Grb BiH

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Vijesti

 

СВЕ ВИЈЕСТИ


СЕКТОРИ

КАТЕГОРИЈЕ

Јавни конкурс за распоред средстава из текућег гранта „Подршка техничкој култури и иноваторству у Босни и Херцеговини“ за 2023. годину

23.08.2023

Пошаљи документе на е-маил

Е-маил пошиљаоца (*):
Е-маил примаоца (*):
Коментар:

На основу члана 9. став (1) Одлуке о критеријумима за распоред средстава из текућег гранта „Подршка техничкој култури и иноваторству у Босни и Херцеговини“ за 2023. годину(„Службени гласник БиХ“ број 57/23), Министартво цивилних послова Босне и Херцеговине, објављује

 

 

                                                                                                  ЈАВНИ КОНКУРС

        за распоред средстава из текућег гранта „Подршка техничкој култури и иноваторству у Босни и Херцеговини“ за 2023. годину

 

 

I Предмет Јавног конкурса

 

Одлуком о критеријумима за распоред средстава из текућег гранта „Подршка техничкој култури и иноваторству у Босни и Херцеговини” за 2023. годину (у даљњем тексту: Одлука о критеријумима) утврђују се критеријуми за распоред средстава и друга питања везана за распоред средстава из текућег гранта „Подршка техничкој култури и иноваторству у Босни и Херцеговини“ за 2023. годину.

 

 

II Средства

 

Средства за текући грант „Подршка техничкој култури и иноваторству у Босни и Херцеговини“, у износу од 117.000,00 КМ предвиђена су у буџету Министарства цивилних послова Босне и Херцеговине (у даљњем тексту: Министарство) за 2023. годину, на позицији „Текући трансфери и грантови”.

 

Средства се распоређују за суфинансирање пројеката из области иноваторства и техничке културе путем јавног конкурса (у даљњем тексту:Конкурс) у складу са критеријумима дефинисаним Одлуком о критеријумима.

 

Минимални износ средстава који се може распоредити из овог гранта износи 4.000,00 КМ а максимални до 20.000,00 КМ.

 

 

III Право на подношење пројеката

 

Право на подношење пројеката, на основу објављеног конкурса, имају:

 

а) регистровани савези и удружења иноватора;

б) школске секције и организације техничке културе;

ц) регистроване научно -истраживачке организације (високошколске установе, институти, академије наука и умјетности );

д) иновацијски центри и технолошки паркови;

е) иноватори-физичке особе који су држављани Босне и Херцеговине с пријављеним пребивалиштем у Босни иХерцеговини.

 

Субјекти који имају право да аплицирају могу бити подржани само за један пројект у оквиру овог гранта.

 

Субјекти који имају право да аплицирају морају бити регистровани најмање 12 мјесеци до дана расписивања конкурса.

 

 

IV Изузеће

 

Ако подносилац пројекта до дана расписивања конкурса за 2023. годину није извршио све своје обавезе из раније закључених уговора с Министарством за 2018., 2020. и 2022.годину, његов захтјев за додјелу средстава на основу конкурса за 2023. годину неће бити разматран.


Изузеће се односи и на овлашћено лице које је закључила уговор са Министарством, те се неће разматрати захтјев другог правног субјекта који аплицира за средства на основу објављеног конкурса, ако се то лице јави као овлашћено лице.

 

На распоред средстава немају право субјекти чији пројекти својим садржајем на било који начин вријеђају вјерске, културне или етничке осјећаје припадника било којег народа у Босни и Херцеговини.

 

На распоред средстава немају право извршна и законодавна органи власти у Босни и Херцеговини.

V Намјена средстава

 

Савјет министара Босне иХерцеговинесвојом одлуком распоређује средства за суфинансирање пројеката, који доприносе равномјерном развоју техничке културе и иноваторства у Босни иХерцеговини, те доприносе имплементацији стратешких докумената у подручју науке и иновација и то кроз:

а) подршку у провођењу активности удружења и савеза иноватора и техничке културе у Босни иХерцеговини;

б) подршку активностима које доприносе промоцији и равномјерном развоју иноваторства и техничке културе у Босни иХерцеговини;

ц) подршку активностима које доприносе промоцији домаћих иновација на међународном плану и учешће на међународним догађајима из области иноваторства;

д) подршку иноваторима-појединцима за рад на иновацијама, заштити иновација, те испитивањима и изради прототипа;

е) подршку активностима које доприносе примјени иновација у привреди.

 

Трошкови репрезентације који се односе на исхрану и пиће не могу бити већи од 5% од укупно одобреног износа средстава за подржани пројекат, док трошкови такси услуга и мобилних телефона нису прихватљиви. Трошкови горива су прихватљиви искључиво ако су директно везани уз имплементацију пројектних активности.

 

Из средстава дефинисаних у члану 3. става (1) Одлуке о критеријумима не могу се исплаћивати плате, нити плаћати порези и доприноси на основу редовних личних примања.

 

Средства се распоређују намјенски кориснику средстава за конкретан пројекат у складу с Одлуком о критеријумима, те није могуће вршити накнадну промјену корисника средстава, ни промјену самог пројекта.

 

Средствима намијењеним за текући грант „Подршка техничкој култури и иноваторству у Босни иХерцеговини” суфинансирају се пројекти који су започети у 2023. години и чији период реализације не може бити дуже од 12 мјесеци од дана потписивања уговора.

 

Средствима из текућег гранта “Подршка техничкој култури и иноваторству у Босни иХерцеговини” за 2023. годину није дозвољена рефундација трошкова насталих прије објаве конкурса и нису прихватљиви.

 

 

VI Критеријиуми за вредновање поднесеног пројекта

 

При разматрању поднесеног пројекта вреднује се:

 

а) квалитет пројекта и његов допринос развоју иноваторства и техничке културе у Босни иХерцеговини, те допринос равномјерном развоју и имплементацији стратешких докумената у подручју науке и иновација у Босни иХерцеговинии имплементацији приоритета Уније за иновације, кроз:

 

1) стварање иновационе базе, промоцију значаја иноваторства и техничке културе у друштву, трансферу технологија, заштита интелектуалног власништва.

2) јачање сарадње с привредом кроз комерцијализацију и примјену иновативних достигнућа.

 

б) финансијски и оперативни капацитети апликанта, укључујући процјену реализираних пројеката/програма у протекле три године, до сада остварена сарадња с међународним партнерима и чланство у међународним и европским мрежама и асоцијацијама

 

ц) одрживост пројекта и пројектних резултата у периоду након завршетка пројекта

 

д) изводљивост пројекта, пројектних активности и јасна повезаност циља пројекта с пројектним активностима, број директних и индиректних корисника који су обухваћени пројектом и афирмисање и ангажман младих

 

е) трошковна ефективност активности, односно усклађеност предвиђених трошкова с укупним утрошком средстава пројекта и јасна видљивост тражених средстава за сваку од планираних активности у оквиру пројекта.

 

Вредновање пројекта врши се према критеријима и бодовима наведеним у Евалуацијском обрасцу (Прилог 4) који је дио Одлуке о критеријумима, а који обухватају:

а) тематске критеријуме

б) релевантност пројекта

ц) финансијске и оперативне капацитете подносиоца пројекта

д) одрживост активности и циљева

е) препоруке.

 

 

VII Потребна документација и начин достављања

 

Подносилац пројекта за додјелу средстава из текућег гранта „Подршка техничкој култури и иноваторству у Босни и Херцеговини“ за 2023. годину, обавезно прилаже сљедећу документацију:

а) апликациони образац, који је саставни дио Одлуке о критеријумима (Прилог 1), електронски попуњен, потписан и овјерен печатом подноситеља пројекта (оригинал)

б) план утрошка средстава, на обрасцу за утрошак средстава који је дио Одлуке о критеријумима(Прилог 2), електронски попуњен, потписан и овјерен службеним печатом подноситеља пројекта (оригинал);

ц) актуелни извод из регистра надлежног тијела у којем је регистриран подноситељ пројекта, не старији од 30 дана (оригинал или копија овјерена од надлежног тијела);

д) статут, само за институте, удружења, фондације. У случају да је било измјена и допуна статута достављају се уз основни статут (копија овјерена печатом подноситеља пројекта);

е) увјерење о пореској регистрацији подноситеља пројекта (идентификацијски број) (копија овјерена од надлежног тијела);

ф) рјешење о разврставању подноситеља пројекта према дјелатности издато од надлежног завода за статистику (копија овјерена од надлежног тијела);

г) званичан документ банке из којег је видљив трансакцијски рачун подносиоца пројекта, који није блокиран (буџетски корисници требало би доставити уредно потписану и службеним печатом овјерену инструкцију за плаћање која подразумијева трансакцијски рачун банке, број буџетске организације, врсту прихода и број општине) (оригинал или копија овјерена од надлежног тијела). Документ не смије бити старији од 30 дана;

х) субјекти који су буџетски корисници и послују преко рачуна ентитета, кантона или општине дужни су доставити потписану и печатом овјерену Изјаву тог тијела, а којом се потврђује да нема сметњи да новац одобрен за пројект буде на располагању кориснику средстава (оригинал);

и) годишњи обрачун о пословању подносиоца пројекта за 2022. годину, из којег је видљиво да је исти предат и овјерен од Агенције за посредничке, информатичке и финансијске услуге (АПИФ-а), односно Финансијско информатичке агенције (ФИА) (копија);

ј) изјава подносиоца пројекта, чија форма је саставни дио Одлуке о критеријумима (Прилог 3), коју је потписала овлашћено лице и овјерена службеним печатом подносиоца пројекта (оригинал);

к) подносилац пројекта (иноватор – физичко лице), обавезно доставља документацију наведену под тач. а), б) и ј), документ из тачке г) који се односи на отварање жиро рачуна физичког лица, те додатно доставља уредно потписанубиографију, потврду да је члан неког удружења иноватора издану од тог удружења у оригиналу или овјереној копији не старијој од три мјесеца, те потврду Института за интелектуално власништво да је иновација/патент који се предлаже за распоред средстава, прихваћен или доказ да је захтјев за прихватање иновације/патента предан Институту за интелектуално власништво (овјерена копија).

 

Подносилац пројекта, уз обавезну документацију,ако осигура, доставља као додатну документацију препоруку надлежне институције (општина, град, кантон, ентитет) о значају пројекта и његовом доприносу равномјерном развоју иноваторства и техничке културе у Босни и Херцеговини.

 

Документација од тачке а) до тачке к) се доставља истим редослиједом како је наведено и мора бити увезана у цјелину (као књига или спирални увез), тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замјењивати појединачни листови. Све странице морају бити нумерисане, укључујући и прилоге.

 

Документација која не буде увезана на начин како је дефинисано сматраће се неуредном и неће бити разматрана.

 

Документација од тачке а) до тачке к) доставља се у затвореној коверти искључиво путем поште Министарству, с назнаком:

 

Јавни конкурс за распоред средстава из текућег гранта „Подршка техничкој култури и иноваторству у Босни и Херцеговини“ за 2023. годину,

 

Министарство цивилних послова Босне и Херцеговине,

Трг БиХ 1,

71000 Сарајево.

 

Конкурс је отворен 21 дан од дана посљедње објаве.

 

Допуна документације која стигне у року у коме је објављен конкурс ће се прихватити, а која стигне након затварања конкурса неће се прихватити.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

 

Напомена: Приједлог пројекта се доставља и дигиталном платформом eGrant на интернетској страници Министарства цивилних послова Босне и Херцеговине која је у тестној фази за 2023. годину, а од 2024. године ће бити обавезан начин достављања апликација (линк: www.mcp.gov.ba).

 

VIII Остале напомене

 

Одлука о рапореду средстава

 

Одлуку о распореду средстава доноси Савјет министара Босне и Херцеговине.

 

Одлука о распореду средстава се објављује у „Службеном гласнику БиХ“ и на интернет страници Министарства.

 

 

 

 

Обавјештења

 

Подносилац пројекта који је учествовао на конкурсу, а чија пријава није стигла благовремено, која је неуредна или непотпуна, односно чији пројект није задовољио критеријумоствареног довољног броја бодова за суфинансирање пројекта, о наведеном се обавјештава објавом на службеној интернет страници Министарства

 

Подносилац пројекта, који учествује на конкурсу и коме су додијељене средства из гранта „Подршка техничкој култури и иноваторству у Босни и Херцеговини“ за 2023. годину сматра се обавијештеним објављивањем Одлуке о распореду средстава у „Службеном гласнику БиХ” и на службеној интернет страници Министарства.

 

Уговор о кориштењу додијељених средстава

 

Министарство са подносиоцем пројекта коме су одобрена средства (у даљњем тексту: корисник средстава) закључује уговор којим се дефинишу међусобна права и обавезе.

 

Прије закључивања уговора корисник средстава се обавјештава електронски о Одлуци о распореду средстава и висини одобрених средстава, те се од истог тражи да у року од седам дана достави:

 

а) Ревидиран план утрошка средстава који је усклађен са одобреним средствима и периодом реализације пројекта. Ревидирани план утрошка средстава постаје дио уговора и мора бити потписан од овлашћеног лица и овјерен печатом;


б) Приликом сачињавања Ревидираног плана утрошка средстава дозвољено је мијењање износа по активностима, али не и мијењање активности.

 

Ако корисник средстава не прихвати услове прописане уговором из овог члана, губи право на кориштење средстава и дужан је службеним дописом обавијестити Министарство да одустаје од потписивања уговора у року од седам дана.

 

Корисник средстава дужан је да укључи родни аспект приликом имплементације пројекта, као и приликом извјештавања о намјенском утрошку средстава, у складу са чланом 10. став (8) Закона о Буџету институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2023. годину („Службени гласник БиХ”, број 22/23).

 

 

Примјена процедуре дефинисане Законом о јавним набавкама

 

У случају када је корисник средстава уговорни орган у смислу чл. 4. и 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, бр. 39/14 и 59/22), за набавку опреме, роба или услуга, из средстава одобреног пројекта, корисник средстава примјењује процедуре дефинисане Законом о јавним набавкама.

 

Ако корисник средстава гранта нема статус уговорног органа (удружења, фондације и сл.), с обзиром на то да се ради о трошењу јавних средстава, корисник средстава је обавезан транспарентно трошити додијељена средства и приложити Изјаву о транспарентном трошењу средстава.

 

 

Извјештај о имплементацији пројекта


Корисник средстава дужан је Министарству доставити Извјештај о имплементацији пројекта и оправдати намјенски утрошак додјељених средстава. Извјештај о имплементацији пројекта се састоји из Обрасца за наративни извјештај (Прилог 5) и Обрасца за извјештај о утрошку средстава (Прилог 6).  


Корисник средстава дужан је Извјештај о имплементацији пројекта доставити најкасније у року од 30 дана од дана завршетка пројекта према прописаним обрасцима.


Извјештај о имплементацији пројекта уз Образац за извјештај о утрошку средстава обавезно садржи приложене копије оригиналних фискалних и осталих прописаних рачуноводствених исправа за све трошкове настале по одобреном пројекту у складу са важећим законским прописима који регулишу ову област, а који морају пратити одобрени Ревидирани план утрошка средстава.

 

Извјештај о имплементацији пројекта уз Образац за наративни извјештај садржи фотографије, извјештаје медија, записнике и друге документе који доказују учинак пројекта.


Ако корисник средстава не достави извјештај у складу са ст. (1), (2), (3), (4) и (5) члана 16. Одлуке о критеријумима, Министарство ће затражити поврат цјелокупног износа дозначених средстава на Јединствени рачун трезора Босне и Херцеговине у року од 30 дана, од дана када Министарство писаним путем то од њега затражи. Ако корсиник средстава не изврши поврат средстава, Министарство ће путем Правобранилаштва Босне иХерцеговинепокренути поступак пред надлежним судом против коринсика средстава који није оправдао дозначена средства и забранити истом да се пријављује на конкурсе које расписује Министарство у наредне три године.

 

Корисник средстава је дужан водити одвојену и прецизну финансијску документацију, тако да се сва плаћања и трошкови начињени према одобреном пројекту лако могу идентификовати

 

Корисник средстава је дужан да чува оригиналне рачуноводствене књиге и оригиналну финансијску документацију, те да у случају потребе, рачуноводствене књиге и другу финансијску документацију уступи за разматрање и контролу Министарству или било којој другој особи коју овласти Савјет министара Босне и Херцеговине или било ком другог законом овлашћеном органу.

 

Корисник средстава може извршити реалокацију у износу до 15 % унутар одобрених активности без посебне сагласности Министарства, што посебно наводи у извјештају с образложењем.

 

Ако Комисија за контролу извјештаја о утрошку средстава код корисника средстава у извјештавању утврди грешке техничке природе, корисник средстава се обавјештава писано или електронски, о потреби отклањања утврђених недостатака у року од 15 дана од пријема обавијести. Ако корисник средстава у заданом року не отклони недостатке, Министарство ће упутити захтјев кориснику средстава да изврши поврат цјелокупног износа неоправданих средстава, у року од 30 дана од дана када Министарство службено то од њега затражи. Ако се средства не уплате у наведеном року, Министарство ће покренути поступак пред надлежним тијелом против апликанта који није оправдао дозначена средства и забрањује му се аплицирање на конкурсе које расписује Министарство у наредне три године.

 

Ако се установи ненамјенско трошење дозначених средстава корисник је дужан извршити поврат цјелокупног износа дозначених средстава за који је утврђен ненамјенски утрошак на Јединствени рачун трезора Босне и Херцеговине у року од 30 дана од дана када Министарство службено то од њега затражи. Ако корисник не изврши поврат средстава у наведеном року, Министарство ће покренути поступак пред надлежним тијелом и забрањује му се аплицирање на конкурсе које расписује Министарство у наредне тригодине.

 

Ако је налаз независне ревизије негативан односно утврди ненамјенско трошење дозначених средстава или није сачињен на начин дефинисан у члану 17. Одлуке о критеријима, према кориснику средстава се предузимају радње у складу са чланом 18. ставом (8) Одлуке о критеријумима.

 

Ако корисник није утрошио цјелокупна дозначена средства за реализацију одобреног пројекта, дужан је да изврши поврат неутрошених средстава уплатом истих на Јединствени рачун трезора Босне и Херцеговине у року од 30 дана од дана завршетка пројекта уз образложење. Ако се средства не уплате у наведеном року Министарство ће покренути поступак пред надлежним органом против апликанта који није оправдао дозначена средства и забрањује се аплицирање истом на конкурсе које расписује Министарство.

 

Корисник средстава, у ситуацијама када по захтјеву Министарства изврши поврат средстава, дужан је о томе обавјестити Министарство и доставити доказ о извршеном поврату средстава Министарству.

 

Независна ревизија

 

Корисник средстава којем су додијељена средства у износу 20.000,00 КМ и више дужан је доставити и Извјештај независане ревизије према одредбама из члана 17. Одлуке о критеријима. Извјештај независне ревизије доставља се уз Извјештај о имплементацији пројекта.

 

 

Сви прилози наведени у Јавном конкурсу могу се преузети испод:

Апликациони образац (Прилог 1)

Упутство за попуњавање пријаве на јавни конкурс ( Прилог 1а)

Образац за утрошак средстава (Прилог 2)

Изјава (Прилог 3)

 

Евалуацијски образац (Прилог 4)

 

Образац за наративни извјештај (Прилог 5)

 

Образац за извјештај утрошка средстава (Прилог 6)

 

Одлука о критеријумима за распоред средстава из текућег гранта „Подршка техничкој култури и иноваторству у Босни и Херцеговини“ за 2023. годину (Прилог 7)