Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Odluka o rasporedu sredstava iz tekućeg granta „Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini“ za 2020. godinu

30.12.2020

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

 Na osnovu člana 10. stav (1) Zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu („Službeni glasnik BiH“, broj 46/20), člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i član 13. stav (1) Odluke o kriterijima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini“ za 2020. godinu („Službeni glasnik BiH“, broj 68/20), na prijedlog Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 38. vanrednoj sjednici, održanoj 23.12. 2020. godine, donijelo je

 

                                                                                                ODLUKU

                o rasporedu sredstava iz tekućeg granta „Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini“ za 2020. godinu

 

Član 1.

(Predmet Odluke)

 

(1)   Ovom odlukom dodjeljuju se sredstva iz tekućeg granta „Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini“ za 2020. godinu sljedećim subjektima:

 

Red. br.

Naziv subjekta

Naziv projekta

Dodijeljeni iznos sredstva u KM

1

BOSANSKO HERCEGOVAČKI  KOMITET MEĐUNARODNOG VIJEĆA ZA VELIKE ELEKTRIČNE SISTEME "CIGRE", SARAJEVO

ORGANIZACIJA DRUGOG SAVJETOVANJA  BH K/O CIRED-a

15.000,00

2

UNIVERZITET U BANJA LUCI CENTAR ZA PREDUZETNIŠTVO I TRANSFER TEHNOLOGIJA, REKTORAT, BANJA LUKA

IZRADA DIGITALNOG REPOZITORIJUMA NAUČNIH RADOVA

11.000,00

3

SVEUČILIŠTE U MOSTARU

CJELOŽIVOTNO STEM OBRAZOVANJE KROZ ROBOTIKU

10.000,00

4

FIKRET ALIĆ, TUZLA

FILTERSKE NAOČALE SA TEMPERATURNIM MONITORINGOM

8.000,00

5

AMRA HALILOVIĆ,  SARAJEVO

SISTEM ZA SMANJENJE IZLOŽENOSTI PARAZITSKIM INFEKCIJAMA U PODRUČJIMA- ZEMLJAMA SA VISOKOM STOPOM SIROMAŠTVA

8.000,00

6

JU SREDNJA ŠKOLA "28 JUNI", ISTOČNO NOVO SARAJEVO

UNAPREĐENJE RAZVOJA TEHNIČKE KULTURE I INOVATORSTVA KOD UČENIKA SREDNJIH STRUČNIH ŠKOLA - 3 FAZA

7.000,00

7

UNIVERZITET U BANJA LUCI INSTITUT ZA GENETIČKE RESURSE, BANJA LUKA

SUZBIJANJE PUCANJA PLODOVA TREŠNJE I KONDICIONIRANJE ISTIH ZA DUGOTRAJNO ČUVANJE U SKLADIŠTU HORMONSKIM MINERALNIM PRIPRAVCIMA

5.000,00

8

UDRUŽENJE INOVATORA REGIJE BIJELJINA

AFIRMACIJA I ANGAŽMAN MLADIH 2020

5.000,00

9

JU  INSTITUT RS IZ BANJA LUKA

STVARANJE NOVIH SORTI OZIME PŠENICE

5.000,00

10

ZAKLADA ZA INOVACIJSKI I TEHNOLOŠKI RAZVITAK, MOSTAR

UNAPREĐENJE KAPACITETA FAB-LAB MOSTAR

4.000,00

11

CENTAR ZA TEHNIČKU KULTURU, MOSTAR

MOSTOVI TEHNIČKE KULTURE

3.000,00

12

UDRUŽENJE INOVATORA GRADIŠKA, GRADIŠKA

ABECEDA INOVATORSTVA 20/21

3.000,00

13

FRANJO DRAGIČEVIĆ, ČAPLJINA

IZRADA STROJA ZA TRIEBLJENJE CVIJETA LJEKOVITOG BILJA 

3.000,00

14

JELENA PRSKALO, ČAPLJINA

IZRADA UREĐAJA ZA SITNJENJE VOĆA I POVRĆA

3.000,00

15

BUNJEVAC DRAGAN, GRADIŠKA

HEPOB

3.000,00

16

UDRUŽENJE GRAĐANA "SAD", LIVNO

USPOSTAVA CENTRA IZVRSNOSTI

3.000,00

17

UDRUGA IZUMITELJA HERCEGOVAČKI PATENTI "HERPATENT", POSUŠJE

INOVACIJAMA PROTIV COVIDA 19

3.000,00

18

DRAGAN BRKOVIĆ, USORA

ISTRAŽIVANJE PRINOSA I TROŠKOVA PROIZVODNJE VOĆA U OVISNOSTI OD GUSTOĆE SKLOPA I OBLIKA KROŠNJE

3.000,00

19

ZUBČEVIĆ NAĐA, SARAJEVO

ANTIBAKTERIJSKA DASKA ZA TOALET

3.000,00

20

UDRUGA CENTAR ZA PODUKU TESLA, ŠIROKI BRIJEG 

PAMETNA RJEŠENJA ZA MLADE

3.000,00

21

IVAN MILIĆEVIĆ, BROĆANAC

 HIBRIDNO SAĆE ZA PČELE IZRADA PROTOTIPA H KOPČE 4 GNJEZDA U KALUPNE PLOČE ZA IZRADU H KOPČE SAĆA DRVENOG RAMA

3.000,00

22

KATARINA PONJAVIĆ, SARAJEVO

HEALTH INCEPTION

3.000,00

23

GIMNAZIJA FRA DOMINIKA MANDIĆA, ŠIROKI BRIJEG

CENTAR IZVRSNOSTI-INFORMATIČKO TEHNIČKI KABINET

3.000,00

 

 

(2)   Sredstva za tekući grant „Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini“, u iznosu od 117.000,00 KM predviđena su u budžetu Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ministarstvo) za 2020. godinu na poziciji "Tekući transferi i grantovi".

(3)   Ovom odlukom dodjeljuju se sredstva u iznosu od 117.000,00 KM.

                                                            

 

Član 2.

(Izvještaj o utrošku sredstava)

 

(1)   Korisnici sredstava dužni su Ministarstvu dostaviti izvještaje o namjenskom utrošku sredstava prema Obrascu za narativni izvještaj (Prilog 5) i Obrascu za finansijski izvještaj (Prilog 6) a koji su sastavni dio Odluke o kriterijima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini“ za 2020. godinu“ („Službeni glasnik“, broj 68/20).

(2)   Korisnik sredstava, u skladu sa stavom (1) ovog člana, dužan je narativni i finansijski izvještaj dostaviti najkasnije u roku od 30 dana od dana završetka projekta prema obrascima iz stava (1) ovog člana.

(3)   Korisnik sredstava koji podliježe obavezi dostavljanja nalaza nezavisne revizije isti dostavlja uz popunjene i vlastitim pečatom ovjerene obrasce za narativni i finansijski izvještaj.

(4)   Finansijski izvještaj obavezno sadrži kopije originalnih fiskalnih i ostalih propisanih računovodstvenih isprava za sve troškove nastale po odobrenom projektu u skladu sa važećim zakonskim propisima koji reguliraju ovu oblast. Narativni izvještaj sadrži fotografije, izvještaje medija, zapisnike i slično.

(5)   Korisnici sredstava kojima su dodijeljena sredstva u iznosu 20.000,00 KM i više dužni su dostaviti i Izvještaj nezavisne revizije prema odredbama iz člana 17. Odluke o kriterijima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini“ za 2020. godinu“ („Službeni glasnik“, broj 68/20).

(6)   Ako korisnik sredstava ne dostavi izvještaj u skladu sa st. (1), (2), (3),(4) i (5) ovog člana Ministarstvo će zatražiti povrat cjelokupnog iznosa doznačenih sredstava na Jedinstveni račun trezora Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana kada Ministarstvo pisanim putem to od njega zatraži, u suprotnom pokrenut će se postupak pred nadležnim organom protiv aplikanta koji nije opravdao doznačena sredstva i zabranjuje se apliciranje istom na konkurse koje raspisuje Ministarstvo u periodu od tri godine.

(7)   Korisnik sredstava je dužan da vodi odvojenu i preciznu finansijsku dokumentaciju, tako da se sva plaćanja i troškovi načinjeni prema odobrenom projektu lako mogu identificirati.

(8)   Korisnik je dužan da računovodstvene knjige i drugu finansijsku dokumentaciju, u slučaju potrebe, učini dostupnom za razmatranje i kontrolu od Ministarstva  ili bilo kog drugog lica koje ovlasti Vijeće ministara Bosne i Hercegovine ili bilo kog drugog zakonom ovlaštenog organa.

(9)   Korisnik može izvršiti realokaciju u iznosu do 15 % unutar odobrenih budžetskih linija bez posebne saglasnosti Ministarstva, što posebno navodi u izvještaju s obrazloženjem.

  

Član 3.

(Realizacija Odluke)

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine i Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine.

 

Član 4.

(Stupanje na snagu)

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u „Službenom glasniku BiH“.