Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Internacionalni dan osoba s invaliditetom

03.12.2021

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Opća skupština UN-a usvojila je 14. oktobra 1992.  rezoluciju kojom se 3. decembra proglašava Međunarodnim danom osoba s invaliditetom, a sve zemlje članice pozivaju se da pojačaju napore u smjeru poboljšanja društvenog položaja osoba s invaliditetom.

Relevantna istraživanja pokazuju da je broj osoba s invaliditetom u svjetskoj populaciji 10-15%. Nažalost, procjenjuje se da i u Bosni i Hercegovini, blizu 10% stanovnika ima fizičke, senzorne, razvojne, mentalne ili emotivne oblike invalidnosti, te da je gotovo 30% ukupnog stanovništva izravno ili neizravno pogođeno posljedicama invalidnosti. Pored toga, većina ovih osoba pogođena je siromaštvom, nezaposlenosti i uopće nekim od oblika socijalne isključenosti. Gotovo dvije trećine od ukupnog broja odraslih osoba s invaliditetom žive blizu ili ispod crte siromaštva. Značajne društvene, obrazovne, ekonomske, fizičke, komunikacijske i transportne barijere sprječavaju većinu osoba s invaliditetom da uživaju temeljna ljudska prava.

Na invalidnost se često gleda kao na osobinu pojedinca, a ne kao na skup vrlo kompleksnih čimbenika, od kojih su mnogi uvjetovani socijalnom sredinom. U smislu pomenutog, invalidnost je, prvenstveno, briga i odgovornost društva, a poboljšanje položaja osoba s invaliditetom i njihova puna integracija u društvene tokove, nisu moguće bez značajnih promjena u socijalnom ozračju Bosne i Hercegovine, odnosno, u različitim aspektima društvenog života.

Imajući u vidu da su nadležnosti u području prava i potreba osoba s invaliditetom definirane isključivo propisima na razini entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, te kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, sukladno svojoj koordinirajućoj ulozi, a u suradnji s entitetskim ministarstvima s resornom nadležnosti u područjima od značaja za položaj osoba s invaliditetom, kao i organizacijama i udrugama osoba s invaliditetom, u proteklom periodu nastojalo je dati puni doprinos poboljšanjima u ovom području.

 

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine posebno podcrtava i afirmira činjenicu da osobe s invaliditetom imaju pravo i odgovornost da u potpunosti i jednako sudjeluju u društvu i da poboljšaju kvalitetu svog života onako kako to sami odaberu. U smislu pomenutog od posebne je važnosti prihvatanje udruga osoba s invaliditetom kao partnera, čija bi savjetodavna i konzultativna uloga, između ostalog, prilikom pripremanja prijedloga propisa, kao i administrativnih i drugih mjera u području invalidnosti, te praćenja i evaluacije njihove primjene, omogućila dodatne pozitivne impulse u traganju za rješenjima u ovom području koja se oslanjaju na najbolju europsku praksu i standarde.

 

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine koristi i ovu priliku da skrene pozornost na potrebu sveukupnog jačanja društvene brige za osobe s invaliditetom, uključujući i grupaciju žrtava mina, kasetne municije i eksplozivnih sredstava zaostalih iz rata u našoj zemlji.