Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Odobrena aplikacija Ministarstva civilnih poslova za učešće Bosne i Hercegovina u radu HelpNet mreže EU za hemikalije i biocide

09.04.2024

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Bosni i Hercegovini odobreno je učešće u radu HelpNet mreže, u statusu posmatrača, čime će biti olakšano usklađivanje propisa o hemikalijama i biocidima sa relevantnim regulativama Evropske unije. Rezultat je ovo aplikacije koju je podnijelo Ministarstvo civilnih poslova, uz suglasnost Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Federalnog ministarstva zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine i Odsjeka za zdravstvo i ostale usluge Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

 Nakon što je Bosna i Hercegovina dobila status zemlje kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, potrebno je da se zakonodavstvo zemlje uskladi sa EU propisima, uključujući one koji se odnose na hemikalije i biocide. To se prije svega odnosi na usklađivanje sa Uredbom o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju hemikalija (REACH), Uredbom o klasifikaciji, označavanju i pakovanju (CLP) i Uredbom o biocidnim proizvodima (BPR).

Radi efikasnije provedbe i usklađivanja s uredbama Evropske unije koje se odnose na hemikalije, propisano je postojanje Službe za pomoć (HelpDesk) kako na evropskoj razini, tako i na razini država.

Uspostavljena je HelpNet mreža koju čine Evropska agencija za hemikalije (ECHA) i Službe za pomoć država (HelpDesk), a cilj mreže je saradnja i postizanje uzajamnog razumijevanja u pogledu pravnih zahtjeva iz uredbi Evropske unije koje se odnose na hemikalije i biocide, te pružanje konzistentnih i usklađenih savjeta za njihovu primjenu. 

S obzirom da nije zemlja članica Evropske unije, Bosna i Hercegovina će u HelpNet mreži imati status zemlje posmatrača i neće imati pravo glasa u ovom tijelu, ali će imati pravo učešća.

Službe za pomoć (HelpDesk) su formirane u zemljama Evropske unije, te u Norveškoj, Islandu, Lihtenštajnu, Švicarskoj, Srbiji, Crnoj Gori i Turskoj. Služba za pomoćje, u svakoj od zemalja, prva tačka za kontakt kad je riječ o pitanjima u vezi s uredbama Evropske unije o hemikalijama i biocidima.