Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Okončana višemjesečna agonija donacije/humanitarne pomoći Ujedinjenih Arapskih Emirata, vlade Emirata Dubai, Bosni i Hercegovini

17.09.2020

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Poslije višemjesečne agonije okončana je distribucija donacije pomoći Ujedinjenih Arapskih Emirata, vlade Emirata Dubai, namijenjene građanima BiH. Od početne konfuzije i zanemarenosti ove donacije do okončanja podjele krajnjim korisnicima prošlo je četiri mjeseca. No, upornost, upotreba svih pozitivnih propisa i predanost ovoj aktivnosti je urodila plodom. Imajući u vidu da je posrijedi, do sada, najzahtjevnija obrada donacije pristigle u BiH hronologiju prenosimo u cijelosti.

 

U skladu s  odlukom Vijeća ministara BiH o prihvatu pomoći Ujedinjenih Arapskih Emirata, vlade Emirata Dubai, Bosni i Hercegovini, Ministarstvo civilnih poslova BiH je slijedom Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima („Službeni glasnik BiH“, broj 58/08) i Uputstvom o postupanju u procedurama za uvoz lijekova i medicinskih sredstava humanitarnog karaktera za područja Bosne i Hercegovine ugrožena prirodnom ili drugom nesrećom („Službeni glasnik BiH“, broj 54/14), zatražilo rješenja o saglasnosti za uvoz i korištenje lijekova i medicinskih sredstava humanitarnog karaktera u Bosni i Hercegovini od Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Federalnog ministarstva zdravstva i Odjela za zdravstvo i ostale usluge Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

 

Nakon toga Ministarstvo civilnih poslova BiH je od Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Federalnog ministarstva zdravstva i Odjela za zdravstvo i ostale usluge Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine zatražilo identifikaciju krajnjih korisnika predmetne donacije te je predložilo raspodjelu u skladu sa članom 2. Odluke o principima raspodjele međunarodne pomoći za zaštitu i spašavanje („Službeni glasnik BiH“, broj 24/20).

 

Kao preduvjet za dobivanje rješenja o saglasnosti za uvoz i korištenje lijekova i medicinskih sredstava humanitarnog karaktera u BiH, Ministarstvo civilnih poslova BiH je zatražilo od Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, provjeru kvaliteta i ispravnosti stotinu nasumično uzetih brisova i virusnih transportnih podloga s obzirom na to da su, kao najosjetljiviji dio donacije uskladišteni u ambijentalnim uvjetima kargo centra međunarodnog aerodroma Sarajevo od 27.5.2020. godine.

 

Nakon pozitivnog mišljenja Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu kojim je potvrđeno da brisovi i transportne podloge zadovoljavaju specifikacijom i kvalitetom te da se mogu koristiti za uzorkovanje na prisustvo SARS-COV-2 virusa, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Federalno ministarstvo zdravstva i Odjel za zdravstvo i ostale usluge Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine su dostavili rješenja o saglasnosti za uvoz i korištenje lijekova i medicinskih sredstava humanitarnog karaktera u Bosni i Hercegovini.

 

Također, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Federalno ministarstvo zdravstva i Odjel za zdravstvo i ostale usluge Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine su identificirali krajnje korisnike i prihvatili predloženi omjer raspodjele.

 

Sa ciljem reguliranja uvoznih carinskih procedura za navedenu donaciju u skladu sa Zakonom o carinskoj politici Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH” broj 58/15) i Odluci o oslobađanju od obračuna i plaćanja indirektnih poreza i povratu već plaćenih indirektnih poreza na opremu i sredstva koju doniraju domaći i međunarodni subjekati za potrebe prevencije, suzbijanja i otklanjanja epidemije prouzročene COVID-19 („Službeni glasnik BiH“, broj 20/20), Ministarstvo civilnih poslova BiH je pripremilo i dostavilo svu raspoloživu dokumentaciju te izdalo nalog špediteru da izvrši uvozne carinske procedure.

 

           Ovlašteni špediter, A&A ŠPED d.o.o. Sarajevo, je dostavio Ministarstvu civilnih poslova BiH odgovor da je navedena faktura, sa iskazanom samo ukupnom vrijednosti donacije, nije prihvatljiva za Carinsku ispostavu Aerodoroma Sarajevo te da su, uz konsultacije sa Regionalnim uredom Sarajevo Uprave za indirektno oporezivanje BiH, zatražili da se roba razvrsta prema pripadajućim tarfinim brojevima u koji spadaju. Slijedeći navedeno, zatražili su dostavljanje pojedinačnih cijena svakog od proizvoda (prema fakturi 0301 od 25.06.2020. godine) koje u dokumentaciji donator nije dostavio.

 

Slijedeći navedeni zahtjev Uprave za indirektno oporezivanje BiH, Ministarstvo civilnih poslova BiH je od Ministarstva vanjskih poslova BiH, 28.7.2020. godine, zatražilo fakturu sa pojedinačnim cijenama dostavljene opreme i zaštitnih sredstava, za svaku stavku posebice, bez kojih nije moguće regulirati uvozne carinske procedure donacije

 

Također, Ministarstvo civilnih poslova BiH je od Ministarstva vanjskih poslova BiH, urgencijama od 12.8. i 24.8. 2020. godine, ponovno zatražilo žurno dostavljanje odgovora donatora na traženi izgled dokumentacije.

 

Dana 31.8.2020. godine Ministarstvo vanjskih poslova BiH je dostavilo Ministarstvu civilnih poslova BiH fakturu sa iskazanim pojediničnim cijenama dostavljene opreme i zaštitnih sredstava koja je odmah dostavljena ovlaštenom špediteru s ciljem podnošenja carinske prijave prema Upravi za indirektno oporezivanje BiH.

 

Slijedeći fakturu sa iskazanim pojedinačnim cijenama, carinska deklaracija broj 20BA010904019226H7 od 23.07.2020. godine je okončana.

 

Slijedeći dogovoreni omjer raspodjele i raspored preuzimanja, Ministarstvo civilnih poslova je u roku od deset  dana završilo realizaciju donacije koja je mjesecima bez validne dokumentacija bila uskladištena na Aerodromu Sarajevo.

Ukupno je podijeljeno 23 tone odnosno 797. 440 komada opreme u koju spadaju: brisevi, zaštitna odijela, ventilatori, rukavice, maske N95, hirurške maske, maske, viziri i zaštitne naočare.

 

 

OMJER RASPODJELE:

 

Proizvod

Ukupno

 

 

Federacija BiH (62-0.5)

Republika Srpska (38-0.5)

Brčko distrikt BiH

Brisevi

100000 (-100)

61640

37760

500

Zaštitna odijela

25000

15422

9452

126

Ventilatori

40

24

14

2

Rukavice

152000

93768

57471

761

Maske N95

150000

92535

56715

750

Hirurške maske

150000

92535

56715

750

Maske

150000

92535

56715

750

Viziri

50000

30845

18905

250

Zaštitne naočare

20400

12584

7713

103

 

RASPORED PREUZIMANJA:

 

 1. Republika Srpska, 7. septembra, 2020. godine u 09:00 sati.
 2. Brčko distrikt BiH, 8. septembra, 2020. godine u 09:00 sati.
 3. Unsko-sanski kanton, 9. septembra, 2020. godine, od 09:00 do 12:00 sati.
 4. Kanton posavski, 9. septembra, 2020. godine, od 12:00 do 15:00 sati.
 5. Tuzlanski kanton, 10. septembra 2020. godine, od 09:00 do 12:00 sati.
 6. Zeničko-dobojski kanton, 10. septembra 2020. godine, od 12:00 do 15:00 sati.
 7. Bosansko-podrinjski kanton, 11. septembra 2020. godine, od 09:00 do 12:00 sati.
 8. Srednjobosanski kanton, 11. septembra 2020. godine, od 12:00 do 15:00 sati.
 9. Hercegovačko-neretvanski kanton, 14. septembra 2020. godine, od 09:00 do 12:00 sati.
 10. Zapodnohercegovački kanton, 14. septembra 2020. godine, od 12:00 do 15:00 sati.
 11. Kanton Sarajevo, 15. septembra 2020. godine, od 09:00 do 12:00 sati.
 12. Kanton 10, 15. septembra 2020. godine, od 12:00 do 15:00 sati.
 13. Federacija BiH 15. septembra, 2020. godine.