Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE POZICIJA TIMA ZA KOORDINACIJU PROJEKTA “JAČANjE KAPACITETA ZA NADZOR I ODGOVOR NA AVIJARNU I PANDEMIJSKU INFLUENCU U BOSNI I HERCEGOVINI“

14.04.2020

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

            Na osnovu člana 4. stav (1) Odluke o formiranju Tima za koordinaciju, praćenje i izvještavanje Projekta na nivou Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 32/17), Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, objavljuje

 

 

                                              JAVNI KONKURS

ZA POPUNJAVANJE POZICIJA TIMA ZA KOORDINACIJU PROJEKTA “JAČANjE KAPACITETA ZA NADZOR I ODGOVOR NA AVIJARNU I PANDEMIJSKU INFLUENCU U BOSNI I HERCEGOVINI“ NA NIVOU BOSNE I HERCEGOVINE

      

  • Pozicija - Koordinator Projekta

 

Opis radnih zadataka:

 

a)      Vrši cjelokupnu koordinaciju aktivnosti definiranih Projektom „Jačanje kapaciteta za nadzor i odgovor na avijarnu i pandemijsku influencu u Bosni i Hercegovini“ (u daljem tekstu: Projekat);

b)      Usko sarađuje sa koordinatorima imenovanim od strane Federalnog ministarstva zdravstva, Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Odjela za zdravstvo i ostale usluge Brčko distrikta Bosne i Hercegovine i Ureda za veterinarstvo Bosne i Hercegovine pri koordinaciji i praćenju implementacije Projektom definiranih aktivnosti;

c)      Izrađuje prijedlog godišnjeg plana rada Projekta i prijedlog proračuna Projekta, priprema izvještaj o realizaciji aktivnosti planiranih godišnjim planom rada i druge dokumente od značaja za Projekat i iste dostavlja Upravnom odboru Projekta na odobrenje;

d)      Pruža stručnu i administrativno-tehničku podršku radu Upravnog odbora Projekta;                          

e)      Zadužen je za vođenje sastanaka, kreiranje i usmjeravanje prikupljanja, tabeliranja i tumačenja potrebnih podataka;

f)       Odgovoran je za osiguravanje neophodnih izvještaja/dokumenata koji se dostavljaju CDC-u;

g)      Drugi poslovi u vezi sa poslovima pobrojanim iz tački a) do g), a u skladu sa zahtjevima CDC-a ili prema uputama Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine.

 

Posebni uvjeti:

 

a)      visoka stručna sprema (VII stepen) - završen fakultet društvenog smjera;

b)      najmanje dvije godine radnog iskustva nakon sticanja visoke stručne spreme;

c)      iskustvo u radu na projektima;

d)      znanje rada na računaru - računarske vještine, uključujući pretraživanje na internetu i    poznavanje MS Office aplikacija;

e)      izražene analitičke, pregovaračke i komunikativne sposobnosti i

f)       odlične sposobnosti organiziranja i planiranja.

 

Status: Ugovor o djelu (angažiranje na period u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima uz mogućnost produžetka angažiranja do okončanja Projekta).

 

Broj izvršilaca: 1

Mjesto rada: Sarajevo, Trg BiH br. 3

 

 

Napomene za sve kandidate:

 

Pored posebnih uvjeta navedenih u Javnom pozivu, kandidati moraju ispunjavati i opće koji su propisani članom 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine (da je državljanin Bosne i Hercegovine, stariji od 18 godina, da se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s umišljajem u skladu sa krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini, da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine i da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio).

 

Potrebni dokumenti koje su kandidati obavezni dostaviti:

 

  1. prijava sa pismom motivacije (potpisana);
  2. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa);
  3. izjava kandidata da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH
  4. univerzitetske diplome (nostrificirane diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 6.4.1992. godine) odnosno, za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu uz univerzitetsku diplomu i dodatak diplomi; iznimno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopće izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz kopiju univerzitetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopće izdat, niti za jednog diplomca;
  5. dokaz o traženom radnom iskustvu (uvjerenje ili potvrda) nakon sticanja visoke stručne spreme;
  6. dokaz o radnom iskustvu na projektima
  7. dokaz o znanju rada na računaru - računarske vještine uključujući pretraživanje na internetu i poznavanje MS Office aplikacija;
  8. biografija sa brojem telefona i adresom prebivališta (potpisana).

 

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu mogu biti kopije, uz obavezu da kandidati ponesu originale na intervju radi uvida.

 

Postupak izbora kandidata izvršit će se testiranjem. Svi kandidati koji se blagovremeno prijave, a ispunjavaju opće i posebne uvjete, i koji na osnovu kriterija za izbor kandidata uđu u uži izbor bit će pozvani na intervju od strane komisije za izbor kandidata. O mjestu i datumu intervjua kandidati će biti blagovremeno obavješteni. Kandidati koji budu pozvani na intervju dužni su sa sobom donijeti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od tri mjeseca). Prije potpisivanja ugovora o djelu, primljeni kandidati su dužni dostaviti ljekarsko uvjerenje da su fizički i psihički sposobni za obavljanje poslova na pozicijama na koje su primljeni, ne starije od 30 dana.

 

Ovaj Javni poziv se objavljuje na službenoj internet stranici Ministarstva civilnih poslova BiH i u dnevnim novinama: „OSLOBOĐENJE“ i „NEZAVISNE NOVINE“ i ostaje otvoren 5 dana od dana posljednjeg objavljivanja. Prijave na poziv sa kompletnom dokumentacijom dostaviti, neposredno ili putem preporučene pošte na adresu:

 

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Trg BiH br. 1, 71000 Sarajevo, sa naznakom: "Prijava na javni poziv za popunjavanje pozicija u Timu za koordinaciju, praćenje i izvještavanje Projekta “Jačanje kapaciteta za nadzor i odgovor na avijarnu i pandemijsku influencu u Bosni i Hercegovini“ na nivou Bosne i Hercegovine“,

 

odnosno elektronskim putem (skenirana dokumentacija) na e-mail adresu:

 

Kabinet.ministra@mcp.gov.ba

                       

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete ovog Javnog poziva, neće se uzeti u razmatranje.

 

Podnesci, prijedlozi, prigovori te neke druge vrste akata od strane kandidata koje se podnose tokom javnog konkursa i nakon završetka javnog konkursa se ne razmatraju, osim u slučaju počinjenih očiglednih povreda postupka na štetu sredstava projekta, a što se mora posebno dokazati.

 

Ministarstvo civilnih poslova BiH zadržava pravo da, ukoliko ocjeni opravdanim, u svakom momentu poništi navedeni konkurs, a bez obrazloženja razloga poništenja.

 

Svim kandidatima koji ne budu izabrani, bit će im vraćena dokumentacija koja je priložena uz njihovu prijavu.