Zakoni

24.5.2019

Zakon o administrativnim taksama BiH

24.5.2019

Zakon o internoj reviziji institucija BiH

24.5.2019

Zakon o radu u institucijama BiH

24.5.2019

Zakon o plaćama i naknadama u institucijama BiH

24.5.2019

Zakon o Agenciji za identifikacione isprave, evidenciju i razmjenu podataka BiH