Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Odluka o dodjeli sredstava iz tekućeg granta „Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020" za 2020. godinu

31.12.2020

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

                                                                                                                                      

Na osnovu člana 10. stav (1) Zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu („Službeni glasnik BiH“, broj 46/20), člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i člana 13. stav (1) Odluke o kriterijima za dodjelu sredstava iz tekućeg grantaProgrami za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020" za 2020. godinu (Službeni glasnik BiH“, broj 68/20), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, na 38. vanrednoj             sjednici, održanoj 23.12.2020. godine, donijelo je                                        

 

 

                                                                       ODLUKU

      o dodjeli sredstava iz tekućeg granta „Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020" za 2020. godinu

 

Član 1.

(Predmet Odluke)

 

(1)   Ovom Odlukom dodjeljuju se sredstva iz tekućeg granta „Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020" za 2020. godinu u iznosu od443.770,00 KM, sljedećim subjektima:

 

Sveučilište u Mostaru, Općina Kupres, FBiH

Priprema plana i programa za očuvanja izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja u BiH

10.000

Visoka škola CEPS, Centar za poslovne studije u Kiseljaku, FBiH

Energetski efikasnija BiH

20.000

Institut za društveno politička istraživanja -IDPI, Mostar, FBiH

Priprema za međunarodni projekat komparativna analiza institucionalnog upravljanja krizom izazvana pandemijom u državama s federalističkim sustavom

29.890

Sveučilišna klinička bolnica Mostar, FBiH

Unapređenje u prevenciji i liječenju tumorskih oboljenja

10.000

Univerzitet u Banja Luci, Fakultet političkih nauka, RS

Podrška većem stepenu učešća u EU okvirnom programu za istraživanje i inovacije

9.500

 

 

Udruga Melior, Mostar, FBiH

Podrška bh. potencijalnim korisnicima za veću uspješnost za H2020

9.725

 

doc.dr. Mirela Kajkut Zeljković, Univerzitet u Banja Luci, Institut za genetičke resurse, RS

Epigenerički mehanizmi prilagođavanja usjeva na klimatske promjene

9.000

 

Verifikacioni laboratorij Verlab d.o.o., Sarajevo, FBiH

Jačanje kapaciteta za razvoj inovativnih sistema za predikciju performanse medicinskih uređaja

9.000

 

Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo School of Science and Technology SSST, FBiH

Gender equality and parity in higher education and research leadership

9.900

 

Univerzitet u Banja Luci, Ekonomski fakultet, RS

Podrška implementaciji Cost akcije CA19130

9.000

 

Univerzitet u Banja Luci, Elektrotehnički fakultet, RS

NI4OS Europe

15.000

Šumarski fakultet Univerziteta u Banja Luci, RS

Podrška implementaciji cost akcije land4flood

7.500

 

Prirodno matematički fakultet, Univerziteta u Sarajevu, FBiH

Biomonitoring i procjena konverzacijskog statusa vrste Pinna nobilisL.u BiH akvatoriumu kap pred uslov za definisanje mjera zaštite i učešće u HORZON 2020 projektima

12.960

 

Univerzitet u Banja Luci, Elektrotehnički fakultet, prof.dr. Gordana Gardaščević, RS

Projektovani industrijski internetov things aplikacija primjenom optičko bežičnih komunikacionih tehnologija

6.500

 

Institut za genetičke studije, Univerziteta u Banja Luci;  Banja Luka, RS

Građanska nauka u BiH

6.500

 

Razvojna agencija RS - Koordinator konzorcijuma Evropske mreže poduzetništva u RS

Jačanje kapaciteta MSP u RS za upravljanje inovacijama

9.000

 

 

Univerzitet u Banja Luci,Prirodno matematički fakultet, RS

Bioaktivna jedinjenja bazirana na poljoprivredno tekstilnim nus produktima namijenjena za proizvode za njegu kože

13.000

 

Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, FBiH

Evropska istraživačka mreža iz programa bilnih mreža

5.000

 

Univerzitet u Banja Luci

Odgovorno istraživanje i inovacije wbc-rri.net

10.000

 

Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment PIM, Pravni fakultet, Istočno Sarajevo, RS

Democratic effiecasy and varieties of populism in Europe

15.000

 

Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, FBBiH

Podsticanje evropskih kvantnih mreža

5.000

 

Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu, FBiH

Integrating forest soil typology and function for sustainable forest management and climate change mitigation across Europe FORSOILS

25.135

 

Rektorat Univerziteta u Banja Luci,RS

Euraxess, jačanje kapaciteta Euraxessa servisnog centra u Banja Luci, RS

10.000

 

Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Banja Luci, RS

Razvoj novih tehnologija za efikasniji nadzor invazivnih vrsta u BiH

9.000

 

Univerzitet u Tuzli, Mašinski fakultet Tuzla, prof. dr. Fikret Alić, FBiH

High temperature superconductors entropy generation and magnet termafenomenal

7.600

Univerzitet u Banja Luci, Tehnološki fakultet

Inovativna rješenja za tretman otpadnih voda

10.000

OIKOS, Bijeljina, RS

Memorandum of understanding for the implementation of European Cocerted Reserch Action designated as Cost ActionCA18215: China in Europe Reserch Network

7.000

 

Univerzitet u Banja Luci, Arhitektonsko građevinski fakultet u Banja Luci, RS

Prepoznavanje vještina za korištenje obnovljivih materija i tehnologija pri obnovi stambenih zgrada

8.500

 

Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, Tarik Uzunović, FBiH

Robusno hibridno upravljanje pozicije sile ropta

10.000

 

Univerzitet u Sarajevu, Rektorat, FBiH

Doprinos EURAXESS centru u BiH, unapređenje politike otvorenog transparentnog zapošljavanja

10.000

 

ENOVA d.o.o. Sarajevo, FBiH

Akcije prilagođene zajednici za ublažavanje energetskog siromaštva

5.000

 

Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, FBiH

Otvorena evropska kvantna kriptografska mreža

10.800

 

Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu, doc.dr. Admir Avdagić, FBiH

Implementacija udruženje evropske istraživačke akcije COST, Prikupljanje podataka za European Smart Forest Network (ESFONET)

5.950

 

Prof. dr. Selma Rizvić, predsjednica udruženja za digitalizaciju i informatizaciju kulturne baštine DIGI.BA, FBiH

Dissident Networks dissident net2

7.500

 

Mašinski fakultet Univerziteta u Tuzli, FBiH

Modular intraredhiters with nano fluidcollector MIHMC - eureka

15.000

 

Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Univerzitet u Sarajevu, FBiH

Primarni i sekundarni efekti COVID 19 pandemije na mišićnu funkciju i povratak iste.  Efekti oboljenja i karantina na osobe srednje životne dobi

11.500

 

Univerzitet u Sarajevu, Mašinski fakultet Sarajevo, FBiH

Proširenje aktivnosti istraživanja i mogućnosti korištenja bio mase kroz Clean Coal tehnologije kao dio evropskog Green Deal izazova

10.000

 

Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, FBiH

Preventing and addressing violent extremism through community resiliance in the Balkans and MENA region

5.000

 

Mujčinović Alen, Poljoprivredno prehrambeni Fakultet Sarajevo, FBiH

Socijalna uključenost mladih osnov brže revitalizacije ruralnih sredina u BiH

5.334

 

Univerzitet u Sarajevu, Rektorat

Priprema i realizacija projekta BITNET-INNOSUP

10.000

 

Savez gorskih službi spašavanja BiH

Primjena iskustva projekta sixth sense u razvoju istraživačkog rada na povećanju sigurnosti građana u BiH

7.000

 

Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu, FBiH

Integrirani pristup očuvanju ugroženih biljaka u 21.stoljeću

6.376

 

Prirodno matematički fakultet, Sarajevo, FBiH

Priprema prijedloga projekta za H2020 iz programa ERC - strating grant

5.600

 

Tehnički fakultet Univerzitet u Bihaću, FBiH

Tehnologija presovanja AA6026 legure i projektovanje osobina u procesu jednostepenog i sekundarnog termičkog starenja

10.000

 

(2)   Ukupna raspoloživa sredstva za tekući grant „Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020" za 2020. godinu iznose 444.000,00 KM i predviđena su u budžetu Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, na poziciji „Tekući transferi i grantovi“.

  

Član 2.

(Izvještaj o utrošku sredstava)

 

(1)   U skladu s članom 10. stav (3) Zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu „Službeni glasnik BiH“, broj 46/20 ) i u skladu sa Odlukom o kriterijima za dodjelu sredstava iz tekućeg grantaProgrami za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020" za 2020. godinu (Službeni glasnik BiH“, broj 68/20), korisnici sredstava dužni su Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine dostaviti izvještaje o namjenskom utrošku sredstava prema Obrascu za narativni izvještaj, Obrascu za finansijski izvještaja koji su sastavni dio Odluke o kriterijima za dodjelu sredstava iz tekućeg grantaProgrami za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020" za 2020. godinu.

 

(2)   Korisnik sredstava, u skladu sa stavom (1) ovog člana, dužan je završni narativni i finansijski izvještaj dostaviti najkasnije u roku od 30 dana od dana završetka projekta prema obrascima iz stava (1) ovog člana.

 

(3) Korisnici sredstava iz člana 1. stav (1) ove odluke koji su podržani sa iznosom od

     20.000,00 KM i više, dužni du dostaviti i  izvještaj nezavisne revizije prema odredbama iz 

     člana 17. Odluke o kriterijima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Programi za   

     pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020" za 2020. godinu.

 

 

Član 3.

(Realizacija Odluke)

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine i Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine.

 

 

Član 4.

(Stupanje na snagu)

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u „Službenom glasniku BiH“.