Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Javni konkurs za raspored sredstava iz tekućeg granta „Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini“ za 2023. godinu

23.08.2023

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Na osnovu člana 9. stav (1) Odluke o kriterijima za raspored sredstava iz tekućeg granta „Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini” za 2023. godinu („Službeni glasnik BiH” broj 57/23), Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, objavljuje

 

 

                                                                                                    JAVNI KONKURS

                 za raspored sredstava iz tekućeg granta „Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini“ za 2023. godinu

 

 

I Predmet Javnog konkursa

 

Odlukom o kriterijima za raspored sredstava iz tekućeg granta „Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini” za 2023. godinu (u daljnjem tekstu: Odluka o kriterijima) utvrđuju se kriteriji za raspored sredstava i druga pitanja vezana za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini“ za 2023. godinu.

 

 

II Sredstva

 

Sredstva za tekući grant „Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini“, u iznosu od 117.000,00 KM predviđena su u budžetu Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) za 2023. godinu, na poziciji „Tekući transferi i grantovi”.

 

Sredstva se raspoređuju za sufinansiranje projekata iz oblasti inovatorstva i tehničke kulture putem javnog konkursa (u daljnjem tekstu: Konkurs) u skladu sa kriterijima definisanim Odlukom o kriterijima.

 

Minimalni iznos sredstava koji se može rasporediti iz ovog granta iznosi 4.000,00 KM a maksimalni do 20.000,00 KM.

 

 

III Pravo na podnošenje projekata

 

Pravo na podnošenje projekata, na osnovu objavljenog konkursa, imaju:

 

a) registrirani savezi i udruge inovatora;

b) školske sekcije i organizacije tehničke kulture;

c) registrirane naučno-istraživačke organizacije (visokoškolske ustanove, instituti, akademije nauka i umjetnosti );

d) inovacijski centri i tehnološki parkovi;

e) inovatori - fizičke osobe koji su državljani Bosne i Hercegovine s prijavljenim prebivalištem u Bosni i Hercegovini.

 

Subjekti koji imaju pravo da apliciraju mogu biti podržani samo za jedan projekt u okviru ovog granta.

 

Subjekti koji imaju pravo da apliciraju moraju biti registrirani najmanje 12 mjeseci do dana raspisivanja konkursa.

 

 

IV Izuzeće

 

Ako podnosilac projekta do dana raspisivanja konkursa za 2023. godinu nije izvršio sve svoje obaveze iz ranije zaključenih ugovora s Ministarstvom za 2018., 2020. i 2022.godinu, njegov zahtjev za dodjelu sredstava na osnovu konkursa za 2023. godinu neće biti razmatran.


Izuzeće se odnosi i na ovlaštenu osobu koja je zaključila ugovor sa Ministarstvom, te se neće razmatrati zahtjev drugog pravnog subjekta koji aplicira za sredstva na osnovu objavljenog konkursa, ako se ta osoba javi kao ovlaštena osoba.

 

Na raspored sredstava nemaju pravo subjekti čiji projekti svojim sadržajem na bilo koji način vrijeđaju vjerske, kulturne ili etničke osjećaje pripadnika bilo kojeg naroda u Bosni i Hercegovini.

 

Na raspored sredstava nemaju pravo izvršna i zakonodavni organi vlasti u Bosni i Hercegovinir


V Namjena sredstava

 

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine svojom odlukom raspoređuje sredstva za sufinansiranje projekata, koji doprinose ravnomjernom razvoju tehničke kulture i inovatorstva u Bosni i Hercegovini, te doprinose implementaciji strateških dokumenata u području nauke i inovacija i to kroz:

a) podršku u provođenju aktivnosti udruženja i saveza inovatora i tehničke kulture u Bosni i Hercegovini;

b) podršku aktivnostima koje doprinose promociji i ravnomjernom razvoju inovatorstva i tehničke kulture u Bosni i Hercegovini;

c) podršku aktivnostima koje doprinose promociji domaćih inovacija na međunarodnom planu i učešće na međunarodnim događajima iz oblasti inovatorstva;

d) podršku inovatorima - pojedincima za rad na inovacijama, zaštiti inovacija, te ispitivanjima i izradi prototipa;

e) podršku aktivnostima koje doprinose primjeni inovacija u privredi.

 

Troškovi reprezentacije koji se odnose na ishranu i piće ne mogu biti veći od 5% od ukupno odobrenog iznosa sredstava za podržani projekat, dok troškovi taksi usluga i mobilnih telefona nisu prihvatljivi. Troškovi goriva su prihvatljivi isključivo ako su direktno vezani uz implementaciju projektnih aktivnosti.

 

Iz sredstаva definiranih u članu 3. stava (1) Odluke o kriterijima ne mogu se isplaćivati plate, niti plaćati porezi i doprinosi na osnovu redovnih ličnih primanja.

 

Sredstva se raspoređuju namjenski korisniku sredstava za konkretan projekat u skladu s Odlukom o kriterijima, te nije moguće vršiti naknadnu promjenu korisnika sredstava, ni promjenu samog projekta.

 

Sredstvima namijenjenim za tekući grant „Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini” sufinansiraju se projekti koji su započeti u 2023. godini i čiji period realizacije ne može biti duže od 12 mjeseci od dana potpisivanja ugovora.

 

Sredstvima iz tekućeg granta „Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini” za 2023. godinu nije dozvoljena refundacija troškova nastalih prije objave konkursa i nisu prihvatljivi.

 

 

VI Kriteriji za vrednovanje podnesenog projekta

 

Pri razmatranju podnesenog projekta vrednuje se:

a) kvalitet projekta i njegov doprinos razvoju inovatorstva i tehničke kulture u Bosne i Hercegovine, te doprinos ravnomjernom razvoju i implementaciji strateških dokumenata u području nauke i inovacija u Bosni i Hercegovini i implementaciji prioriteta Unije za inovacije, kroz:

 

1) stvaranje inovacione baze, promociju značaja inovatorstva i tehničke kulture u društvu, transferu tehnologija, zaštita intelektualnog vlasništva.

2) jačanje saradnje s privredom kroz komercijalizaciju i primjenu inovativnih dostignuća.

 

b) finansijski i operativni kapaciteti aplikanta, uključujući procjenu realiziranih projekata/programa u protekle tri godine, do sada ostvarena saradnja s međunarodnim partnerima i članstvo u međunarodnim i evropskim mrežama i asocijacijama;

 

c) održivost projekta i projektnih rezultata u periodu nakon završetka projekta;

 

d) izvodljivost projekta, projektnih aktivnosti i jasna povezanost cilja projekta s projektnim aktivnostima, broj direktnih i indirektnih korisnika koji su obuhvaćeni projektom i afirmiranje i angažman mladih;

 

e) troškovna efektivnost aktivnosti, odnosno usklađenost predviđenih troškova s ukupnim utroškom sredstava projekta i jasna vidljivost traženih sredstava za svaku od planiranih aktivnosti u okviru projekta.

 

Vrednovanje projekta vrši se prema kriterijima i bodovima navedenim u Evaluacijskom obrascu (Prilog 4) koji je dio Odluke o kriterijima, a koji obuhvataju:

a) tematske kriterije;

b) relevantnost projekta;

c) finansijske i operativne kapacitete podnosioca projekta;

d) održivost aktivnosti i ciljeva;

e) preporuke.

 

 

 

VII Potrebna dokumentacija i način dostavljanja

 

Podnosilac projekta za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini“ za 2023. godinu, obavezno prilaže sljedeću dokumentaciju:

a) aplikacioni obrazac, koji je sastavni dio Odluke o kriterijima (Prilog 1), elektronski popunjen, potpisan i ovjeren pečatom podnosilaca projekta (original);

b) plan utroška sredstava, na obrascu za utrošak sredstava koji je dio Odluke o kriterijima (Prilog 2), elektronski popunjen, potpisan i ovjeren službenim pečatom podnosioca projekta (original);

c) aktuelni izvod iz registra nadležnog tijela u kojem je registriran podnosilac projekta, ne stariji od 30 dana (original ili kopija ovjerena od nadležnog tijela);

d) statut, samo za institute, udruženja, fondacije. U slučaju da je bilo izmjena i dopuna statuta dostavljaju se uz osnovni statut (kopija ovjerena pečatom podnosioca projekta);

e) uvjerenje o poreskoj registraciji podnosioca projekta (identifikacijski broj) (kopija ovjerena od nadležnog tijela);

f) rješenje o razvrstavanju podnosioca projekta prema djelatnosti izdato od nadležnog zavoda za statistiku (kopija ovjerena od nadležnog tijela);

g) zvaničan dokument banke iz kojeg je vidljiv transakcijski račun podnosioca projekta, koji nije blokiran (budžetski korisnici trebalo bi dostaviti uredno potpisanu i službenim pečatom ovjerenu instrukciju za plaćanje koja podrazumijeva transakcijski račun banke, broj budžetske organizacije, vrstu prihoda i broj opštine) (original ili kopija ovjerena od nadležnog tijela). Dokument ne smije biti stariji od 30 dana;

h) subjekti koji su budžetski korisnici i posluju preko računa entiteta, kantona ili opštine dužni su dostaviti potpisanu i pečatom ovjerenu Izjavu tog tijela, a kojom se potvrđuje da nema smetnji da novac odobren za projekt bude na raspolaganju korisniku sredstava (original);

i) godišnji obračun o poslovanju podnosioca projekta za 2022. godinu, iz kojeg je vidljivo da je isti predat i ovjeren od Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge (APIF-a), odnosno Finansijsko informatičke agencije (FIA) (kopija);

j) izjava podnosioca projekta, čija forma je sastavni dio Odluke o kriterijima (Prilog 3), koju je potpisala ovlaštena osoba i ovjerena službenim pečatom podnosioca projekta (original);

k) podnosilac projekta (inovator - fizička osoba), obavezno dostavlja dokumentaciju navedenu pod tač. a), b) i j), dokument iz tačke g) koji se odnosi na otvaranje žiro računa fizičke osobe, te dodatno dostavlja uredno potpisanu biografiju, potvrdu da je član nekog udruženja inovatora izdanu od tog udruženja u originalu ili ovjerenoj kopiji ne starijoj od tri mjeseca, te potvrdu Instituta za intelektualno vlasništvo da je inovacija/patent koji se predlaže za raspored sredstava, prihvaćen ili dokaz da je zahtjev za prihvatanje inovacije/patenta predan Institutu za intelektualno vlasništvo (ovjerena kopija).

Podnosilac projekta, uz obaveznu dokumentaciju, ako osigura, dostavlja kao dodatnu dokumentaciju preporuku nadležne institucije (opština, grad, kanton, entitet) o značaju projekta i njegovom doprinosu ravnomjernom razvoju inovatorstva i tehničke kulture u Bosni i Hercegovini.

 

Dokumentacija od tačke a) do tačke k) se dostavlja istim redoslijedom kako je navedeno i mora biti uvezana u cjelinu (kao knjiga ili spiralni uvez), tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati pojedinačni listovi. Sve stranice moraju biti numerisane, uključujući i priloge.

 

Dokumentacija koja ne bude uvezana na način kako je definisano smatraće se neurednom i neće biti razmatrana.

 

Dokumentacija od tačke a) do tačke k) dostavlja se u zatvorenoj koverti isključivo putem pošte Ministarstvu, s naznakom:

 

Javni konkurs za raspored sredstava iz tekućeg granta Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini“ za 2023. godinu“,

 

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine,

Trg BiH 1,

71000 Sarajevo.

 

 

Konkurs je otvoren 21 dan od dana posljednje objave.

 

Dopuna dokumentacije koja stigne u roku u kome je objavljen konkurs će se prihvatiti, a koja stigne nakon zatvaranja konkursa neće se prihvatiti.

 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

 

Napomena: Prijedlog projekta se dostavlja i digitalnom platformom eGrant na internetskoj stranici Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, koja je u testnoj fazi za 2023. godinu, a od 2024. godine će biti obavezan način dostavljanja aplikacija (poveznica: www.mcp.gov.ba).

 

VIII Ostale napomene

 

Odluka o raporedu sredstava

 

Odluku o rasporedu sredstava donosi Vijeće ministara Bosne i Hercegovine.

 

Odluka o rasporedu sredstava se objavljuje u „Službenom glasniku BiH“ i na internetskoj stranici Ministarstva.

 

Obavijesti

 

Podnosilac projekta koji je učestvovao na konkursu, a čija prijava nije stigla blagovremeno, koja je neuredna ili nepotpuna, odnosno čiji projekt nije zadovoljio kriterij ostvarenog dovoljnog broja bodova za sufinansiranje projekta, o navedenom se obavještava objavom na službenoj internetskoj stranici Ministarstva

 

Podnosilac projekta, koji učestvuje na konkursu i kome su dodijeljene sredstva iz granta „Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini“ za 2023. godinu smatra se obaviještenim objavljivanjem Odluke o rasporedu sredstava u „Službenom glasniku BiH“ i na službenoj internetskoj stranici Ministarstva

 

 

 

Ugovor o korištenju raspoređenih sredstava

 

Ministarstvo sa podnosiocem projekta kome su odobrena sredstva (u daljnjem tekstu: korisnik sredstava) zaključuje ugovor kojim se definišu međusobna prava i obaveze.

 

Prije zaključivanja ugovora korisnik sredstava se obavještava elektronski o Odluci o rasporedu sredstava i visini odobrenih sredstava, te se od istog traži da u roku od sedam dana dostavi:

 

a) Revidiran plan utroška sredstava koji je usklađen sa odobrenim sredstvima i periodom realizacije projekta. Revidirani plan utroška sredstava postaje dio ugovora i mora biti potpisan od ovlaštene osobe i ovjeren pečatom;


b) Prilikom sačinjavanja Revidiranog plana utroška sredstava dozvoljeno je mijenjanje iznosa po aktivnostima, ali ne i mijenjanje aktivnosti.

 

Ako korisnik sredstava ne prihvati uslove propisane ugovorom iz ovog člana, gubi pravo na korištenje sredstava i dužan je službenim dopisom obavijestiti Ministarstvo da odustaje od potpisivanja ugovora u roku od sedam dana.

 

Korisnik sredstava dužan je da uključi rodni aspekt prilikom implementacije projekta, kao i prilikom izvještavanja o namjenskom utrošku sredstava, u skladu sa članom 10. stav (8) Zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2023. godinu („Službeni glasnik BiH”, broj 22/23).

 

 

Primjena procedure definisane Zakonom o javnim nabavkama

 

U slučaju kada je korisnik sredstava ugovorni organ u smislu čl. 4. i 5. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, br. 39/14 i 59/22), za nabavku opreme, roba ili usluga, iz sredstava odobrenog projekta, korisnik sredstava primjenjuje procedure definisane Zakonom o javnim nabavkama

 

Ako korisnik sredstava granta nema status ugovornog organa (udruženja, fondacije i sl.), s obzirom na to da se radi o trošenju javnih sredstava, korisnik sredstava je obavezan transparentno trošiti dodijeljena sredstva i priložiti Izjavu o transparentnom trošenju sredstava.

 

 

Izvještaj o implementaciji projekta


Korisnik sredstava dužan je Ministarstvu dostaviti Izvještaj o implementaciji projekta i opravdati namjenski utrošak dodjeljenih sredstava. Izvještaj o implementaciji projekta se sastoji iz Obrasca za narativni izvještaj (Prilog 5) i Obrasca za izvještaj o utrošku sredstava (Prilog 6).  


Korisnik sredstava dužan je Izvještaj o implementaciji projekta dostaviti najkasnije u roku od 30 dana od dana završetka projekta prema propisanim obrascima.


Izvještaj o implementaciji projekta uz Obrazac za izvještaj o utrošku sredstava obavezno sadrži priložene kopije originalnih fiskalnih i ostalih propisanih računovodstvenih isprava za sve troškove nastale po odobrenom projektu u skladu sa važećim zakonskim propisima koji regulišu ovu oblast, a koji moraju pratiti odobreni Revidirani plan utroška sredstava.

 

Izvještaj o implementaciji projekta uz Obrazac za narativni izvještaj sadrži fotografije, izvještaje medija, zapisnike i druge dokumente koji dokazuju učinak projekta.

 

Ako korisnik sredstava ne dostavi izvještaj u skladu sa st. (1), (2), (3), (4) i (5) člana 16. Odluke o kriterijima, Ministarstvo će zatražiti povrat cjelokupnog iznosa doznačenih sredstava na Jedinstveni račun trezora Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana, od dana kada Ministarstvo pisanim putem to od njega zatraži. Ako korsinik sredstava ne izvrši povrat sredstava, Ministarstvo će putem Pravobranilaštva Bosne i Hercegovine pokrenuti postupak pred nadležnim sudom protiv korisnika sredstava koji nije opravdao doznačena sredstva i zabraniti istom da se prijavljuje na konkurse koje Ministarstvo raspisuje u naredne tri godine.

 

Korisnik sredstava je dužan voditi odvojenu i preciznu finansijsku dokumentaciju, tako da se sva plaćanja i troškovi načinjeni prema odobrenom projektu lako mogu identifikovati

 

Korisnik sredstava je dužan da čuva originalne računovodstvene knjige i originalnu finansijsku dokumentaciju, te da u slučaju potrebe, računovodstvene knjige i drugu finansijsku dokumentaciju ustupi za razmatranje i kontrolu Ministarstvu ili bilo kojoj drugoj osobi koju ovlasti Vijeće ministara Bosne i Hercegovine ili bilo kom drugog zakonom ovlaštenom tijelu.

 

Korisnik sredstava može izvršiti realokaciju u iznosu do 15 % unutar odobrenih aktivnosti bez posebne saglasnosti Ministarstva, što posebno navodi u izvještaju s obrazloženjem.

 

Ako Komisija za kontrolu izvještaja o utrošku sredstava kod korisnika sredstava u izvještavanju utvrdi greške tehničke prirode, korisnik sredstava se obavještava pisano ili elektronski, o potrebi otklanjanja utvrđenih nedostataka u roku od 15 dana od prijema obavijesti. Ako korisnik sredstava u zadanom roku ne otkloni nedostatke, Ministarstvo će uputiti zahtjev korisniku sredstava da izvrši povrat cjelokupnog iznosa neopravdanih sredstava, u roku od 30 dana od dana kada Ministarstvo službeno to od njega zatraži. Ako se sredstva ne uplate u navedenom roku, Ministarstvo će pokrenuti postupak pred nadležnim tijelom protiv aplikanta koji nije opravdao doznačena sredstva i zabranjuje mu se apliciranje na konkurse koje raspisuje Ministarstvo u naredne tri godine.

 

Ako se ustanovi nenamjensko trošenje doznačenih sredstava korisnik je dužan izvršiti povrat cjelokupnog iznosa doznačenih sredstava za koji je utvrđen nenamjenski utrošak na Jedinstveni račun trezora Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana kada Ministarstvo službeno to od njega zatraži. Ako korisnik ne izvrši povrat sredstava u navedenom roku, Ministarstvo će pokrenuti postupak pred nadležnim tijelom i zabranjuje mu se apliciranje na konkurse koje raspisuje Ministarstvo u naredne tri godine.

 

Ako je nalaz nezavisne revizije negativan odnosno utvrdi nenamjensko trošenje doznačenih sredstava ili nije sačinjen na način definisan u članu 17. Odluke o kriterijima, prema korisniku sredstava se preduzimaju radnje u skladu sa članom 18. stavom (8) Odluke o kriterijima.

 

Ako korisnik nije utrošio cjelokupna doznačena sredstva za realizaciju odobrenog projekta, dužan je da izvrši povrat neutrošenih sredstava uplatom istih na Jedinstveni račun trezora Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana završetka projekta uz obrazloženje. Ako se sredstva ne uplate u navedenom roku Ministarstvo će pokrenuti postupak pred nadležnim organom protiv aplikanta koji nije opravdao doznačena sredstva i zabranjuje se apliciranje istom na konkurse koje raspisuje Ministarstvo.

 

Korisnik sredstava, u situacijama kada po zahtjevu Ministarstva izvrši povrat sredstava, dužan je o tome obavjestiti Ministarstvo i dostaviti dokaz o izvršenom povratu sredstava Ministarstvu.

 

Nezavisna revizija

 

Korisnik sredstava kojem su dodijeljena sredstva u iznosu 20.000,00 KM dužan je dostaviti i Izvještaj nezavisane revizije prema odredbama iz člana 17. Odluke o kriterijima. Izvještaj nezavisne revizije dostavlja se uz Izvještaj o implementaciji projekta.

 

 

Svi prilozi navedeni u Javnom konkursu mogu se preuzeti ispod:

Aplikacioni obrazac (Prilog 1)

Uputstvo za popunjavanje prijave na javni konkurs ( Prilog 1a)

Obrazac za utrošak sredstava (Prilog 2)

Izjava (Prilog 3)

 

Evaluacijski obrazac (Prilog 4)

 

Obrazac za narativni izvještaj (Prilog 5)

 

Obrazac za izvještaj utroška sredstava (Prilog 6)

 

Odluka o kriterijima za raspored sredstava iz tekućeg granta „Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini“ za 2023. godinu (Prilog 7)