Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Za koliko je porastao broj nezaposlenih u Bosni i Hercegovini od početka pandemije SARS-CoV-2

13.05.2020

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Prema preliminarnim podacima zavoda i službi zapošljavanjauBosniiHercegovinisa 30.04.2020. godinenaevidencijamajeprijavljeno 419.879 nezaposlenihlica, štouodnosuna 31.03.2020. godine predstavlja povećanje za 21.375 licaili 5,4%.  Posmatrano od početka marta, ovaj broj je povećan za 16.991 lice ili 4,2 %, s obzirom da je na kraju marta 2020. godine bilježeno smanjenje broja nezaposlenih lica u odnosu na kraj februara 2020. godine.

U Bosni i Hercegovini je na evidencije nezaposlenih, zavoda i službi zapošljavanja, u martu 2020. godine prijavljeno 7.019 lica po osnovu prestanka radnog odnosa. Od toga, po osnovu ekonomski višak-stečaj, likvidacija, restruktuiranje 150 lica, tehnološki ili organizacioni višak 2.655 lica, sporazumni raskid  ugovora 79 lica i zbog ostalih razloga (prestanak ugovora na određeno, izjave radnika/ poslodavca o prestanku radnog odnosa, povreda radne obaveze i sl.) 4.135 lica.

 

Napomena: Podaci za april su preliminarni