Sve vijesti

POZIV SEE-ERA.NET PLUS-a ZA ZDRUŽENE EVROPSKE ISTRAŽIVAČKE PROJEKTE POZIVNI TEKST

7.9.2009

1. POZADINA I CILJEVI
 
Podržan od strane ERA-NET PLUS programa, Projekat SEE-ERA.NET PLUS je počeo 1. aprila 2009. godine. SEE-ERA.NET PLUS ima za cilj da izgradi i proširi ERA-u (Evropski istraživački prostor) na zemlje zapadnog Balkana (WBC) putem koordinacije i podržavanja RTD aktivnosti (RTD – Istraživanje i tehnološki razvoj) koje su do sada pretežno bile sprovođene na bilateralnom nivou.

SEE-ERA.NET PLUS pokreće poziv za Združene evropske istraživačke projekte (JERPs) sa budžetom Poziva od 3,5 miliona eura. Ova akcija će uključiti naučnike i ključne aktere koji izrađuju politiku R&D-a (Istraživanje i razvoj) u zemljama koje učestvuju u širokom konzorciju SEE-ERA.NET PLUS-a, uključujući zemlje članice EU, pridružene zemlje i zemlje zapadnog Balkana. SEE-ERA.NET PLUS je zasnovan na projektu SEE-ERA.NET i radi se o Regionalnom programu saradnje sa jugoistočnom Evropom (ReP-SEE), koji je pokrenut s ciljem unaprijeđenja saradnje na polju S&T (Nauka i tehnologija) sa zemljama zapadnog Balkana (WBC).

Svih 14 zemalja uključenih u projekat SEE-ERA.NET PLUS su izjavile da će učestvovati sa sopstvenim nacionalnim finansijskim doprinosom ovom SEE-ERA.NET PLUS Pozivu za združene evropske istraživačke projekte, a te zemlje su: ALBANIJA, AUSTRIJA, BOSNA I HERCEGOVINA, BUGARSKA, HRVATSKA, FRANCUSKA, NJEMAČKA, GRČKA, BIVŠA JUGOSLOVENSKA REPUBLIKA MAKEDONIJA, CRNA GORA, RUMUNIJA, SLOVENIJA, SRBIJA, TURSKA.

 
2. UPRAVLJANJE POZIVOM

Cjelokupno upravljanje i koordinaciju poziva će sprovoditi Međunarodni ured BMBF c/o Njemački centar za zračni promet (DLR) koji je odgovoran za upravljanje Koordiniranim zajedničkim budžetom (Common Pot) uz doprinos od zemalja partnera SEE-ERA.NET PLUS-a.

Za ovaj poziv se primjenjuje procedura prijave u dvije faze, i to Izražavanje interesa (EoI)[1] i Puni prijedlog, a svaki se zatim procjenjuje od strane međunarodnih stručnjaka. Samo oni kandidati čije prijave prođu prvu fazu će biti pozvani da predaju puni prijedlog. Pravila i procedure za predavanje EoI-a i punih prijedloga su navedeni u posebnom dokumentu nazvanom „Vodič za kandidate na konkursu za združene evropske istraživačke projekte SEE-ERA.NET PLUS-a“.

 
3. KOJA VRSTA PROJEKATA ĆE BITI FINANSIRANA?

Poziv SEE-ERA.NET PLUS-a za združene evropske istraživačke projekte se fokusira na tematska područja Sedmog okvirnog programa (FP7) i to poljoprivredno-prehrambenu oblast i oblast ICT-a (Informatička i komunikacijska tehnologija). Prihvatljivi projekti će spadati u slijedeću podtematiku:

Unutar poljoprivredno-prehrambene oblasti:

 1. Očuvanje autohtonih vrsta i tradicionalnih prehrambenih proizvoda (u SEE/WBC)
 2. Interdisciplinarno područje: Utjecaj koji ima korištenje zemljišta u poljoprivredne svrhe na biodiverzitet

 

Unutar tema ICT-a:

 1. Softverski sistemi za upravljanje i podršku procesu učenja
 2. ICT za iskoristivost  energije

 

 1. KRITERIJI PODOBNOSTI ZA PRIJAVU

 

 1. Sastav konzorcija

Potrebno je da najmanje dvije odgovarajuće institucije iz različitih zemalja zapadnog Balkana i najmanje jedna odgovarajuća institucija iz zemlje koja nije sa zapadnog Balkana učestvuju u svakom projektu (vidi paragraf 3. poglavlja 1. u aktuelnom dokumentu).

U slučaju da se pokaže znatna dodatna vrijednost, institucije iz zemalja koje nisu članice konzorcija SEE-ERA.NET PLUS-a mogu učestvovati u projektima, ali ne mogu biti finansirane. Zajedno sa EoI prijavom, trebalo bi dostaviti i „pismo preuzimanja obaveze“ koje osigurava finansiranje određenog kandidata.

 

 1. Pravni status kandidata

Prijave za finansiranje projekta mogu predati pravna RTD tijela koja su podobna u skladu sa državnim odredbama zemalja učesnica. Šema fianansiranja je usmjerena na institucionalnu saradnju: pravna fizička lica se ne mogu prijaviti. U pogledu podobnosti kandidata, svaka zemlja uključena u SEE-ERA.NET PLUS je predvidjela, u skladu sa svojim državnim odredbama, koja vrsta institucija je podobna. Nacionalne specifikacije su navedene u Aneksu 3.

Gdje god je to moguće i prikladno, preporučuje se učešće nevladinih organizacija (NGOs), komercijalnih i industrijskih partnera, naročito malih i srednjih preduzeća (SMEs), s ciljem da se osigura relevantnost istraživanja za tehnološki razvoj i potrebe društva. Također podstiče se i učešće mladih naučnika u istraživačkim timovima.

 

c. Provjera podobnosti

U okviru prve faze, svi predati prijedlozi projekata će biti provjereni da im se utvrdi podobnost. Nacionalne specifikacije navedene u Aneksu 3. će biti uzete u razmatranje. Projekti kod kojih se utvrdi bilo kakva nepodobnost neće biti uzeti u razmatranje i procjenu uz jedan izuzetak:

U slučaju da se utvrdi da je jedan partner konzorcija združenog evropskog istraživačkog projekta nepodoban, kandidati će biti obaviješteni od strane DLR-a u toku tri sedmice nakon isteka roka predaje prijedloga. U slučaju da konzorcij JERP-a ispunjava minimum kriterija, iako jedan ili više partnera nisu podobni, koordinator prijedloga projekta mora obavijestiti DLR u toku jedne sedmice o svojoj odluci da nastavi (bez ovog partnera ili sa novim partnerima) i da predstavi revidiranu verziju svog EoI-a. Ako koordinator nije podoban, cijeli prijedlog će biti odbačen.

 

 1. Sudska nadležnost

Mjesto sudske nadležnosti je grad Bon, Njemačka. U slučaju bilo kakvog spora, primjenjuje se njemačko pravo.

 

 1. PROCEDURE FINANSIRANJA

Cjelokupni budžet Poziva je 3,506,525 eura od čega 2,563,525 eura čine nacionalni doprinosi zemalja uključenih u SEE-ERA.NET PLUS, a 943,000 eura je doprinos Evropske komisije.

Nacionalni doprinosi Pozivu SEE-ERA.NET PLUS-a za združene evropske istraživačke projekte će biti raspodijeljeni u skladu sa principom „juste retour“[2]. Odgovarajući nacionalni doprinosi zajedničkom budžetu Poziva su navedeni u Aneksu 1. ovog pozivnog teksta.

Rang lista će se sastojati od dva dijela:

Dio A: prve 2/3 prijedloga koji su odabrani za finansiranje će dobiti doprinos EC-a budžetu (943,000 eura), koji će dopuniti traženi nacionalni budžet.

Dio B: ostala 1/3 rangiranih prijedloga će biti podvrgnuta „procesu balansiranja“ između nacionalnih programa koji učestvuju. To znači da se projekti mogu pomijerati naniže ili naviše unutar ovog dijela liste ili čak između ovog dijela liste i rezervne liste prijedloga, u zavisnosti od raspoloživosti nacionalnih finansijskih doprinosa.Takav proces balansiranja na granici rezervne liste uzrokovan je specifičnom prirodom koordiniranog zajedničkog  budžeta (common pot). Ako se jedan partner uključen u prijedlog ne može finansirati, cijeli prijedlog će biti odbačen.

U ime konzorcija SEE-ERA.NET PLUS-a i u skladu sa nacionalnim doprinosima kao i uz dodatak EC-a za budžet Poziva, DLR će finansirati združene evropske istraživačke projekte (JERPs) putem davanja nepovratnih sredstava. Troškovi moraju biti realni, ograničeni na svrhe projekta, moraju nastati tokom sprovedbe projekta i biti ekonomični i neophodni.

JERP projekti će trajati od jedne do dvije godine i trebaju uključiti znatan naučni doprinos od strane svake institucije partnera. Ovi projekti mogu početi između 1. augusta i 31. oktobra 2010. godine.

Sredstva koja se mogu tražiti za jedan projekat mogu iznositi najviše 150,000 eura za cijelo trajanje projekta. Izvještaj o konkretnim rezultatima projekta će morati uključiti i plan korištenja s ciljem da se osigura održivost rezultata.

Podobni troškovi su a) direktni troškovi i b) indirektni troškovi (ukupni) i također uključuju PDV.

Kategorije troškova i pravila koja se odnose na pojedinačne zemlje su navedeni u Aneksu 3.

Gornje granice finansiranja za podobne troškove u JERP projektima u skladu sa Aneksom 3. moraju se primjenjivati uzimajući u obzir i OKVIR ZAJEDNICE ZA DRŽAVNU POMOĆ ZA ISTRAŽIVANJA, RAZVOJ I INOVACIJE, poglavlje 5.1.2. Količina osnovne pomoći: „količina pomoći, kao što je izračunato na osnovu podobnih troškova projekta, ne smije premašiti (a) 100 % za osnovna istraživanja; (b) 70 % za industrijska istraživanja za mala preduzeća; 60 % za srednja peduzeća i 50 % za velika preduzeća; (c) 25 % za eksperimentalni razvoj“. Projekti koji uključuju zemlje članice EU bi se trebale pridržavati Uredbe (EC) 800/2008.

Međutim, maksimalna pomoć za preduzeća bi trebala iznositi 200,000 eura. Kao posljedica toga, pomoć pružena preduzećima u ovim zemljama članicama EU koje su uključene u SEE-ERA.NET PLUS bi trebala iznositi 200,000 eura za tri porezne godine. U skladu sa Uredbom, svi kandidati iz zemalja članica EU će dostaviti izjavu o primljenoj državnoj pomoći uključujući „de minimis“ u skladu sa standardiziranim šablonom u drugoj fazi prijavnog procesa (zajedno sa punim prijedlogom).

 

 1. KAKO PREDATI PRIJAVU?

 

Prijedlozi za projekte se predaju u skladu sa procedurom u dvije faze i samo u obliku „web-based“ nacrta projekta putem Sistema za upravljanje pozivima. Da biste započeli proceduru prijave ili preuzeli „Vodič za kandidate konkursa za združene evropske istraživačke projekte SEE-ERA.NET PLUS-a“, posjetite

http://www.pt-it.de/ptoutline/seeeraplus/.

 

 1. PROCJENA PRIJEDLOGA

 

Prijedlozi za združene evropske istraživačke projekte će se procjenjivati u dvije faze, od kojih se svaka nezavisno ocjenjuje.

 

Procjena EoI-a

U prvoj predviđenoj fazi, skupljaju se Izražavanja interesa (EoI). EoI-i će proći vanjsku daljinsku procjenu.

Svakom EoI-u će se dodijeliti dva vanjska ocjenjivača. Pored EoI-a, kritičaru iz struke (peer-reviewer) je potrebno dostaviti i formular za ocjenjivanje, vodič za ocjenjivače, pozivni tekst i ostalu prateću dokumentaciju u digitalnoj formi. Ocjenjivači će bodovati EoI-e u skladu sa kriterijima koji su dolje prikazani. Na osnovu rezultata procjene, Naučno vijeće SEE-ERA.NET PLUS-a će izraditi i revidirati rang listu. Za obavljanje procedure revizije, Naučno vijeće će se podijeliti u dvije komisije u skladu sa temama poljoprivredno-prehrambene oblasti  i ICT-a.

Samo oni EoI-i koji budu na vrhu rang liste će biti pozvani da predaju puni prijedlog. Broj EoI-a koji će se pozvati da dostave puni prijedlog će se odrediti pretpostavljajući da će stopa uspjeha finansiranih prijedloga biti oko 35 %.

Kriteriji ocjenjivanja za EoI-e bi trebali biti slijedeći:

 

 • Naučni i/ili tehnološki kvalitet – kvalitet međudržavnog projekta (maksimalno 5 bodova, bez praga)

 

  • Valjan koncept i kvalitet ciljeva
  • Inovativnost ideje projekta
  • Napredak iznad vrhunske tehnologije
  • Kvalitet i efikasnost naučne i tehnološke metodologije
  • Održivost rezultata projekta
  • Kvalifikacije i relevantno iskustvo koordinatora i pojedinačnih učesnika

 

 • Potencijalni utjecaj (maksimalno 5 bodova, bez praga)

 

  • Doprinos razvoju određene istraživačke oblasti
  • Utjecaj projekta na rješavanje značajnih regionalnih istraživačkih problema

 

Procjena punih prijedloga

Puni prijedlozi će također biti podvrgnuti daljinskoj procjeni. Svaki puni prijedlog će procijeniti najmanje tri vanjska ocjenjivača. Rezultati bodovanja trebaju biti opravdani detaljnim objašnjenjima.

Nakon što svi stručnjaci kojima je dodijeljen prijedlog završe svoje izvještaje o procjeni, ocjenjivanje prelazi na ocjenu konsenzusom koji vodi do zajedničkog stajališta. To podrazumijeva virtuelni sastanak konsenzusa radi diskutovanja dodijeljenih bodova i dokumentovanja objašnjenja. Bodovi i komentari se navode u izvještaju konsenzusa. Oni također teže zajedničkom stajalištu po pitanjima o iznosu i adekvatnosti traženih sredstava. Ishod ocjene konsenzusom je izvještaj o konsenzusu. U slučaju nemogućnosti postizanja konsenzusa, izvještaj navodi većinsko stajalište stručnjaka, ali također bilježi i sve oprečne stavove.

Svi ocjenjivači su potpisali izjavu o Sukobu interesa. Slučajevi sukoba interesa su navedeni u Vodiču za procjenu.

Zadatak Naučnog vijeća SEE.ERA.NET PLUS-a je da odluči o poretku na osnovu prioritetnosti za prijedloge koji imaju isti broj bodova na rang listi.

Kriteriji za ocjenjivanje punih prijedloga bi trebali biti slijedeći:

 

 • Naučni i/ili tehnološki kvalitet – kvaliet međudržavnog projekta (prag 3/5)

 

  • Valjan koncept i kvalitet ciljeva
  • Inovativnost ideje projekta
  • Napredak iznad vrhunske tehnologije
  • Kvalitet i efikasnost naučne i tehnološke metodologije
  • Održivost rezultata projekta

 

 • Kvalitet i efikasnost implementacije i upravljanje (prag 3/5)

 

  • Prikladnost upravljačke strukture i procedura
  • Kvalitet i efikasnost plana rada i raspodjele zadataka
  • Kvalifikacije i relevantno iskustvo koordinatora i pojedinačnih učesnika
  • Kvalitet konzorcija kao cjeline (uključujući komplementarnost, uravnoteženost)
  • Prikladna raspodjela i opravdanost sredstava koja će se dodijeliti (budžet, osoblje, oprema)

 

 • Potencijalni utjecaj (prag 3/5)

 

  • Pojedinačni doprinos očekivanim utjecajima navedenim u FP7 u okviru tema ICT i poljoprivredno-prehrambene oblasti na evropskom i/ili međunarodnom nivou
  • Doprinos razvoju određenog istraživačkog polja
  • Utjecaj projekta na rješavanje značajnih regionalnih istraživačkih problema
  • Prikladnost mjera za širenje i/ili korištenje rezultata međudržavnih projekata i upravljanje intelektualnim vlasništvom
  • Perspektiva za uspostavljanje efikasnog i održivog partnerstva unutar mreže, uključujući prenošenje znanja i iskustva

Naučno vijeće će podržati postupak odabira. Naučno vijeće je formirano s ciljem da osigura podršku i garantira naučnu izvrsnost tokom procesa procjene i odabira JERP-a. Sačinjavat će ga istaknuti naučnici koje će imenovati svaka zemlja učesnica i brojat će najviše 14 članova.

Naučno vijeće će pružiti podršku pri procesu odabira tokom dva kruga konkursa: revidirat će rang liste EoI-a projekata kao i rang liste punih prijedloga (FPs); može ujednačiti nedosljedne rezultate daljinskih ocjenjivača i davati preporuke po pitanju finansiranja Upravnom odboru. Naučnom vijeću nije dozvoljeno da podešava rezultate bodovanja.

 1. RASPORED

Objavljivanje  poziva 1. septembar 2009.

Rok za predavanje EoI-a: 03. novembar 2009.

Odluka o EoI-ima i poziv za pune prijedloge: 15. januar 2010.

Rok za predavanje punih prijedloga: 15. mart 2010.

Odluka i rangiranje prijedloga: juni 2010.

Početak JERP projekata: od 1. augusta do 1. oktobra 2010.

 

 9. DETALJNIJE INFORMACIJE I SAVJETI

Detaljnije informacije su dostupne na kontaktnim punktovima SEE-ERA.NET PLUS-a u vašoj zemlji (Aneks 2.). Prije predavanja prijedloga, svi kandidati bi se  trebali obratiti kontaktnom punktu SEE-ERA.NET PLUS-a u svojoj zemlji da potvrde podobnost svog prijedloga.

 

Umrežavanje sa jugoistočnom Evropom

 

Združeni poziv za istraživačke projekte

 

SEE-ERA.NET PLUS Združeni poziv

Nakon uspješnog SEE-ERA.NET PLUS pilot združenog poziva, SEE-ERA.NET PLUS dalje unaprijeđuje RTD saradnju između zemalja zapadnog Balkana (WBC), Turske i članica EU. Plan poziva se fokusira na prioritete i potrebe zemalja zapadnog Balkana s ciljem jačanja njihove integracije u Evropski istraživački prostor (ERA).

 

 

Izjava misije

Zasnovan na Okvirnom programu Evropske unije za istraživanje i tehnološki razvoj, SEE-ERA.NET PLUS je slijedeći korak u daljoj integraciji zemalja zapadnog Balkana (WBC) i njihovih osnovnih istraživačkih zajednica u Evropski istraživački prostor (ERA). Ovaj projekat će dalje unaprijediti koordinaciju bilateralne R&D saradnje sa zemljama zapadnog Balkana i podići je na aktivnost na evropskom nivou. Udruživanjem snaga i ujedinjenjem finansijskih sredstava, konzorcij SEE-ERA.NET PLUS-a stvara ključnu materiju. Konzorcij SEE-ERA.NET PLUS-a sastoji se od sedamnaest partnera iz četrnaest zemalja i to: regija jugoistočne Evrope (SEE) (6), članice EU (7) i Turska (1), uključujući relevantne vlasnike R&D programa.

Koordinacija projekta:

Centar za socijalnu inovaciju (ZSI),

Marion Haberfellner ,

plus.see-era.net@zsi.at

 
Umrežavanje sa jugoistočnom Evropom:

združeni poziv za istraživačke prijedloge


SEE-ERA.NET PLUS je Akcija koordinacije i podrške (br. ugovora: 226156) koju sufinansira Program Evropske zajednice za međunarodnu saradnju u okviru 7. okvirnog programa za istraživanje i tehnološki razvoj (2007-2013).

Indikativni budžet po projektu će iznositi maksimalno 150,000 eura za period od jedne, najviše do dvije godine. Cjelokupni budžet ovog poziva je 3,5 miliona eura.

Prijave za projekat moraju biti na engleskom jeziku.

 

Detaljnije informacije o pozivu i elektronska forma prijave mogu se naći na:

http://plus.see-era.net/pjc

Minimalni uvjeti za učešće:

Svaki konzorcij se mora sastojati od najmanje dva partnera iz zemalja zapadnog Balkana i jednog iz drugih zemalja učesnica (princip 2+1).

Konzorcij se sastoji od sedam zemalja članica EU (Austrija, Bugarska, Francuska, Njemačka, Grčka, Rumunija, Slovenija), šest zemalja zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Crna Gora, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, Srbija) i Turske. Zemlje izvan konzorcija mogu učestvovati uz svoje vlastito finansiranje.

Za sva pitanja, molimo kontaktirajte vaš nacionalni kontaktni punkt SEE-ERA.NET PLUS-a (http://plus.see-era.net/pjc/ncp.html.