Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Zdravlje migranata i COVID-19

21.04.2020

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Od samog početka migrantske krize u Bosni i Hercegovini, Sektor za zdravstvo Ministarstva civilnih poslova BiH, je aktivno učestvovao u radu Koordinacionog tijela koje se brine za zdravlje migranata, a kojim koordinira kancelarija Svjetske zdravstvene organizacija u Sarajevu, a sve u cilju da se omogući zdravstvena zaštita svim migrantima  koji se nalaze u BiH, te da se pravovremeno i efikasno reagira u slučaju pojave zaraznih bolesti, a posebno sada kada se svi borimo sa pandemijom COVID-19.

Također, vezano za migrantsku krizu, koja predstavlja ozbiljnu prijetnju, kada je u pitanju nadzor i kontrola zaraznih bolesti u BiH, te vodeći računa o pravu svih pacijenata na zdravstvenu zaštitu, uključujući migrante i izbjeglice koji se trenutno nalaze u BiH, Ministarstvo civilnih poslova BiH je podržalo Program „Procjena kapaciteta zdravstvenog sistema da odgovori velikom prilivu migranata u Bosnu i Hercegovinu“,i bilo koordinator svih aktivnosti ekspertnog tima, u ime institucija Bosne i Hercegovine. Cilj ovog Programa je bio da se zdravstvenim vlastima i institucijama u BiH pruži tehnička potpora, da se razviju standardni protokoli kontrole zdravstvenog stanja migranata i izbjeglica, kroz aktivnosti jačanja institucionalnih kapaciteta zdravstvenog sektora u BiH.

 

            Poseban javno-zdravstveni rizik, kada je u pitanju migrantska kriza u BiH, predstavlja trenutna zdravstvena situacija u svijetu izazvana pandemijom COVID -19. U ovom periodu potrebna je snažna suradnja zdravstvenih vlasti Bosne i Hercegovine, kao i zajedničko djelovanje Koordinacionog tijela koje se brine za zdravlje migranata i Koordinacionog tijela za pitanje migracija u Bosni i Hercegovini, kroz  direktnu komunikaciju i saradnju, kada je u pitanju zdravlje migranata, a time i svih građana Bosne i Hercegovine.

 

            Regionalni ured SZO za Europu publicirao je Privremene smjernice za zdravlje izbjeglica i migranata u vezi sa COVID-om 19 u Europskoj regiji, i glavne preporuke za pripravnost i postupke u okviru reagiranja na epidemiju COVID 19 su sljedeće:

 

1. Sve nacionalne zdravstvene inicijative moraju biti dostupne svim migrantima da bi se osigurala zaštita ljudskog prava na zdravlje;

2. Poštovanje mjera kontrole bolesti koje preporučuje SZO mora biti omogućeno izbjeglicama i migrantima bez nametanja neutemeljenog testiranja i karantenskih mjera;

3. Potrebno je voditi računa da mjere prevencije, dijagnostike i kontrole infekcije, kao što su higijenske preporuke u vezi sa respiratornim infekcijama, uključujući influencu i COVID 19, treba da obuhvate izbjeglice i migrante, u nacionalnim strategijama i planovima tokom epidemije, te da postoje specifične mjere za iskorak ka marginaliziranim grupama i grupama do kojih se teško dolazi;

4. Potrebno je informacije pružati na odgovarajućim jezicima putem prevedenog materijala, u mjeri u kojoj je to moguće, uz provjeru točnosti i kulturološke relevantnosti, angažiranjem pripadnika izbjegličke i migrantske zajednice;

5. Identificirati odgovarajuću tehnologiju komunikacije, pošto grupe migranata i izbjeglica možda neće moći pristupiti naučnim resursima na internetu. Leci, kol centri i lični kanali možda će biti efektivniji;

6. Potrebno je voditi računa da strah od registracije neke grupe migranata i izbjeglica ne sprečava da zatraže medicinsku pomoć, što može da predstavlja direktnu prijetnju po pojedinca i zajednicu;

7. Opće intervencije na tačkama ulaska (graničnim prelazima) treba da budu usmjerene na davanje poruka sa preporukama o prevenciji i praktične informacije o pristupu zdravstvenim službama, uzimanje zdravstvenih podataka po ulasku i kontakt podataka da bi se omogućila adekvatna procjena rizika i eventualno traženje kontakata ukoliko bude potrebe.

 

            Zdravstvene vlasti u Bosni i Hercegovini moraju učiniti sve što je potrebno u cilju realiziranja preporuka i postupaka koji su definirani u Privremenim smjernicama za zdravlje izbjeglica i migranata u vezi sa COVID-om 19 u Europskoj regiji , jer samo na taj način ćemo zaštiti zdravlje migranata i izbjeglica, koji se trenutno nalaze u našoj zemlji, a time i sve građane Bosne i Hercegovine.