Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Odluka o rasporedu sredstava namijenjenih za tekući grant „Sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti prevencije HIV-a i tuberkuloze u Bosni i Hercegovini“ za 2020. godinu

31.12.2020

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Na osnovučlana 10. stav(1) Zakona o Budžetuinstitucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu („Službeni glasnik BiH“, broj 46/20), člana 17. Zakona o Vijećuministara Bosne i  Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i člana 13. stav (1) Odluke o kriterijimaza dodjelu sredstava iz tekućeg granta “Sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti prevencije HIV-a i tuberkuloze u Bosni i Hercegovini“ za 2020. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 68/20), na prijedlog Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Vijećeministara Bosne i Hercegovine, na 38. vanrednoj (telefonskoj) sjednici, održanoj 23. decembra 2020. godine, donijelo je                                               

                                                                                            ODLUKU
             o rasporedu sredstava namijenjenih za tekući grant „Sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti prevencije HIV-a i tuberkuloze u Bosni i Hercegovini“ za 2020. godinu

Član 1. 
(Predmet Odluke) 

(1)Ovom odlukom raspoređuju se sredstva iz tekućeg granta “Sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti prevencije HIV-a i tuberkuloze u Bosni i Hercegovini“ za 2020. godinu, sljedećim subjektima (u daljem tekstu: korisnicima sredstava):

Redni broj

Naziv i sjedište subjekta

Naziv projekta

Dodjeljeni iznos sredstava

Projekti za HIV

  1.  

Udruženje građana ''Viktorija'', Banja Luka

“Svaki život je važan”

16.000,00

  1.  

Partnerstvo za zdravlje, Sarajevo

“Poboljšanje dostupnosti i kvaliteta dobrovoljnog, povjerljivog testiranja i savjetovanja na HIV i AIDS u BiH”

11.000,00

  1.  

Udruženje PROI, Sarajevo

“Prevencija HIV-a i smanjenje štete kod teško dostupnih grupa i grupa pod povećanim rizikom”

5.000,00

  1.  

Udruženje u borbi protiv ovisnosti “Ruka ruci”, Bihać

“Edukacijom u borbi protiv HIV-a i Hepatitisa B i C na USK-a”

5.000,00

Projekti za tuberkulozu

  1.  

Društvo Crvenog krsta/križa BiH, Sarajevo

“Prevencija tuberkuloze – jednog od indikatora zdravstvenog stanja stanovništva”

5.000,00

Projekti za HiV/Tuberkulozu

  6.

Katolički školski centar, Srednja medicinska škola, Sarajevo

“Promocijom i edukacijom do zdravlja”

8.000,00

(2)Ukupna raspoloživa sredstva za sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti prevencije HIV-a i tuberkuloze u Bosni i Hercegovini“ za 2020. godinu iznose 50.000,00 KM i dodijeljuju se iz budžetaMinistarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ministarstvo) za 2020. godinu sa pozicije “Tekući transferi i grantovi”.


 

Član 2.

(Izvještaj o utrošku sredstava)

(1) Korisnici sredstava iz člana 1. ove odluke dužni su Ministarstvu dostaviti završni izvještaj o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava najkasnije u roku od 30 dana od dana završetka projekta prema Obrascu za narativni izvještaj (Prilog 5) i Obrascu za finansijski izvještaj (Prilog 6), koji su sastavni dio Odluke o kriterijumima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta “Sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti prevencije HIV-a i tuberkuloze u Bosni i Hercegovini“ za 2020. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 68/20) (u daljem tekstu: Odluka o kriterijima). 

(2)Korisnici sredstava polugodišnji narativni izvještaj dostavljaju prema Obrascu za narativni izvještaj (Prilog 5) koji je sastavni dio Odluke o kriterijumima i u rokovima definisanim Odlukom o kriterijima.

Član 3.

(Ugovor o korištenju dodijeljenih sredstava)

(1)Ministarstvo sa korisnicima sredstava, nakon što Vijećeministara Bosne i Hercegovine donese Odluku o rasporedu sredstava namijenjenih za tekući grant „Sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti prevencije HIV-a i tuberkuloze u Bosni i Hercegovini“ za 2020. godinu, te ista bude objavljena u "Službenom glasniku BiH", zaključuje Ugovor kojim će biti definiranameđusobna prava i obaveze ugovornih strana (u daljem tekstu: ugovor).

(2)Prije zaključivanja ugovora, korisnici sredstava se obavještavaju elektronskim i usmenim putem o Odluci Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o rasporedu sredstavanamjenjenih za tekući grant „Sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti prevencije HIV-a i tuberkuloze u Bosni i Hercegovini“ za 2020. godinu, te se od istih traži da u roku od sedam dana dostave korigovani budžetusklađen sa odobrenim sredstvima. Korigovanibudžet projekta postaje sastavni dio ugovora iz stava (1) ovog člana i isti mora biti potpisan od strane ovlaštenog lica i ovjeren pečatom.

 (3)U slučaju kada je korisnik sredstava ugovorni organ u smislu čl. 4. i 5. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), za nabavku opreme, roba ili usluga, iz sredstva odobrenog projekta korisnik sredstava primjenjuje procedure definisane Zakonom o javnim nabavkama, odnosno doznačena sredstva će utrošiti u skladu s zakonskim propisima i pravdati relevantnim računovodstveno- finansijskim dokazima.

(4)Ako korisnik sredstava granta nema status ugovornog organa (udruženja, fondacije i sl.), s obzirom da se radi o trošenju javnih sredstava, Korisnik sredstava je obavezan transparentno trošiti dodijeljena sredstva u skladu sa Instrukcijom Ministarstva o obavezi primjene Zakona o javnim nabavkama od strane krajnjih korisnika grant sredstava broj: 05-02-2-1258-1/17 od 25.12.2017. godine koja je objavljena na web stranici Ministarstva.

(5) Ako korisnik sredstava ne prihvati uslovepropisane ugovorom iz ovog člana gubi pravo na korištenje sredstava, te je u tom slučaju dužan pismeno obavijestiti Ministarstvo u roku od sedam dana.

Član 4. 
(Realizacija Odluke) 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine i Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine.

 

Član 5. 
(Stupanje na snagu) 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".