Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Projekat „Jačanje kapaciteta institucija tržišta rada unapređivanjem metodologije istraživanja tržišta rada“

23.10.2020

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Akcionim dokumentom (AD) u okviru IPA II za 2016. godinu za oblast zapošljavanja, obrazovanja i socijalne politike definisan je prvi rezultat „Jačanje kapaciteta institucija tržišta rada unapređivanjem metodologije istraživanja tržišta rada“. Predstavnici Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine su, u saradnji sa nadležnim institucijama u Bosni i Hercegovini, aktivno učestvovali u izradi projektnog zadatka.

Realizacija projekta je počela u septembru 2020. godine i trajaće 24 mjeseca. Vrijednost ugovora je 1,282,500 EUR. Cilj projekta je da kreira efikasnije tržište rada u Bosni i Hercegovini. Svrhaugovora je da ojača kapacitete institucija tržišta rada unapređivanjem metodologije istraživanja tržišta rada. Realizacijom projekta planirano je ostvarivanje sljedećih rezultata: 1.Definisani sistemi za monitoring i procjenu potreba tržišta rada operativni; 2.Izvršena procjena efikasnosti postojećih aktivnih mjera tržišta rada, sa uporedbom sa praksama EU; 3.Obučeno osoblje institucija tržišta rada da provede efikasnije mjere tržišta rada sa fokusom na saradnji i pružanju usluga poslodavcima; 4.Unaprijeđena razmjena informacija o ponudi i potražnji radne snage u skladu sa međunarodnim standardima; 5. Podržan razvoj strateškog okvira.

Kroz aktivnost 3. rezultata 5. planirano je da projekat podrži napore Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine u koordinaciji tokom procesa strateškog planiranja za razvoj Strategije zapošljavanja u Bosni i Hercegovini.

Očekuje se da će implementator projekta dugoročno pomoći u poboljšanju kapaciteta institucija tržišta rada i modernizaciji pružanja usluga fokusirajući se na individualni, sveobuhvatni pristup tražiteljima posla i njihovo efikasnije pozicioniranje na tržištu rada. Akcija je također fokusirana na institucionalni razvoj kao i na razvoj ljudskih kapaciteta s ciljem efikasnog posredovanja između onih koji traže posao i poslodavaca. Kako bi se osigurala održivost Projekta kroz izgradnju internih kapaciteta, očekuje se da će projektni tim osmisliti i implementirati program „obuke trenera“ za zaposlenike institucija na tržištu rada. Implementator projekta će pomoći u pripremi analize za poboljšanje razmjene informacija o ponudi i potražnji radne snage između zavoda za zapošljavanje i preporuka za razmjenu informacija prema EURES-u.

Delegacija EU u Bosni i Hercegovini je odgovorna za cjelokupno upravljanje i provođenje projekta „Jačanje kapaciteta institucija tržišta rada unapređivanjem metodologije istraživanja tržišta rada“ u direktnom načinu upravljanja.