Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Javni konkurs za dodjelu Državne nagrade za sport Bosne i Hercegovine

02.10.2023

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

 

Na osnovu člana 3. Odluke o ustanovljenju Državne nagrade za sport Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 2/09) i člana 3. Bližih kriterija za dodjelu Državne nagrade za sport Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 87/15) Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, objavljuje:

J A V N I   K O N K U R S

za dodjelu Državne nagrade za sport Bosne i Hercegovine

 

            I. Predmet konkursa

Predmet konkursa je dodjela Državne nagrade za sport Bosne i Hercegovine 2023. godine.

            II. Pravo učešća

            Kandidati za dodjelu Državne nagrade za sport Bosne i Hercegovine 2023. godine mogu biti:

 

- pojedinci (sportisti, treneri i javni radnici u sportu),

            - sportski kolektivi i reprezentativne selekcije Bosne i Hercegovine.

           Nagrada za sport može se jednom kandidatu dodijeliti samo jednom.

 

III. Ovlašteni predlagači

Pravo da podnesu prijedlog za dodjelu Državne nagrade za sport Bosne i Hercegovine 2023. godine imaju:

- u ime sportista, trenera i javnih radnika u sportu, sportski savezi registrovani u skladu sa Zakonom o sportu u Bosni i Hercegovini, sportski klubovi, sportska udruženja, sportske organizacije, a

- u ime sportskih kolektiva i reprezentativnih selekcija Bosne i Hercegovine, sportski savezi registrovani u skladu sa Zakonom o sportu u Bosni i Hercegovini i sportski klubovi.

IV. Prijedlog za dodjelu Državne nagrade za sport Bosne i Hercegovine 2023. godine i dokumentacija koja se obavezno prilaže

            U prijedlogu za nominaciju pojedinca ili sportskog kolektiva za dodjelu Državne nagrade potrebno je ukratko navesti ko se predlaže i za koja sportska ostvarenja.

1) Uz prijedlog za dodjelu Državne nagrade za sport Bosne i Hercegovine 2023. godine, koji mora biti pismeno obrazložen, potrebno je dostaviti original ili ovjerene kopije sljedećih dokumenata:

a)      uvjerenje o državljanstvu,

b)      biografiju sa ličnim podacima o kandidatu,

c)      rješenje o registraciji ako se radi o kolektivu (ovjerena fotokopija),

d)      dokaz o postignutim rezultatima (diploma, plaketa, nagrada, priznanje, uvjerenje, certifikat i td.),

e)      ukoliko je prijedlog za Državnu nagradu za sport Bosne i Hercegovine vezan za stručne, naučne, pedagoške radove u oblasti sporta, predlagač, osim dokumentacije koja se navodi pod tačkama a), b) i c), dostavlja i popis naučnih, stručnih ili drugih radova, sportskih medalja i priznanja za djelovanje u sportu.

f)       Uz prijedlog, predlagač mora dostaviti originalnu potvrdu od matičnog saveza ili kluba o postignutim rezultatima koje je naveo u prijavi.

 

         2) Ako obrazloženje nema dovoljno elemenata za ocjenuili je dostavljena dokumentacija nepotpuna, Komisija iz člana 4. Bližih kriterija za dodjelu Državne nagrade za sport Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 87/15) (u daljem tekstu: Komisija) može od predlagača zatražiti dopunu prijedloga.

Predlagač je dužan traženu dopunu dostaviti u roku koji mu odredi Komisija, a koji ne može biti duži od pet dana od dana prijema obavještenja. Ako u tom roku predlagač ne dopuni prijedlog, Komisija neće razmatrati navedeni prijedlog.

 

            V. Evidencija i kriteriji

 

1) Državna nagrada za sport Bosne i Hercegovine može se dodijeliti sportistima državljanima Bosne i Hercegovine za izuzetno uspješan rad u oblasti sporta, osvajanje medalje na Olimpijskim igrama, Paraolimpijskim igrama, svjetskim i evropskim prvenstvima u olimpijskim sportovima, sportistima koji budu nosioci svjetskog i evropskog rekorda u olimpijskim sportovima, Mediteranskim igrama i evropskim i svjetskim klupskim takmičenjima.

2) Državna nagrada za sport dodjeljuje se državljanima Bosne i Hercegovine za višegodišnje uspješno djelovanje u sportu, za izuzetno naučno, stručno i pedagoško ostvarenje u oblasti sporta, za popularizaciju sporta i prezentaciju Bosne i Hercegovine na međunarodnoj sceni.

3) Prilikom razmatranja prijedloga za Državnu nagradu za sport članovi Komisije mogu koristiti evidenciju i informacije Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine, Paraolimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine, sportskih saveza, te evidenciju međunarodnih sportskih asocijacija o rezultatima sportista u prošloj godini, a sve u intervalu do dana donošenja Odluke Komisije u godini u kojoj se nagrada dodjeljuje. Komisija će vrednovati rezultate ostvarene do momenta objavljivanja konkursa.

            VI. Način dostave (podnošenja) prijedloga

1) Komisija će uzeti u razmatranje prijedloge koji su podneseni u roku sa kompletnom dokumentacijom koja je utvrđena u kriterijima.

2) Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja. Nakon isteka roka, prijedlozi se neće primati.

3) Prijedlozi sa navedenom dokumentacijom dostavljaju se u zapečaćenim kovertama, isključivo putem pošte, na adresu Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Trg Bosne i Hercegovine broj 3, sa naznakom za „Javni konkurs za dodjelu Državne nagrade za sport Bosne i Hercegovine“ 2023. godine.

4) Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i kopije tražene dokumentacije, koje nisu ovjerene, neće se uzeti u razmatranje.