Sektor za zdravstvo

 

European Joint Action on Vaccination - JAV European Joint Action on Vaccination - JAV
InfAct InfAct
Jahhe Jahhe

O sektoru


Sektor za zdravstvo

  1. Odsjek za statističko analitičke poslove i izvještavanje
  2. Odsjek za evropske integracije i međunarodnu saradnju

Prema članu 15. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine(„Službeni glasnik BiH“ broj 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06 i 88/07, 35/09, 103/09, 87/12, 6/13 i 19/16) Ministarstvo civilnih poslova BiH je nadležno, u području zdravstva, za obavljanje poslova i izvršavanje zadataka koji su u nadležnosti Bosne i Hercegovine i koji se odnose na utvrđivanje osnovnih principa koordinacije aktivnosti, usklađivanja planova entitetskih tijela vlasti i definisanje strategije na međunarodnom planu.

U Odsjeku za statističko analitičke poslove i izvještavanje se obavljaju sljedeći poslovi:

-poslovi koji se odnose na ostvarivanje osnovnih principa koordinacije aktivnosti i razmjene podataka sa domaćim i međunarodnim institucijama nadležnim za oblast zdravstva;

-ažuriranje, verifikacija i obrada podataka za potrebe izvještavanja na nacionalnom i međunarodnom nivou u oblasti zdravstva;

-razmjene podataka u oblasti ovisnosti i drugih uticaja sredine na zdravlje ljudi sa domaćim i međunarodnim institucijama nadležnim za oblast ovisnosti i drugih uticaja sredine na zdravlje ljudi,

-izrada i praćenje provođenja zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti zdravstva,

-davanje inicijativa i prijedloga za unapređenje postojećih i donošenje novih propisa iz oblasti zdravstva;

-analiza i davanje inicijativa za unapređenje sistema finansiranja u zdravstvu;

-priprema i praćenje implementacije međunarodnih sporazuma i konvencija o socijalnom/zdravstvenom osiguranju;

-izrada i održavanje nomenklature i protokola za razmjenu podataka sa domaćim i međunarodnim institucijama u oblasti zdravstva;

-priprema stručnih analiza i prijedloga za unapređenje i uspješno funkcionisanje informacionog sistema u zdravstvenom sektoru;

-razvoj instrumenata i mehanizama za prikupljanje i obradu  podataka i sistema monitoringa i evaluacije zdravstvenih aktivnosti, politika i strategija u BiH;

-pružanje stručne podrške agencijama i stručnim tijelima u oblasti zdravstva na entitetskom i državnom nivou;

-provođenje stručnih istraživanja i davanje prijedloga za unapređenje kvaliteta rada zdravstvenog sektora.

 

     U Odsjeku za evropske integracije i međunarodnu saradnju se obavljaju sljedeći poslovi:

-  poslovi vezano za saradnju i komunikaciju sa međunarodnim organizacijama i tijelima u oblasti zdravstva, organima i tijelima Evropske unije, Ujedinjenih naroda i drugim međunarodnim organizacijama, a u skladu sa preuzetim obavezama Bosne i Hercegovine;

-  praćenje i iniciranje realizacije evropskih instrumenata i reformskih dokumenata iz oblasti zdravstva;

-  iniciranje, praćenje primjene i realizacija međunarpdnih sporazuma i strateških dokumenata i predlaganje aktivnosti u vezi s tim;

-  provođenje procedura za zaključivanje i izvršavanje međunarodnih ugovora u oblasti zdravstva, te praćenje implementacije istih;

-  učešće u pripremi, prihvatanju/pristupanju, praćenju i izvještavanju o primjeni međunarodnih konvencija i deklaracija;

-  praćenje propisa, analiza stepena usklađenosti relevantnog zakonodavstva u Bosni i Hercegovini sa propisima EU i učešće u pripremi zakona i drugih propisa u procesu usklađivanja sa pravnom stečevinom EU, te učešće u zajedničkim tijelima BiH i EU i priprema dokumente iz oblasti zdravstva za sastanke tih tijela;

-  koordinacija učešća predstavnika Bosne i Hercegovine na relevantnim evropskim i svjetskim skupovima i konferencijama;

-  praćenje programa finansijske pomoći Evropske unije i drugih međunarodnih organizacija i donatora, iniciranje apliciranja za njih;

-  planiranje i priprema projekata u oblasti zdravstva koji se finansiraju iz evropskih fonda i fondova drugih međunarodnih organizacija;

-  ažuriranje baze podataka o projektima iz oblasti zdravstva u Bosni i Hercegovini;

-  pružanje stručne pomoći savjetodavnim i drugim tijelima u oblasti zdravstva na nivou Bosne i Hercegovine;

-  koordinacija rada Regionalnog centra za saradnju i razvoj u mentalnom zdravlju u Jugoistočnoj Evropi (JIE), ostvarivanje stalne komunikacije sa mrežom nacionalnih koordinatora za mentalno zdravlje zemalja JIE, te razvoj i održavanje partnerskih odnosa sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom, Evropskom komisijom, Regionalnim vijećem za saradnju i ostalim donatorima koji rade u području mentalnog zdravlja.

 

 

Prikaži više

Aktuelnosti iz sektora

Informacija Udruženja za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju bubrega u BiH (UNDTBiH) povodom dešavanja oko liječenja hroničnih hemodijaliznih bolesnika sa područja Gradačca

Pročitaj  

Svjetski dan Parkinsonove bolesti

Više  

Svjetski dan zdravlja pod sloganom „Izgradnja pravednijeg, zdravijeg svijeta“

Više  

Svjetski dan svjesnosti o autizmu

Više