Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Javni konkurs za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Međunarodna kulturna saradnja“ za 2020. godinu

28.10.2020

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

                                                                                                                                 

 

Na osnovu člana 9. stav (1) Odluke o kriterijima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta “Međunarodna kulturna saradnja” za 2020. godinu („Službeni glasnik BiH“ broj 68/20), Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, objavljuje

 

                                                                              JAVNI KONKURS

                          za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Međunarodna kulturna saradnja“ za 2020. godinu

I Predmet javnog konkursa

 

Odlukom o kriterijima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta "Međunarodna kulturna saradnja" za 2020. godinu (u daljem tekstu: Odluka o kriterijima) (Prilog 7) utvrđeni su kriteriji i druga pitanja vezana uz dodjelu sredstava iz tekućeg granta "Međunarodna kulturna saradnja" za 2020. godinu. Odluka o kriterijima je objavljena na web stranici Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ministarstvo).

 

 

II Sredstva

Sredstva za tekući grant "Međunarodna kulturna saradnja" u iznosu od 390.000,00 KM predviđena su u budžetu Ministarstva za 2020. godinu na poziciji "Tekući transferi i grantovi".

 

Sredstva se dodjeljuju za sufinansiranje projekata iz oblasti međunarodne kulturne saradnje putem javnog konkursa i u skladu s kriterijima definisanim Odlukom o kriterijima. 

 

Najmanji iznos sredstava koji se može dodijeliti iz ovog granta iznosi 5.000,00 KM, a maksimalni do 30.000,00 KM. 

 

III Pravo na podnošenje projekata

Pravo na podnošenje projekata na osnovu objavljenog javnog konkursa za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Međunarodna kulturna saradnja“ za 2020. godinu imaju sljedeći pravni subjekti u Bosni i Hercegovini:

a) muzeji, biblioteke, kinoteke, galerije, pozorišta, kulturni centri, domovi kulture, arhivi, orkestri, filharmonije, zavodi za zaštitu kulturne baštine, akademije nauka i umjetnosti, likovne i muzičke akademije, akademije scenskih umjetnosti, filmski centri; 
b) instituti, udruženja i fondacije i ostali pravni subjekti čija je jedna od djelatnosti u oblasti kulture;
c) izdavačke kuće za projekte odobrene u okviru EU programa Kreativna Evropa; 

Subjekti koji imaju pravo da apliciraju, mogu biti podržani samo sa jednim projektom u okviru ovog granta.

IV Izuzeće 

Ako podnosilac zahtjeva nije izvršio svoje obaveze na osnovu zaključenog ugovora sa Ministarstvom u periodu do 2020. godine, njegov zahtjev za dodjelu sredstava na osnovu konkursa za 2020. godinu neće se uzimati u razmatranje. 

 

Izuzeće se odnosi i na ovlaštenu osobu koja je zaključila ugovor sa Ministarstvom, te se neće razmatrati zahtjev drugog pravnog subjekta koji aplicira za sredstva na osnovu objavljenog konkursa ako se ta osoba javi kao ovlaštena osoba.

 

Subjekti koji su dobili sredstva za projekte u okviru javnog konkursa za 2018. godinu i čiji su projekti u toku, ne mogu aplicirati na javni konkurs za 2020. godinu.


Na dodjelu sredstava nemaju pravo subjekti čiji projekti svojim sadržajem na bilo koji način vrijeđaju vjerske ili etničke osjećaje pripadnika bilo kog naroda u Bosni i Hercegovini. 

V Namjena sredstava

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine svojom odlukom dodjeljuje sredstva za sufinansiranje projekata koji daju doprinos promociji i afirmaciji kulturnog stvaralaštva Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: BiH) na međunarodnom planu, u skladu sa strateškim dokumentima u oblasti kulture u BiH i međunarodnim obavezama, i to kroz: 

a) podršku kulturnim manifestacijama međunarodnog karaktera u BiH u kojima pored učesnika iz BiH učestvuju i predstavnici iz najmanje dvije zemlje, b) podrška projektima predstavljanja kulture van granica BiH, odnosno podrška učešću umjetnika iz BiH na međunarodnim kulturnim manifestacijama, 

c) podršku projektima koji se organiziraju i implementiraju sa partnerima iz drugih država u skladu sa potpisanim bilateralnim sporazumima u oblasti kulture, te projektima koji se organiziraju i implementiraju u okviru međunarodnih tijela i inicijativa u kojima BiH učestvuje, 

d) podršku projektima koji su odobreni u okviru EU programa Kreativna Evropa, 

Ako jedna od aktivnosti u okviru odobrenog projekta obuhvata troškove hrane i pića ti troškovi ne mogu biti veći od 5% od ukupno odobrenog iznosa sredstava za podržani projekat; dok troškovi taksi usluga, goriva, te mobilnih telefona nisu prihvatljivi. 

Sredstva se dodjeljuju namjenski korisniku sredstava za konkretan projekat u skladu s Odlukom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, te nije moguće vršiti naknadnu promjenu korisnika sredstava, niti promjenu samog projekta (npr. umjesto izabranog predložiti drugi projekat odnosno vršiti prenamjenu dodijeljenih sredstava). 

Projekti sa kojima se aplicira moraju biti jednogodišnji.

VI Kriteriji za vrednovanje podnesenih projekata

(1) Pri razmatranju podnesenih projekata vrednuje se: 

a) kvalitet projekta i njegov doprinos promoviranju i afirmiranju domaćeg kulturnog stvaralaštva u međunarodnim okvirima, u skladu sa Strategijom kulturne politike u Bosni i Hercegovini, i to kroz: 

1) promociju kulture Bosne i Hercegovine na međunarodnom planu, 

2) učešće Bosne i Hercegovine u međunarodnim kulturnim programima i inicijativama, 

3) implementaciju međunarodnih sporazuma i programa saradnje potpisanih u oblasti kulture, 

4) afirmaciju umjetnika i unapređenje mobilnosti umjetnika, 

5) učešće u programima Evropske unije i programima regionalne saradnje, 

b) finansijski i operativni kapaciteti aplikanta, uključujući procjenu realiziranih projekata/programa u protekle tri godine, do sada ostvarena saradnja s međunarodnim partnerima i članstvo u međunarodnim i evropskim mrežama i asocijacijama, 
c) održivost projekta i projektnih rezultata u periodu nakon završetka projekta, 
d) izvodljivost projekta, projektnih aktivnosti, jasnost povezanosti cilja projekta s projektnim aktivnostima, broj građana koji su obuhvaćeni projektom (djeca, mladi, osobe s invaliditetom i sl.) i afirmiranje i angažman mladih umjetnika i stvaratelja, 
e) troškovna efektivnost aktivnosti, odnosno usklađenost predviđenih troškova sa ukupnim budžetom projekta i jasna vidljivost traženih sredstava za svaku od planiranih aktivnosti u okviru projekta. 

(2) Vrednovanje projekata vrši se prema kriterijima i bodovima navedenim u Evaluacionom obrascu (Prilog 4) koji je sastavni dio Odluke o kriterijima, a koji obuhvataju: 

a) tematske kriterije, 
b) finansijske i operativne kapacitete aplikanta, 
c) relevantnost projekta, 
d) efektivnost i izvodljivost aktivnosti, 
e) održivost aktivnosti i ciljeva, te 
f) budžet i troškovnu efektivnost aktivnosti. 

VII Potrebna dokumentacija i način dostavljanja 

Podnosilac projekta za dodjelu sredstava iz tekućeg granta "Međunarodna kulturna saradnja" za 2020. godinu, obavezno prilaže sljedeću dokumentaciju: 

a)              aplikacioni obrazac, koji je sastavni dio Odluke o kriterijima (Prilog 1), elektronski popunjen, potpisan i ovjeren pečatom podnosioca projekta ( original);

b)             finansijski plan projekta, na obrascu za budžet koji je sastavni dio Odluke o kriterijima (Prilog 2), elektronski popunjen, potpisan i ovjeren službenim pečatom podnosioca projekta (original);

c)              aktuelni izvod iz registra nadležnog organa u kojem je registriran podnositelj projekta, ne stariji od tri mjeseca (original ili kopija ovjerena od strane nadležnog organa)

d)             statut, samo za podnosioce projekta iz člana 4. stav (1) tačke b) Odluke o kriterijima ( tj. institute, udruženja, fondacije i ostali pravni subjekti čija je jedna od djelatnosti u oblasti kulture), a u slučaju da je bilo izmjena i dopuna statuta iste se dostavljaju uz osnovni statut ( kopija ovjerena pečatom podnosioca projekta),

e)              uvjerenje o poreskoj registraciji podnosioca projekta (identifikacioni broj) (kopija ovjerena od strane nadležnog organa),

f)              rješenje o razvrstavanju podnosioca projekta prema djelatnosti izdato od strane nadležnog zavoda za statistiku (kopija ovjerena od strane nadležnog organa),

g)             zvaničan dokument banke o otvaranju transakcijskog računa podnosioca projekta (budžetski korisnici treba da dostave uredno potpisanu i službenim pečatom ovjerenu instrukciju za plaćanje koja podrazumijeva transakcijski račun banke, broj budžetske organizacije, vrstu prihoda i broj općine) (original ili kopija ovjerena od strane nadležnog organa),

h)             zvaničan dokument banke iz kojeg je vidljivo da transakcijski račun podnosioca projekta nije blokiran, ne stariji od 30 dana (original);

i)               subjekti koji su budžetski korisnici i posluju preko računa entiteta, kantona ili općine dužni su dostaviti potpisanu i pečatom ovjerenu Izjavu tog organa, a kojom se potvrđuje da nema smetnji da novac odobren za projekat bude na raspolaganju korisniku sredstava (original),

j)               godišnji obračun o poslovanju podnosioca projekta za 2019. godinu, iz kojeg je vidljivo da je isti predat i ovjeren od strane Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge (APIF-a), odnosno Finansijsko informatičke agencije (FIA) (kopija),

k)             izjava podnosioca projekta, čija forma je sastavni dio Odluke o kriterijima (Prilog 3), potpisana od strane ovlaštene osobe i ovjerena službenim pečatom podnosioca projekta (original),

 

Dokumentacija od tačke a) do tačke k) se dostavlja istim redosljedom kako je navedeno i mora biti uvezana u cjelinu (kao knjiga, jemstvenik, spiralni uvez ili uvezana u fasciklu), tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati pojedinačni listovi.


Dokumentacija koja ne bude uvezana na način kako je definisano neće biti uzeta u razmatranje i smatrat će se neurednom. 

Dokumentacija od tačke a) do tačke k) dostavlja se u zatvorenoj koverti ISKLJUČIVO PUTEM POŠTE Ministarstvu, sa naznakom:

 

"Javni konkurs za dodjelu sredstava iz tekućeg granta "Međunarodna kulturna saradnja" za 2020. godinu, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Trg BiH 1, 71 000 Sarajevo".

Javni konkurs je otvoren 21 dan od dana posljednje objave.

 

Dopuna dokumentacije koja stigne u roku u kome je objavljen konkurs će se prihvatiti, a koja stigne nakon zatvaranja konkursa neće se prihvatiti. 

Neblagovremene i nepotpune prijave ne uzimaju se u razmatranje. 

VIII OSTALE NAPOMENE

 

Odluka o rasporedu sredstava

 

Odluko o rasporedu sredstava namijenjenih za tekući grant “Međunarodna kulturna saradnja” za 2020. godinu (u daljem tekstu: Odluka o rasporedu sredstava) donosi Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ministarstva. 

 

Nakon što Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvoji Odluku o rasporedu sredstava i nakon njenog objavljivanja u „Službenom glasniku BiH“, odluka se objavljuje na web stranici Ministarstva.

 

Obavještenja

Podnosioci, čije su prijave za dodjelu sredstava odbačene ili odbijene, obavještavaju se o razlozima odbacivanja ili odbijanja istih pisanim putem.

 

Podnosioci, kojima su dodijeljena sredstva, smatraju se obavještenim objavljivanjem Odluke o rasporedu sredstava u „Službenom glasniku BiH“ i na web stranici Ministarstva.

 

Ugovor o korišćenju dodijeljenih sredstava

Ministarstvo će sa korisnicima sredstava, nakon što Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donese Odluku o rasporedu sredstava, te ista bude objavljena u “Službenom glasniku BiH”, zaključiti ugovor kojim će biti definisana međusobna prava i obaveze ugovornih strana.

Prije zaključivanja ugovora korisnici sredstava se obavještavaju elektronskim ili usmenim putem o Odluci Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i visiniodobrenih sredstvima, te se od istih traži da u roku od sedam dana dostave:

a)      Revidirani budžet usklađen sa odobrenim sredstvima. Revidirani budžet projekta postaje sastavni dio ugovora i isti mora biti potpisan od strane ovlaštenog lica i ovjeren pečatom.

b)      Prilikom sačinjavanja revidiranog budžeta dozvoljeno je mijenjanje iznosa po budžetskim linijama, ali ne i mijenjanje budžetskih linija.

 

Ako korisnik sredstava ne prihvati uvjete propisane ugovorom gubi pravo na korištenje sredstava, te je u tom slučaju dužan pismeno obavijestiti Ministarstvo u roku od 7 dana.

Ako korisnik sredstava u toku realizacije projekta ustanovi da nije u

mogućnosti u rokovima iz ugovora završiti odobreni projekat, o tome je dužan u roku od 30 dana obavijestiti Ministarstvo i navesti opravdane razloge.

 

Ministarstvo, na molbu korisnika sredstava, može dati saglasnost za produženje

roka realizacije projekta maksimalno do šest mjeseci, ako korisnik uputi molbu najmanje 30 dana ranije od datuma završetka projekta.

 

Primjena procedure definisane Zakonom o javnim nabavkama

U slučaju kada je korisnik sredstava ugovorni organ u smislu čl. 4. i 5. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), za nabavku opreme, roba ili usluga, iz sredstva odobrenog projekta korisnik sredstava primjenjuje procedure definirane Zakonom o javnim nabavkama, odnosno doznačena sredstva će utrošiti u skladu s zakonskim propisima i pravdati relevantnim računovodstveno- finansijskim dokazima.

 

Ako korisnik sredstava granta nema status ugovornog organa (udruženja, fondacije i sl.), s obzirom da se radi o trošenju javnih sredstava, Korisnik sredstava je obavezan transparentno trošiti dodijeljena sredstva u skladu sa Instrukcijom Ministarstva o obavezi primjene Zakona o javnim nabavkama od strane krajnjih korisnika grant sredstava broj: 05-02-2-1258-1/17 od 25.12.2017. godine koja je objavljena na web stranici Ministarstva.

 

 

Izvještaji o utrošku sredstava 
Korisnici sredstava dužni su Ministarstvu dostaviti izvještaje o namjenskom utrošku sredstava prema Obrascu za narativni izvještaj (Prilog 5) i Obrascu za finansijski izvještaj (Prilog 6), koji su sastavni dio Odluke o kriterijima, najkasnije u roku od 30 dana od dana završetka projekta. 

 

Korisnik sredstava koji podliježe obavezi dostavljanja nalaza nezavisne revizije isti dostavlja uz popunjene i vlastitim pečatom ovjerene obrasce za narativni i finansijski izvještaj. 

Finansijski izvještaj obavezno sadrži kopije originalnih fiskalnih i ostalih propisanih računovodstvenih isprava za sve troškove nastale po odobrenom projektu u skladu sa važećim zakonskim propisima koji reguliraju ovu oblast. Narativni izvještaj sadrži fotografije, izvještaje medija, zapisnike i slično. 

Korisnici sredstava kojima budu dodijeljena sredstva u iznosu 20.000,00 KM i više dužni su dostaviti i Izvještaj nezavisne revizije prema odredbama iz članka 17. Odluke o kriterijima.

Korisnici sredstava troškove nezavisne revizije mogu planirati u okviru budžeta projekta sa kojim apliciraju na konkurs. 


Ako korisnik sredstava ne dostavi izvještaj o utrošku sredstava u skladu sa odredbama Odluke o kriterijima, Ministarstvo će zatražiti povrat cjelokupnog iznosa doznačenih sredstava na Jedinstveni račun trezora Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana kada Ministarstvo pisanim putem to od njega zatraži, u suprotnom pokreće se postupak pred nadležnim organom protiv aplikanta koji nije opravdao doznačena sredstva i zabranjuje se apliciranje istom na konkurse koje raspisuje Ministarstvo u periodu od tri godine. 


Ako se ustanovi nenamjensko trošenje doznačenih sredstava korisnik sredstava je dužan izvršiti povrat cjelokupnog iznosa doznačenih sredstava za koji je utvrđen nenamjenski utrošak, na Jedinstveni račun trezora Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana kada Ministarstvo pisanim putem to od njega zatraži, u suprotnom pokreće se postupak pred nadležnim organom protiv aplikanta koji nije opravdao doznačena sredstva i zabranjuje se apliciranje istom na konkurse koje raspisuje Ministarstvo u periodu od tri godine. 

Ako korisnik nije utrošio cjelokupna doznačena sredstva za realizaciju odobrenog projekta, dužan je da izvrši povrat neutrošenih sredstava uplatom istih na Jedinstveni račun trezora Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana završetka projekta uz obrazloženje. Ako se sredstva ne uplate u navedenom roku pokreće se postupak pred nadležnim organom protiv aplikanta koji nije opravdao doznačena sredstva i zabranjuje se apliciranje istom na konkurse koje raspisuje Ministarstvo u periodu od tri godine. 

Svi prilozi navedeni u javnom konkursu mogu se preuzeti na web stranici Ministarstva:

 

Aplikacioni obrazac (Prilog 1)

 

Obrazac za budžet (Prilog 2)

 

Izjava (Prilog 3)

 

Evaluacioni obrazac (Prilog 4)

 

Obrazac za narativni izvještaj (Prilog 5)

 

Obrazac za finansijski izvještaj (Prilog 6)

 

Odluka o kriterijima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Međunarodna kulturna saradnja“ za 2020. godinu (Prilog 7)