30.01.2019

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

O MINISTARSTVU

1.6.2020.

Ministarstvo civilnih poslova je konstituirano od sljedećih sektora:

  • Sektor za pravne, kadrovske i opće poslove
  • Sektor za finansijsko-materijalne poslove
  • Sektor za državljanstvo i putne isprave
  • Sektor za rad, zapošljavanje, socijalnu zaštitu i penzije
  • Sektor za obrazovanje
  • Sektor za nauku i kulturu
  • Sektor za sport
  • Sektor za geodetske, geološke i meteorološke poslove
  • Jedinica za internu reviziju
  • Komisija za deminiranje

 

 

Ministarstvo se posebno stara za: poslove državljanstva, upis i evidentiranje građana, zaštitu osobnih podataka, prijavljivanje prebivališta i boravišta, osobne isprave, putne isprave, postupak evidentiranja i  registriranja vozila.

Ministarstvo se stara o poslovima koji su u nadležnosti Bosne i Hercegovine, i koji se odnose na utvrđivanje temeljnih principa koordiniranja aktivnosti, usklađenosti planova entitetskih tijela vlasti i definiranje strategija na međunarodnom nivou u oblastima: zdravstva i socijalne zaštite, penzija, nauke i obrazovanja, rada i zapošljavanja, kulture i sporta, geodetskih, geoloških i meteoroloških poslova.

U Kabinetu ministra obavljaju se poslovi koji se odnose na: pripremu materijala, savjetnički poslovi; protokolarni poslovi u vezi  realiziranja programa aktivnosti ministra; pripreme sjednica Stručnog kolegija i provedbe zaključaka Stručnog kolegija Ministarstva; praćenje i upoznavanje ministra sa dinamikom izvršenja obaveza organizacijskih jedinica; usmjerava rad organizacijskih jedinica; pregleda pošte Ministarstva, signira i dostavlja u rad osnovnim organizacijskim jedinicama; organiziraju sastanci između rukovoditelja organizacija u okviru Ministarstva i ministra i zamjenika ministra; savjetodavni poslovi ministru, zamjeniku ministra i sekretaru Ministarstva, i ostalim rukovodećim službenicima u vezi dinamike i smjernica za izvršenje obaveza organizacijskih jedinica; usaglašavanje stavova i priprema predstavnika Ministarstva koji su delegirani za međunarodne i domaće skupove; staranje o transparentnosti rada Ministarstva; utvrđivanje prioriteta rada Ministarstva; primanje i evidentiranje pošte upućene ministru, vođenje evidencije povjerljivih i strogo povjerljivih dokumenata; blagovremeno dostavljanje materijala za sjednice Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, sastanci s diplomatsko-konzularnim predstavništvima u Bosni i Hercegovini i predstavnicima drugih međunarodnih organizacija; poslovi prijevoda sa svjetskih na jezike u službenoj upotrebi u BiH za potrebe Ministarstva i za prijem stranih delegacija; stručni, administrativni i tehnički poslovi za potrebe ministra.

                                                               
Član 9. 

U Uredu zamjenika ministra obavljaju se poslovi koji se odnose na: pripremu materijala, prijedloga i mišljenja za potrebe zamjenika ministra; protokolarni poslovi u vezi realiziranja programa aktivnosti zamjenika ministra; priprema sjednica i provedba zaključaka Stručnog kolegija Ministarstva za potrebe zamjenika ministra; praćenje i upoznavanje zamjenika ministra sa dinamikom izvršenja obaveza organizacijskih jedinica; primanje i evidentiranje pošte upućene zamjeniku ministra; staranje o blagovremenom dostavljanju materijala za sjednice Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, sastanke s diplomatsko-konzularnim predstavništvima u Bosni i Hercegovini i predstavnicima drugih međunarodnih organizacija; stručni, administrativni i tehnički poslovi za potrebe zamjenika ministra.

Član 10.

U Uredu sekretara Ministarstva vrše se poslovi koji se odnose na: ostvarenje funkcije sekretara Ministarstva; koordiniranje organizacijskih jedinica u vršenju funkcije Ministarstva; priprema i kreiranje plana i programa rada Ministarstva i praćenje realizacije plana i programa rada Ministarstva po organizacijskim jedinicama; analiza rada Ministarstva i priprema izvještaja rada Ministarstva; praćenje materijala iz nadležnosti Ministarstva koji se upućuju za sjednice Predsjedništva Bosne i Hercegovine, Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine; praćenje zaključaka Predsjedništva BiH, Parlamentarne skupštine BiH i Vijeća ministara BiH  u vezi materijala iz nadležnosti Ministarstva; praćenje realiziranja zaključaka Stručnog kolegija Ministarstva; praćenje načina korištenja finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala u Ministarstvu s ciljem osiguranja zakonitosti rada; organiziranje i praćenje sjednica koordinacijskog kolegija, kao i administrativno-tehnički poslovi za potrebe Ureda sekretara Ministarstva.

 

 

                                                                ORGANIGRAM

 

SEKRETAR

MINISTARSTVA

                    MINISTAR

 

ORGANIZACIJSKE JEDINICE

                   URED MINISTRA

                   ZAMJENIK MINISTRA

                   URED ZAMJENIKA   MINISTRA