Sektor za rad, zapošljavanje, socijalnu zaštitu i penzije

 

O sektoru


Područje rada, zapošljavanja, socijalne skrbi i mirovina u Bosni i Hercegovini u nadležnosti je entiteta (Republika Srpska), podijeljenoj nadležnosti entiteta i županija/kantona (Federacija BiH), odnosno u nadležnosti Brčko Distrikta BiH.

 U Federaciji BiH postoji Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, te deset županijskih/kantonalnih ministarstava koje reguliraju ovo područje, Federalni zavod za zapošljavanje i deset županijskih/kantonalnih zavoda za zapošljavanje, Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje i deset županijskih/kantonalnih fondova za mirovinsko i invalidsko osiguranje. U Republici Srpskoj postoji Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu suradnju Republike Srpske, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske i Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, dok u Brčko Distriktu BiH djeluje Odjel za zdravstvo i ostale usluge, te Odjel za privredni razvoj, sport i kulturu pri Vladi Brčko Distrikta BiH i Zavod za zapošljavanje Brčko Distrikta. Na državnoj razini postoji Agencija za rad i zapošljavanje BiH.

Ministarstvo civilnih poslova koordinira aktivnosti u području rada, zapošljavanja, socijalne skrbi i mirovina na razini Bosne i Hercegovine, a aktivnosti se provode kroz djelovanje Sektora za rad, zapošljavanje, socijalnu skrb i mirovine.

Sektor za rad, zapošljavanje, socijalnu skrb i mirovine u Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine ima ulogu u koordinaciji u ovim područjima. Aktivnosti su usmjerene na usklađivanje planova entitetskih tijela vlasti, definiranje strategija na međunarodnom planu i osiguravanje efikasne razmjene podataka i suradnje s domaćim i međunarodnim institucijama.

Sektor za rad, zapošljavanje, socijalnu skrb i mirovine sastoji se od dva odsjeka:

  1. Odsjek za rad i zapošljavanje
  2. Odsjek za socijalnu skrb i mirovine

Sektor za rad, zapošljavanje, socijalnu skrb i mirovine u suradnji s nadležnim entitetskim  vlastima obavlja sljedeće zadatke:

  • Koordinacija i razmjena podataka: utvrđivanje osnovnih principa koordinacije aktivnosti koje se odnose na usklađivanje planova entitetskih tijela vlasti i definiranje strategije na međunarodnom planu
  • Bilateralni sporazumi: Izrada nacrta/prijedloga bilateralnih ugovora o socijalnom osiguranju i privremenom zapošljavanju
  • Konvencije: aktivnosti o pristupanju Bosne i Hercegovine konvencijama i prihvaćanju preporuka Međunarodne organizacije rada (MOR), priprema i podnošenje izvješća o primjeni ratificiranih konvencija i prihvaćanje preporuka MOR, podnošenja izvješća o konvencijama i preporukama MOR koje nisu prihvaćene, sudjelovanje u pripremi tekstova konvencija i preporuka MOR.
  • Međunarodne obveze: aktivnosti izrade izvješća o provođenju međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju i privremenom zapošljavanju s ciljem ispunjavanja međunarodnih obveza i drugih poslova sukladno članku 15. Zakona o ministarstvima i drugim tijelima uprave BiH.

Nadležnosti u području rada, zapošljavanja, socijalne skrbi i mirovina u Bosni i Hercegovini su podijeljene između državne, entitetske, kantonalne i lokalne razine.

Državna razina:

- Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine koordinira aktivnosti u području rada, zapošljavanja, socijalne skrbi i mirovina na državnoj razini. Ovo ministarstvo surađuje s entitetskim ministarstvima  i drugim relevantnim institucijama kako bi osigurali harmonizaciju politika i standarda u području rada, zapošljavanja, socijalne skrbi i mirovina.

Entitetska razina:

- U Federaciji Bosne i Hercegovine (FBiH), nadležnosti su podijeljene između Federalnog ministarstva za rad i socijalnu politiku i županijskih/kantonalnih ministarstava.

- U Republici Srpskoj (RS), Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu Suradnju RS, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS i Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite RS imaju centralnu ulogu u kreiranju i implementaciji politika, regulativa i programa iz područja rada, zapošljavanja, socijale skrbi i mirovina.

Distrikt Brčko:

- Brčko Distrikt ima odjel za privredni razvoj, sport i kulturu i Odjel za zdravstvo koje je odgovorno za politiku i usluge na teritoriju Distrikta.

Županijska/kantonalna razina:

- Županijska/kantonalna ministarstva implementiraju politike, strategije i regulative na lokalnoj razini.

Lokalna razina:

- Općine i gradovi imaju određene nadležnosti u području rada i zapošljavanja, socijalne skrbi i mirovina.

Zavodi i službe za zapošljavanje, centri za socijalnu skrb,  Zavodi za mirovinsko i invalidsko osiguranje

- Zavodi za zapošljavanje, centri za socijalnu skrb i zavodi za mirovinsko i invalidsko osiguranje, djeluju unutar okvira definiranih od strane entitetskih i županijskih/kantonalnih ministarstava.

 

 

Prikaži više

Aktualnosti iz sektora

Održan sastanak predstavnika Ministarstva civilnih poslova BiH s koordinatoricom Međunarodne organizacije rada (ILO) u Bosni i Hercegovini

Pročitaj  

Europska agencija za sigurnost i zdravlje upozorava na rizike na radnom mjestu zbog previsokih temperatura

Više  

Održan sastanak u okviru EUSAIR-a

Više  

Održan sastanak predstavnika Ministarstva civilnih poslova s predstavnicima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine

Više