrirani u Bosni i Hercegovini, Sportski savezi osoba sa invaliditetom registrirani u Bosni i Hercegovini).

 

 

IV Izuzeće

 

(1) Na dodjelu sredstava namijenjenih za tekući grant "Sufinansiranje sportskih manifestacija" za 2023. godinu nemaju pravo:


a) Sportski subjekt koji do dana raspisivanja Javnog poziva za "Sufinansiranje sportskih manifestacija" za 2023. godinu (u daljnjem tekstu: Javni poziv) nije izvršio sve svoje obaveze iz ranije zaključenih ugovora sa Ministarstvom za 2018., 2020. i 2022.godinu,

b) Izuzeće se odnosi i na ovlaštenu osobu koja je zaključila ugovor u ime određenog sportskog subjekta koji nije ispunio obaveze iz ugovora zaključenog sa Ministarstvom, te se neće razmatrati zahtjev drugog sportskog subjekta, koji aplicira za sredstava na osnovu objavljenog javnog poziva, ako se ta osoba javi kao ovlaštena osoba;

 

c) Sportski subjekti koji nemaju prethodno izdatu saglasnost Ministarstva u skladu s članom 54. Zakona o sportu u Bosni i Hercegovini;

 

d) Ako subjekt aplicira za više od jedne međunarodne sportske manifestacije, njegova aplikacija se odbacuje.

 

(2) Projekat koji svojim sadržajem na bilo koji način krši odredbe Olimpijske odnosno Paraolimpijske povelje i Evropske povelje o sportu se odbacuje.


(3) Iz sredstava namijenjenih za tekući grant "Sufinansiranje sportskih manifestacija" za 2023. godinu neće se sufinansirati obaveze nastale na osnovu profesionalnih ugovora između sportskog subjekta i sportista odnosno sportistkinja.


(4) Iz sredstava namijenjenih za tekući grant "Sufinansiranje sportskih manifestacija" za 2023. godinu neće se sufinansirati obaveze nastale na osnovu priprema takmičara, kako u individualnim tako i u kolektivnim sportovima.


(5) Jedna fizička osoba se može pojaviti kao ovlaštena osoba u samo jednom sportskom subjektu. Ako se jedna osoba pojavi kao ovlaštena osoba u više sportskih subjekata koji apliciraju za dodjelu sredstava namijenjenih za tekući grant "Sufinansiranje sportskih manifestacija" za 2023. godinu, Komisija će odbaciti svaku podnesenu prijavu sportskih subjekata u kojima se ta osoba pojavljuje kao ovlašteno/odgovorno lice.

 

 

V Raspodjela sredstava

 

Ukupna raspoloživa sredstva namijenjena za tekući grant "Sufinansiranje sportskih manifestacija" za 2023. godinu utvrđena su Zakonom o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2023. godinu u iznosu od 1.342.000,00KM.

 

(1) Raspoloživa sredstva namijenjena za tekući grant "Sufinansiranje sportskih manifestacija" za 2023. godinu se dijele:

a) Olimpijskom komitetu Bosne i Hercegovine, Paraolimpijskom komitetu Bosne i Hercegovine, Specijalnoj olimpijadi u Bosni i Hercegovini, sportskim savezima registriranim u Bosni i Hercegovini i sportskim savezima osoba s invaliditetom registriranim u Bosni i Hercegovini sredstva u iznosu od 800.000,00 KM;

b) Sportskim klubovima, koji organiziraju ili učestvuju na međunarodnim sportskim manifestacijama sredstva u iznosu od 542.000,00 KM, od kojih se sredstva za infrastrukturu u iznosu od 200.000,00 KM raspoređuju na iznose od 5.000,00 KM do 10.000,00 KM.

 

(2) Sredstvima tekućeg granta sufinansiraju se isključivo aktivnosti navedene u Obrascu B, koji je sastavni dio ovog poziva.


(3) Troškovi reprezentacije koji se odnose na ishranu i piće, ne mogu biti veći od 5% od ukupno odobrenog iznosa sredstava za podržani projekat. Troškovi taksi usluga, mobilnih telefona i goriva nisu prihvatljivi.

 

(4) Sredstva se dodjeljuju namjenski korisniku sredstava za predloženi projekat i nije dozvoljeno vršiti naknadnu promjenu korisnika sredstava i samog projekta.

 

(5) Minimalni iznos sredstava koji se može dodijeliti iz ovog granta iznosi 3.000,00 KM, a maksimalni iznos koji se može dodijeliti iz ovog granta iznosi 100.000,00 KM i to:

a) Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine, Paraolimpijski komitet Bosne i Hercegovine i Specijalna olimpijada u Bosni i Hercegovini mogu aplicirati na iznos do 100.000,00 KM;

b) Sportski savezi u Bosni i Hercegovini i sportski savezi osoba s invaliditetom u Bosni i Hercegovini registrirani u skladu sa Zakonom o sportu u Bosni i Hercegovini i koji su uvedeni u Registar pravnih i fizičkih lica u oblasti sporta na nivou Bosne i Hercegovine kod Ministarstva, mogu aplicirati na iznos od 5.000,00 KM do 50.000,00 KM;

c) Sportski savezi u Bosni i Hercegovini i sportski savezi osoba s invaliditetom u Bosni i Hercegovini registrirani u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine mogu aplicirati na iznos od 5.000,00 KM do 30.000,00 KM;


d) Sportski savezi registrirani u entitetskim ministarstvima mogu aplicirati na iznos od 5.000,00 KM do 15.000,00 KM;

 

e) Sportski klub koji organizira sportsku manifestaciju međunarodnog karaktera u Bosni i Hercegovini ili učestvuju na istim van Bosne i Hercegovine može aplicirati na iznos od 3.000,00 KM do 10.000,00 KM.

 

(6) Sredstvima namijenjenim za tekući grant "Sufinansiranje sportskih manifestacija" za 2023. godinu sufinansiraju se projekti korisnika sredstava koji se realiziraju u 2023. godini, s izuzetkom zimskih sportova, čija realizacija može trajati do 30. aprila naredne godine.

 

(7) Ako matična sportska federacija izmjeni unaprijed definiran datum održavanja sportske manifestacije, za čiju realizaciju su korisniku dodijeljena sredstva, korisnik sredstava je dužan obavijestiti Ministarstvo pisanim putem o razlozima pomjeranja i novom terminu održavanja iste sportske manifestacije. Uz obavijest potrebno je da korisnik sredstava priloži odgovarajući dokaz, na osnovu kojeg Ministarstvo izdaje novu saglasnost.

 

 

VI Potrebna dokumentacija

 

(1) Prilikom prijave na Javni poziv potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

a) OBRAZAC A;

 

b) uvjerenje o poreskoj registraciji (identifikacioni broj) (original ili kopija ovjerena od nadležnog organa);


c) aktuelni izvod iz registra nadležnog organa, ne stariji od 45 dana (original ili kopija ovjerena od nadležnog organa);

d) rješenje o razvrstavanju prema djelatnosti izdatog od strane nadležnog zavoda za statistiku;


e) potvrda banke o postojanju transakcionog računa na ime sportskog subjekta ne starija od 30 dana, (original ili kopija ovjerena od nadležnog organa), kao i dokaz da račun nije blokiran;


f) plan utroška sredstava na Obrascu B - s taksativno navedenim troškovima (potpisan od ovlaštenog lica i ovjeren pečatom podnosioca zahtjeva). U planu utroška sredstava mora biti jasno naznačeno za koje aktivnosti se traže sredstva od Ministarstva.

g) bilans stanja i bilans uspjeha za prethodnu godinu ovjeren od Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge (APIF-a/FIA-e) (original ili kopija ovjerena od nadležnog organa);

h) izjava podnosioca prijave, potpisana od ovlaštenog lica i ovjerena pečatom podnosioca prijave, kojom potvrđuje da dodijeljena sredstva iz ovog granta neće koristiti za finansiranje obaveza nastalih na osnovu profesionalnih ugovora sa sportistima/sportistkinjama;


i) sportski klubovi u Bosni i Hercegovini koji organizuju ili učestvuju na međunarodnim sportskim manifestacijama potrebno je da dostave potvrdu da su članovi matičnog sportskog saveza registriranog u Bosni i Hercegovini;


j) izjava podnosioca prijave, čija forma je sastavni dio ove odluke (Prilog 1.), potpisana od ovlaštenog lica i ovjerena pečatom podnosioca prijave;

 

k) plan i program rada za 2023. godinu i kalendar takmičenja za 2023. godinu;

 

l) ako traženu dokumentaciju potpisuje lice koje nije ovlašteno, obavezno je priložiti punomoć.


(2) Aplikacioni obrazac (OBRAZAC-A),
Plan utroška sredstava (OBRAZAC-B), Evaluacioni obrazac (OBRAZAC-C), Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava (OBRAZAC-D), Obrazac za narativni izvještaj (OBRAZAC-E) i Uputstvo za popunjavanje obrazaca su sastavni dijelovi ovog poziva.


(3) Dokumentacija od tačke a) do tačke l) se dostavlja navedenim redoslijedom i mora biti uvezana u cjelinu i popunjena elektronski, a svaka stranica ručno numerirana s parafom i pečatom.


(4) Dokumentacija koja ne bude dostavljena na način definiran prethodnim stavom neće biti uzeta u razmatranje i smatra se neurednom.


(5) Nepotpuna i neblagovremena prijava se ne razmatra i odbacuje se.

 

 

VII Način dostavljanja prijave

 

Prijava sa navedenom dokumentacijom se dostavlja putem pošte na adresu Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Trg BiH 3, 71000 Sarajevo, u zatvorenim kovertama, s naznakom "NE OTVARATI" i punim nazivom javnog poziva na koji se dostavlja prijava: "Sufinansiranje sportskih manifestacija“ za 2023. godinu.

Javni poziv ostaje otvoren 21 dan od dana posljednje objave u dnevnim novinama.

 

 

VIII Obavještenja

 

(1) Podnosilac, koji je učestvovao u javnom pozivu, a čija prijava nije stigla blagovremeno, koja je neuredna ili nepotpuna, odnosno podnosilac čiji projekat nije zadovoljio kriterij ostvarenog dovoljnog broja bodova za vrednovanje, obavještavaju se putem službene internet stranice Ministarstva.

(2) Podnosilac, koji je učestvovao u javnom pozivu, a kojem su dodijeljena sredstva iz granta “Sufinansiranje sportskih manifestacija“ za 2023. godinu smatra se obaviještenim objavljivanjem Odluke o rasporedu sredstava u “Službenom glasniku BiH” i na službenoj internet stranici Ministarstva.

 

 

IX Potpisivanje ugovora

 

(1) Ministarstvo sa korisnicima sredstava, nakon što Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donese Odluku o rasporedu sredstava, te ista bude objavljena u "Službenom glasniku BiH", zaključuje ugovor, u kojem se definiraju međusobna prava i obaveze ugovornih strana.

(2) Prije zaključivanja ugovora, korisnici sredstava se obavještavaju elektronskim putem o Odluci Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i visini odobrenih sredstava, te se od istih traži a u roku od sedam dana dostave:

a) Korigirani plan utroška sredstava usklađen s dodijeljenim sredstvima je sastavni dio ugovora i isti mora biti potpisan od ovlaštenog lica i ovjeren pečatom.


b) Prilikom sačinjavanja korigiranog plana utroška sredstava projekta dozvoljeno je mijenjanje iznosa po linijama plana utroška sredstava, ali ne i mijenjanje linija plana utroška sredstava.

 

(3) Ako korisnik sredstava ne prihvati uvjete propisane ugovorom gubi pravo na korištenje sredstava, te je u tom slučaju dužan pismeno obavijestiti Ministarstvo u roku od sedam dana.

(4) Korisniku sredstava, kojem su dodijeljena sredstva, nije dozvoljeno korištenje naziva Ministarstva bez prethodne pisane saglasnosti Ministarstva.

(5) Korisnici sredstava dužni su Ministarstvu dostaviti Izvještaj o utrošku sredstava i Izvještaj o implementaciji (Narativni izvještaj), na obrascima D i E, koji su sastavni dijelovi ovog poziva, najkasnije u roku od 30 dana od dana održavanja manifestacije.

(6) Ako Komisija za kontrolu Izvještaja o utrošku sredstava ustanovi da korisnik sredstava nije dostavio izvještaj ili dostavljeni izvještaj nije potpun, Ministarstvo će zatražiti povrat cjelokupnog iznosa doznačenih sredstava na Jedinstveni račun trezora Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana kada Ministarstvo pisanim putem to od njega zatraži. Ako korisnik ne izvrši povrat sredstava Ministarstvo će pokrenuti postupak pred nadležnim organom i zabranjuje se prijavljivanje istom na javne pozive koje raspisuje Ministarstvo.

(7) Korisnik sredstava je dužan voditi odvojenu i preciznu finansijsku dokumentaciju, tako da se sva plaćanja i troškovi načinjeni prema odobrenom projektu lako mogu identificirati.

(8) Izvještaj o utrošku sredstava obavezno sadrži kopije originalnih fiskalnih isprava, platnih izvoda i ostalih propisanih računovodstvenih isprava za sve troškove nastale prilikom implementacije projekta, u skladu sa važećim zakonskim propisima koji reguliraju ovu oblast. Narativni izvještaj obavezno mora sadržavati, uz opis realiziranih aktivnosti fotografije, izvještaje medija, zapisnike i drugo što predstavlja dokaz o održanoj manifestaciji.

(9) Korisnik sredstava je dužan da računovodstvene knjige i drugu finansijsku dokumentaciju, u slučaju potrebe učini dostupnom za razmatranje i kontrolu od strane Ministarstva ili bilo kojeg drugog organa kojeg ovlasti Vijeće ministara Bosne i Hercegovine ili bilo kojeg drugog zakonom ovlaštenog organa.

 

 

X Ostale napomene

 

 

(1) U slučaju kada je korisnik sredstava ugovorni organ u smislu čl. 4. i 5. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", br. 39/14 i 59/22), za nabavku opreme, roba ili usluga, iz sredstva odobrenog projekta, korisnik sredstava primjenjuje procedure definirane Zakonom o javnim nabavkama, odnosno doznačena sredstva će utrošiti u skladu s zakonskim propisima i pravdati relevantnim računovodstveno - finansijskim dokazima.

 

(2) Ako korisnik sredstava granta nema status ugovornog organa (udruženja, fondacije i sl.), s obzirom na to da se radi o trošenju javnih sredstava, korisnik sredstava je obavezan transparentno trošiti dodijeljena sredstva i priložiti Izjavu o transparentnom trošenju sredstava.

 

(3) Korisnik sredstava kojem su dodijeljena sredstva u iznosu od 20.000,00 KM i više dužan je dostaviti i Izvještaj nezavisne revizije.

 

(4) Korisnik sredstava troškove nezavisne revizije može planirati u okviru plana utroška sredstava projekta s kojim aplicira na javni poziv.

 

(5) Korisnik može izvršiti realokaciju u iznosu do 15 % unutar odobrenog korigovanog plana utroška sredstava bez posebne saglasnosti Ministarstva, što posebno navodi u izvještaju s obrazloženjem.

 

 

 

 

Svi prilozi navedeni u Javnom konkursu i Odluka o kriterijima za raspored sredstava namjenjenih za tekući grant „Sufinansiranje sportskih manifestacija“ za 2023. godinu mogu se preuzeti na sljedećem linku:

 

www.mcp.gov.ba

 

 

OBRAZAC – A

OBRAZAC – B

OBRAZAC – C

OBRAZAC – D

OBRAZAC – E

Prilog 1. – Izjava

Uputstvo za popunjavanje obrazaca

 

 

Odluka o kriterijima za raspored sredstava namjenjenih za tekući grant „Sufinansiranje sportskih manifestacija“ za 2023. godinu