Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Zdrava mjesta rada smanjuju opterećenja

18.02.2021

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Dobro upravljanje rizicima za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu od koristi je za sve: radnike, poduzeća i društvo. Ono ovisi o snažnoj kulturi sprečavanja rizika, koja podrazumijeva da poslodavci i rukovoditelji predano rade na sprečavanju rizika i poticanju radnika na aktivno sudjelovanje. Aktivno i participativno upravljanje sigurnosti i zaštitom zdravlja na radu omogućuje svakom poduzeću da bude konkurentnije zahvaljujući, na primjer, smanjenom izostajanju s posla zbog bolesti, povećanju produktivnosti i većoj održivosti rada.

Urađen je vodič kroz kampanju za razdoblje 2020.–2022. pod nazivom „Zdrava mjesta rada – smanjuju opterećenja ”, koju organizira Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA). Cilj je kampanje podići razinu svijesti o poremećajima mišićno-koštanog sustava povezanima s radom i važnosti njihova sprečavanja. Njome se želi potaknuti suradnja poslodavaca, radnika i ostalih dionika u svrhu sprečavanja poremećaja mišićno-koštanog sustava povezanih s radom.

Kampanjom se želi uputiti na to da se rizik od nastanka poremećaja mišićno-koštanog sustava povezanih s radom ne može u potpunosti ukloniti, ali se barem može kontrolirati. Objašnjava se da se ranom intervencijom može spriječiti da nastali poremećaji mišićno-koštanog sustava povezani s radom postanu kronični. Osim toga, objašnjava se način na koji dobro upravljanje sigurnosti i zaštitom zdravlja na radu može radnicima koji već pate od kroničnih poremećaja mišićno-koštanog sustava omogućiti da se vrate na posao, odnosno, da ostanu na poslu. Kampanjom se također povećava razina svijesti o brojnim čimbenicima rizika za nastanak mišićno-koštanih poremećaja (fizičkim, organizacijskim, psihosocijalnim, sociodemografskim i individualnim čimbenicima) te o potrebi za razvijanjem preventivnih pristupa koji će sve njih uzeti u obzir.

S obzirom na to da je EU-OSHA već vodila dvije kampanje o poremećajima mišićno-koštanog sustava povezanima s radom (2000. i 2007.), zašto se sada pokreće još jedna kampanja o toj temi? Budući da poremećaji mišićno-koštanog sustava povezani s radom utječu na radnike svih dobnih skupina i na svim vrstama poslova, ta je kampanja relevantna za mnoge. Za održivost rada važno je spriječiti izloženost čimbenicima rizika koji pridonose nastanku poremećaja mišićno-koštanog sustava povezanih s radom, posebno u kontekstu sve starije radne snage i političkog cilja povećanja stope zaposlenosti među pripadnicima starijih dobnih skupina. Nadalje, razmjeri tog problema i vrijeme potrebno za ostvarivanje promjena na razini mjesta rada snažan su razlog za to da se u ovom trenutku vratimo na tu ključnu temu sigurnosti i zaštite zdravlja na radu.

Nedavni dokazi o utjecaju rada u sjedećem položaju na zdravlje ljudi preusmjerili su pažnju na držanje (osobito s obzirom na sjedeći položaj tijekom rada za računalom) i nedostatak fizičke aktivnosti na poslu. Dugotrajno sjedenje prisutno je u mnogim vrstama radnih okruženja: od rada u industriji na proizvodnim trakama do rada na blagajnama u supermarketima i rada za računalom. Ovom će se kampanjom povećati razina svijesti o važnosti sprečavanja poremećaja mišićno-koštanog sustava povezanih s radom koji se obavlja u statičnom sjedećem položaju tijela tijekom duljeg vremena.

Kampanja pokazuje da se, unatoč njihovoj složenosti, poremećaji mišićno-koštanog sustava povezani s radom mogu rješavati na isti način kao i bilo koji drugi problem u području sigurnosti zaštite zdravlja na radu. Poduzećima će se pružiti alati i podrška koji su im potrebni da bi poremećajima mišićno-koštanog sustava povezanima s radom mogli pristupiti na sustavan način: praktični savjeti i vodiči te audiovizualni materijali, primjeri dobre prakse te studije slučaja. Sve te informacije i dodatni materijali dostupni su na internetskim stranicama kampanje (https://healthy-workplaces.eu), uključujući novu bazu najvažnijih resursa.