Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Anketa brze procjene uticaja COVID-19 na preduzeća u četiri zemlje zapadnog Balkana koje otkrivaju značajne poremećaje i gubitak posla, ali i spremnost za nastavak rada

24.09.2020

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Izbijanje pandemije COVID-19 i s tim povezane mjere ograničavanja izazvale su značajne gubitke i poremećaje u preduzećima na Zapadnom Balkanu. Kako bi procijenili izazove i potrebe sektora privrede i identificirali relevantne mjere podrške, poslodavci i druge organizacije u regiji proveli su istraživanje među svojim preduzećima. Ukupno 1600 preduzeća odgovorilo je na anketu između 8. aprila i 11. maja 2020. u Albaniji, Sjevernoj Makedoniji, Republici Srpskoj u Bosni i Hercegovini i Srbiji. Istraživanje se temeljilo na MOR-ovom „Alatu za istraživanje preduzeća: Procjena potreba preduzeća koja proizilaze iz COVID-19“, a provedeno je u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD).

U Republici Srpskoj u Bosni i Hercegovini, Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske istražila je čak 543 preduzeća. Pandemija je prouzrokovala značajne poremećaje u poslovanju u dvije trećine ovih kompanija. Više od jedne četvrtine njih nije radilo, a gotovo 40% je poslovalo dijelom kapaciteta u vrijeme istraživanja. Uprkos ovim izazovima, samo je 6% zaposlenih otpušteno zbog niza pravovremenih mjera koje preduzeća provode radi očuvanja radne snage. Najrasprostranjenija mjera bilo je smanjenje radnog vremena koje je provodilo 27 % preduzeća. Rezultati istraživanja pokazuju da su preduzećima potrebne mjere državne podrške usklađene sa njihovim specifičnim potrebama kako bi im se omogućilo da se nose sa krizom, stabiliziraju i ubrzaju oporavak, poput pristupa kreditnim linijama, mjere podrške za zadržavanje zaposlenosti i mjere za povećanje potrošnje.

Istraživanje koje je provela organizacija poslodavaca Albanije je pokazalo da je kriza stvorila neviđene poslovne izazove za 76% od anketiranih 278 preduzeća. Skoro jedna trećina preduzeća prijavila je potpuno zaustavljanje svog poslovanja, dok je oko 40% djelimično poslovalo. Alarmantno je da je više od 40 % anketiranih preduzeća otpustilo radnike zbog COVID-19. Uprkos trenutnim izazovima, najveći broj preduzeća (92 %) izražava spremnost da u potpunosti nastave s radom. Političke preporuke koje proizilaze iz ankete imaju za cilj pružanje podrške preduzećima da obezbijede svoje poslovanje i zadrže radnu snagu.

U Srbiji je kroz anketu brze procjene Asocijacija poslodavaca anketirala 462 preduzeća kako bi se ispitao uticaj pandemije. Sveukupni efekat je bio negativan. Ipak, više od 80% preduzeća uspjelo je poslovati u ovo turbulentno vrijeme, uglavnom zbog vladine podrške pružene preduzećima. Polovina anketiranih preduzeća nastavila je da funkcioniše u potpunosti, dok je druga polovina poslovala djelimično. Uprkos izazovima, gotovo sva anketirana preduzeća (98%) signaliziraju spremnost da u potpunosti nastave sa radom. Da bi ispunjavali uslove za vladinu podršku za plate, većina preduzeća (91%) nije otpustila nijednog zaposlenog. Rezultati istraživanja pokazuju da je preduzećima potrebna dodatna podrška vlade, poput aktivnih mjera za održavanje likvidnosti.

U Sjevernoj Makedoniji, Organizacija poslodavaca Makedonije i Privredna komora Makedonije pokrenuli su zajedničko istraživanje kako bi prikupili podatke o efektima pandemije na poslovanje. Prekid rada je ozbiljno pogodio 82% od anketiranih 315 preduzeća, koja su prijavila značajne finansijske gubitke i privremenu obustavu poslovanja. 43 % preduzeća doživjelo je nagli pad prihoda za više od 50%, a 11% je prijavilo potpuno zaustavljanje svog poslovanja. Znatan broj preduzeća rizikuje da se zatvori u bliskoj budućnosti. Istraživanje je ukazalo da, iako su šeme vladine podrške pravovremene, kriteriji prihvatljivosti za prijavljivanje za takvu podršku moraju biti transparentniji i inkluzivniji. U prosjeku se 46% anketiranih preduzeća prijavilo za državnu podršku. Preduzećima je potrebna dalja vladina podrška, uključujući pristup likvidnosti i subvencijama za zarade.