Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Javni natječaj za raspored sredstava iz tekućeg granta „Potpora tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini“ za 2023. godinu

23.08.2023

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Na temelju članka 9. stavak (1) Odluke o kriterijima za raspored sredstava iz tekućeg granta “Potpora tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini” za 2023. godinu (“Službeni glasnik BiH” broj 57/23), Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, objavljuje

 

 

                                                                                                JAVNI NATJEČAJ

            za raspored sredstava iz tekućeg granta „Potpora tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini“ za 2023. godinu

 

 

I Predmet Javnog natječaja

 

Odlukom o kriterijima za raspored sredstava iz tekućeg granta „Potpora tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini” za 2023. godinu (u daljnjem tekstu: Odluka o kriterijima) utvrđuju se kriteriji za raspored sredstava i druga pitanja vezana za raspored sredstava iz tekućeg granta „Potpora tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini“ za 2023. godinu.

 

 

II Sredstva

 

Sredstva za tekući grant „Potpora tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini“, u iznosu od 117.000,00 KM predviđena su u proračunu Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) za 2023. godinu, na poziciji „Tekući transferi i grantovi”.

 

Sredstva se raspoređuju za sufinanciranje projekata iz područja inovatorstva i tehničke kulture putem javnog natječaja (u daljnjem tekstu: Natječaj) u skladu sa kriterijima definiranim Odlukom o kriterijima.

 

Minimalni iznos sredstava koji se može rasporediti iz ovog granta iznosi 4.000,00 KM a maksimalni do 20.000,00 KM.

 

 

III Pravo na podnošenje projekata

 

Pravo na podnošenje projekata, na temelju objavljenog natječaja, imaju:

 

a) registrirani savezi i udruge inovatora;

b) školske sekcije i organizacije tehničke kulture;

c) registrirane znanstveno-istraživačke organizacije (visokoškolske ustanove, instituti, akademije znanosti i umjetnosti );

d) inovacijski centri i tehnološki parkovi;

e) inovatori – fizičke osobe koji su državljani Bosne i Hercegovine s prijavljenim prebivalištem u Bosni i Hercegovini.

 

Subjekti koji imaju pravo da apliciraju mogu biti podržani samo za jedan projekt u okviru ovog granta.

 

Subjekti koji imaju pravo da apliciraju moraju biti registrirani najmanje 12 mjeseci do dana raspisivanja natječaja.

 

 

IV Izuzeće

 

Ako podnositelj projekta do dana raspisivanja Natječaja za 2023. godinu nije izvršio sve svoje obveze iz ranije zaključenih ugovora s Ministarstvom za 2018., 2020. i 2022.godinu, njegov zahtjev za dodjelu sredstava na temelju natječaja za 2023. godinu neće biti razmatran.


Izuzeće se odnosi i na ovlaštenu osobu koja je zaključila ugovor sa Ministarstvom, te se neće razmatrati zahtjev drugog pravnog subjekta koji aplicira za sredstva na temelju objavljenog natječaja, ako se ta osoba javi kao ovlaštena osoba.

 

Na raspored sredstava nemaju pravo subjekti čiji projekti svojim sadržajem na bilo koji način vrijeđaju vjerske, kulturne ili etničke osjećaje pripadnika bilo kojeg naroda u Bosni i Hercegovini.

 

Na raspored sredstava nemaju pravo izvršna i zakonodavna tijela vlasti u Bosni i Hercegovini..

V Namjena sredstava

 

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine svojom odlukom raspoređuje sredstva za sufinanciranje projekata, koji doprinose ravnomjernom razvoju tehničke kulture i inovatorstva u Bosni i Hercegovini, te doprinose implementaciji strateških dokumenata u području znanosti i inovacija i to kroz:

a) potporu u provođenju aktivnosti udruga i saveza inovatora i tehničke kulture u Bosni i Hercegovini;

b) potporu aktivnostima koje doprinose promociji i ravnomjernom razvoju inovatorstva i tehničke kulture u Bosni i Hercegovini;

c) potporu aktivnostima koje doprinose promidžbi domaćih inovacija na međunarodnom planu i učešće na međunarodnim događajima iz područja inovatorstva;

d) potporu inovatorima - pojedincima za rad na inovacijama, zaštiti inovacija, te ispitivanjima i izradi prototipa;

e) potporu aktivnostima koje doprinose primjeni inovacija u gospodarstvu.

 

Troškovi reprezentacije koji se odnose na ishranu i piće ne mogu biti veći od 5% od ukupno odobrenog iznosa sredstava za podržani projekt, dok troškovi taksi usluga i mobilnih telefona nisu prihvatljivi. Troškovi goriva su prihvatljivi isključivo ako su izravno vezani uz implementaciju projektnih aktivnosti.

 

Iz sredstаva definiranih u članku 3. stavak (1) Odluke o kriterijima ne mogu se isplaćivati plaće, niti plaćati porezi i doprinosi na temelju redovitih osobnih primanja.

 

Sredstva se raspoređuju namjenski korisniku sredstava za konkretan projekt u skladu s Odlukom o kriterijima, te nije moguće vršiti naknadnu promjenu korisnika sredstava, niti promjenu samog projekta.

 

Sredstvima namijenjenim za tekući grant „Potpora tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini” sufinanciraju se projekti koji su započeti u 2023. godini i čije razdoblje realizacije ne može biti duže od 12 mjeseci od dana potpisivanja ugovora.

 

Sredstvima iz tekućeg granta „Potpora tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini” za 2023. godinu nije dozvoljena refundacija troškova nastalih prije objave natječaja i nisu prihvatljivi.

 

 

VI Kriteriji za vrednovanje podnesenog projekta

 

Pri razmatranju podnesenog projekta vrjednuje se:

a) kvaliteta projekta i njegov doprinos razvoju inovatorstva i tehničke kulture u Bosni i Hercegovini, te doprinos ravnomjernom razvoju i implementaciji strateških dokumenata u području znanosti i inovacija u Bosni i Hercegovini i implementaciji prioriteta Unije za inovacije, kroz:

 

1)      stvaranje inovacijske baze, promidžbe značaja inovatorstva i tehničke kulture u društvu, transferu tehnologija, zaštita intelektualnog vlasništva.

 

2)      jačanje suradnje s gospodarstvom kroz komercijalizaciju i primjenu inovativnih  dostignuća.

 

b) financijski i operativni kapaciteti aplikanta, uključujući procjenu realiziranih projekata/programa u protekle tri godine, do sada ostvarena suradnja s međunarodnim partnerima i članstvo u međunarodnim i europskim mrežama i asocijacijama;

 

c) održivost projekta i projektnih rezultata u razdoblju nakon završetka projekta;

 

d) izvodljivost projekta, projektnih aktivnosti i jasna povezanost cilja projekta s projektnim aktivnostima, broj direktnih i indirektnih korisnika koji su obuhvaćeni projektom i afirmiranje i angažman mladih;

 

e) troškovna efektivnost aktivnosti, odnosno usklađenost predviđenih troškova s ukupnim utroškom sredstava projekta i jasna vidljivost traženih sredstava za svaku od planiranih aktivnosti u okviru projekta.

 

Vrjednovanje projekta vrši se prema kriterijima i bodovima navedenim u Evaluacijskom obrascu (Privitak 4) koji je dio Odluke o kriterijima, a koji obuhvaćaju:

a) tematske kriterije;

b) relevantnost projekta;

c) financijske i operativne kapacitete podnosioca projekta;

d) održivost aktivnosti i ciljeva;

e) preporuke.

 

 

VII Potrebna dokumentacija i način dostavljanja

 

Podnositelj projekta za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Potpora tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini“ za 2023. godinu, obvezno prilaže sljedeću dokumentaciju:

a) aplikacijski obrazac, koji je sastavni dio Odluke o kriterijima (Privitak 1), elektronički popunjen, potpisan i ovjeren pečatom podnositelja projekta (original);

b) plan utroška sredstava, na obrascu za utrošak sredstava koji je dio Odluke o kriterijima (Privitak 2), elektronički popunjen, potpisan i ovjeren službenim pečatom podnositelja projekta (original);

c) aktualni izvod iz registra nadležnog tijela u kojem je registriran podnositelj projekta, ne stariji od 30 dana (original ili preslika ovjerena od nadležnog tijela);

d) statut, samo za institute, udruge, fondacije. U slučaju da je bilo izmjena i dopuna statuta dostavljaju se uz osnovni statut (preslika ovjerena pečatom podnositelja projekta);

e) uvjerenje o poreznoj registraciji podnositelja projekta (identifikacijski broj) (preslika ovjerena od nadležnog tijela);

f) rješenje o razvrstavanju podnositelja projekta prema djelatnosti izdato od nadležnog zavoda za statistiku (preslika ovjerena od nadležnog tijela);

g) zvaničan dokument banke iz kojeg je vidljiv transakcijski račun podnositelja projekta, koji nije blokiran (proračunski korisnici trebalo bi dostaviti uredno potpisanu i službenim pečatom ovjerenu instrukciju za plaćanje koja podrazumijeva transakcijski račun banke, broj proračunske organizacije, vrstu prihoda i broj općine) (original ili preslika ovjerena od nadležnog tijela). Dokument ne smije biti stariji od 30 dana;

h) subjekti koji su proračunski korisnici i posluju preko računa entiteta, županije ili općine dužni su dostaviti potpisanu i pečatom ovjerenu Izjavu tog tijela, a kojom se potvrđuje da nema smetnji da novac odobren za projekt bude na raspolaganju korisniku sredstava (original);

i) godišnji obračun o poslovanju podnositelja projekta za 2022. godinu, iz kojeg je vidljivo da je isti predat i ovjeren od Agencije za posredničke, informatičke i financijske usluge (APIF-a), odnosno Financijsko informatičke agencije (FIA) (preslika);

j) izjava podnositelja projekta, čija forma je sastavni dio Odluke o kriterijima (Privitak 3), koju je potpisala ovlaštena osoba i ovjerena službenim pečatom podnositelja projekta (original);

k) podnositelj projekta (inovator - fizička osoba), obvezno dostavlja dokumentaciju navedenu pod toč. a), b) i j), dokument iz točke g) koji se odnosi na otvaranje žiro računa fizičke osobe, te dodatno dostavlja uredno potpisan životopis, potvrdu da je član neke udruge inovatora izdanu od te udruge u originalu ili ovjerenoj preslici ne starijoj od tri mjeseca, te potvrdu Instituta za intelektualno vlasništvo da je inovacija/ patent koji se predlaže za raspored sredstava, prihvaćen ili dokaz da je zahtjev za prihvaćanje inovacije/patenta predan Institutu za intelektualno vlasništvo (ovjerena preslika).

Podnositelj projekta, uz obveznu dokumentaciju, ako osigura, dostavlja kao dodatnu dokumentaciju preporuku nadležne institucije (općina, grad, županija, entitet) o značaju projekta i njegovom doprinosu ravnomjernom razvoju inovatorstva i tehničke kulture u Bosni i Hercegovini.

 

Dokumentacija od točke a) do točke k) se dostavlja istim redoslijedom kako je navedeno i mora biti uvezana u cjelinu (kao knjiga ili spiralni uvez), tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati pojedinačni listovi. uvez), tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati pojedinačni listovi. Sve stranice moraju biti numerirane, uključujući i privitke.

 

Dokumentacija koja ne bude uvezana na način kako je definirano smatraće se neurednom i nećebiti razmatrana.

 

Dokumentacija od točke a) do točke k) dostavlja se u zatvorenoj kuverti isključivo putem pošte Ministarstvu, s naznakom:

 

„Javni natječaj za raspored sredstava iz tekućeg granta „Potpora tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini“ za 2023. godinu“,

 

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine,

Trg BiH 1,

71000 Sarajevo.

 

 

Natječaj je otvoren 21 dan od dana posljednje objave.

 

Dopuna dokumentacije koja stigne u roku u kome je objavljen natječaj će se prihvatiti, a koja stigne nakon zatvaranja natječaja neće se prihvatiti.

 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

 

 

Napomena: Prijedlog projekta se dostavlja i digitalnom platformom eGrant na internetskoj stranici Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, koja je u testnoj fazi za 2023. godinu, a od 2024. godine će biti obavezan način dostavljanja aplikacija (poveznica: www.mcp.gov.ba).

 

VIII Ostale napomene

 

Odluka o raporedu sredstava

 

Odluku o rasporedu sredstava donosi Vijeće ministara Bosne i Hercegovine.

 

Odluka o rasporedu sredstava se objavljuje u „Službenom glasniku BiH“ i na internetskoj stranici Ministarstva.

 

Obavijesti

 

Podnositelj projekta koji je sudjelovao na Natječaju, a čija prijava nije stigla blagovremeno, koja je neuredna ili nepotpuna, odnosno čiji projekt nije zadovoljio kriterij ostvarenog dovoljnog broja bodova za sufinanciranje projekta, o navedenom se obavještava objavom na službenoj internetskoj stranici Ministarstva.

 

Podnositelj projekta, koji sudjeluje na Natječaju i kome su dodijeljene sredstva iz granta „Potpora tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini“ za 2023. godinu smatra se obaviještenim objavljivanjem Odluke o rasporedu sredstava u “Službenom glasniku BiH” i na službenoj internetskoj stranici Ministarstva.

 

 

Ugovor o korištenju dodijeljenih sredstava

 

Ministarstvo sa podnositeljem projekta kome su odobrena sredstva (u daljnjem tekstu: korisnik sredstava) zaključuje ugovor kojim se definiraju međusobna prava i obveze.

 

Prije zaključivanja ugovora korisnik sredstava se obavještava elektronički o Odluci o rasporedu sredstava i visini odobrenih sredstava, te se od istog traži da u roku od sedam dana dostavi:

 

a) Revidiran plan utroška sredstava koji je usklađen sa odobrenim sredstvima i periodom realizacije projekta. Revidirani plan utroška sredstava postaje dio ugovora i mora biti potpisan od ovlaštene osobe i ovjeren pečatom;


b) Prilikom sačinjavanja Revidiranog plana utroška sredstava dozvoljeno je mijenjanje iznosa po aktivnostima, ali ne i mijenjanje aktivnosti.

 

Ako korisnik sredstava ne prihvati uvjete propisane ugovorom iz ovog članka, gubi pravo na korištenje sredstava i dužan je službenim dopisom obavijestiti Ministarstvo da odustaje od potpisivanja ugovora u roku od sedam dana.

 

Korisnik sredstava dužan je da uključi rodni aspekt prilikom implementacije projekta, kao i prilikom izvještavanja o namjenskom utrošku sredstava, u skladu sa člankom 10. stavak (8) Zakona o Proračunu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2023. godinu („Službeni glasnik BiH”, broj 22/23).

 

 

Primjena procedure definirane Zakonom o javnim nabavama

 

U slučaju kada je korisnik sredstava ugovorni organ u smislu čl. 4. i 5. Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, br. 39/14 i 59/22), za nabavu opreme, roba ili usluga, iz sredstava odobrenog projekta, korisnik sredstava primjenjuje procedure definirane Zakonom o javnim nabavama

 

Ako korisnik sredstava granta nema status ugovornog organa (udruge, fondacije i sl.), s obzirom na to da se radi o trošenju javnih sredstava, korisnik sredstava je obvezan transparentno trošiti dodijeljena sredstva i priložiti Izjavu o transparentnom trošenju sredstava.

 

 

Izvješće o implementaciji projekta


Korisnik sredstava dužan je Ministarstvu dostaviti Izvješće o implementaciji projekta i opravdati namjenski utrošak dodjeljenih sredstava. Izvješće o implementaciji projekta se sastoji iz Obrasca za narativno izvješće (Privitak 5) i Obrasca za izvješće o utrošku sredstava (Privitak 6).  


Korisnik sredstava dužan je Izvješće o implementaciji projekta dostaviti najkasnije u roku od 30 dana od dana završetka projekta prema propisanim obrascima.


Izvješće o implementaciji projekta uz Obrazac za izvješće o utrošku sredstava obvezno sadrži priložene kopije originalnih fiskalnih i ostalih propisanih računovodstvenih isprava za sve troškove nastale po odobrenom projektu u skladu sa važećim zakonskim propisima koji reguliraju ovu oblast, a koji moraju pratiti odobreni Revidirani plan utroška sredstava.

 

Izvješće o implementaciji projekta uz Obrazac za narativni izvješće sadrži fotografije, izvješća medija, zapisnike i druge dokumente koji dokazuju učinak projekta.


Ako korisnik sredstava ne dostavi izvješće u skladu sa st. (1), (2), (3), (4) i (5) članka 16. Odluke o kriterijima, Ministarstvo će zatražiti povrat cjelokupnog iznosa doznačenih sredstava na Jedinstveni račun trezora Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana, od dana kada Ministarstvo pisanim putem to od njega zatraži. Ako korsinik sredstava ne izvrši povrat sredstava, Ministarstvo će putem Pravobrani laštva Bosne i Hercegovine pokrenuti postupak pred nadležnim sudom protiv korisnika sredstava koji nije opravdao doznačena sredstva i zabraniti istom da se prijavljuje na natječaje koje Ministarstvo raspisuje u naredne tri godine.

 

Korisnik sredstava je dužan voditi odvojenu i preciznu financijsku dokumentaciju, tako da se sva plaćanja i troškovi načinjeni prema odobrenom projektu lako mogu identificirati.

 

Korisnik sredstava je dužan da čuva originalne računovodstvene knjige i originalnu financijsku dokumentaciju, te da u slučaju potrebe, računovodstvene knjige i drugu financijsku dokumentaciju ustupi za razmatranje i kontrolu Ministarstvu ili bilo kojoj drugoj osobi koju ovlasti Vijeće ministara Bosne i Hercegovine ili bilo kom drugog zakonom ovlaštenom tijelu.

 

Korisnik sredstava može izvršiti realokaciju u iznosu do 15 % unutar odobrenih aktivnosti bez posebne suglasnosti Ministarstva, što posebice navodi u izvješću s obrazloženjem.

 

Ako Povjerenstvo za kontrolu izvješća o utrošku sredstava kod korisnika sredstava u izvještavanju ustvrdi pogreške tehničke prirode, korisnik sredstava se obavještava pisano ili elektronički, o potrebi otklanjanja utvrđenih nedostataka u roku od 15 dana od prijema obavijesti. Ako korisnik sredstava u zadanom roku ne otkloni nedostatke, Ministarstvo će uputiti zahtjev korisniku sredstava da izvrši povrat cjelokupnog iznosa neopravdanih sredstava, u roku od 30 dana od dana kada Ministarstvo službeno to od njega zatraži. Ako se sredstva ne uplate u navedenom roku, Ministarstvo će pokrenuti postupak pred nadležnim tijelom protiv aplikanta koji nije opravdao doznačena sredstva i zabranjuje mu se apliciranje na natječaje koje raspisuje Ministarstvo u naredne tri godine.

 

Ako se ustanovi nenamjensko trošenje doznačenih sredstava korisnik je dužan izvršiti povrat cjelokupnog iznosa doznačenih sredstava za koji je utvrđen nenamjenski utrošak na Jedinstveni račun trezora Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana kada Ministarstvo službeno to od njega zatraži. Ako korisnik ne izvrši povrat sredstava u navedenom roku, Ministarstvo će pokrenuti postupak pred nadležnim tijelom i zabranjuje mu se apliciranje na natječaje koje raspisuje Ministarstvo u naredne tri godine.

 

Ako je nalaz neovisne revizije negativan odnosno utvrdi nenamjensko trošenje doznačenih sredstava ili nije sačinjen na način definiran u članku 17. Odluke o kriterijima, prema korisniku sredstava se poduzimaju radnje u skladu sa člankom 18. stavkom (8) Odluke o kriterijima.

 

Ako korisnik nije utrošio cjelokupna doznačena sredstva za realiziranje odobrenog projekta, dužan je da izvrši povrat neutrošenih sredstava uplatom istih na Jedinstveni račun trezora Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana završetka projekta uz obrazloženje. Ako se sredstva ne uplate u navedenom roku Ministarstvo će pokrenuti postupak pred nadležnim organom protiv aplikanta koji nije opravdao doznačena sredstva i zabranjuje se apliciranje istom na natječaje koje raspisuje Ministarstvo.

 

Korisnik sredstava, u situacijama kada po zahtjevu Ministarstva izvrši povrat sredstava, dužan je o tome obavjestiti Ministarstvo i dostaviti dokaz o izvršenom povratu sredstava Ministarstvu.

 

Neovisna revizija

 

Korisnik sredstava kojem su dodijeljena sredstva u iznosu 20.000,00 KM i više dužan je dostaviti i Izvješće neovisne revizije prema odredbama iz članka 17. Odluke o kriterijima. Izvješće neovisne revizije dostavlja se uz Izvješće o implementaciji projekta.

 

Svi prilozi navedeni u Javnom natječaju mogu se preuzeti ispod:

Aplikacijski obrazac (Privitak 1)

Naputak za popunjavanje prijave na javni natječaj ( Privitak 1a)

Obrazac za utrošak sredstava (Privitak 2)

Izjava (Privitak 3)

 

Evaluacijski obrazac (Privitak 4)

 

Obrazac za narativno izvješće (Privitak 5)

 

Obrazac za izvješće utroška sredstava (Privitak 6)

 

Odluka o kriterijima za raspored sredstava iz tekućeg granta „Potpora tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini“ za 2023. godinu (Privitak 7)